Deontas Caomhnaithe Uisce - Ceisteanna Coitianta


Print page

EOLAS GINEARÁLTA

 1. Cad chuige an deontas?
 2. Cé a íocfaidh an deontas?
 3. Cé mhéad é an deontas?
 4. Cé atá i dteideal an deontas a fháil?
 5. Cén fáth nach mbeinn i dteideal an deontas a fháil?
 6. Céard a tharla do na creidmheasanna cánach molta agus don phacáiste sochar líon tí mauidir le muirir uisce?
 7. Cad a chaithfidh mé a dhéanamh chun mo Dheontas Caomhnaithe Uisce a fháil?
 8. Cathain is féidir liom bheith ag dúil le litir a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí?
 9. Cad é an dáta deiridh do dhéanamh iarratais ar Dheontas Caomhnaithe Uisce na bliana 2015?
 10. Cathain is féidir liom bheith ag dúil le mo Dheontas Caomhnaithe Uisce €100 a fháil?
 11. Ní custaiméir le hUisce Éireann mé - Tá mo thobar agus dabhach/córas shéarachais féin agam nó is ball de ghrúpscéim uisce mé - an féidir liom an deontas a fháil?
 12. Níor chláraigh mé le hUisce Éireann faoin 30 Meitheamh 2015. An féidir iarratas a dhéanamh don deontas?
 13. Cad a tharlóidh má chláraíonn líon tí le hUisce Éireann tar éis an 30 Meitheamh 2015?
 14. Thug an Roinn Coimirce Sóisialaí le fios dom anuraidh go bhfaighinn íocaíocht tacaíochta uisce i bhfoirm 4 íocaíocht €25, ach ní bhfuair mé dada go nuige seo?
 15. An inchánach é an t-ioncam ón deontas?

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH

 1. Cad a chaithfidh mé a dhéanamh chun mo Dheontas Caomhnaithe Uisce a fháil?
 2. Cathain a gheobhaidh mé mo litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí?
 3. Cad a dhéanfaidh mé mura bhfaighim litir?
 4. Cad a bheidh uaim agus mé ag déanamh iarratais don deontas ar líne?
 5. Cá fhad a ghlacfaidh sé an próiseas iarratais a chomhlánú?
 6. Cad iad na huimhreacha teagmhála d’fhoireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce?
 7. Cad iad na huaireanta oscailte chun teagmháil a dhéanamh le Foireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce?
 8. Chaill mé an litir a sheol an Roinn Coimirce Sóisialaí chugam, cad a dhéanfaidh mé anois?
 9. Cad a dhéanfaidh mé mura féidir liom iarratas ar líne a dhéanamh ar chúis éigin?
 10. An bhfuil foirm iarratais ann is féidir a sheoladh sa phost chugam chun iarratas a dhéanamh don Deontas?
 1. Cathain is féidir liom bheith ag dúil le mo Dheontas Caomhnaithe Uisce €100 a fháil?
 2. Níl cuntas bainc agam, an féidir liom m’íocaíocht a chur chuig oifig ainmnithe an phoist?

SONRAÍ DE CHUSTAIMÉIRÍ

 1. Cén fáth an bhfuair mé litir ag tabhairt cuiridh dom iarratas a dhéanamh don Deontas Caomhnaithe Uisce?
 2. Cén fáth an bhfuiltear ag fiafraí mionsonraí díom lena n-áirítear mo chuntas bainc agus sonraí teagmhála agus cad a tharlóidh do na sonraí?
 3. An úsáidfear uimhreacha ríomhphoist agus fóin a soláthraíodh i rith an phróisis iarratais chun aon chríoch eile?
 4. D’iarr an Roinn Coimirce Sóisialaí orm anuraidh sonraí bainc a sholáthar don íocaíochta tacaíochta uisce, rud a rinne mé ina dhiaidh sin. Cad a tharla don eolas a sholáthair mé ag an am?
 5. Cad iad na sonraí a aistreofar ó Uisce Éireann isteach sa Roinn Coimirce Sóisialaí?
 6. An n-aistreofar sonraí chuig aon eagraíocht eile?
 7. An mbainfear feidhm chun críocha eile ar bith as sonraí a bheidh aistrithe ag Uisce Éireann chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí?

FIOSRUITHE EILE

 1. I dtaca le daoine nach bhfuil ina gcónaí ina bpríomh-áit chónaithe phríobháideach mar gheall ar mhíchumas coirp nó intleachta (mar shampla: daoine i dtithe altranais), an bhfuil siad intofa chun iarratas a dhéanamh ar an Deontas Caomhnaithe Uisce?
 2. Bhí mé ar saoire/ bhí mé i mo chónaí as baile go sealadach an 30 Meitheamh 2015 - an bhfuilim intofa don Deontas Caomhnaithe Uisce?
 3. Bhí mé i mo chónaí in ospidéal go sealadach an 30 Meitheamh 2015 - an bhfuilim intofa don Deontas Caomhnaithe Uisce?

EOLAS GINEARÁLTA

1. Cad chuige an deontas?

Tá an deontas ann chun cur ar chumas tithe cur chuige níos cairdiúla don chomhshaol a ghlacadh d’úsáid an uisce agus na seirbhísí dramhuisce. Tugtar spreagadh do thithe an deontas a chaitheamh ar bhearta caomhnaithe sa teach ar nós gaireas coigiltis uisce, sileadh a dheisiú nó córas pluiméireachta a fheabhsú, caighdeán an uisce a thástáil nó a fheabhsú má tá tobar príobháideach ag teach éigin, nó ar sheirbhísiú nó dí-shlodáil daibhche séarachais.

Ní dhéanfar aon iniúchadh ar an gcaoi ina n-úsáideann tithe an deontas (ní gá admhálacha a thaisceadh).

2. Cé a íocfaidh an deontas?

Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí a íocfaidh an deontas. Tá sí ag riaradh an deontais thar ceann na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

3. Cé mhéad é an deontas?

Is íocaíocht bhliantúil aonuaire €100 é an Deontas Caomhnaithe Uisce in aghaidh gach áit chónaithe phríobháideach phríomha atá cláraithe le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015.

4. Cé atá i dteideal an deontas a fháil?

Beidh duine ar bith a chláraigh a n-áit chónaithe phríobháideach phríomha le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015 nó roimhe sin agus a bhí ina gcónaí san áit chónaithe phríobháídeach phríomha sin an 30 Meitheamh 2015 incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an deontas. Féach ceisteanna 35, 36 agus 37 i ndáil le bheith as baile ar feadh tréimhsí sealadacha.

5. Cén fáth nach mbeinn i dteideal an deontas a fháil?

Níl tú incháilithe don deontas murar chláraigh tú d’áit chónaithe phríobháideach phríomha (amhail 30 Meitheamh 2015) le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015 ná roimhe sin.

6. Céard a tharla do na creidmheasanna cánach molta agus don phacáiste sochar líon tí mauidir le muirir uisce?

Tagann an Deontas Caomhnaithe Uisce in ionad an lacáiste cánach agus na mbeart coimirce sóisialaí a fógraíodh roimhe seo, óir gur soiléire an bealach é chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna uisce do gach teach ar théarmaí comhionanna, agus laghdóidh sé eisíocaíocht tithe ar sheirbhísí uisce, anois agus amach anseo araon.

7. Cad a chaithfidh mé a dhéanamh chun mo Dheontas Caomhnaithe Uisce a fháil?

Idir deireadh mhí Lúnasa agus deireadh mhí Mheán Fómhair is amhlaidh a gheobhaidh gach teach a chláraigh le hUisce Éireann faoin 30 Meitheamh 2015 litir faoi gcaoi chun iarratas a dhéanamh ar an Deontas Caomhnaithe Uisce.

8. Cathain is féidir liom bheith ag dúil le litir a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí?

Ba cheart go bhfaigheadh tithe a gcuid litreacha faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair ag tabhairt cuiridh dóibh iarratas a dhéanamh ar an deontas.

9. Cad é an dáta deiridh do dhéanamh iarratais ar Dheontas Caomhnaithe Uisce na bliana 2015?

Is é 8 Deireadh Fómhair 2015 an dáta deiridh d’iarratais na bliana 2015 ar an Deontas Caomhnaithe Uisce.

10. Cathain is féidir liom bheith ag dúil le mo Dheontas Caomhnaithe Uisce €100 a fháil?       

Táthar ag dúil go n-eiseofar na chéad íocaíochtaí do chuntais bhainc ainmnithe na gcustaiméirí i lár mhí Mheán Fómhair. Táthar ag dúil go ndéanfar gach íocaíocht faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair.

11. Ní custaiméir le hUisce Éireann mé - Tá mo thobar agus dabhach/córas shéarachais  féin agam nó is ball de ghrúpscéim uisce mé - an féidir liom an deontas a fháil?

Beidh tú incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an deontas chomh fada agus gur chláraigh tú d’áit chónaithe phríobháideach phríomha (amhail an 30 Meitheamh 2015) le hUisce Éireann roimh an 30 Meitheamh 2015.

12. Níor chláraigh mé le hUisce Éireann faoin 30 Meitheamh 2015. An féidir iarratas a dhéanamh don deontas?

                                                                                                           

Ní hea. Níl siad siúd a chláraigh le hUisce Éireann tar éis an 30 Meitheamh 2015 incháilithe do dheontas na bliana 2015, ach níl siad réamh-choiscthe ó bheith incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar an Deontas Caomhnaithe Uisce don bhliain 2016. Fógraíodh an spriocdháta deiridh 30 Meitheamh 2015 sna meáin chlóite agus ar an raidió.

13. Cad a tharlóidh má chláraíonn líon tí le hUisce Éireann tar éis an 30 Meitheamh 2015?

                                                                                                              

Na tithe a chláraíonn le hUisce Éireann tar éis an 30 Meitheamh 2015 (bídís ina gcláraithe déanacha nó ina gcláraithe do thithe nuathógtha); ní bheidh siad incháilithe do Dheontas Caomhnaithe Uisce na bliana 2015. Caitheann na tithe a bhaineann leas as seirbhísí Uisce Éireann clárú le hUisce Éireann ámh, le bheith incháilithe do Dheontas Caomhnaithe Uisce na bliana 2016 agus na mblianta ina diaidh sin. Ba cheart do neamhchustaiméirí (.i. tithe nach mbaineann leas as seirbhísí Uisce Éireann) fanacht i gcomhair mionsonraí an deontais don bhliain 2016, a fhógrófar in am trátha.

14. Thug an Roinn Coimirce Sóisialaí le fios dom anuraidh go bhfaighinn íocaíocht tacaíochta uisce i bhfoirm 4 íocaíocht €25, ach ní bhfuair mé dada go nuige seo?

                                                    

Tagann an Deontas Caomhnaithe Uisce in ionad an lacáiste chánach agus na mbeart Coimirce Sóisialaí a fógraíodh roimhe seo. Eiseofar an Deontas Caomhnaithe Uisce mar íocaíocht bhliantúil €100 le háititheoirí a chláraigh a n-áit chónaithe phríobháideach phríomha le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015 nó roimhe sin, agus a rinne iarratas ar an Deontas Caomhnaithe Uisce ar líne nó trí thacaíocht ó Fhoireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce.

15. An inchánach é an t-ioncam ón deontas?

                                                                                                             

Ní hea.

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH

16. Cad a chaithfidh mé a dhéanamh chun mo Dheontas Caomhnaithe Uisce a fháil?

Idir deireadh mhí Lúnasa agus deireadh mhí Mheán Fómhair is amhlaidh a gheobhaidh gach teach a chláraigh le hUisce Éireann faoin 30 Meitheamh 2015 litir faoi gcaoi chun iarratas a dhéanamh ar an Deontas Caomhnaithe Uisce.Beidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar líne don deontas (www.watergrant.ie) nó trí ghlao ar an bhFoireann Tacaíochta Caomhnaithe Uisce (0761 - 087 890 / 1890 100 043) ó dheireadh mhí Lúnasa 2015 chuig 8 Deireadh Fómhair 2015 ach a bhfaighidh tú do litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí (ar cheart di teacht idir 18 Lúnasa agus deireadh mhí Mheán Fómhair). Ní bheidh tú in ann an próiseas iarratais a chomhlánú gan an t-eolas a fhaightear sa litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

17. Cathain a gheobhaidh mé mo litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí?

Ba chóir go bhfaigheadh tithe litir idir 18 Lúnasa agus deireadh mhí Mheán Fómhair. Ba randamach an t-ord inar seoladh na litreacha. Ní chiallaíonn fáil litreach ag comharsa go huathoibríoch go bhfuil teach chun litir a fháil ná chun ceann a fháil timpeall an ama chéanna.

18. Cad a dhéanfaidh mé mura bhfaighim litir?

Mura bhfaigheann teach litir ón Roinn Coimirce Sóisialí faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair, déan teagmháil le Foireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce ar 0761 087 890 nó 1890 100 043.

19. Cad a bheidh uaim agus mé ag déanamh iarratais don deontas ar líne?

Teastóidh an t-eolas seo a leanas uait:

 1. Uimhir Thagartha Pointe Uisce (UTPU) - is féidir teacht uirthi seo sa litir a sheol an Roinn Coimirce Sóisialaí i mí Lúnasa/Mheán Fómhair ag míniú an phróisis iarratais.
 2. Uimhir Chuntais/Chlárúcháin Uisce Éireann - Is féidir teacht ar d’Uimhir Chuntais Uisce Éireann ar do bhille más custaiméir de chuid Uisce Éireann tú. Mura custaiméir de chuid Uisce Éireann tú (má tá d’uisce agus seirbhísí dramhuisce féin agat, nó más ball de ghrúpscéim uisce tú agus dabhach shéarachais bheith agat) is ar an litir a fuarthas ó Uisce Éireann atá d’uimhir chlárúcháin.
 3. Uimhir UPSP - (ar ar tugadh d’Uimhir RSI roimhe seo) Is í seo an uimhir thagartha uathúil atá agat i leith gach idirbheart le Ranna Rialtais agus le Comhlachtaí Poiblí (mar shampla, oifigí leasa shóisialaigh, na Coimisinéirí Ioncaim). Nochtar í ar Chárta Seirbhísí Poiblí, Cárta Íocaíochta Drugaí a úsáideann tú, chomh maith le bheith ar P60, P45, ar fhógra ÍMAT i leith creidmheasanna cánach, ar mheasúnú cánach nó ar litreacha ón Roinn seo nó ó na Coimisinéirí Ioncaim.
 4. Uimhir TIN - is féidir teacht ar an uimhir seo (Uimhir Aitheantais Idirbhirt) sa litir a sheol an Roinn Coimirce Sóisialaí chugat i mí Lúnasa/Mheán Fómhair ag tabhairt cuiridh duit iarratas a dhéanamh ar an deontas caomhnaithe uisce.
 5. Mionsonraí do chuntais bhainc (IBAN agus cód BIC) lena n-íocfar an deontas.

20. Cá fhad a ghlacfaidh sé an próiseas iarratais a chomhlánú?

Ba chóir go dtógfadh sé timpeall 5 nóiméad ar an gcuntar go bhfuil do UPSP, uimhir TIN, an dá uimhir thagartha pointe uisce (UTPU agus d’uimhir Chuntais chustaiméara Uisce Éireann/d’uimhir chlárúcháin neamh chustaiméara) agus do shonraí íocaíochta ar láimh.

21.  Cad iad na huimhreacha teagmhála d’fhoireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce?

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Foireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce ar 0761 087 890 nó 1890 100 043.

22. Cad iad na huaireanta oscailte chun teagmháil a dhéanamh le Foireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce?

Is iad 9r.n. go 5i.n., Luan go hAoine na huaireanta oscailte.

23. Chaill mé an litir a sheol an Roinn Coimirce Sóisialaí chugam, cad a dhéanfaidh mé anois?

Ar an gcóras iarratais ar líne (www.watergrant.ie) is féidir leat iarratas a dhéanamh go n-eiseofaí litir nua chugat. Is féidir é sin a dhéanamh ach leas a bhaint as an rogha ‘Iarr TIN nua’. Is féidir leat TIN nua a iarraidh freisin trí ghlao ar Fhoireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce ar 0761 - 087 890 nó 1890 100 043. Is féidir le hUisce Éireann do UTPU agus d’uimhir chuntais chustaiméara/chlárúcháin a sholáthar duit mura féidir leat teacht ar chomhfhreagras ó Uisce Éireann leis na sonraí úd. Glaoigh ar a lárionad teagmhála do chustaiméirí ar 1890 448 448.

24. Cad a dhéanfaidh mé mura féidir liom iarratas ar líne a dhéanamh ar chúis éigin?

Déan teagmháil le Foireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce ar 0761 - 087 890 nó 1890 100 043 má bhíonn fadhbanna agat ag déanamh iarratais ar líne.

25. An bhfuil foirm iarratais ann is féidir a sheoladh sa phost chugam chun iarratas a dhéanamh don Deontas?

Ní hea, is próiseas ar líne é an próiseas iarratais don Deontas Caomhnaithe Uisce. Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne ag an láithreán gréasáin www.watergrant.ie. Beidh tú in ann glao gutháin a chur ar 0761 -087 890 nó 1890 100 043 mar mhalairt rogha mura mbíonn rochtain agat ar an idirlíon, agus beidh ball d’Fhoireann Tacaíochta an Deontais Chaomhnaithe Uisce in ann an t-iarratas a dhéanamh ar do shonsa.

26. Cathain is féidir liom bheith ag dúil le mo Dheontas Caomhnaithe Uisce €100 a fháil?

Beidh íocaíocht de ghnáth i gcuntas bainc ainmnithe.Táthar ag dúil go n-eiseofar na chéad íocaíochtaí do chuntais bhainc ainmithe na gcustaiméirí i lár mhí Mheán Fómhair. Táthar ag dúil go ndéanfar gach íocaíocht faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair.

Más rud é nach iarratasóir a bhfuil cuntas bainc, is féidir leo teagmháil a dhéanamh leis an bhFoireann Tacaíochta Deontais Caomhnaithe Uisce ar 0761 087 890/1890 100 043,  09:00-05:00 Luan go hAoine

27.  Níl cuntas bainc agam, an féidir liom m’íocaíocht a chur chuig oifig ainmnithe an phoist?

Ni hea, ní modh ainmnithe íocaíochta do Dheontas Caomhnaithe Uisce í oifig an phoist. Is féidir íocaíocht a dhéanamh trí sheic le custaiméir nach bhfuil cuntas bainc acu áfach. Áireofar íocaíochtaí seic leis na híocaíochtaí deireanacha a bheidh dlite le heisiúint do chustaiméirí ag deireadh Dheireadh Fómhair.

SONRAÍ DE CHUSTAIMÉIRÍ

28. Cén fáth an bhfuair mé litir ag tabhairt cuiridh dom iarratas a dhéanamh don Deontas Caomhnaithe Uisce?

Táthar ag tabhairt cuiridh do gach duine a chláraigh a n-áit chónaithe phríobháideach phríomha le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015 nó roimhe sin, chun iarratas a dhéanamh ar an deontas.

29.  Cén fáth an bhfuiltear ag fiafraí mionsonraí díom lena n-áirítear mo chuntas bainc agus sonraí teagmhála agus cad a tharlóidh do na sonraí?

Teastaíonn na sonraí sin ón Roinn Coimirce Sóisialaí d’fhonn chun a chinntiú go n-íoctar an Deontas Caomhnaithe Uisce go díreach isteach chuig do chuntas. Is chun críche phróiseáil an Deontais Chaomhnaithe Uisce amháin a bhainfidh an Roinn Coimirce Sóisialaí leas as na mionsonraí atá tú ag soláthar, agus ní chomh roinnfear iad le haon eagras eile ná ní bhainfear leas astu chun aon chríche eile. Scriosfar na mionsonraí nuair nach mbeidh siad de dhíth a thuilleadh.

30. An úsáidfear uimhreacha ríomhphoist agus fóin a soláthraíodh i rith an phróisis iarratais chun aon chríoch eile?

Ní hea. Ní bhainfear leas astu ach amháin chun deimhniú a thabhairt d’iarratasóirí faoin iarratas deontais, agus féadfar leas a bhaint astu do chumarsáid amach anseo maidir leis an Deontas Caomhnaithe Uisce.

31. D’iarr an Roinn Coimirce Sóisialaí orm anuraidh sonraí bainc a sholáthar don íocaíochta tacaíochta uisce, rud a rinne mé ina dhiaidh sin. Cad a tharla don eolas a sholáthair mé ag an am?

Óir gur soláthraíodh an t-eolas a soláthraíodh do bhearta coimirce sóisialaí a bhfuiltear á bpróiseáil i láthair na huaire, is amhlaidh a scriosadh an t-eolas sin, i gcomhréir leis na ceangaltais chosanta sonraí.

32. Cad iad na sonraí a aistreofar ó Uisce Éireann isteach sa Roinn Coimirce Sóisialaí?

Tá Uisce Éireann ag soláthar sonraí clárúcháin na líonta tí don Roinn Coimirce Sóisialaí ar éigeantach iad do riaradh an Deontais Chaomhnaithe Uisce sa bhliain 2015 agus na blianta ina diaidh. Ní sholáthrófar ach amháin na sonraí atá riachtanach do riaradh an deontais.

33. An n-aistreofar sonraí chuig aon eagraíocht eile?

Ní hea. Scriosfar gach sonra ach nach mbeidh sé ag teastáil a thuilleadh.

34.  An mbainfear feidhm chun críocha eile ar bith as sonraí a bheidh aistrithe ag Uisce Éireann chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí?

Ní hea.

FIOSRUITHE EILE

35.  I dtaca le daoine nach bhfuil ina gcónaí ina bpríomh-áit chónaithe phríobháideach mar gheall ar mhíchumas coirp nó intleachta (mar shampla: daoine i dtithe altranais), an bhfuil siad intofa chun iarratas a dhéanamh ar an Deontas Caomhnaithe Uisce?

Mura gcónaíonn tú i d’áit chónaithe phríobháideach phríomha ach in áit éigin eile mar thoradh ar mhíchumas colanda nó meabhrach, agus nach ligtear do theaghais ar cíos le duine éigin eile, is amhlaidh atá tú incháilithe iarratas a dhéanamh don deontas.

36.  Bhí mé ar saoire/ bhí mé i mo chónaí as baile go sealadach an 30 Meitheamh 2015 - an bhfuilim intofa don Deontas Caomhnaithe Uisce?

B’fhéidir go mbeidh tú incháilithe an Deontas Caomhnaithe Uisce a éileamh, dá mba í d’áit chónaithe phríobháideach phríomha an teaghais a chláraigh tú le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015 nó roimhe sin, is í sin an áit chónaithe ina mbíonn tú ag cónaí de ghnáth.

37. Bhí mé i mo chónaí in ospidéal go sealadach an 30 Meitheamh 2015 - an bhfuilim intofa don Deontas Caomhnaithe Uisce?

Mura raibh tú ag cónaí i d’áit chónaithe phríobháideach phríomha an 30 Meitheamh 2015 ach in áit éigin eile de bharr míchumais cholanda nó meabhrach, agus nár ligeadh d’áit chónaithe phríobháideach phríomha ar cíos le duine éigin eile; b’fhéidir go mbeidh tú incháilithe chun an Deontas Caomhnaithe Uisce a éileamh má chláraigh tú d’áit chónaithe phríobháideach phríomha le hUisce Éireann an 30 Meitheamh 2015 nó roimhe sin.

Last modified:18/08/2015