Ranníocaíochtaí Dheonacha Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC)


Print page

Cad is Ranníocaí Deonacha ann?

Is ranníocaíochtaí Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) iad Ranníocaíochtaí Dheonacha ar féidir leat roghnú a íoc má tá tú idir an aois de 16 agus 66 agus níl tú cumhdaithe a thuilleadh ag ÁSPC éigeantach trí fhostaíocht inárachais, féinfhostaíocht nó ranníocaíochtaí chreidiúnaithe.

Is féidir le híocaíocht de Ranníocaíochtaí Dheonacha do theidlíochtaí phinsin ranníocacha a chothabháil nó a fheabhsú. Ní sholáthraíonn siad cumhdach de shochair gearrthéarma ar nós Cuairditheoirí Poist, Breoiteacht, Máithreachas nó Cóireáil.

Cad iad na coinníollacha cáilithe le bheith i do ranníocóir deonach?

Le bheith i do ranníocóir deonach ní mór duit:

  • ar a Iaghad 364 seachtain ÁSPC a bheith íoctha agat i gceachtar fostaíocht nó féinfhostaíocht agus
  • iarratas a dhéanamh laistigh de 12 mí ó dheireadh na bliana ranníocaíochta (féach nóta thíos) lena linn d’íoc tú árachas éigeantach don uair dheireanach nó dámhadh ranníocaíocht curtha chun sochair duit agus
  • Comhaontú ranníocaíochtaí dheonacha a íoc ó thosú na seachtaine ranníocaíochta a leanann an seachtain ina imíonn tú ó árachas éigeantach.

Tá méid na ranníocaíochtaí atá de dhíth le bheith i do ranníocóir dheonach ar nó i ndiaidh 6 Aibreán 2014 mar seo a leanas:

  • ní mór duit 468 seachtain ÁSPC a bheith íoctha agat cheana má tá tú ag iarraidh a bheith i do ranníocóir dheonach ar nó i ndiaidh 6 Aibreán 2014
  • ní mór duit 520 seachtain ÁSPC a bheith íoctha agat cheana má tá tú ag iarraidh a bheith i do ranníocóir dheonach ar nó i ndiaidh 6 Aibreán 2015

Má íocann tú ranníocaíochtaí ag Aicme J do Shochair Díobhálacha Ceirde ní féidir leat iad a úsáid chun na coinníollacha seo a shásamh. Is féidir leat ÁSPC a íoc ag Aicme J agus ranníocaíochtaí dheonacha a íoc ag an am céanna, áfach.

Nóta: Bliain ranníocach

Tá an bhliain ranníocach mar an gcéanna ná an bhliain cháin ioncaim mar sin ritheann sé ó Éanair go Nollaig.

Faoi reachtaíocht AE níl sé indéanta do dhuine a bheith faoi réir na córais árachais sóisialta de dhá bhallstáit nó níos mó ag an am céanna. Ciallaíonn sé seo nach féidir leat Ranníocaíochtaí Dheonacha a íoc in Éirinn ag an am céanna agus atá tú i bhfostaíocht inárachais, féinfhostaíocht, ag fail ranníocaíochtaí chreidiúnaithe nó ag íoc Ranníocaíochtaí Dheonacha i mballstát AE eile.

Cén ráta ranníocaíochta a íocaim?

Cinntear an ráta Ranníocaíochtaí Dheonacha le híoc i gcónaí ag an ráta deireanach de ranníocaíocht ÁSPC íoctha ag duine. Tá trí ráta difriúla de ranníocaíochtaí dheonacha ann.

Ardráta: Tá an ráta seo le híoc agat má tá an ranníocaíocht ÁSPC a d’íoc tú ag Aicme A, E nó H. Tá an méid le híoc i ngach bliain ranníocaíochta mar ráta céatadáin de d’ioncam inríofa sa bhliain ranníocaíochta roimhe sin. Tá an ráta céatadáin 6.6% faoi láthair. Is é €500.00 an íosíocaíocht bhliantúil.

Ráta íseal: Tá an ráta seo le híoc agat má tá an ranníocaíocht ÁSPC a d’íoc tú ag Aicme B,C nó D. Tá an méid le híoc i ngach bliain ranníocaíochta mar ráta céatadáin de d’ioncam inríofa sa bhliain ranníocaíochta roimhe sin. Tá an ráta céatadáin 2.6% faoi láthair. Is é €250.00 an íosíocaíocht bhliantúil.

Ráta Speisialta: Tá an ráta seo le híoc agat má tá an ranníocaíocht ÁSPC a d’íoc tú ag Aicme S – féinfhostaithe. Is é €500.00 an méid le híoc in aghaidh na bliana faoi láthair.

Cén sochair a chumhdaíonn na Ranníocaíochtaí Dheonacha?

Tá na sochair de gach ráta Ranníocaíocht Dheonach mar seo a leanas:

Soláthraíonn na Ranníocaíochtaí Dheonacha Ardráta cumhdach do:

Soláthraíonn na Ranníocaíochtaí Ráta Íseal cumhdach do:

Tabhair faoi deara nach bhfuil na Ranníocaíochtaí Dheonacha Ráta Íseal ina ranníocaíochtaí inríofa Pinsean Stáit Ranníocach

Soláthraíonn Ranníocaíochtaí Dheonacha Ráta Speisialta cumhdach do:

 

Conas is féidir liom a bheith i mo ranníocóir dheonach?

Chun a bheith i do ranníocóir dheonach, ní mór duit foirm iarratais VC1 a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig an seoladh soláthartha. Próiseálfaidh an Rannóg Ranníocaíocht Dheonach an t-iarratas agus tabharfaidh siad comhairle duit má cháiligh tú a bheith i do ranníocóir dheonach faoin scéim ranníocaíocht dheonach.

Conas a íocaim Ranníocaíochtaí Dheonacha?

Má ghlactar le d’iarratas cuirfear an méid dlite in iúl duit agus cá háit ba cheart duit d’íocaíocht a dhéanamh. Níor choir duit aon íocaíoch a dhéanamh go dtí go nglactar le d’iarratas agus eisítear iarratas ar íocaíocht chugat. Má fhanann tú ar an scéim ranníocaíocht dheonacha gheobhaigh tú fógra ar bhonn bhliantúil de mhéideanna eile le híoc mar a thiteann siad a bheith dlite. Is féidir leat do ranníocaíochtaí dheonacha a íoc trí sheik, dréacht baincéara nó Buanordú.

Conas a stopaim Ranníocaíochtaí Dheonacha a íoc?

Má fhilleann tú ar fhostaíocht inárachais, féinfhostaíocht nó éiríonn tú a bheith incháilithe ranníocaíochtaí chreidiúnaithe a fháil níl tú cáilithe a thuilleadh a bheith i do ranníocóir dheonach agus níor cheart duit ranníocaíochtaí dheonacha a íoc a thuilleadh. Feidhmíonn sé seo in Éirinn agus aon ballstáit AE ar bith eile.

Fiú muna théann tú ar scor ag aois 65, áfach, stopann tú Ranníocaíochtaí Dheonacha a íoc nuair a shroiceann tú 66.

Má chomhlíonann tú coinníollacha ÁSPC do Phinsean Ranníocach Baintrí nó Baintrí Fir ag aois 66, fanfaidh tú a bheith cumhdaithe do na híocaíochtaí seo.

Tá eolas breise maidir le Ranníocaíochtaí Dheonacha ar fail ó

Rannóg na Ranníocaíochtaí Deonacha 
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh,
Bóthar Chorcaí,
Port Láirge.

Teileafón: 1890 690690

Scéim um Chúramaí Baile

Má tá tú ag tógáil am saor ón obair chun cúnamh a thabhairt do leanaí (faoi aois 12) nó aosach ar éagumas nó leanbh de 12 d’aois nó níos mó, d’fheadfadh go mbeadh an Scéim um Chúramaí Baile ina rogha níos fearr. Faoin scéim seo, d’fhéadfadh go dtugaimid neamhaird ar bhlianta caite ag tabhairt cúnamh nuair a dhéanaimid do theidlíocht do Phinsean Stáit (Ranníocach) amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le:


Rannóg Scéim um Chúramaí Baile
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Ard Rámhainn
Bun Cranncha
Dún na nGall
Éire.
Teileafón: 01 4715898
Íosghlao:1890 690 690

Pointí le nótáil

Ní chumhdaíonn Ranníocaíochtaí Dheonacha an Tobhach Sláinte ar féidir leat a bheith dliteanach. Íoctar an ranníocaíocht seo go díreach chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Má tá ceisteanna agat faoi sheirbhísí sláinte, téigh i dteagmháil le d’oifig Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte áitiúil.

Tá eolas maidir le teidlíocht do agus íocaíocht Pinsin Stáit ar fail ó:

Leathanach baile na bPinsin

Rannóg na bPinsean
Oifig Sheirbhísí Leasa Sóisialta

Bóthar an Choláiste
Sligeach

Teileafón:
Íosghlao Sligeach 1890 500 000
Baile Átha Cliath (01) 704 3000
Glaoiteoirí thar lear 00 353 71 91 93313.

Last modified:11/12/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img