d�fhostaithe


Print page
Taca�ochta� do Lucht Cuardaigh Post

Sochar an Chuardaitheora Poist

M� t� t� d�fhostaithe d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist at� bunaithe ar do thaifead leasa sh�isialaigh. Bunchoinn�oll c�il�ochta i gc�s Sochair an Chuardaitheora Poist n� go gcaithfidh t� a bheith ar f�il le haghaidh obair l�naimseartha.

Li�ntas an Chuardaitheora Poist

M� t� t� d�fhostaithe d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh Li�ntas Cuardaitheora Poist at� bunaithe ar d'acmhainn seachtaini�il.

Ceisteanna Coitianta-Sochar Cuardaitheora Poist/Li�ntas Cuardaitheora Poist

Eolas ar na Taca�ochta� at� ar f�il d�ibh si�d at� ag filleadh ar an obair.

Li�ntas Forl�ontach Leasa

Re�cht�lann Oifigigh Leasa Pobail an Li�ntas Leasa Forl�ontach ar son Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte ag oifig� �iti�la de chuid Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte. �oca�ocht bhun�seach seachtaini�il, ar a dtugtar Li�ntas Leasa Forl�ontach, at� i gceist sa Sc�im um Li�ntas Leasa Forl�ontach, a �octar le daoine nach bhfuil a nd�thain acmhainn� acu le riar a dh�anamh ar a riachtanais f�in agus ar riachtanais aon aosaigh ch�ilithe n� aon ph�ist� ch�ilithe a bhaineann leo.

An Li�ntas Forl�ontach Leasa-An bhfuilim c�ilithe?

Forl�onta� C�osa

M� t� s� deacair ort an c�os n� an morg�iste a �oc agus m� t� �oca�ocht leasa sh�isialaigh n� �oca�ocht de chuid Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte � f�il agat, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� d''Fhorl�onadh C�osa n� �s Morg�iste.

Forl�onadh �is Mhorg�iste

M� t� s� deacair ort do mhorg�iste a �oc agus m� t� �oca�ocht leasa sh�isialaigh n� �oca�ocht de chuid Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte � f�il agat, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� d''Fhorl�onadh �is Mhorg�iste

Filleadh ar an Obair

Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair (Fostaithe)

M� t� �ochta�ochta� �irithe leasa sh�isialaigh � fh�il agat, f�adfaidh an Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair le haghaidh fostaithe cuis�n airgeadais a shol�thar duit chun cabhr� leat filleadh ar an obair. Faoin sc�im seo, f�adfaidh t� sciar de d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh a choinne�il go ceann tr� bliana, gan aon ch�in n� �SPC a �oc maidir l�i.

Daoine at� D�fhostaithe le Tr�imhse Fhada

Is � cusp�ir an chl�ir seo dul i ngleic leis na fadhbanna a bh�onn le s�r� ag daoine at� d�fhostaithe le tr�imhse fhada agus iad ag iarraidh filleadh ar an mhargadh saothair. �oca�ocht bhreise de �44.50 sa tseachtain ar feadh suas le s� seachtaine d'oili�int �igeantach le fost�ir at� i gceist sa Li�ntas mar aon le haistri� uathoibr�och ina dhiaidh sin chuig an BTWA nuair a fhaigheann an duine fosta�ocht rialta. D�r�onn an Cl�r orthu si�d at� ar an mBeochl�r le c�ig bliana ar a laghad. F�adfaidh daoine at� ag f�il �oca�ocht Teaghlaigh Aontuisimtheora, Li�ntas C�ram�ra, Li�ntas M�chumais agus Pinsean na nDall c�ili� (faoi r�ir na coinn�ollach c�ig bliana). Lena chois sin gheofar dh� �oca�ocht de �254, ceann amh�in ag deireadh na s� seachtaine oili�na agus an dara ceann ag deireadh s� mh� fosta�ochta.

C�namh Poist Ioncaim

M� t� �oca�ocht cuardaitheora poist � f�il agat ar feadh 12 mh� ar a laghad agus m� ghlacann t� le post ar feadh 30 uair sa tseachtain ar a laghad, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh C�naimh Poist Ioncaim.

�oca�ocht Lean�nach Linbh

For�lann an sc�im seo le haghaidh �oca�ocht lean�nach suas le 13 seachtaine, den mh�ad� le haghaidh p�iste c�ilithe i gc�s go bhfuil s� in�octha ag an l�nr�ta, le daoine �irithe a bh� ag f�il �oca�ochta� cuardaitheora poist ar feadh bliana n� n�os faide agus a ghlacann le fosta�ocht l�naimseartha ar feadh ceithre seachtaine ar a laghad.

Sc�im Dreasachta d'Obair Ph�irtaimseartha

Ceada�onn an Sc�im Dreasachta d'Obair Ph�irtaimseartha do dhaoine �irithe at� d�fhostaithe le fada an l� obair ph�irtaimseartha a ghlacadh agus li�ntas seachtaini�il speisialta a fh�il in ionad a n-�oca�ocht cuardaitheora poist.

Li�ntas Fiontra�ochta um Fhilleadh ar an Obair (F�infhostaithe)

�oca�ocht sheachtaini�il � seo do dhaoine d�fhostaithe a bhuna�onn a ngn�thas f�in. Ceada�onn s� duit sciar de d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh a choime�d go ceann ceithre bliana agus n� ghearrtar c�in n� �SPC air.

Sc�im Sh�isialta na Tuaithe

Aistreofar c�ram na sc�ime chuig an Roinn Coimirce S�isiala� le h�ifeacht �n 1� Me�n F�mhair 2010. F�achann an Sc�im le taca�ocht ioncaim a shol�thar d'fheirmeoir� agus d'iascair� in �irinn at� ag f�il �oca�ochta� sonraithe leasa sh�isialaigh. Mar mhalairt air sin, sol�thr�idh daoine a bheidh rannph�irteach sa sc�im seirbh�s� �irithe a rachaidh chun sochair do phobail tuaithe.

Is ar an Roinn Coimirce S�isialta at� an c�ram forioml�n maidir le beartas i dtaca leis an sc�im, lena n-�ir�tear na crit�ir ch�ilitheachta. D�anann an Roinn monat�ireacht ar chur i bhfeidhm na sc�ime agus taca�onn leis na comhlachtai �ags�la a bhainist�onn an sc�im ar an leibh�al �iti�il. F�adfaidh an Roinn cigireacht a dh�anamh ar thionscadal ar bith faoin Sc�im Sh�isialta Tuaithe uair ar bith agus cuairt a thabhairt air. Ar an leibh�al �iti�il, is iad Cuideachta� Forbartha �iti�la a bhainist�onn an Sc�im, agus �dar�s na Gaeltachta i gceantair Ghaeltachta (na Comhlachta� Cur chun Feidhme a thugtar orthu sin).

T�s � An Tionscnamh Socr�ch�in Oibre Pobail

F�gra�odh T�s i mBuis�ad 2011 agus sheol an tAire � Cu�v � an 21 Nollaig 2010. Is iad aidhmeanna T�s deiseanna gearrth�armacha oibre ar ardchaighde�n a shol�thar d�ibh si�d at� d�fhostaithe agus seirbh�s� �irithe a shol�thar chun tairbhe pobal.

Taca�ochta� Oideachais do Chuardaitheoir� Poist

F�adfaidh t� bunt�iste a bhaint as c�rsa dara leibh�il n� tr�� leibh�il l�naimseartha, n� c�rsa oili�na n� for�is oideachas�il agus lean�int ort ag f�il �oca�ocht an chuardaitheora poist. Muna gc�il�onn t� le haghaidh aon cheann de na roghanna seo n� munar mian leat freastal ar ch�rsa l�naimseartha, f�adfaidh t� freastal ar ch�rsa p�irtaimseartha.

Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas (Roghanna Dara agus Tr�� Leibh�il)

M�s mian leat filleadh ar an oideachas, agus freastal ar ch�rsa oideachais dara leibh�il ag pobalscoil, scoil chuimsitheach, me�nscoil n� gairmscoil, n� ar ch�rsa oideachais tr�� leibh�il ag ollscoil, col�iste n� institi�id tr�� leibh�il, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas.

Oideachas, Oili�int agus For�s

M� t� t� ag f�il �oca�ocht chuardaitheora poist agus m�s amhlaidh nach bhfuil do ch�rsa roghnaithe cl�daithe faoin Sc�im um Fhilleadh ar an Obair, f�adfaidh t� an �oca�ocht chuardaitheora poist a choime�d agus an c�rsa oideachais, oili�na agus for�is � dh�anamh agat. Caithfidh s� a bheith soil�ir go bhfeabhs�idh an c�rsa d'ionchais fosta�ochta.

Comhph�irt�ochta�

T� raon taca�ochta�, lena n-�ir�tear eolas, oili�int agus c�namh chun obair a fh�il, ar f�il � do chomhlacht �iti�il comhph�irt�ochta.

�SPC

Creidi�int� �SPC fad a bh�tear d�fhostaithe

Tugtar creidi�int� go huathoibr�och i gc�s aon tr�imhse ina bhfaigheann t� Sochar Cuardaitheora Poist. F�adfar 'creidi�int�' a thabhairt chomh maith do thr�ims� de Li�ntas Cuardaitheora Poist n� m� ghlacann t� p�irt i sc�im oideachais n� obair ph�irtaimseartha le haghaidh daoine d�fhostaithe.

M� t� t� breoite n� d�fhostaithe, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh 'creidi�int�' fi� muna bhfuil Sochar Breoiteacha n� �oca�ocht d�fhosta�ochta � f�il agat. F�adfaidh s� seo tarl�, mar shampla, sna c�sanna seo a leanas:

  • muna bhfuil do dh�thain rann�oca�ochta� �SPC agat chun c�ili� le haghaidh sochair;
  • m� t� do ch�ilitheacht ar shochar �dithe agat, n�
  • m� t� d�ch�ilithe � �oca�ochta� d�fhosta�ochta a fh�il, de dheasca aighneas ceirde.

M� t� t� d�fhostaithe, f�adfaidh t� a bheith i dteideal s�ni� le haghaidh 'creidi�int�' ag d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh.

Chun 'creidi�int�' a fh�il fad a bh�onn t� breoite agus �agumasach chun oibre, caithfidh t� fianaise liachta a shol�thar, chomh fada agus a mhaireann do bhreoiteacht, don:

Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh
P.O. Bosca 1650
Baile �tha Cliath 1
n� teastas docht�ra a chur ar f�il do d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh

Sc�im Dhreasachta Post (�SPC) d'Fhost�ir�

D�olmha�onn an Sc�im Dreasachta Jabanna (�SPC) i gcomhair Fost�ir� fost�ir� �na ndliteanas a gcion d'�SPC i leith fostaithe �irithe a �oc ar feadh 12 mh�.

Last modified:15/10/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí