Díothú i measc na nÓg a Thuiscint


Print page

Baineann an tuarascáil ‘Díothú i measc na nÓg a Thuiscint in Éirinn’ leas as sonraí ó Staitisticí 2009 maidir leis an suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (EU-SILC) chun díothú a bhaineann go sonrach leis an leanbh a imscrúdú – díothú de réir an tionchair a bhíonn aige go sonrach ar leanaí. Den chéad uair ar shampla náisiúnta, tá na húdair in ann a fhiafraí conas is fearr a aithníonn an beart náisiúnta maidir le díothú bunúsach na leanaí sin atá nochta do dhíothú a bhaineann go sonrach leis an leanbh. Déantar imscrúdú sa tuarascáil ar na fachtóirí riosca le haghaidh díothú a bhaineann go sonrach leis an leanbh. Déantar machnamh ann freisin ar an bhforluí idir díothú bunúsach agus a bhaineann go sonrach leis an leanbh: cé chomh mór atá (a) leanaí i dteaghlaigh díothaithe (de réir an bhirt bhunúsaigh) a bhfuil cosaint acu ó dhíothú a bhaineann go sonrach leis an leanbh agus (b) leanaí i dteaghlaigh neamh-dhíothaithe atá nochta do dhíothú a bhaineann go sonrach leis an leanbh.

Tá an tuarascáil seo ann de bharr an chláir taighde a mhaoinigh an Roinn Coimirce Sóisialaí leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta maidir le monatóireacht ar threochtaí bochtaineachta faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta. Tugann an clár seo fianaise agus anailís d’fhonn beartas a threorú.

Cuireadh na torthaí i láthair ag comhdháil náisiúnta san ESRI i mí Aibreáin 2012 agus tá tuilleadh sonraí maidir leis an ócáid agus an taighde ar fáil anseo.

 
Last modified:26/03/2013
 

 Downloads

 
 

 Related Topics