Tús – An Tionscnamh Socrúcháin Oibre Pobail


Print page

CEISTEANNA COITIANTA

Roinntear é seo ina thrí chuid.

 

Pléann Cuid A le ceisteanna de chineál GINEARÁLTA.

Pléann Cuid B le ceist a d’fhéadfadh a bheith ag RANNPHÁIRTITHE ionchasacha.

Pléann Cuid C le ceisteanna agus freagraí a fhéadfaidh ionadaithe ó Eagraíochtaí DEONACHA & POBAIL a tharraingt anuas.

Réamhrá

 • Fógraíodh i gCáinaisnéis Mhí na Nollag 2010 go mbunófaí Tús agus sheol an tAire Ó Cuív ar 21 Mí na Nollag 2010 é. Is iad is aidhmeanna le Tús ná deiseanna gearrthréimhseacha ardchaighdeáin oibre a chur ar fáil dóibh siúd atá dífhostaithe agus seirbhísí áirithe a chur ar fáil a dhéanfadh sochar mór do phobail.
 • Cé go mbeidh freagracht fós ar an Roinn Coimirce Sóisialaí as Tús a oibriú, is iad na Cuideachtaí Forbartha Comhtháite Áitiúla a bhainisteoidh é ar an leibhéal áitiúil, thar ceann na Roinne, agus is é Údarás na Gaeltachta a bhainisteoidh é sa Ghaeltacht.
 • Beidh Eagraíochtaí Deonacha & Pobail in ann seirbhísí a fhorbairt agus a sheachadadh go háitiúil agus tairbhe a bhaint as na scileanna agus as an taithí is féidir leis an duine dífhostaithe a chur ar fáil.
 • Bainfidh na rannpháirtithe tairbhe as an tionscnamh trí bheith gafa in obair.
 • Cuirfidh na rannpháirtithe feabhas ar a n-ullmhacht chun oibre agus beidh siad in ann a scileanna a chur i bhfeidhm agus cinn nua a fhoghlaim.
 • Cuirfidh Tús dóigh nua ar fáil leis na próisis athbheoite a bheidh á bhfeidhmiú go céimneach faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhostaíocht.
 • Beidh sé mar thaca ag gníomhartha rialaithe agus bainistíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí trí shainaithint a dhéanamh orthu siúd nach suim leo dáiríre a bheith ag obair nó orthu siúd a oibríonn sa gheilleagar dubh.

Tá idir aiceann uirbeach agus aiceann tuaithe aige agus tá sé tógtha ar bhonneagar cruthaithe Scéim Shóisialta na Tuaithe.

 1. Cad iad aidhmeanna agus cuspóirí Tús?
 2. Cé a fhéadfaidh páirt a ghlacadh i dTús?
 3. An gciallaíonn sé seo go ndéanfaidh an Roinn teagmháil le daoine?
 4. Cé mhéid áiteanna a bheidh sa Tionscnamh agus conas a lamhálfar iad?
 5. Cé chomh sciobtha agus a chuirfear na háiteanna ar fáil?
 6. Cad é an próiseas roghnúcháin i gcomhair an tionscnaimh?
 7. Cén cineál oibre a ghlacfar ar láimh?
 8. An gclúdóidh an Tionscnamh ceantair uirbeacha agus tuaithe?
 9. An ndéanfar athrú ar Scéim Shóisialta na Tuaithe, ar an gClár Seirbhísí Pobail nó ar an Scéim Fostaíochta Pobail?
 10. Cad iad na riachtanais intofachta?
 11. An mbeidh sé indéanta iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh i dTús?
 12. Cad iad na rátaí pá do rannpháirtithe?
 13. Conas a dhéanfar an íocaíocht le rannpháirtithe?
 14. An mbeidh ar rannpháirtithe ÍMAT, Muirear Sóisialta Uilíoch agus ÁSPC a íoc?
 15. Cá fhad a mhairfidh an socrúchán seo?
 16. Cad a tharlaíonn tar éis an tsocrúcháin bhliana?
 17. An mbeidh rannpháirtí i dteideal íocaíocht a fháil i gcomhair Laethanta Saoire Bainc?
 18. An gceadófar Saoire Bhliantúil i dTús?
 19. Will Fuel Allowance continue to be paid while on Tús?
 20. An mbeidh na rannpháirtithe i dteideal a gCárta Leighis agus a Sochair Thánaisteacha eile a choinneáil?
 21. Cad a tharlaíonn má thairgtear áit do dhuine agus más amhlaidh nach mbaineann sé/sí leas aisti?
 22. An féidir le céile rannpháirtí páirt a ghlacadh in ionad an duine a roghnaigh an Roinn?
 23. An féidir leis an rannpháirtí obair eile a dhéanamh le linn dó/di páirt a ghlacadh i dTús?
 24. Cén obair a ghlacfaidh na rannpháirtithe ar láimh?
 25. Cén cion feidhme a bheidh ag na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?
 26. Conas a shannfar na rannpháirtithe do na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?
 27. An mbeidh costais ar na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?
 28. An gcuirfear maoiniú ar fáil chun costais a ghlanadh?
 29. Cé mhéid uaireanta a bheidh ar rannpháirtithe a dhéanamh?
 30. An mbeidh teorainn le líon na socruchán a bheidh ar fáil do na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?

 

CUID A – GINEARÁLTA

1. Cad iad aidhmeanna agus cuspóirí Tús?

 • Seo tionscnamh um ghníomhachtú na ndaoine atá dífhostaithe agus atá ar an mBeochlár. Tacóidh sé le hullmhacht na rannpháirtithe chun oibre.
 • Cuirfidh an tionscnamh deiseanna gearrthréimhseacha oiriúnacha ardchaighdeáin oibre ar fáil do na daoine atá dífhostaithe agus san am céanna déanfaidh sé obair thairbheach laistigh de na pobail, agus
 • Cuideoidh sé le bainistíocht an Bheochláir agus gníomhóidh sé mar bhac orthu siúd nach mbeidh intofa do shochair leasa.

 

2. Cé a fhéadfaidh páirt a ghlacadh i dTús?

 • Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí a roghnóidh na rannpháirtithe, ar an gcéad dul síos, trí chomhlíonadh na gcoinníollacha seo a leanas:
  • Duine atá dífhostaithe ar bhonn leanúnach le 12 mhí anuas ar a laghad agus atá “ag síniú” ar bhonn lánaimseartha, agus
  • A fhaigheann íocaíocht do lucht cuardaigh fostaíochta ón Roinn Coimirce Sóisialaí le 12 mhí anuas ar a laghad, agus
  • A fhaigheann an Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta faoi láthair.

 

3. An gciallaíonn sé seo go ndéanfaidh an Roinn teagmháil le daoine?

 • Ciallaíonn
 • Déanfaidh oifigí áitiúla na Roinne teagmháil le daoine a chomhlíonann na critéir.
 • Ní dhéanfar teagmháil, áfach, le gach duine a chomhlíonann na critéir, toisc go mbeidh teorainn leis an líon áiteanna a bheidh ar fáil go háitiúil.

 

4. Cé mhéid áiteanna a bheidh sa Tionscnamh agus conas a lamhálfar iad?

 • Tá maoiniú lamháilte ag an Rialtas chun soláthar a dhéanamh do shocrúchán 5,000 duine de réir a chéile san earnáil dheonach agus phobail i dtaca le seirbhísí áitiúla a sheachadadh i gceantair Uirbeacha agus Tuaithe araon. Lamhálfar an 5,000 socrúchán láithreach.
 • Bunófar na háiteanna lamháilte ar an líon daoine atá taifeadta mar dhaoine a chomhlíonann na critéir i gcomhair Tús laistigh den limistéar oibrithe atá ag gach Cuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta.

 

5. Cé chomh sciobtha agus a chuirfear na háiteanna ar fáil?

 • Cuirfear na chéad socrúcháin in Eagraíochtaí Deonacha & Pobail ar fáil i rith Ráithe 1/2011 agus ina dhiaidh seo cuirfear i bhfeidhm ar bhonn céimneach é, faoi réir réamhullmhúcháin (is iad sin earcaíocht, grinnfhiosrúchán, próisis ghaolmhara srl.) a thabhairt chun críche.
 • Ba chóir go mbeadh Tús ag feidhmiú sách sciobtha agus go méadódh sé go dtí 5,000 socrúchán i gcaitheamh na bliana 2011.

 

6. Cad é an próiseas roghnúcháin i gcomhair an tionscnaimh?

 • Daoine ar an mBeochlár a chomhlíonann na critéir, roghnóidh an Roinn Coimirce Sóisialaí iad, déanfaidh sí teagmháil leo agus tabharfaidh sí an deis dóibh ar a bheith faoi bhreithniú i gcomhair socrúcháin áitiúil de réir mar a thiocfaidh deiseanna chun cinn.
 • Nuair a aontóidh na daoine a roghnófar go nglacfaidh siad páirt, seolfar iad chuig an gCuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta a oibríonn ina gceantar chun go gcuirfear agallamh orthu agus chun go mbreithneofar iad i gcomhair socrúcháin.
 • Coinneoidh na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla/Údarás na Gaeltachta painéal a n-earcófar daoine uaidh.
 • De réir mar a eascróidh deiseanna socrúcháin, déanfar na daoine ar an bpainéal a chomhoiriúnú leis an obair agus earcófar iad.
 • Sula dtairgfear socrúchán, beidh sé riachtanach a chinntiú go bhfaighfear amach faoi oiriúnacht ghinearálta duine don obair a bheidh i gceist agus faoina t(h)aithí ar obair dá leithéid. Déanfaidh an Chuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta agus an Eagraíocht Dheonach Phobail é seo ar an leibhéal áitiúil.

 

7. Cén cineál oibre a ghlacfar ar láimh?

  Is féidir gach cineál oibre a thairiscint agus is i d’agallamh leis an gComhlacht Forfheidhmithe a thabharfar na sonraí de na poist a bheidh ar fáil. Bunófar an obair sa phobal agus tabharfar iarrachtaí ar do scileanna agus do shuíomh a chomhoiriúnú leis na socrúcháin oibre a bheidh ar fáil. Is dealraitheach go mbainfidh na cineálacha tionscadal a dhéanfar leis na hearnálacha seo a leanas:

  • Seirbhísí Comhshaoil (m.s. caomhnú & cothabháil na Siúlbhealaí Náisiúnta)
  • Seirbhísí Cúraim (m.s. cúram leanaí, cúram do dhaoine scothaosta)
  • Seirbhísí Ginearálta Pobail (m.s. nuachtlitir/eolas a chur ar fáil do phobail)
  • Seirbhísí Cultúir agus Oidhreachta (m.s. oifigeach eolais i dtionscadal áitiúil oidhreachta)
  • Seirbhísí Para-oideachasúla (m.s. naíonraí pobail)

 

8. An gclúdóidh an Tionscnamh ceantair uirbeacha agus tuaithe?

 • Clúdóidh, lamhálfar áiteanna do cheantair uirbeacha agus tuaithe araon ar an mbonn ar a ndéantar cur síos i gCeist 4.

 

9. An ndéanfar athrú ar Scéim Shóisialta na Tuaithe, ar an gClár Seirbhísí Pobail nó ar an Scéim Fostaíochta Pobail?

 • Ní rachaidh an tionscnamh seo i bhfeidhm ar Scéim Shóisialta na Tuaithe, ar an Scéim Fostaíochta Pobail ná ar an gClár Seirbhísí Pobail.

 

CUID B – RANNPHÁIRTITHE

10. Cad iad na riachtanais intofachta?

 • Chun a bheith intofa agus roghnaithe le páirt a ghlacadh, ní mór do dhuine:
  • A bheith dífhostaithe le 12 mhí ar a laghad agus “ag síniú” ar bhonn lánaimseartha, agus
  • A bheith ag fáil íocaíochta do lucht cuardaigh fostaíochta ón Roinn Coimirce Sóisialaí le 12 mhí ar a laghad, agus
  • A bheith ag fáil an Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta.

 

11. An mbeidh sé indéanta iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh i dTús?

 • Ag féachaint do chineál Tús, déanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí teagmháil leo siúd ar an mBeochlár a chomhlíonann na critéir.

 

12. Cad iad na rátaí pá do rannpháirtithe?

 • Beidh rátaí íocaíochta Tús coibhéiseach le do Liúntas reatha do Lucht Cuardaigh Fostaíochta móide breisiú €20 agus €208 is ea an íocaíocht íosta. Tá feidhm ag na rátaí seo maidir le gach rannpháirtí nua a thosaíonn ar 17 Meán Fómhair 2012 nó dá éis sin.

 

13. Conas a dhéanfar an íocaíocht le rannpháirtithe?

 • Is go díreach isteach ina gcuntais bhainc a dhéanfar an íocaíocht le rannpháirtithe (Ríomhaistriú Airgid).

14. An mbeidh ar rannpháirtithe ÍMAT, Muirear Sóisialta Uilíoch agus ÁSPC a íoc?

 • Íocfar ranníocaíocht ÁSPC ‘A’ i leith na rannpháirtithe go léir.
 • Tá na híocaíochtaí pá le rannpháirtithe inmheasúnaithe chun críocha Cánach Ioncaim (ÍMAT). Is ar dhálaí an duine, áfach, a bhraithfidh an dearbhmhéid is iníoctha ag an duine sin.
 • Beidh na rannpháirtithe i dTús díolmhaithe ón Muirear Sóisialta Uilíoch a íoc.

 

15. Cá fhad a mhairfidh an socrúchán seo?

 • Mairfidh an socrúchán tréimhse leanúnach bliana amháin (52 sheachtain).

 

16. Cad a tharlaíonn tar éis an tsocrúcháin bhliana?

 • Ar chríochnú an tsocrúcháin bhliana, ba chóir don rannpháirtí teagmháil a dhéanamh lena nOifig Leasa Shóisialaigh áitiúil chun a dteidlíochtaí a shuíomh. Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin nach bhféadfadh rannpháirtí páirt a ghlacadh sa Tionscnamh seo arís go ceann 3 bliana ar a laghad.

 

17. An mbeidh rannpháirtí i dteideal íocaíocht a fháil i gcomhair Laethanta Saoire Bainc?

 • Beidh, beidh rannpháirtithe a ndlifear orthu a bheith ag obair ar Lá Saoire Bainc i dteideal lá saor le pá a fháil ar an lá sin.
 • Beidh rannpháirtithe nach ndlifear orthu a bheith ag obair ar Lá Saoire Bainc i dteideal am in ionad a bheith íoctha leo ar ráta an cúigiú cuid dá n-uaireanta seachtainiúla nó ceithre huaire an chloig.

 

18. An gceadófar Saoire Bhliantúil i dTús?

 • Ceadófar, is éard a bheidh sa teidlíocht ná 10½ lá a bhunaítear ar an íosmhéid reachtúil 20 lá in aghaidh na bliana a bhaineann le fostaíocht lánaimseartha eile.
 • Beidh na rannpháirtithe go léir i dteideal saoire bhliantúil a fháil arb éard a bheidh ann go hiomlán ná 8% dá n-uaireanta iomlána a oibreofar thar thréimhse 12 mhí.
 • Bainfidh teidlíochtaí pro rata saoire bliantiúla le tréimhsí a mhairfidh níos lú ná 12 mhí agus a oibreofar laistigh den bhliain saoire.

 

19. An leanfar den Liúntas Breosla a íoc le linn do dhuine a bheith i dTús?

 • Leanfar, íocfar Liúntas Breosla leo siúd a chomhlíonann na coinníollacha cáiliúcháin ó thaobh an bhreosla ar dhul isteach i dTús dóibh agus leanfar den Liúntas Breosla a íoc leo le linn do theidlíocht ar an Liúntas Breosla a bheith ann. Íocfar é seo leat in éineacht le d’íocaíocht sheachtainiúil isteach i do chuntas bainc.

 

20. An mbeidh na rannpháirtithe i dteideal a gCárta Leighis agus a Sochair Thánaisteacha eile a choinneáil?

 • Beidh an teidlíocht ar aon cheann de na sochair a luaitear thuas faoi réir na ngnáthphróiseas measúnaithe a bheidh á n-oibriú ag an Limistéar Scéime cuí de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí nó de chuid an Údaráis ábhartha.
 • Ceanglófar fós ar rannpháirtithe i dTús cloí leis na téarmaí agus coinníollacha a ghabhann leis na sochair thánaisteacha, mar a leagtar amach chun leanúint de cháiliú d’aon íocaíocht dá leithéid.
 • Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freagrach as na Cártaí Leighis agus braitheann an teidlíocht ar dhálaí pearsanta.

 

21. Cad a tharlaíonn má thairgtear áit do dhuine agus más amhlaidh nach mbaineann sé/sí leas aisti?

 • Tá sé éigeantach go bhfreagrófar ar aon tairiscint ón Roinn Coimirce Sóisialaí chun páirt a ghlacadh i dTús toisc nach mór do gach duine a fhaigheann tacaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a bheith gafa leis na próisis a leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhostaíocht.
 • Ní mór freisin do dhuine a fhaigheann an Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a bheith ar lorg fostaíochta go gníomhach fírinneach chun deimhin a dhéanamh dá (h)intofacht leanúnach don íocaíocht seo.
 • Má dhiúltaíonn duine deis oibre, gan chúis mhaith, cuirfear ainm an duine sin chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí chun go ndéanfar an beart cuí dá thoradh sin.
 • Mura nglacfaí le deis oibre, b’fhéidir go gcaillfí nó go laghdófaí sochair leasa shóisialaigh, mar a fhoráiltear sna hAchtanna Leasa Shóisialaigh.
 • Má laghdaítear íocaíocht leasa shóisialaigh nó má chuirtear deireadh léi gan chúis réasúnach, toisc gur dhiúltaigh duine áit i dTús, is ceadmhach dó/di an cinneadh seo a achomharc chuig an Oifig Neamhspleách Achomharc Leasa Shóisialaigh laistigh de 21 lá.
 • D’fhoráil an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2010 do smachtbhannaí, faoi réir tionscnaimh, i gcás daoine dífhostaithe ar an mBeochlár a dhiúltaíonn gan chúis réasúnach comhoibriú leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhostaíocht agus/nó le hidirghabhálacha cuí oiliúna, oideachais agus fostaíochta.

 

22. An féidir le céile rannpháirtí páirt a ghlacadh in ionad an duine a roghnaigh an Roinn?

 • Ní féidir. Ní féidir ach leis an duine a chomhlíonann na coinníollacha intofachta agus a roghnaítear páirt a ghlacadh.

 

23. An féidir leis an rannpháirtí obair eile a dhéanamh le linn dó/di páirt a ghlacadh i dTús?

 • Le linn do rannpháirtithe a bheith i dTús, beidh siad in ann breithniú a dhéanamh ar fhostaíocht tráchtála agus tacófar leo chun é sin a dhéanamh. Ní foláir obair dá leithéid, áfach, gan a bheith ag cur isteach ar obair an rannpháirtí i dTús ná ar na tráthanna a mbeifear ag súil leis go mbeidh sé/sí ag obair i dTús mar beidh an obair seo mar phríomhobair nó mar phríomhioncam ag an rannpháirtí agus ní mór don rannpháirtí gealltanas a thabhairt go gcuirfidh sé/sí aon obair eile in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim chun deimhin a dheanamh de go mbeidh sé/sí cáin-chomhlíontach agus mar sin de.
 • Le linn do rannpháirtithe páirt a ghlacadh i dTús, is ceadmhach do rannpháirtithe deireadh a chur lena gconradh má thairgtear a mhalairt de phost tráchtála nó d’oiliúint tráchtála dóibh.

 

24. Cén obair a ghlacfaidh na rannpháirtithe ar láimh?

 • Is éard a bheidh san obair a ghlacfaidh na rannpháirtithe i dTús ar láimh ná raon leathan oibre pobail mar a leagtar amach i gCeist 7.
 • Comhlíonfaidh na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla/Údarás na Gaeltachta feidhm lárnach ó thaobh Eagraíochtaí Deonacha & Pobail agus deiseanna oibre a shainaithint. Ní foláir na deiseanna oibre a roghnófar:
  • Gan a bheith ag gabháil áit na gníomhaíochta tráchtála reatha ná ag dúbláil na seirbhíse a bheidh á cur ar fáil ag gníomhaireacht eile
  • A bheith de chaighdeán leordhóthanach
  • A bheith ag déanamh cion suntasach oibre laistigh de na pobail, agus
  • A bheith ag tacú leis an obair dheonach.

 

CUID C - Eagraíochtaí DEONACHA & POBAIL

25. Cén cion feidhme a bheidh ag na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?

 • Is é a bpríomhchion feidhme ná socrúcháin oibre a thabharfaidh deiseanna luachmhara oibre do rannpháirtithe i suíomhanna ardchaighdeáin oibre a mholadh agus a chur ar fáil.

 

26. Conas a shannfar na rannpháirtithe do na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?

 • Ba chóir d’Eagraíochtaí Deonacha & Pobail a mbeadh deis socrúcháin oibre acu an deis seo a chlárú leis an gCuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta a oibríonn ina gceantar féin.
 • Ansin beidh orthu togra mionsonraithe oibre ina ndéanfar cur síos ar an obair a ghlacfar ar láimh, ar líon na rannpháirtithe a bheidh á lorg srl. a chur faoi bhráid na Cuideachta Forbartha Áitiúla/Údarás na Gaeltachta.
 • Tar éis an mheasúnaithe, cuirfidh an Chuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta a gcinneadh in iúl do na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail.

 

27. An mbeidh costais ar na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?

 • Braithfidh sé seo ar chineál na hoibre agus ar líon na rannpháirtithe a shannfar.
 • Beidh ar na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail go léir ranníocaíocht a dhéanamh, ranníocaíocht a mheasúnófar ar an mbonn go mbeidh gach cás á mheas ar a fhiúntas féin.

 

28. An gcuirfear maoiniú ar fáil chun costais a ghlanadh?

 • De ghnáth, beidh Eagraíochtaí Deonacha & Pobail freagrach as na costais nach mbeidh sé d’acmhainn ag Tús iad a íoc.
 • Cuirfear maoiniú ar fáil i ndálaí ar leith as buiséad ábhar a bheidh faoi chothabháil ag an gCuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta i ngach ceantar.

 

29. Cé mhéid uaireanta a bheidh ar rannpháirtithe a dhéanamh?

 • Ní mór do na rannpháirtithe 19½ uaire an chloig a dhéanamh in aghaidh na seachtaine agus beidh na huaireanta oibre faoi réir an tsocrúcháin oibre. Is féidir obair a chur ar fáil i gcaitheamh na seachtaine iomláine agus i gcaitheamh an lae iomláin oibre, agus uaireanta sínte san áireamh.
 • Cé nach mbeidh sé seo indéanta i gcónaí, is féidir go mbeidh na rannpháirtithe in ann a n-uaireanta a dhéanamh ar bhonn solúbtha, faoi réir chomhaontú na mbainisteoirí áitiúla.

 

30. An mbeidh teorainn le líon na socruchán a bheidh ar fáil do na hEagraíochtaí Deonacha & Pobail?

 • Beidh líon na rannpháirtithe i gcoibhneas leis an obair a bheidh le glacadh ar láimh agus leis an timpeallacht oibre i ngach Eagraíocht.
 • Mar a shonraítear i gCeist 26, measúnóidh an Chuideachta Forbartha Áitiúil/Údarás na Gaeltachta gach socrúchán oibre ar an mbonn go mbeidh gach cás á mheas ar a fhiúntas féin agus déanfar athbhreithniú bliantúil air.
  Last modified:24/09/2012
   

   Downloads

   
   

   Application Forms