Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist - SW126


Print page
 • Réamhrá
 • Íocaíocht Chuardaitheora Poist
 • Tacaí Fostaíochta
 • Tacaí do dhaoine atá ag filleadh ar obair/ag lorg oibre
 • Tacaí Fiontraíochta
 • Tacaí Oiliúna
 • Sochair Eile agus Sochair Thánaisteacha
 •  


   

  Lionraí Scileanna (Skillnets)

  Maoiníonn Líonraí Scileanna an Clár Tacaíochta do Chuardaitheoirí Poist, rud atá ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Cuireann sé oiliúint le socrúchán oibre.

  Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.skillnets.ie.

  Lingchlár (Springboard)

  Tairgeann an tionscnamh ardoideachais seo rogha cúrsaí lánaimseartha nó páirtaimseartha duit, lena n-áirítear teastais, céimeanna, cláir iarchéime agus cláir mháistreachta. Tairgeann Lingchlár cúrsaí in earnálacha amhail Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC), Earnáil na bhFeistí Leighis, Bithchógaisíocht, Earnáil na Cógaisíochta Ceimicí, Fuinneamh Glas agus earnálacha eile.

  Chun a thuilleadh eolais a fháil ar Linchlár, logáil isteach ar www.springboardcourses.ie

  Cúrsa Faofa Oiliúna

  Tá áiteanna ar chúrsaí faofa oiliúna (Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO)) ar oscailt do chách.

  Má fhaigheann tú íocaíocht agus má dhéanann tú iarratas ar áit ar chúrsa faofa oiliúna, gheobhaidh tú liúntas oiliúna ón údarás oiliúna i leith thréimhse an chúrsa.

  Ina theannta sin, is féidir leat leas a bhaint as cúrsa faofa oiliúna má tá tú ag síniú i gcomhair creidmheasanna ach níl aon liúntas oiliúna iníoctha, áfach, le custaiméirí atá ag síniú i gcomhair creidmheasanna amháin. Cabhraíonn cúrsaí páirtaimseartha nó lánaimseartha le forbairt a dhéanamh ar do scileanna agus d’eolas i raon leathan réimsí.

  Rogha Oideachais Pháirtaimseartha

  Ceadaíonn an Rogha Oideachais Pháirtaimseartha duit do Liúntas nó do Shochar Cuardaitheora Poist a choimeád le linn duit freastal ar chúrsa páirtaimseartha oideachais nó oiliúna de ló nó d’oíche nó ar chúrsa cianoideachais nó cianoiliúna.

  Ní mór duit cead a iarraidh ó do Lárionad Intreo áitiúil nó ó d’Oifig Chraoibhe áitiúil roimh duit an cúrsa a thosú.

  Chun an cúrsa a cheadú, ní foláir nó gur deimhin leis an Oifigeach Breithiúnachta gur dócha go gcuirfidh an cúrsa feabhas ar do dheiseanna ar phost a fháil.

  Clár um Fhilleadh ar Oideachas

  Tacaíonn an clár seo leat páirt a ghlacadh i gcúrsaí oideachais agus forbartha pearsanta (ar an dara leibhéal nó ar an tríú leibhéal) a chabhróidh leat post a fháil.

  Chun cáiliú don chlár:

  • níorbh fholáir nó gur glacadh leat ar chúrsa cáiliúcháin,
  • i gcoitinne, ní foláir duit a bheith os cionn 21 bhliain d’aois,
  • i dtaca le cúrsaí iarchéime áirithe, ní foláir duit a bheith 24 bliana d’aois,
  • ní foláir duit a bheith ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe.

Is ann do chúig chlár um Fhilleadh ar Oideachas agus déantar cur síos orthu seo thíos mar a leanas:

1. Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Tacaíonn an clár seo leat páirt a ghlacadh i gcúrsaí lánaimseartha oideachais (ar an dara leibhéal nó ar an tríú leibhéal) chun cáilíochtaí a bhaint amach a chabhróidh leat post a fháil.

  Chun cáiliú don chlár:

  • ní foláir nó go molann Cásoifigeach go nglacfaidh tú páirt,
  • ní foláir nó go nglactar leat ar chúrsa cáiliúcháin,
  • ní foláir duit a bheith os cionn 21 bhliain d’aois,
   • ní foláir duit a bheith idir 18 agus 21 de bhlianta d’aois agus ní foláir thú a bheith imithe as an oideachas foirmiúil le 2 bhliain ar a laghad,
         nó
   • ní foláir duit a bheith os cionn 24 bliana d’aois i dtaca le cúrsaí iarchéime áirithe,
   • agus
   • ní mór duit a bheith ag obair i dtreo cáilíochta ar chúrsa faofa.

2. Rogha Dara Leibhéal

Is féidir leat freastal ar chúrsa oideachais dara leibhéal in aon mheánscoil, aon phobalscoil, aon scoil chuimsitheach nó aon ghairmscoil. Ní mór an cúrsa a bheith lánaimseartha agus ní mór gurb é an toradh a bheidh air ná teastas arna aithint ag an Roinn Oideachais agus Scileanna nó arna fhaomhadh ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann, mar shampla, Teastas Sóisearach, Ardteistiméireacht, Iar- Ardteistiméireacht nó Cúrsa Rochtana nó Bonnchúrsa.

3. Rogha Tríú Leibhéal

Is féidir leat freastal ar chúrsa tríú leibhéal in aon ollscoil, aon choláiste tríú leibhéal nó aon institiúid tríú leibhéal in Éirinn nó i dTuaisceart Éireann, fad is atá an cúrsa ina chúrsa lánaimseartha lae agus fad is atá sé faofa ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i dtaca le deontas do mhac léinn agus/nó aitheanta ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann.

4. Rogha larchéime

Is do chustaiméirí atá 24 bliana d’aois agus os a chionn sin ar mian leo tabhairt faoi chúrsa staidéir iarchéime a mbeidh cáilíocht Ard-Dioplóma i ndisciplín ar bith, nó Máistir Gairmiúil Oideachais, mar thoradh air, atá an rogha seo agus dóibh sin amháin.

Chun iarratas a dhéanamh ar an Rogha Iarchéime, ní foláir íocaíocht cháiliúcháin leasa shóisialaigh a bheith á fáil ag iarratasóir le 9 mí (234 lá) agus, i gcás an Mháistir Ghairmiúil Oideachais, ní foláir íocaíocht cháiliúcháin a bheith á fáil ag iarratasóir le 12 mhí (312 lá).

Níl ach cúrsaí iarchéime in Éirinn intofa don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas.

5. Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha

Faoin Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha, féadfaidh tú leanúint de do Liúntas Cuardaitheora Poist nó do Shochar Cuardaitheora Poist a fháil le linn duit freastal ar chúrsaí áirithe oideachais, oiliúna nó forbartha fad is a chomhlíonfaidh tú coinníollacha áirithe.

Ní foláir duit cead a iarraidh ó do Chásoifigeach i do Lárionad Intreo áitiúil nó i d’Oifig Chraoibhe áitiúil roimh duit an cúrsa a thosú.

Last modified:03/07/2017