ÁSPC d'Fhostaithe nach bhfuil sa Chóras ÍMAT (Fostaithe neamh-ÍMAT) - SW 63


Print page

Cad é an Córas Bailithe Speisialta?

Is ar an gcóras ÍMAT atá formhór mór na bhfostaithe in Éirinn atá faoi dhliteanas ÁSPC a íoc. I gcás na bhfostaithe seo, is iad na Coimisinéirí Ioncaim a bhailíonn ÁSPC thar ceann na Roinne Coimirce Sóisialaí.

I gcás fostaithe ag a bhfuil tuilleamh atá faoi réir ÁSPC, ach nach bhfuil faoi réir an chórais chánach ÍMAT nó nach sealbhaíonn ordú eisiata ÍMAT, íoctar ÁSPC go díreach leis an Roinn Coimirce Sóisialaí tríd an gCóras Bailithe Speisialta ÁSPC.

Cuimsíonn an Córas Bailithe Speisialta na fostaithe seo:

  • fostaithe a leanann de bheith árachaithe faoi dhlí slándála sóisialaí na hÉireann le linn dóibh a bheith ag obair ar an gcoigríoch faoi fhorálacha Rialacháin an Aontais Eorpaigh, faoi Chomhaontuithe Déthaobhacha nó faoi Ionstraim Reachtúil 312 de 1996.
  • daoine a íocann ÁSPC mar fhostaithe ach atá féinmheasúnaithe chun críocha cánach ioncaim - mar shampla, fo-mháistrí poist, bainisteoirí craobhacha leasa shóisialaigh agus dochtúirí comhairleacha leighis arna bhfostú ar bhonn táille ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).
  • fostaithe Ambasáidí lena mbaineann coinníollacha áirithe.
  • fostaithe a fhaigheann luach saothair scairbhunaithe san áit a mbaineann an fostaí gnóthachan amach i leith scair-roghanna a deonaíodh agus nuair a fheidhmítear na roghanna, níl an fostaí á fhostú a thuilleadh ag an bhfostóir a dheonaigh na roghanna (féach PRSI SBR1 ar www.welfare.ie).
  • daoine ar Fostaithe Baile iad a fhostaítear i mbaile cónaithe a bhfostóra ar dhualgais bhaile amháin, agus a thuilleann níos lú ná €40 in aghaidh na seachtaine san fhostaíocht bhaile (féach bileog IT 53).
  • fostaithe a bhful a dtuilleamh á ioc ó oifig fhostóra nó ó áit chónaithe fhostóra lasmuigh den Stát, i gcás nach bhfuil ceangal ar an bhfostóir a bheith cláraithe i gcomhair ÍMAT leis na Coimisinéirí Ioncaim(féach Ráiteas Cleachtais IT/3/07).
  • Ministrí Eaglais na hÉireann arna bhfostú ag Comhlacht Ionadaíoch na hEaglaise.
  • Oiliúnaithe FÁS.
Last modified:23/07/2013
 

 Foirmeacha Iarratais