Liúntas Tacaíochta Gutháin


Print page

Ceisteanna Coitianta

Fógraíodh íocaíocht nua, an Liúntas Tacaíochta Gutháin (LTG), i rith Cháinaisnéis na bliana 2018 agus tagann an liúntas sin i bhfeidhm sa tseachtain dar tús an 4 Meitheamh 2018.

Gheobhaidh na daoine sin a bheidh intofa chun an íocaíocht seo a fháil, ar fiú €2.50 sa tseachtain í, litir ón Roinn roimh an 4 Meitheamh chun a dhaingniú go gcáileoidh siad don íocaíocht. Íocfar an LTG go huathoibríoch le gach custaiméir intofa agus níl aon fhoirm iarratais ná ní gá teagmháil a dhéanamh leis an Roinn chun iarratas a dhéanamh.

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar an LTG, féach na Ceisteanna Coitianta thíos, le do thoil. Cuimsíonn siad seo sonraí de riachtanais intofachta, de rátaí agus den dóigh a bhfaighidh tú íocaíocht an LTG má cháilíonn tú di.

 1. Cad é an Liúntas Tacaíochta Gutháin?

Is éard atá sa Liúntas Tacaíochta Gutháin (LTG) ná íocaíocht do dhaoine atá ina gcónaí leo féin agus a bhfuil íocíochtaí áirithe eile á bhfáil acu cheana ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Tá an liúntas ceaptha le cuidiú ó thaobh íoc as costas na cumarsáide agus/nó costas na réiteach slándála tí.

 1. Conas a dhéantar iarratas ar an LTG?

Íocfar an LTG go huathoibríoch le custaiméirí na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a fhaigheann ceann de na híocaíochtaí cáiliúcháin a liostaítear thíos agus an Liúntas um Chónaí Aonair agus an Liúntas Breosla araon. Níl aon fhoirm iarratais.

Scéimeanna Cáiliúcháin

 • Pinsean Stáit (Ranníocach agus Neamh-Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
 • Pinsean Easláine
 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean na nDall
 • Pinsean Míthreorach (Forlíonadh Éagumais)
 • Sochar do Bhanchéile Tréigthe
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde.

Dá mba dhóigh leat gur chóir go gcáileofá don LTG, ach mura bhfaigheann tu é i ndiaidh an 4 Meitheamh 2018, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Roinn. Tugtar sonraí teagmhála faoi cheist 9 thíos.

 1. Cad é ráta an Liúntais Tacaíochta Gutháin (LTG)?

Is éard atá sa LTG ná €2.50 sa bhreis in aghaidh na seachtaine, mar aon le do phríomhíocaíocht, do Liúntas um Chónaí Aonair agus do Liúntas Breosla. Is ionann an LTG agus €130 sa bhliain.

 1. Cathain a bheidh an LTG iníoctha agus conas a íocfar é?

Fógraíodh an LTG i gCáinaisnéis na bliana 2018 agus tagann sé i bhfeidhm sa tseachtain dar tús an 4 Meitheamh 2018. Déanfar an chéad íocaíocht sa tseachtain sin ar an lá céanna íocaíochta agus a dhéanfar do phríomhíocaíocht agus íocfar an LTG mar shuim bhreise le cois do phríomhíocaíochta.

 1. Cén áit ar féidir an íocaíocht a bhailiú?

Beidh na híocaíochtaí le fáil ar an modh céanna agus a fheidhmítear i dtaca le do phríomhíocaíocht sheachtainiúil.

 1. An bhfuil tástáil acmhainne i dtaca leis an LTG?

Níl, ach beidh tástáil acmhainne comhlíonta agat cheana chun cáiliú don Liúntas Breosla (chomh maith le cuid de na scéimeanna cáiliúcháin).

 1. Cad a tharlaíonn má chuirtear stad le mo Liúntas Breosla nó mo Liúntas um Chónaí Aonair?

Mura mbíonn tú intofa a thuilleadh chun an Liúntas um Chónaí Aonair nó an Liúntas Breosla a fháil, ansin cuirfear stad leis an LTG freisin.

 1. Faighim liúntas breosla de chuid na Ríochta Aontaithe; an gcáilím don LTG?

Ní cháilíonn, ní foláir an Liúntas um Chónaí Aonair agus an Liúntas Breosla araon a bheith á bhfáil agat ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí.

 1. Cé leis ar ceart teagmháil a dhéanamh chun a thuilleadh eolais a fháil?

Caithfidh tú teagmháil a dhéanamh le rannóg na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí a íocann do phríomhphinsean nó do phríomhshochar leat má bhíonn ceist agat maidir leis an Liúntas Tacaíochta Gutháin. Liostaítear thíos na sonraí teagmhála i gcomhair na scéimeanna cáiliúcháin.

An Longfort – Liúntas Míchumais/Pinsean Easláine/Pinsean Míthreorach (Forlíonadh Éagumais)/ Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) faoin Scéim um Dhíobhálacha Ceirde:

Guthán:(043) 334 0000
Íosghlao:1890 927 770*

Sligeach - Pinsean Stáit (Ranníocach/Neamh-Ranníocach) / Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) / Pinsean na nDall / Sochar do Bhanchéile Tréigthe:

Guthán:  (071) 915 7100
Íosghlao:  1890 500 000*

*Tabhair faoi deara go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao) agus go bhféadfadh go gcosnódh sé i bhfad níba mhó i gcás na nguthán póca.

Last modified:14/05/2018