Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist - SW126


Print page
 

 

An féidir a bheith ag obair go páirtaimseartha agus an íocaíocht chuardaitheora poist a choimeád?

Má thosaíonn tú ag obair ar bhonn ócáideach nó páirtaimseartha, is minic ar féidir gach pioc nó cuid áirithe de d’íocaíocht chuardaitheora poist a choimeád de réir na laethanta a oibríonn tú agus de réir leibhéal an phá a fhaigheann tú. Ní mór duit é a insint do do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe áitiúil má bhíonn tú chun tosú ag obair.

Ní mór duit na coinníollacha go léir den Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist a chomhlíonadh. Mar shampla, ní mór duit leanúint d’obair lánaimseartha a lorg agus, má bhíonn tú ar Liúntas Cuardaitheora Poist, an tástáil acmhainne a chomhlíonadh.

Más duine féinfhostaithe thú agus má chríochnaíonn do ghnó nó má bhíonn tú ar ioncam íseal, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Cuardaitheora Poist faoi réir tástála acmhainne.

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT)

Is éard atá sa FIT ná íocaíocht sheachtainiúil atá saor ó cháin agus atá ar fáil d’oibrithe ar phá íseal, a bhfuil leanbh cleithiúnach ar a laghad acu.

Chun cáiliú don FIT, ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

 • ní mór meánioncam seachtainiúil do theaghlaigh a bheith faoi bhun teorann áirithe (bunaithe ar líon do theaghlaigh),

 • agus
 • ní mór duit a bheith i bhfostaíocht ar phá ar feadh 19 n-uaire an chloig sa tseachtain nó 38 n-uaire an chloig sa choicís ar a laghad. Ní foláir nó go bhfuil gach dealramh ann go mairfidh an fhostaíocht trí mhí.

Is éard atá sa mhéid airgid a fhaigheann tú ná 60% den difríocht idir ioncam seachtainiúil do theaghlaigh agus an teorainn ioncaim a bhaineann le líon do theaghlaigh. Tá ioncam seachtainiúil an teaghlaigh comhdhéanta de mheán-ghlantuilleamh inmheasúnaithe agus aon ioncam eile a fhéadfaidh a bheith ag do theaghlach.

Scéim Dr

easachta Poist Pháirtaimseartha

Ceadaíonn an scéim seo do roinnt daoine dífhostaithe fadtréimhseacha dul le hobair pháirtaimseartha ar feadh níos lú ná 24 huaire an chloig sa tseachtain agus cáiliú do liúntas seachtainiúil in ionad a n-íocaíochta cuardaitheora poist. Ní foláir nó go mbíonn gach dealramh ann go mairfidh an fhostaíocht pháirtaimseartha dhá mhí ar a laghad. Ar dtús, beidh cead agat fanacht ar an Scéim seo go ceann bliana, ach féadfar é seo a shíneadh go ceann tréimhse eile. Le linn duit a bheith ar an scéim, ní mór duit leanúint den obair lánaimseartha a lorg. Thairis sin, is féidir go gcáileoidh tú don Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.

Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair

Cuireann an Scéim Díbhinne Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair tacaíocht airgeadais ar fáil do dhaoine a fhaigheann Íocaíocht Chuardaitheora Poist agus Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora a bhfuil leanaí acu, a chríochnaíonn a n-éileamh agus atá i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht nó atá ag dul le fostaíocht nó le féinfhostaíocht.

Má chomhlíonann tú critéir intofachta na scéime, beidh tú i dteideal íocaíocht sheachtainiúil a fháil go ceann suas le dhá bhliain tar éis dheireadh d’éilimh leasa shóisialaigh.

Is féidir go mbeidh tú intofa don scéim má tá tú faoi bhun 66 bliana d’aois, má tá leanbh cáilithe amháin ar a laghad agat agus má tá tú ar cheann de na híocaíochtaí seo a leanas:

 • Sochar nó Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh 12 mhí ar a laghad go hiomlán (agus 6 mhí ar a laghad sa bhliain dheireanach),
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
 • Íocaíocht Eatramhach Chuardaitheora Poist.

.

Na Chéad Chéimeanna - Intéirneachtaí Forbartha don Aos Óg

Is cuid de Ráthaíocht an Aontais Eorpaigh don Aos Óg é clár na gCéad Chéimeanna agus tairgfidh an clár deis do dhuine óg idir 18 mbliana agus 24 bliana d’aois, atá ar bheagán taithí oibre nó gan aon taithí oibre, ar scileanna bunúsacha oibre agus sóisialta a fhoghlaim le linn dó/di a bheith ar shocrúchán i gcúinsí ón bhfíorshaol oibre.

Is ar bhonn saorálach go hiomlán a ghlactar páirt sa scéim cé go dtairgfear socrúcháin agus spreagfar iarrthóirí oiriúnacha le páirt a ghlacadh dá réir sin.

Chun cáiliú do rannpháirtíocht ar na Chéad Chéimeanna, ní mór d’iarrthóir:

 • A bheith idir 18 agus 24 de bhlianta d’aois,

  agus
 • A bheith dífhostaithe le 12 mhí anuas ar a laghad.
 •  

   

 • Má bhíonn an t-iarrthóir dífhostaithe le níos lú ná 12
  mhí, ní foláir nó go mbreithníonn Cásoifigeach gurb
 • ann do bhacainn mhór roimh an iarrthóir ó thaobh a (h)iarrachtaí ar obair a fháil,

  agus
 • A bheith tarchurtha ag Cásoifigeach.
 •  

  Áirítear na cinn seo a leanas leis na híocaíochtaí
  cáiliúcháin chun páirt a ghlacadh sna Chéad
  Chéimeanna:
  • Liúntas Cuardaitheora Poist
  • Sochar Cuardaitheora Poist
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
  • Íocaíocht Eatramhach Chuardaitheora Poist
  • Liúntas Míchumais
  • Pinsean na nDall
  • Síniú i gcomhair Creidmheasanna


  Áireofar am a chaitear ar Chláir Ghníomhacha don
  Mhargadh Saothair ó thaobh na hintofachta do na
  Chéad Chéimeanna, ar chuntar go bhfuil an clár
  críochnaithe go hiomlán agus go raibh an duine 18
  mbliana d’aois nó os a chionn sin nuair a bhí sé/sí ar
  an gclár agus go bhfuil íocaíocht á fáil aige/aici díreach
  roimh an socrúchán ar na Chéad Chéimeanna.

  EURES

  Bhunaigh an Coimisiún Eorpach EURES, Líonra na Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta, chun éascaíocht a dhéanamh do shaorghluaiseacht na n-oibrithe idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE)/ tíortha an Limistéir Eacnamaíoch Eorpaigh (LEE). Is éard atá in EURES ar
  leibhéal na hEorpa ná líonra comhoibritheach arna chruthú ag na seirbhísí poiblí fostaíochta sna tíortha ar fad den AE/LEE agus é comhdhéanta de bhreis agus 1000 comhairleoir EURES oilte agus de bhunachar Eorpach sonraí maille le níos mó ná milliún deis fostaíochta ar fud na hEorpa www.eures.europa.eu.


  In Éirinn, is í Rannóg na Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta
  de chuid na Roinne Coimirce Soisialaí a chomhordaíonn EURES. Tá 16 Chomhairleoir EURES suite ar fud na hÉireann ar féidir teagmháil a dhéanamh leo trí na Lárionaid Intreo áitiúla.

  Tacaíonn comhairleoirí EURES leis an lucht cuardaigh fostaíochta agus na fostóirí in Éirinn, ar mian leo leas a bhaint as deiseanna fostaíochta agus earcaíochta ar leibhéal níos leithne i Margadh Saothair na hEorpa.

  Tá an clár ‘Taithigh an Eoraip’ á chur i ngníomh faoi láthair ag EURES Éireann.

  Cuirtear dhá rogha chun cinn faoin gclár ‘Taithigh an Eoraip’.

  Rogha 1: Do chéad Phost EURES


  Trí do chéad phost EURES, is féidir le cuardaitheoirí poist atá idir 18 agus 35 de bhlianta d’aois cáiliú do thacaíocht airgeadais ar mhaithe le turas agallaimh thar lear, nó ar mhaithe le costais athlonnúcháin agus iad ag dul i mbun poist i dtír eile den AE. (Ní mór duit iarratas a dhéanamh roimh duit taisteal i gcomhair agallaimh nó roimh duit athlonnú).

  Rogha 2: Clár na Socrúchán Comhurraithe

  Tacaíonn Clár na Socrúchán Comhurraithe le cuardaitheoirí poist atá idir 18 agus 35 de bhlianta d’aois dul i mbun socrúcháin oibre i dtír Eorpach eile go ceann suas le 12 mhí. I rith an ama seo is é EURES Éireann agus an fostóir a mbeidh an socrúchán oibre á thairiscint aige/aici a dhéanfaidh comhurraíocht ar an gcuardaitheoir poist. Cuireann an clár seo deiseanna ar fáil do chuardaitheoirí poist d’fhonn taithí a ghnóthú agus cur lena gcuid scileanna sa ghairm a roghnaíonn siad. Méadóidh an taithí a ghnóthófar a gcuid deiseanna fostaíochta nuair a fhillfidh siad ar Éirinn.

  Más mian leat a thuilleadh eolais a fháil ar aon cheann de na tacaí agus na seirbhísí a chuireann EURES ar fáil, cuir ríomhphost, le do thoil, chuig eures@welfare.ie.

   

  Fostaíocht Phobail (FP)

  Scéim fostaíochta páirtaimseartha is ea Fostaíocht Phobail (FP). Cabhraíonn an scéim le daoine atá dífhostaithe le fada dul isteach arís sa líon gníomhach saothair trína dtaithí ar an dífhostaíocht a bhriseadh trí fhilleadh ar ghnáthamh oibre.

  Cabhróidh an clár leat do scileanna pearsanta agus do scileanna sóisialta araon a fhorbairt. Tá dhá rogha ann:

  • comhtháthú páirtaimseartha (1 bhliain amháin),

  • agus
  • scéim um post páirtaimseartha (suas le 3 bliana).
  • Oibríonn tú, ar meán, 19.5 huaire an chloig gach seachtain. Chun cáiliú don chlár, ní mór íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe a bheith á bhfáil agat le 12 mhí anuas nó níos mó.

  Tús

  Is scéim um shocrúcháin oibre sa phobal é Tús. Soláthraíonn an scéim deiseanna gearrthréimhseacha oibre in eagraíochtaí pobail agus in eagraíochtaí deonacha, i gceantair uirbeacha agus i gceantair tuaithe araon. Oibríonn rannpháirtithe, ar meán, 19.5 huaire an chloig sa tseachtain ar feadh 12 mhí.

  Chun a bheith intofa chun páirt a ghlacadh sa Tús, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

  • Ní mór do dhuine a bheith dífhostaithe go
   leanúnach le 12 mhí anuas agus an Liúntas
   Cuardaitheora Poist a bheith á fháil faoi láthair
   aige/aici,


  • Ní mór do dhuine a bheith ag fáil na hÍocaíochta Eatramhaí Cuardaitheora Poist. Ní bhaineann aon tréimhse cháiliúcháin leis an Íocaíocht Eatramhach Chuardaitheora Poist
  • .

  Tairseach (Gateway)

  Is scéim ghníomhachtúcháin an tsaothair í Tairseach a sholáthraíonn deiseanna gearrthréimhseacha oibre i gComhairlí Cathrach agus Contae, ar feadh, ar meán, 19.5 huaire an chloig sa tseachtain i rith tréimhse 22 mhí.

  Ní mór do rannpháirtithe:

  • A bheith dífhostaithe go leanúnach le 24 mhí anuas agus an Liúntas Cuardaitheora Poist a bheith á fháil faoi láthair aige/aici,


  • A bheith ag fáil na hÍocaíochta Eatramhaí Cuardaitheora Poist. Ní bhaineann aon tréimhse cháiliúcháin leis an Íocaíocht Eatramhach Chuardaitheora Poist.

  Scéim Shóisialta na Tuaithe

  Cuireann an scéim seo tacaíocht ioncaim ar fáil d’fheirmeoirí agus d’iascairí a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar leith. Dá thoradh sin, baineann pobail áitiúla tairbhe as an obair a dhéanann rannpháirtithe i Scéim Shóisialta na Tuaithe.

  Tá liosta anseo thíos de chuid de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a bhaineann le hábhar:

  • Cleithiúnaithe Aosaithe custaiméirí ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe más feirmeoirí gníomhacha iad
  • Pinsean na nDall
  • Sochar/Liúntas do Bhanchéile Thréigthe
  • Liúntas Míchumais
  • Cúnamh Feirme
  • Liúntas Cu
  • ardaitheora Poist nó Íocaíocht Eatramhach Chuardaitheora Poist
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
Last modified:03/07/2017