Taca� do dhaoine faoi mh�chumas agus d�fhost�ir� - SW131


Print page

Rann�ga na mBileog

Sc�im um Fh�irdheontas P�

Seo sc�im um ch�namh airgeadais a �octar le fost�ir� chun iad a spreagadh le daoine faoi mh�chumas a fhost�.

Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.fas.ie.

Ciste um Fhreastal R�as�nta

Cuims�onn an ciste seo:

 • Deontas um Choinne�il Fosta�
  Cabhra�onn an deontas seo le fost�ir� san earn�il phr�obh�ideach � thaobh fostaithe ar a bhfuil m�chumas tagtha, cib� acu at� n� nach bhfuil s� ina mh�chumas ceirde, a choinne�il ag an obair. Cuireann s� cisti� ar f�il chun freastal n� oili�int a shainaithint d�fhonn � a chur ar chumas an oili�na� fanacht ina p(h)ost reatha n� or chun �/� a athoili�int d�fhonn post eile a ghlacadh laistigh den eagra�ocht.
 • Deontas um Threalamh agus um Oiri�n� san Ionad Oibre
  T� an deontas seo ar f�il d�fhost�ir� san earn�il phr�obh�ideach ar g� d�ibh trealamh n� ionad oibre a oiri�n� chun freastal ar fhosta� at� faoi mh�chumas.
 • Deontas um L�itheoir Pearsanta
  Cuireann an deontas seo cisti� ar f�il d�fhost�ir� san earn�il phr�obh�ideach chun l�itheoir pearsanta a fhost� d�fhonn cabr� le duine dall n� duine lagamhairc ina c(h)uid oibre. �octar an deontas de bhun t�ille san uair ar bhonn an ph� �osta.
 • Deontas um Ateangaire Agall�ra Phoist
  T� an deontas seo ar f�il chun �oc as costais ateangaire chun cr�ocha agallaimh agus intreorach m�s rud � go bhfuil agalla� n� ball nua foirne bodhar n� go bhfuil moill �isteachta n� stad sa chaint ar an duine sin.

Chun a thuilleadh eolais a fh�il ar an gCiste um Fhreastal R�as�nta, log�il isteach ar www.fas.ie.

Oili�int um fheasacht ar mh�chumas d�fhost�ir�

Cuireann F�S deontais ar f�il d�fhost�ir� chun cabhr� le h�oc as oili�int na foirne maidir le l�nph�irti� na ndaoine faoi mh�chumas san ionad oibre agus aghaidh a thabhairt ar na buartha� a fh�adfaidh a bheith ag fost�ir� agus fostaithe � thaobh oibri� le daoine faoi mh�chumas. Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.fas.ie.

Cl�r um Fhosta�ocht faoi Thaca�ocht

Seo tionscnamh mhargadh oscailte an tsaothair a chuireann taca� ar f�il do dhaoine faoi mh�chumas chun cabhr� leo leas a bhaint as margadh oscailte an tsaothair. Cuireann eagra�ochta� urraitheora i ngn�omh � thar ceann F�S, eagra�ochta� a fhosta�onn C�itse�laithe Poist chun raon taca� a chur ar f�il at� sainoiri�naithe do na riachtanais a bh�onn ag gach iarrth�ir poist ar bhonn aonair. Is � an toradh ar deireadh thiar n� go n-�ireoidh an t-iarrth�ir poist neamhsple�ch ar thaca�ocht an Ch�itse�la� Phoist. Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.fas.ie.

Sc�im Dreasachta Poist (�SPC) d�Fhost�ir

Thosaigh an sc�im seo sa bhliain 2010 agus s�neadh chun na bliana 2011 �. Cuireann an sc�im d�ol�ine � �SPC an fhost�ra ar f�il i dtaca le haon fhostaithe nua agus le haon fhostaithe breise a bh� ag f�il �oca�ochta� �irithe leasa sh�isialaigh. Maireann an d�ol�ine dh� mh� dh�ag �n d�ta a bhfaomhann an Roinn Coimirce S�isiala� an fhosta�ocht. Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:31/01/2013