Taca� do dhaoine faoi mh�chumas at� ag lorg oibre


Print page

Rann�ga na mBileog

Is f�idir le d�Oifigeach Seirbh�s� Fosta�ochta F�S �iti�il n� d�Idirghabh�la� �iti�il eolas, comhairle agus treor� a chur ar f�il maidir le hoili�int agus le fosta�ocht.

D�anann an t�acs seo a leanas cur s�os gairid ar na taca� is minice a �s�ideann daoine faoi mh�chumas.

Cl�r um Fhosta�ocht faoi Thaca�ocht

Cabhra�onn an cl�r seo le daoine faoi mh�chumas post a fh�il agus a choinne�il. Oibr�onn s� tr� raon eagra�ochta� agus for�lann s� do ch�itse�laithe post a chuid�onn � thaobh daoine faoi mh�chumas a fhost�.

Deontas um Threalamh agus um Oiri�n� san Ionad Oibre

Cuireann an deontas seo cisti� ar f�il d�fhosta� faoi mh�chumas chun an trealamh ina (h)ionad oibre a dh�anamh n�os insroichte tr� ch�namh deontais a thabhairt i gcomhair na teicneola�ochta c�nta.

Deontas um L�itheoir Pearsanta

Cuireann an deontas seo cisti� ar f�il do l�itheoir pearsanta chun cabr� le duine dall n� duine lagamhairc ina c(h)uid oibre suas le 640 uair sa bhliain, ar a mh�ad.

Sc�im Deontais um Ateangaire Agall�ra Phoist

Cuireann an deontas seo cisti� ar f�il d�ateangaire chun duine ar a bhfuil lag� �isteachta n� m�chail chainte a thionlacan chuig agallamh le haghaidh poist.

Sol�thar Sainoili�na

Cuireann F�S sainoili�int ar f�il ar fud na t�re chun � a chur ar chumas daoine faoi mh�chumas teacht ar an ngairmoili�int a thaca�onn lena riachtanais. Is f�idir leis an oili�int seo cuidi� le daoine faoi mh�chumas � thaobh c�il�ochta� n�isi�nta a bhaint amach arb � an toradh a bheidh orthu n� fosta�ocht, breisoideachas n� oili�int ar scileanna.

Sc�im Fosta�ochta Pobail

Cabhra�onn an sc�im fosta�ochta agus oili�na seo le daoine at� d�fhostaithe le fada (agus daoine faoi mh�chumas san �ireamh) dul isteach ar�s sa l�on gn�omhach saothair tr�na dtaith� ar an d�fhosta�ocht a bhriseadh tr� fhilleadh ar ghn�thamh oibre.

T� daoine faoi mh�chumas, a chomhl�onann na crit�ir iontr�la, in ann p�irt a ghlacadh sa raon ioml�n cl�r agus seirbh�s� de chuid F�S, �ir�tear ar na taca� eile:

  • Sol�thar pr�omhshrutha oili�na
  • Clubanna Jabanna
  • Print�seacht
  • Bheith i d�Oili�na�
  • r�omhChol�iste

Chun a thuilleadh eolais a fh�il, log�il isteach ar 'www.fas.ie'.

Last modified:31/01/2013