Gníomhaireachtaí Reachtúla faoi choimirce na Roinne


Print page

 

An Bord um Faisnéis do Shaoránaigh

an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh (BFS) freagrach as tacú le soláthar seirbhísí faisnéise, comhairle agus abhcóideachta a bhaineann le seirbhísí agus le teidlíochtaí sóisialta.
Cuimsítear gach ceapachán a dhéanann an tAire agus na forálacha reachtaíochta a rialaíonn ballraíocht an BFS agus in Acht na Comhairle, 2000 agus san Acht um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 2007. Foráiltear sa reachtaíocht an méid a leanas:

  • Beidh cúigear déag comhaltaí sa Bhord;
  • Ainmneofar comhalta amháin den Bhord ina chathaoirleach;
  • Ní sháróidh tréimhse na ballraíochta cúig bliana;
  • Áireofar le comhaltaí an Bhoird oifigeach amháin den Aire, triúr comhaltaí a dhéanann ionadaíocht do dhaoine atá faoi mhíchumas agus comhalta amháin d’fhoireann an Bhoird;
  • Beidh líon nach lú ná seisear comhaltaí den Bhord baineann agus beidh líon nach lú ná seisear fireann.

Foráiltear sa reachtaíocht, chomh maith, go mbeidh comhalta den Bhord a n-éagann a t(h)réimhse bhallraíochta le himeacht ama (éag téarma cúig bliana) incháilithe d’athcheapadh mar chomhalta den Bhord. Rinneadh an ceapachán deireanach leis an mBord i Meitheamh 2015.

An tÚdarás Pinsean (an Bord Pinsean go foirmiúil)


Comhlacht rialála is ea an tÚdarás Pinsean a oibríonn faoi choimirce na Roinne Coimirce Sóisialaí agus is é ról reachtúil an Údaráis chun monatóireacht agus maoirseacht a dhéanamh ar oibriú Acht na bPinsean, 1990.
Soláthraíonn board de thriúr daoine maoirseacht ar an Údarás Pinsean. Cuimsítear an méid a leanas ann seo:

 

  • An tUasal Jane Williams mar chathaoirleach an Údaráis
  • An tUasal Anne Vaughan, an Leas-Rúnaí sa Roinn Coimirce Sóisialaí, a dhéanann ionadaíocht don Aire Coimirce Sóisialaí
  • An tUasal Ann Nolan, an Dara Rúnaí sa Roinn Airgeadais, a dhéanann ionadaíocht don Aire Airgeadais.

Táthar tar éis ról POF an Bhoird Phinsean a athainmniú anois mar an Rialtóir Pinsean, agus leanann an tUasal Brendan Kennedy leis an ról sin a chomhlíonadh.  
Tháinig na hathruithe seo i bhfeidhm an 6 Márta 2014.

An Binse Leasa Shóisialaigh

Comhlacht reachtúil is ea an Binse Leasa Shóisialaigh a bunaíodh i 1982 chun déileáil le cásanna ina ndiúltaítear teidlíocht do Shochar Cuardaitheora Poist nó do Chúnamh Cuardaitheora Poist mar gheall ar bhaint a bheith ag duine i ndíospóid trádála.
Foráiltear in Ailt 331 go 333 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 2005 an reachtaíocht a rialaíonn oibriú an Bhinse Leasa Shóisialaigh.
Tá Cathaoirleach agus ceathrar gnáthchomhalta, beirt chomhaltaí a ainmníonn Comhdháil na gCeardchumann (ICTU) agus beirt chomhaltaí a ainmníonn eagraíocht a dhéanann ionadaíocht d’fhostóirí sa Bhinse. Ceapann an tAire Coimirce Sóisialaí gach comhalta ar feadh téarma trí bliana.

 Ballraíocht reatha an Bhoird

 

Last modified:24/06/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img