Ráiteas Straitéise 2015 - 2017


Print page

Is é misean na Roinne Coimirce Sóisialaí 'Rannpháirtíocht ghníomhach agus cuimsiú sa tsochaí a chur chun cinn trí thacaíochtaí ioncaim, seirbhísí fostaíochta agus seirbhísí eile a chur ar fáil'.

Is é cuspóir foriomlán na Roinne don tréimhse 2015-2017 chun ár gcliaint a chur chun tosaigh i lár ár n-oibriúchán, agus seirbhís chomhtháite tacaíochta ioncaim agus seirbhís atá dírithe ar ghníomhachtú a sholáthar.

Réamhrá leis an Aire

Fáiltím roimh fhoilsiú an Ráitis Straitéise seo don Roinn Coimirce Sóisialaí. Leagtar amach sa Ráiteas seo clár uaillmhianach oibre, atá dlúthdhírithe ar dhul i ngleic le riachtanais ár gcliant ar bhealach a chuirfidh cultúr oibre agus rannpháirtíocht mharthanach sa tsochaí chun cinn.

Is í príomhthosaíocht na Roinne chun cur leis na héachtaí a baineadh amach chun seirbhísí a chomhcheangal isteach i samhail nua soláthair sheirbhíse ionas gur féidir leis an Roinn leanúint ag cur le spriocanna uileghabhálacha an Rialtais, ar bhealach bríoch, chun tacú le borradh geilleagrach agus infhostaitheacht a chothú.

Léireofar na straitéisí ardleibhéil, na príomhthorthaí agus na táscairí ardleibhéil sa Ráiteas seo anois i bpleananna gnó fhoireann na Roinne; beidh eolas ag gach duine den fhoireann ar conas a chuireann a (h)obair le baint amach mhisean foriomlán na Roinne.

Riarann an fhoireann breis agus 70 scéim agus seirbhís éagsúil agus baineann breis agus 1.44 milliún duine tairbhe ó íocaíochtaí seachtainiúla maidir le nach mór 2.3 milliún tairbhí, mar aon le 607,000 teaghlach breise a bhfuil íocaíocht mhíosúil sochar linbh á fáil acu. Ciallaíonn seo go n-imríonn ár n-íocaíochtaí agus seirbhísí tionchar ar shaol nach mór gach duine sa Stát a bheag nó a mhór.

Nuair a chuirtear tábhacht agus scála ár ngnó san áireamh, tá sé ríthábhachtach go mbainfidh clár na hoibre do na trí bliana amach romhainn na cuspóirí inmhianaithe amach agus go léiríonn sé beartas an Rialtais go hiomlán.

Is eol dom cheana féin cé chomh tiomanta atá foireann agus lucht bainistíochta na Roinne agus táim ag tnúth le hoibriú leo chun ár gcuspóirí a bhaint amach.

Joan Burton T.D.
An Tánaiste agus an tAire Coimirce Sóisialaí

Réamhrá leis an Ard-Rúnaí

Leagtar amach i naoú Ráiteas Straitéise na Roinne Coimirce Sóisialaí an misean, na cuspóirí ardleibhéil agus na príomhghníomhartha a dtabharfaimid fúthu fad a sholáthraímid na beartais agus na tosaíochtaí a leagann an Tánaiste agus an tAire Coimirce Sóisialaí agus an Rialtas amach.

Mar Roinn, táimid meáite ar sheirbhís den scoth do chustaiméirí a sholáthar agus an úsáid is fearr á baint as na hacmhainní atá ar fáil dúinn. Le roinnt blianta anuas, tá athrú mór tagtha ar ár ról agus ar an éileamh atá ar na seirbhísí a sholáthraímid. Chuige sin, tá sreabhadh leanúnach oibre ar bun chun an eagraíocht a chlaochlú agus chun feabhas a chur ar an mbealach a dhéanaimid rudaí.

Soláthraíonn an Roinn réimse fairsing seirbhísí ó láithreacha éagsúla ar fud na tíre, ach mar eagraíocht singil, tá fíor-bhraistint chuspóra againn chun ár gcliaint a chur chun tosaigh i lár gach ceann dár ngníomhaíochtaí. Leanfaidh ár gclár fairsing d'fhorbairt eagraíochtúil le comhcheangal a dhoimhniú, an foireann a thacú agus cur lenár gcumas eagraíochtúil agus foirne athraithe a bhainistiú go rathúil chomh maith le freastal ar riachtanais ár gcliant, atá ag athrú i gcónaí.

Is mian liom an deis seo a ghlacadh chun aitheantas a thabhairt don tacaíocht agus comhoibriú fíor-luachmhar na foirne uile inár n-iarrachtaí leanúnacha chun ár seirbhísí a sholáthar agus a fheabhsú. Is trína dtiomantas, comhoibriú agus seiftiúlacht gur éirigh leis an Roinn an oiread sin athruithe dearfacha a chur i bhfeidhm go dtí seo, agus go bhfuil ar a gcumas acu freagairt do na dúshláin bhreise a bheidh romhainn sna trí bliana amach romhainn.

Táim ag tnúth le hoibriú leis an Tánaiste agus leis an Aire, Joan Burton, T.D., an tAire Stáit, Kevin Humphries, T.D., foireann na Roinne agus páirtithe leasmhara eile chun na huaillmhianta a leagtar amach sa Ráiteas Straitéise seo a fhíorú.

Níamh O'Donoghue
Ard-Rúnaí

Íoslódáil an Ráiteas Straitéise 2015 - 2017 ina n-iomláine.

Last modified:27/02/2015
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img