Pinsean St�it (Eatramhach)


Print page

Eolas

T� Pinsean St�it (Idirthr�imhse) in�octha le daoine at� 65 bliana d�aois agus ar scor agus a bhfuil a nd�thain rann�oca�ochta� �rachais s�isialta acu. N� dh�antar t�st�il mhaoine air.

Aistreofar t� ag aois 66 bliana d'aois go dt� an Pinsean St�it (Rann�ocach). N� f�idir leat a bheith fostaithe n� f�infhostaithe agus Pinsean St�it (Idirthr�imhse) � fh�il agat. Nuair a aistreofar t� go Pinsean St�it (Rann�ocach) ag aois 66 bliana d'aois f�adfaidh t� ioncam a thuilleamh � fhoinse ar bith.

Ba ch�ir duit cur isteach ar Pinsean St�it (Idirthr�imhse) 3 mh� sula mb�onn t� 65 bliana d�aois. T� an pinsean seo inch�nach ach m� t� t� gan aon ioncam eile, n� miste c�in a ghearradh air.

D�athraigh an t Acht um Athch�iri� an Dl� Leasa Sh�isialaigh agus um Pinsin 2006 (pdf) ainm an Phinsean Scoir go Pinsean St�it (Idirthr�imhse). Th�inig an t-ainm nua i bhfeidhm i Me�n F�mhair, 2006.

Athruithe ar an bPinsean St�it (Eatramhach)

Faoin Acht Leasa Sh�isialaigh agus Pinsean 2011 n� �ocfar an Pinsean St�it (Idirthr�imhse) a thuilleadh � 1 Ean�ir 2014. Cialla�onn s� go mbeidh aois an Phinsin St�it caighde�nach 66 bliain do gach duine. M� t� c�ilithe le haghaidh an Phinsin St�it (Idirthr�imhse) roimh 1 Ean�ir 2014, leanfaidh t� i dteideal � ar feadh tr�imhse d'�ilimh (bliain amh�in).

Rialacha

N� m�r duit:

 • A bheith 65 bliana d'aois
 • A bheith faoi bhun 66 bliana d'aois
 • A bheith scortha
 • Do dh�thain rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh a bheith �octha agat.

Scortha

Cialla�onn scortha nach f�idir leat a bheith i bhfosta�ocht at� faoi �rachas n� a bheith f�in-fhostaithe faoi �rachas. M� t� t� ag saothr� airgid n�l cead agat dul thar �38 sa tseachtain n� �5,000 sa bhliain m� t� t� f�in-fhostaithe. M� t� ioncam agat � airgead i dtaisce n� � infheist�ochta� b'fh�idir go mbeadh ort �SPC don fh�in fhostaithe a �oc ach n� ghearrfaidh s� amach t� �n Pinsean St�it (Idirthr�imhse) muna bhfuil t� f�in-fhostaithe i nd�ir�re.

Tagann deireadh leis na coinn�ollacha seo nuair a shroicheann t� aois 66 agus aistr�onn t� chuig Phinsean St�it (Rann�ocach).

Rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh

N� m�r duit:

 1. Rann�oca�ochta� �rachais sh�isalaigh a bheith �octha agat roimh aois �irithe
 2. M��d �irithe rann�oca�ochta� a bheith �octha agat
 3. M�id �irithe rialta, in aghaidh na bliana, a bheith � �oc agat �n uair gur thosaigh t� ar dt�s

1. �rachas �octha roimh aois �irithe

Caithfidh t� t�s a chur le do rann�oca�ochta� �rachais sh�isialaigh roimh aois a 55.

2. An m�id rann�oca�ochta� nach m�r duit a bheith �octha agat

 • M� shroicheann t� aois an phinsin ar an 6� Aibre�n 2012 n� ina dhiaidh beidh 520 rann�oca�ochta� �octha uait. Sa ch�s seo, n� f�idir ach 260 den 520 rann�oca�ochta� a bheith mar rann�oca�ochta� deonacha. M� bh� t�, �fach, ag �oc rann�oca�ochta� deonacha roimh n� ar an 6� Aibre�n 1997 agus m� t� 520 rann�oca�ocht san ioml�n agat agus gan ach 156 d�obh si�d deonach beidh t� f�s inghlactha sa sc�im.
 • M� shroicheann t� aois an phinsin ar an 6� Aibre�n 2002 n� ina dhiaidh beidh 260 rann�oca�ochta� �octha uait.
 • M� shroicheann t� aois an phinsin roimh an 6� Aibre�n 2002 n� m�r duit 156 rann�oca�ocht c�ilithe a bheith �octha agat (s� sin, tr� bliana san ioml�n ach nach g� d�ibh a bheith lean�nach). D� bhr� sin caithfidh t� na h�oca�ochta� a bheith d�anta ag an r�ta stampa ioml�n roimh 1979 n� aicme A, E, F, G, H, N � shin i leith).

I gc�sanna �irithe, glactar le rann�oca�ochta� a d�anadh isteach sa sc�im �rachais n�isi�nta roimh 1953, mar a bh� ann ag an am, chun do chuid rann�oca�ochta� a thabhairt go dt� 156 rann�oca�ochta�. T�gtar chuile 2 rann�oca�ocht mar 3 chinn. Ach m� th�gtar san �ireamh iad, �fach, n� m�r don mhe�n uimhir a bheith faighte � 1953 i leith.

3. Me�nuimhir rann�oca�ochta� sa bhliain

T� ort an me�nuimhir a shroichint. Seo � an ghn� is casta den iarratas chun pinsean a fh�il, agus is � is m� a thugann fadhbanna agus c�rsa� aimhrialtacht do dhaoine.

 • An gn�th "mhe�n" riail

Deireann an riail nach m�r duit, ar an me�n, 24 rann�oca�ocht cu� a bheith �octha agat n� creidi�naithe duit, in aghaidh na bliana �n am gur thosaigh t� ag �oc �rachais n� �n mbliain 1953 (ag br�th ar c� acu is deireana�) suas go dt� an bhliain rann�oca dheiridh ioml�n go dt� do 65� breithl�. Tugann an me�nuimhir de 24 rann�oca�ocht an Pinsean b�nasach duit agus n� m�r duit 48 rann�oca�ocht chun an pinsean ioml�n a fh�il.

 • Me�n riail "mhalartach"

N� thagann an me�n riail mhalartach seo i bhfeidhm ach d�ibh si�d a shroicheann aois an phinsin ar an 6� Aibre�n 1992 n� ina dhiaidh sin.

Deireann an riail seo go mb�onn agat 48 rann�oca�ocht (�octha agat n� creidi�naithe duit) mar mhe�nuimhir do gach bliain d� bhfuil t� ag �oc an �rachais � an bliain rann�oca 1979/80 suas go dt� an bhliain rann�oca dheiridh ioml�n go dt� do 65� breithl�. Thabharfadh an mhe�nuimhir seo pinsean ioml�n duit. M� �s�idtear an me�nuimhir eile seo n�l an deis agat pinsean �slithe a fh�il.

D� bhr� sin, nuair a shroicheann t� aois an phinsin, s� sin, 66 ar an 6� Aibre�n 1992 n� ina dhiaidh sin d�anfar scr�d� ar do mhe�nuimhir i dh� bhealach - an gn�th bhealach agus an bealach eile seo.

�oca�ochta� at� d�anta thar lear

M� t� �oca�ochta� �rachais sh�isialaigh d�anta agat i dt�r eile den Aontas Eorpach (AE) n� i dt�r lena bhfuil aont� d�thaobhach ag �irinn, is f�idir leat iad seo a us�id chun do Phinsean St�it (Eatramhach) a fh�il. T� tuilleadh eolais sa doicim�ad faoi rann�oca�ochta� �rachais sh�isialta �n choigr�och a chomhcheangal.

Pinsin pro-rata

Pinsean pro rata an �rachais mheasctha

Tagann �rachas measctha an�os nuair a chaitheann duine cuid d� s(h)aol oibre sa tseirbh�s phoibl� ag �oc �rachais mhodhnaithe agus cuid eile d� s(h)aol san earn�il phr�obh�ideach ag �oc Aicme A (n�, f�infhostaithe � mh� Aibre�in 1988, agus ag �oc Aicme S). Mura bhfuil d�thain stampa� �rachais sh�isialta ag an r�ta ioml�n agat le bheith inch�ilithe, ach gur �ocadh stampa� �rachais sh�isialta modhnaithe �irithe mar st�tseirbh�seach n� fosta� sa tseirbh�s phoibl�, f�adfaidh t� a bheith inch�ilithe do phinsean pro rata an �rachais sh�isialta.

Caithfear na nithe seo a leanas a bheith agat chun pinsean pro rata le h�rachas measctha a fh�il:

 • �rachas s�isialta �octha roimh 55 bliana d�aois
 • L�on ceart na stampa� �octha nuair a shroicheann t� aois scoir (f�ach 'L�on na stampa� �octha' thuas)
 • Measc�n de stampa� ioml�na agus modhnaithe, a thugann me�n bliant�il de 24 nuair a shuim�tear le ch�ile iad �n am a chuirtear t�s leis an �rachas i dt�s b�ire n� 1953, cib� is d�ana�, go dt� deireadh na bliana stampa roimh do 65� breithl�.
 • Theip ort c�ili� don phinsean faoi rialach�in an AE n� faoi shocruithe c�mhalartacha le t�ortha eile n� ch�iligh t� do phinsean ag r�ta n�os �sle n� mar a thabharfadh an pinsean pro rata duit.

�rachas eadrannach agus pinsin pro-rata

Bh� teorainn ioncaim ann maidir le stampa� �rachais sh�isialta a �oc roimh 1974, agus cialla�onn s� seo go bhf�adfadh tr�imhs� a bheith ann nuair a bh� t� istigh agus lasmuigh den r�imse �rachais. N� f�idir leat Pinsean St�it (Idirthr�imhseach) pro rata a fh�il m� bh�onn �rachas s�isialta eadrannach agat, ach mar sin f�in, f�adfaidh t� Pinsean St�it (Rann�ocach) a fh�il.

D'fhoilsigh an Roinn Coimirce S�isiala� Qualifying for the State Pension (Transition); cabhr�idh s� seo leat a oibri� amach an bhfuil t� i dteideal Pinsean St�it (Idirthr�imhse).

Rata�

R�ta� an Phinsin St�it (Idirthr�imhse) � 2013

Me�n Bliant�il R�ta Pearsanta (seachtaini�il), � M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe faoi 66* (uasr�ta seachtaini�il), � M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe at� 66+* (uasr�ta seachtaini�il), �
48 or over 230.30 153.50 206.30
40-47 225.80 146.00 196.00
30-39 207.00 139.00 186.00
24-29 196.00 130.00 175.00

*�oca�ocht faoi r�ir th�st�il maoine is ea an M�ad� i leith Duine Aosaithe Ch�ilithe. � Ean�ir 2013, d�anfar an M�ad� i leith Duine F�sta C�ilithe don Phinsean St�it (Aistri�) agus don Phinsean St�it (Rann�ocach) a ail�ni�.

Pinsean St�it (Idirthr�imhse) riomh 1 Me�n F�mhair 2012

Me�n Bliant�il

R�ta Pearsanta (seachtaini�il), �

M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe faoi 66* (uasr�ta seachtaini�il), � M�ad� i Leith Duine Aosaithe Ch�ilithe at� 66+* (uasr�ta seachtaini�il), �
48 or over 230.30 153.50 206.30
24-47 225.80 153.50 206.30

Dhuine f�sta agus cleithi�naithe linbh

� 27 Me�n F�mhair 2007 amach, m� t� t� ag f�il pinsin st�it (Aistri�), �ocfar an M�ad� do Dhuine F�sta C�ilithe go d�reach agus go huathoibritheach le do cleithi�na� l�naoiseach. N� bhaineann s� seo ach le hiarratais ar phinsin st�it a fuarthas sa Roinn ar 27 Me�n F�mhair 2007 n� ina dhiaidh.

F�adfaidh t� m�ad� a fh�il ar d��oca�ocht le haghaidh leana� cleithi�nacha. �n 5 I�il 2012� n� f�idir leat M�ad� i leith Leanbh C�ilithe (IQC) a �ileamh le do Phinsean St�it (Aistri�) m� t� ioncam os cionn �400 sa tseachtain ag do ch�ile, p�irtn�ir sibhialta n� do chomh�ititheoir. Gheobhaidh t� IQC ar leathr�ta m� thuilleann do ch�ile, p�irtn�ir sibhialta n� do chomh�ititheoir idir �310 agus �400 sa tseachtain. T� seo i gceist le h�ilimh a dh�antar i ndiaidh an 5 I�il 2012.

Is ionann an M�ad� i leith Leanbh C�ilithe agus �29.80 (r�ta ioml�n) agus �14.90 (leathr�ta).

Conas iarratas a dh�anamh

T� na foirm iarratais (SPT/SPC1) (pdf) le f�il � oifig� an phoist agus � d'oifig leasa s�isialaigh �iti�il. Ba ch�ir duit do iarratas a chur isteach 3 mh� sula scroicheann t� 65 bliain n� 6 mh� m� thuill t� s�nti�is� �rachais sh�isialaigh i dt�r amh�in n� i roinnt t�ortha den Aontais Eorpach.

T� roinnt moille ag baint faoi l�thair le hiarratais ar phinsin st�it a phr�ise�il agus d�fh�adfadh s� roinnt ama a ghlacadh ar an Roinn d��ileamh a phr�ise�il. D�fheadf� a bheith i dteideal Li�ntas Leasa Forl�ontach fad is at� d��ileamh � phr�ise�il ag an Roinn.

� Aibre�n 2012 is f�idir �ilimh d�anacha ar phinsin rann�ocacha bheith siardh�taithe suas go 6 mh� ar a mh�id. Baineann s� seo le Pinsean St�it (Rann�ocach agus Idirthr�imhse) agus Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach). L�igh tuilleadh in�r ndoicim�ad faoi �ileamh d�anacha.

C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

An Roinn Coimirce S�isiala�

Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar an Chol�iste
Sligeach
�ire

Uaireanta Oscailte:N� thairgeann an oifig seo seirbh�s do chuairteoir� pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tr�d an fhoirm fiosraithe ar l�ne a �s�id, tr�d an teileaf�n n� i scr�bhinn.
Teil:(071) 915 7100
L�ghlao:1890 500 000
L�ithre�n Gr�as�in: http://www.welfare.ie/

Is f�idir leat r�omhphost don Rann�g Pinsean St�it (Idirthr�imhse) a sheoladh tr�d an fhoirm fhiosraithe daingnithe Pinsean St�it (Idirthr�imhse) a �s�id. M�s mian leat labhairt duine-le-duine faoi do theidl�ochta�, is f�idir leat cuairt a thabhairt ar d'ionad Faisn�ise do Shaor�naigh �iti�il, oifig leasa sh�isialaigh �iti�il n� ionad Intreo.

Last modified:04/02/2014
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img