An Córas Bailiúchán Speisialta


Print page

Íocann formhór na bhfostaithe ÁSPC (árachas sóisialta pá-choibhneasa) trí Chóras ÍMAT (íoc mar a thuillir) na gCoimisinéirí Ioncaim. Bailítear ranníocaíochtaí ÁSPC d’fhostaithe atá inárachaithe faoi reachtaíocht slándála sóisialaí na hÉireann agus nach dtagann faoi chuimsiú an chórais ÍMAT, áfach, faoin gcóras Bailiúchán Speisialta atá á oibriú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Áirítear leis an gcóras Bailiúchán Speisialta na catagóirí a leanas d’fhostaithe;


  • iad siúd a n-íocann fostóir a dtuillimh a bhfuil a n-áit ghnó nó chónaithe lasmuigh den Stát agus sa chás nach bhfuil dualgas ar an bhfostóir chun ÍMAT a oibriú in Éirinn
  • iad siúd a bhfuil deimhniú ó na Coimisinéirí Ioncaim ag a bhfostóir a eisiann iad ó ÍMAT agus an Muirear Sóisialta Uilíoch a íoc mar gheall go ndéantar a ndliteanas cáin ioncaim a mheasúnú faoi chóras eile
  • iad siúd a leanann bheith faoi árachas faoi reachtaíocht slándála sóisialaí na hÉireann faoi fhorálacha Airteagal 13 de Rialachán 883/2004 na Comhairle Eorpaí
  • daoine a ndéantar féinmheasúnú orthu i dtaobh cuspóirí cáin ioncaim ach a rangaítear iad mar fhostaithe i dtaobh cuspóirí ÁSPC, e.g. fomháistrí poist, bainisteoirí brainse leasa shóisialaigh, gairmithe leighis atá fostaithe ar bhonn táille ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
  • fostaithe áirithe de chuid Ambasáidí
  • fostaithe baile nach bhfuil fostaithe ach ar dhualgais bhaile i dteach a bhfostóra – ní mór go dtuilleann fostaithe níos lú ná €40 sa tseachtain san fhostaíocht seo
  • Oiliúnaithe de Chuid FÁS, Teagasc nó Fáilte Éireann
  • Ministrí Eaglais na hÉireann atá fostaithe ag Comhlacht Ionadaíoch Eaglaise (ÁSPC Aicme E)

Is féidir faisnéis bhreise ar an gcóras Bailiúchán Speisialtaar iarratais do dhaoine atá ag oibriú thar lear a fháil ó:

An Rannóg Bailiúchán Speisialta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Oifigí an Rialtais
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Íosghlao 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)  

Guthán + 353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ó thíortha thar lear)

Facs: + 353 51 877838

R-phost: Foirm Fiosrúcháin Bhailiúchán Speisialta

Féach leabhrán faisnéise SW 63 chun teacht ar bhreis sonraí

 

Last modified:26/01/2011
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img