Aistrithe Sóisialta agus Maolú na Bochtaineachta in Éirinn, 2004 - 2011


Print page

Foilsíodh tuarascáil thaighde agus achoimre nua ar Aistrithe Sóisialta agus Maolú na Bochtaineachta in Éirinn a rinne an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) an 11 Nollaig, 2013.

Déantar imscrúdú sa taighde ar ról na n-aistrithe sóisialta in athdháileadh ioncaim agus maolú na bochtaineachta in Éirinn. Clúdaítear an tréimhse 2004 go dtí 2011 sa staidéar, tréimhse inar tharla athrú eacnamaíoch go tapa, idir fhás eacnamaíoch láidir agus cúlú eacnamaíoch géar. Tugtar léargas sa taighde ar an gcúis a raibh ról níos mó ag aistrithe sóisialta ó thaobh bochtaineacht agus díothacht a mhaolú in Éirinn. Déantar measúnú ann ar thionchar na n-aistrithe sóisialta thar ghrúpaí saolré difriúla agus déantar tagarmharcáil ar Éirinn i gcoinne 15 thír eile as an AE.

Faightear amach sa taighde gur laghdaigh aistrithe sóisialta (lena n-áirítear pinsin) an ráta i mbaol bochtaineachta de 53% faoin gcéad in 2004, ag dul suas go dtí 71 faoin gcéad faoi 2011. Taispeánann sé gur bhog Éire idir 2005 agus 2010 ón seasamh a bhí aici sa lár i dtreo bharr raon an 15 thír as an AE ó thaobh éifeachtachta ag laghdú na bochtaineachta, arna thomhas le haird ar an mbearna bochtaineachta.

Is toradh í an tuarascáil agus an achoimre taighde de chlár taighde na Roinne Coimirce Sóisialaí / na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta maidir le monatóireacht ar threochtaí bochtaineachta faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016. Tugann an clár seo fianaise agus anailís d’fhonn beartas a threorú.

Cuireadh na torthaí i láthair ag comhdháil náisiúnta san ESRI. Tá ábhar na comhdhála ar fáil le híoslódáil.

Last modified:18/12/2013
 

 Downloads