Ciste �rachais Sh�isialaigh 2007


Print page

R�amhr�

Th�inig m� i mbun oifige in Ean�ir 2010 agus is neamhghn�ch an c�ram � a bheith ag tuairisci� ar bhliain ina raibh mo r�amhtheachta�, Brian Flynn, Uasal, ar scor ar an l�
deireanach de 2009. D�aistrigh Vincent Long, Uasal, an Leas-Phr�omhoifigeach Achomhairc, go dt� rann�g eile den Roinn n�os luaithe sa bhliain. Ba mhaith liom mo bhu�ochas a ghabh�il le Brian agus Vincent araon as an m�id a rinne siad ar son na
heagra�ochta sa bhliain 2009 agus i mblianta eile roimhe sin.

Bh� lean�nachas ann nuair a th�inig Dan Kavanagh go dt� a phost reatha mar Leas- Phr�omhoifigeach Achomhairc i m� Feabhra 2009.

Bliain f�or-dheacair don Oifig ab ea 2009. Cl�ra�odh 25,963 achomharc sa bhliain 2009, rud ab ionann agus m�ad� 46% ar 2008.

De reir mar a th�inig mead� suntasach ar l�on na n-achomharc, agus ar imeacht chuid d�fhoireann bunaithe na nOifigeach Achomhaircar scor, chuir s� sin d�shl�in �bhalmh�ra faoin Oifig, faoin fhoireann riarach�in agus faoi na hOifigigh Achomhairc.
Bh� l�on na n-achomharc a tugadh chun cr�che 13 faoin gc�ad n�os airde n� sa bhliain 2008 (17,787 sa bhliain 2009 i gcom�rtas le 15,724 sa bhliain 2008) agus t� bu�ochas ag dul don uile dhuine a bh� bainteach leo.

Ag deireadh na bliana 2009 bh� 16,008 achomharc ar l�imh againn. D�shl�n ab ea � sin anuraidh agus d�shl�n a bheidh ann ar�s i mbliana mar gheall ar an lear m�r achomharc at� � gcl�r� san oifig an t-am ar fad.

N�l aon amhras ach gurb � seo an d�shl�n is m� a cuireadh faoin Oifig seo riamh.

An rud is t�bhachta� n� amanna feithimh a laghd� d�r gcustaim�ir�. Seo � tosa�ocht na hOifige don bhliain 2010. Ceapadh beirt Oifigeach Achomhairc breise sa bhliain 2009 agus ceapadh oifigigh nua in �it c�igear oifigeach a chuaigh ar scor. Lena chois sin, n�
m�r d�inn an c�ras a dh�anamh n�os �ifeachta� tr� achomhairc a chinneadh i dtr�imhs� n�os giorra. Is � �r gcusp�ir n� � sin a bhaint amach ar shl� nach mbainfidh an bonn � chothroime n� � cheart chun dl� achomharc�ir� n� � chomhl�onadh riachtanais an cheartais n�d�rtha.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhu�ochas a ghabh�il leis na hOifigigh Achomhairc ar fad agus leis an bhfoireann riarach�in as a dtiomantas agus as a nd�ograis i dtimpeallacht oibre an-dian.

Geraldine Gleeson
Sti�rth�ir agus Pr�omh-Oifigeach Achomhairc
Meitheamh 2010

Last modified:13/03/2009
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img