Taighde


Print page

Bhí ról lárnach ag clár taighde na Roinne ó 1987 i leith, ó thaobh straitéisí agus pleananna gníomhaíochta náisiúnta frithbhochtaine agus um chuimsiú sóisialta a threorú. Comhlíonann foireann inmheánach na Roinne a bhfuil saineolas ábhartha acu agus taighde atá maoinithe go seachtrach freagrachtaí anailíse taighde agus beartais na Roinne. Téann an Rannán i gcomhairle freisin le sainghrúpa teicniúil ina gcuimsítear raon páirtithe leasmhara, lena n-áirítear Ranna Rialtais eile agus Comhpháirtithe Sóisialta. Tugann an Rannán um Chuimsiú Sóisialta thar ceann na Roinne faisnéis bunaithe ar anailís taighde agus beartais d’fhonn cinntí beartais a threorú. Is iad seo a leanas aidhmeanna taighde an Rannáin:

  • Faisnéis agus fianaise thaighde a sholáthar maidir le tionchar na bochtaineachta, de réir mar is gá, thar thograí beartais agus dréacht-thionscnaimh beartais/straitéise.
  • Tacaíocht theicniúil a thabhairt do ranna Rialtais ábhartha maidir le tionchar dáileacháin agus bochtaineachta na dtograí buiséadacha agus na mbeart beartais
  • Taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil inmheánach a dhéanamh, de réir mar is gá
  • Faisnéis agus anailís a thabhairt ar shaincheisteanna beartais
  • Coimrí scríofa agus ó bhéal araon a dhéanamh do chomhghleacaithe beartais agus d’airí, bunaithe ar athbhreithnithe ar fhianaise taighde
  • Bainistiú a dhéanamh ar Chlár Taighde an ESRI
  • Bainistiú a dhéanamh ar Chlár SIRIA
Last modified:21/01/2013