Tacaí atá ar fáil do dhaoine ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist - SW126


Print page
 • Réamhrá
 • Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Tacaí Fostaíochta
 • Tacaí do dhaoine atá ag filleadh ar obair/ag lorg oibre
 • Tacaí Fiontraíochta
 • Tacaí Oiliúna
 • Sochair Eile agus Sochair Thánaisteacha

 •  

  Mo Shochair Thánaisteacha a Choimeád

  Is féidir go mbeidh tú in ann do shochair thánaisteacha a choimeád, amhail forlíontaí cíosa/ úis mhorgáiste, i ndálaí áirithe, i gcás ina mbeidh tacaíocht ghníomhachtúcháin á cur ar fáil.

  Má fhaigheann tu forlíonadh cíosa nó forlíonadh úis mhorgáiste agus má dhéanann tú machnamh ar pháirt a ghlacadh in aon cheann de na scéimeanna tacaíochta oideachais nó fostaíochta seo, is cóir duit teagmháil a dhéanamh leis an oifigeach a phléann le d’éileamh chun go soiléireofar do theidlíochtaí.

  Liúntas Forlíontach Leasa

  Tá an Liúntas Forlíontach Leasa dírithe ar dhaoine nach leor a n-acmhainn chun freastal ar a riachtanais ná ar riachtanais a gcleithiúnaithe. Is féidir gurb éard atá sa Liúntas Forlíontach Leasa ná íocaíocht bhunúsach agus/nó forlíonadh i leith costas áirithe nach bhfuil duine in ann íoc astu.

  Má rinne tú éileamh ar shochar nó ar phinsean leasa shóisialaigh ach murar íocadh go fóill í agus más amhlaidh nach bhfuil aon ioncam eile agat, is féidir go gcáileoidh tú do Liúntas Forlíontach Leasa le linn duit a bheith ag feirheamh le d’íocaíocht.

  Liúntas Forlíontach Leasa a íoc sula dtosófar ar phá a íoc

  I gcásanna ina bhfuil an fhostaíocht tosaithe ag duine agus ina bhfuil sé d’fhiacha ag an duine sin seachtain/ coicís srl. oibre a dhéanamh sula dtosófar ar phá a íoc, is féidir, i ndálaí áirithe a fhorordófar, go n-íocfaidh an tSeirbhís Leasa Phobail an Liúntas Forlíontach Leasa i leith tréimhse nach mó ná 30 lá tar éis don duine an fhostaíocht a thosú. Déantar é seo chun cabhrú le duine ó thaobh foinse éigin ioncaim a bheith ar fáil dó/di go dtí go bhfaighidh sé/sí a chéad phá.

  Forlíonadh Cíosa

  Íoctar an Forlíonadh Cíosa le daoine a chónaíonn i gcóiríocht phríobháideach ar cíos nach bhfuil in ann íoc as costas a gcóiríochta óna n-acmhainn féin.

  I gcoitinne, is féidir go gcáileoidh tú d’Fhorlíonadh Cíosa más é an t-aon ioncam amháin atá agat ná íocaíocht leasa shóisialaigh agus má chomhlíonann tú coinníollacha eile.

  Cinnteoidh an méid airgid a íocfar mar Fhorlíonadh Cíosa nach dtitfidh, de ghnáth, d’ioncam faoi bhun íosluacha tar éis duit an cíos a íoc.

  Níl an Forlíonadh Ciosa ceaptha ach a bheith ina thaca gearrthréimhseach tithíochta. Má tá riachtanas fadtréimhseach tithíochta ort, is féidir go bhfreastalóidh an tÚdarás Áitiúil i do cheantar ar an riachtanas sin trí Íocaíocht Chúnaimh Tithíochta atá ar fáil ar fud na tíre.

  Is féidir sonraí breise a fháil ar www.hap.ie.

  Seirbhísí Litearthachta d'Aosaigh

  Soláthraíonn an tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh cabhair ar bhonn rúnda príobháideach do dhaoine fásta a mbíonn deacrachtaí acu maidir leis an léitheoireacht, an scríbhneoireacht, an litriúchán agus an uimhearthacht, maidir le foirmeacha a líonadh agus maidir le litreacha a scríobh. Tairgtear an teagasc saor in aisce ar bhonn “duine le duine” nó ar bhonn beagghrúpa.

  Déan teagmháil le do Bhord Oideachais agus Oiliúna.

  Cárta Leighis nó Cárta Cuairte Dochtúra

  Is féidir go gcáileoidh tú do chárta leighis má chomhlíonann tú tástáil acmhainne.

  Ligeann an cárta seo duit teacht ar shaorsheirbhísí Liachleachtóra Ghinearálta, drugaí agus cógais ordaithe, seirbhísí ospidéil phoiblí d’othair chónaitheacha agus d’othair sheachtracha, fearais leighis, seirbhísí fiaclóireachta, súilchóireála and cluaise, seirbhísí máithreachais agus seirbhísí cúraim naíonán, chomh maith le seirbhísí maidir le haltra sláinte poiblí, oibrí sóisialta agus seirbhísí cúraim phobail eile.

  Ligeann cárta cuairte dochtúra duit teacht saor in aisce ar sheirbhísí Liachleachtóra Ghinearálta.

  Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS)

  Tugann an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) mionchomhairle ar d’fhiacha a bhainistiú. Is féidir léi comhairle a chur ort ó thaobh idirbheartaíochtaí le creidiúnaithe, agus roghanna malartacha aisíocaíochta i leith na bhfiach san áireamh. Thairis sin, is féidir léi eolas a thabhairt duit ar dhéileáil le riaráistí cíosa.

  Tá líne chabhrach MABS 0761 07 2000 ar oscailt ó 9rn go 8in, ó Luan go hAoine. Oibríonn MABS líonra lárionad ar fud na tíre freisin, agus foireann sainchomhairleoirí airgid ag obair iontu.

  Rogha Oibre Deonaí

  Má dhéanann tú obair dheonach laistigh den Stát, féadfaidh tú leanúint de cháiliú d’íocaíocht chuardaitheora poist, ar chuntar go mbeidh tú fós ar fáil chun obair a dhéanamh agus dáiríre ar lorg oibre.

  Is cóir duit foirm iarratais VW 1, atá ar fáil ar www.welfare.ie a líonadh. Is cóir an fhoirm iarratais líonta a chur chuig do Lárionad áitiúil nó d’Oifig Chraoibhe áitiúil agus déanfaidh Oifigeach Breithiúnachta cinneadh i dtaobh an bhféadfaidh tú glacadh leis an obair dheonach a bheidh i gceist, gan dul i bhfeidhm ar d’íocaíocht chuardaitheora poist.

   

Last modified:03/07/2017