Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Shoisialaigh 2001


Print page

C�rsa� Ginear�lta

Is � seo an nao� eagr�n d�ag don bhfoilsi�ch�in bliant�il 'Eolas Staitisti�il ar Sheirbh�s� Leasa Sh�isialaigh' a ullmha�onn An Roinn Gn�tha� S�isialacha, Pobail agus Teaghlaigh. Leagann s� amach sonra� cuimsitheach maidir leis na seirbh�s� at� curtha ar f�il ag an Roinn.

Baineann na staitistic san eagran seo le 2001 agus n�os luaithe. Maidir leis na sonra� i leith na n-daoine at� ag f�il �oca�ochta� no �oca�ochtai ar a son is iad na figi�ir� ar 31 Nollaig gach bliain at� luaite, ach amh�in nuair a deirtear a mhalairt. T� a lan de na t�bla� a leirionn miondealaithe i leith daoine ag fail �oca�ochta�, no �oca�ochta� ar a son, de r�ir treith �irithe mar an meid deithi�naithe, n� aois luaithe mar �measta�. Cialla�onn s� seo gur buna�odh na miondealaithe, ata measaithe a bheith �dar�sach, ar dh�ta seachas 31 Nollaig ach gar don d�ta sin.

Is fig�ir� sealadach iad na fig�ir� caiteachas le haghaidh 2001 go dt� go mbeidh siad deimhnithe ag An Ard-Reachtaire Cuntas agus nCiste. T� na fig�ir� caiteachas ar fad athruithe go suimeanna Euro.

Foinse na Sonra�

Is � An Roinn Gn�tha� S�isialacha, Pobail agus Teaghlaigh foinse na staitistic at� leirithe, ach amh�in nuair a deirtear a mhalairt.

Amsraith agus Athraithe ar �oca�ochta�

Tugtar sonrai ar amshraith nuair at� siad ar f�il. I gc�sanna �irithe, �fach, cuireann �oca�ochta� nua, m. sh. Liuntas C�namh Feirme, n� athraithe ar �oca�ochta�, isteach ar chompar�id idir blianta. T� fon�ta leis na tablai cu� nuair is g�.

Miondeal� De R�ir Ranna

T� an eolai roinnte i naoi gcuid mar leanas:

Cuid A Coimri� agus Airgeadais

Cuid B Seanaois

Cuid C Baintreacha Fir & Mn� agus Teaghlaigh le Tuismitheoir Amh�in

Cuid D �oca�ochta� a bhaineann le P�ist�

Cuid E Tinneas, M�chumas agus C�ram

Cuid F Tac�iochta� D�fhosta�ochta

Cuid G Taca�ochta� Fosta�ochta

Cuid H Li�ntas Leasa Forl�ontach

Cuid J �oca�ochta� Ilghn�itheach agus Deontais

T� na h-�oca�ochta� i ngach earn�il leagtha amach in Aguis�n 2 (leath. 95)

Tugann Cuid A sonra� maidir le caiteachas, le faighteoir� �oca�ochta� seachtainiuil leasa sh�isialaigh, le daoine in�rachais agus le r�ta� �oca�ochta�.

Tugann Cuid B eolas maidir le caiteachas agus faighteoir� �oca�ochta� a bhaineann le seanaois.

Tugann Cuid C eolas maidir le caiteachas ar agus faighteoir� �oca�ochta� do bhaintreacha fir agus mn� agus teaghlaigh le tuismitheoir amh�in. T� roinnt staitistic maidir le h-�oca�ochta� do mhn� ch�ile tr�igthe agus do mhn� ch�ile pr�os�naigh san �ireamh sa chuid seo freisin.

Tugann Cuid D eolas maidir le caiteachas ar agus faighteoir� �oca�ochta� a bhaineann le p�ist�, Sochar Leana�, Pinsean D�lleachta agus Sochar Maithreachais san �ireamh.

Tugann Cuid E eolas maidir le caiteachas ar agus faighteoir� Sochar M�chumais, Pinsean Easl�inte, Li�ntas M�chumais, Pinsean na nDall, Li�ntas C�raim agus Sochair Gort� Ceirde.

Tugann Cuid F eolas maidir le h-�oca�ochta� a bhaineann le d�fhosta�ocht.

Tugann Cuid G eolas maidir le tacaiochtai fostaiochta, an Liuntas Filleadh ar Obair, Liuntas Fiontar Filleadh ar Obair , Liuntas Filleadh ar Oideachais, Forl�onadh d'Ioncam Teaghlaigh agus Liuntas Cunamh Feirme san aireamh.

Tugann Cuid H eolas maidir leis na h-�oca�ochta� eagsula a chuirtear ar fail faoin Sc�im Li�ntas Leasa Forl�ontach

Tugann Cuid J eolas maidir le Sochar Coire�la, Saorsc�imeanna agus �oca�ochta� ilgn�itheach eile. Ina theannta san, tugann an chuid seo eolas maidir le Seirbh�s� Deonacha agus Pobail chomh maith le Seirbh�s� Teaghlach a riarann an Roinn Gn�tha� S�isialacha, Pobail agus Teaghlaigh

Achomair

T� achomair de Staitistic Gn�tha� S�isialacha, Pobail agus Teaghlaigh i bhfoirm Bileog foilsithe leis an tuairisc seo. T� achomhair dos na sonra� caiteachas agus uimhreacha faighteoir� chomh maith leis na bun r�ta� leasa sh�isialaigh i bhfeidhm � Aibrean 2000, ar f�il sa bhileog seo.

Beidh f�ilte roimh tuairim� leitheoir� maidir leis an tuairisc seo. Ba cheart iad a sheoladh chuig:

Rann�g Staitistic,
An Roinn Gn�tha� S�isialacha,
Pobail agus Teaghlaigh,
Url�r 4,
�ras Mhic Dhiarmada,
Sr�id St�rais,
Baile �tha Cliath 1

Tel: 01-7043834 Faics: 01-7043765 E-Mail: info@dscfasts.iol.ie

T� an Tuairisc seo ar f�il freisin ar an idir-l�ne ag www.welfare.ie

Foils�onn an Roinn Gn�tha� S�isialacha, Pobail agus Teaghlaigh Tuairisc Bliant�il a thugann sonra� ar an dul chun cinn at� d�anta sa bhlian at� i gceist. Is tuairisc � chuig an Aire agus an Rialtas ar dul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm R�iteas Strait�iseach na Roinne. Chomh maith le sin tugann an �Treoirleabhar ar Sheirbh�s� Leasa Sh�isialaigh� eolas cuimsitheach ar na seirbh�s� leasa sh�isialaigh ar fad agus t� s� seo ar f�il � aon oifig den Roinn agus ar an idir-l�ne.

Last modified:25/09/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img