Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Shoisialaigh 1999


Print page

Achoimre

Bhunaigh an tAire Coimirce S�isiala� an Gr�pa Comhairleach um Aithint Inscne i m� na Bealtaine 2010 tar �is don Ard-Ch�irt rial� a thabhairt go bhfuil �ire ag s�r� an Choinbhinsi�in Eorpaigh um Chearta an Duine toisc nach bhfuil aon phr�iseas aici chun inscne at� faighte ag daoine trasghn�asacha a aithint go dl�thi�il. Ba iad a th�arma� tagartha comhairle a chur ar an Aire i dtaobh na reachta�ochta a bheadh ag teast�il chun for�il a dh�anamh d�inscne athraithe daoine trasghn�asacha a aithint go dl�thi�il.

Obair an Ghr�pa

 • Rinneadh taighde ar shaincheisteanna a bhaineann le trasghn�asacht in �irinn agus go hidirn�isi�nta � go h�irithe an staid ar a dtugtar Neamhord F�ini�lachta Inscne (GID).
 • Chuaigh an gr�pa i gcomhairle le saineolaithe m�ochaine agus meabhairshl�inte agus le p�irtithe leasmhara eile in �irinn, agus leis na h�dar�is at� freagrach as oibri� an Gender Recognition Act sa RA mar aon le hacad�ir� m�ra le r� agus Ard-Chl�raitheoir Shasana agus na Breataine Bige.
 • Eis�odh doicim�ad comhairli�ch�in phoibl� i L�nasa na bliana 2010. Fuarthas freagra s�s�il � eagra�ochta� (14) agus � dhaoine aonair (26).  Bh� cruinnithe d�thaobhacha ag an nGr�pa le heagra�ochta� agus le daoine aonair roghnaithe ag �ir� as na haighneachta� sin.
 • Rinneadh athbhreithni� ar reachta�ocht agus ar sc�imeanna at� i bhfeidhm i dt�ortha eile agus i gcomhlachta� idirn�isi�nta agus i gc�sanna c�irte Eorpacha a bhain le h�bhar.
 • Rinneadh anail�s ar shaincheisteanna, ag cur san �ireamh ionchur � shaineolaithe, � ph�irtithe leasmhara, � dhaoine a bh� p�irteach sa chomhairli�ch�n poibl� agus creatla� dl� int�re agus idirn�isi�nta.

An Toradh

 • Molta� ar an reachta�ocht a theast�dh chun go bhf�adfadh an tAire Coimirce S�isiala� sc�im a bhun� tr�na nd�anfadh an St�t aitheantas foirmi�il a thabhairt d�inscne athraithe daoine trasghn�asacha at� tar �is athr� buan a dh�anamh go dt� an inscne roghnaithe.
 • Aitheantas foirmi�il a chiall�dh inscne athraithe duine a bheith aitheanta go hioml�n ag an St�t chun gach cr�che � lena n-�ir�tear an ceart chun p�sadh san inscne athraithe agus an ceart ar theastas breithe nua � aitheantas don inscne athraithe a thiocfadh i bhfeidhm ar dh�ta an chinnidh aitheantais.
 • N� dh�anfadh sin difear do na cearta a bh� ag an duine ina inscne n� ina hinscne sannta bunaidh roimh dh�ta na haitheanta, n� d� fhreagrachta� n� d� freagrachta� n� d�iarmhairt� gn�omhartha san inscne sin.

Crit�ir Ch�ili�ch�in

Bunaithe ar anail�s ar na saincheisteanna molann an Gr�pa na crit�ir ch�ili�ch�in seo a leanas i gc�s iarratas�ir� ar aithint inscne:  

 1. C�naitheacht/Cl�r� Breithe in �irinn Iarratais a bheith teoranta do: dhaoine a bhfuil a mbreith cl�raithe in �irinn; daoine at� ar �ireamh ar Chl�r na mBreitheanna sa Choigr�och, agus daoine a bhfuil gn�thch�na� orthu in �irinn.
 2. Aois �osta: Aois �osta de 18 mbliana.
 3. St�das P�sta agus P�irtn�ireachta Sibhialta: N� �ireofar sa sc�ime daoine at� i bp�sadh n� i bp�irtn�ireacht shibhialta bail� l�ithreach.
 4. Athr� Buan: intinn shoil�ir shocraithe maireacht�il san inscne athraithe ar feadh an chuid eile d� shaol n� d� saol;
 5. Maireacht�il sa R�l: tr�imhse dh� bhliain ar a laghad a bheith caite ag maireacht�il go l�naimseartha san inscne athraithe
 6. Crit�ir Mh�ochaine:  ceann amh�in d�obh seo a leanas:
 • f�thmheas foirmi�il Neamhord F�ini�lachta Inscne (GID) m�ide fianaise thaca�ochta m�ochaine a bhaineann le h�bhar; n�,
 • fianaise liachta go bhfuil an duine tar �is dul faoin scian lena inscne n� lena hinscne a athshannadh; n�
 • fianaise ar an inscne athraithe a bheith aitheanta i ndl�nse eile

For�lacha Eile

Bunphr�iseas maidir le haithint inscne a chur i bhfeidhm; an cinneadh a bheith bunaithe ar scr�d� ar an fhianaise dhoicim�adach a churtear ar f�il; sol�thar le haghaidh �isteachta� � bh�al m�s g�.

Pain�al um Aithint Inscne neamhsple�ch de thri�r arna cheapadh ag an Aire agus arna thac� ag R�na�ocht a dh�anfaidh an cinneadh um aithint.

Eiseoidh an Pain�al Deimhni� um Aithint Inscne d�iarratas�ir� a n-�ir�onn leo.

For�lacha maidir le Cl�r um Aithint Inscne a bhun� ag Oifig an Ard-Chl�raitheora (GRO), teastais bhreithe nua a eisi�int agus sonra� a l�imhsi�.

For�il d�achomhairc chuig an gC�irt Teaghlaigh agus do ch�lghairm/ceart� teastas eisithe.

Last modified:25/09/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img