Staitistic� um Sheirbh�s� Leasa Shoisialaigh 1998


Print page

Acht na dTeangacha Oifigi�la 2003

Sc�im de r�ir mar is g� faoi Chuid 11 den Acht
I bhfeidhm � 1 Meitheamh 2007

Cl�r �bhair

Caibidil 1: C�lra agus sc�ip na sc�ime

1.1 R�amhr�
1.2 Sc�im na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh
1.3 Sc�ip na sc�ime
1.4 Comhth�acs
1.5 �ileamh ar sheirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge

Caibidil 2: Misean, feidhmeanna agus seachadadh seirbh�se

2.1 R�iteas misin na Roinne
2.2 Pr�omhfheidhmeanna na Roinne
2.3 Teagmh�il leis an gcustaim�ir
2.4 Seachadadh seirbh�se
2.5 Seachadadh seirbh�se tr� mhe�n na Gaeilge faoi l�thair

Caibidil 3: R�iteas um sheirbh�s� at� ar f�il don phobal

3.1 Sol�thar seirbh�se d�reach don phobal
3.2 Sol�thr�ir� seirbh�se ind�reacha don phobal
3.3 Saincheisteanna trasghearrtha

Caibidil 4: Sol�thar seirbh�se tr� mhe�n na Gaeilge d�r gcustaim�ir�

4.1 Rann�ga seachadta seirbh�se dh�righ a shol�thra�onn seirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge
4.2 Rann�ga seachadta seirbh�se dh�righ a shol�thra�onn seirbh�s theoranta tr� mhe�n na Gaeilge
4.3 Rann�ga seachadta seirbh�se dh�righ a shol�thra�onn seirbh�s tr� mhe�n an Bh�arla
4.4 Sol�thr�ir� seirbh�se ind�reacha
4.5 Reach
4.6 Seachadadh seirbh�se sna r�igi�in
4.7 Seirbh�s Gaeilge sna ceantair Ghaeltachta
4.8 An Ghaeilge mar an teanga oibre in oifig� Gaeltachta
4.9 Teicneola�ocht na faisn�ise
4.10 Feabhs� seirbh�s� in oifig� na Roinne

Caibidil 5: An Sc�im Gaeilge i mbun oibre

5.1 Poibli� na sc�ime
5.2 Comhth�th� na sc�ime sna Pleanann Gn� bliant�la
5.3 Forfheidhmi� agus monat�ireacht na sc�ime

Aguis�n A: Achoimre aighneachta�

Aguis�n B: Foirmeacha sa Ghaeilge agus leabhr�in chomhbhainteacha at� ar f�il ar l�ithre�n gr�as�in na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh

Aguis�n C: Catag�ir� na sc�ime/h�oca�ochta a oibr�onn an Roinn agus su�omh reatha


Caibidil 1 � C�lra agus sc�ip na Sc�ime

1.1 R�amhr�

N� fol�ir faoi Acht na dTeangacha Oifigi�la 2003 (Cuid 11) go n-ullmha�onn comhlachta� poibl� ainmnithe sc�im ina mionsonra�tear na seirbh�s� at� beartaithe ag gach comhlacht poibl�, lena n�ir�tear ranna Rialtais, chun for�il do chustaim�ir� laistigh de th�arma thr� bliana na Sc�ime.

Sonr�far leis an sc�im na seirbh�s� a shol�thr�far

a) tr� mhe�n na Gaeilge
b) tr� mhe�n an Bh�arla, agus
c) tr� mhe�n na Gaeilge agus an Bh�arla.

Ina theannta sin is amhlaidh a l�ireoidh an comhlacht poibl� na bearta a ghlacfaidh s� le seirbh�s� a shol�thar sa Ghaeilge, nach bhfuil ar f�il sa teanga sin faoi l�thair, laistigh d�achar na sc�ime comhaontaithe.

1.2 Sc�im na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh

Dr�achta�tear an sc�im seo de r�ir cheanglais Chuid 11 den Acht agus ag glacadh san �ireamh na treoirl�nte a scaip an Roin Gn�tha� Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Is � tr� bliana an t-achar don sc�im, ag tos� 1 Meitheamh, 2007.

1.3 Sc�ip na sc�ime

Sonra�onn an sc�im r�imse na seirbh�s� arb � aidhm na Roinne seachadadh d� gcustaim�ir� idir l�r na bliana 2007 agus l�r na bliana 2010. Ina theannta sin is amhlaidh a aithn�tear modhanna seachadta seirbh�se inti. �ir�tear leis srianta� um sheachadadh na sc�ime freisin.

1.4 Comhth�acs

Bh� s� mar bheartas na Roinne riamh anall seirbh�s tr� Ghaeilge a shol�thar ach � a iarraidh. Spreagadh an fhoireann agus �asca�odh d�ibh chun freastal ar ch�rsa� oili�na Gaeilge d�fhonn an tseirbh�s seo a shol�thar. T�thar tar �is sainch�rsa� oili�na a shol�thar don fhoireann tuloifige �n mbliain 2001 i leith, arna ndearadh le heolas na rannph�irtithe um th�arma�ocht ar �bhartha d� bpoist iad a fheabhs�. C� go raibh caighde�n f�or-ard leis an oili�int a sol�thra�odh, ba bheag deis a bh� ag an bhfoireann an Ghaeilge a �s�id sa l�thair oibre. Is amhlaidh d� r�ir gur comhfhiosach d�inn cumas teoranta na foirne sa Ghaeilge labhartha agus scr�ofa, agus muid ag tabhairt tiomantas don sc�im, Is comhfhiosach d�inne freisin go mbraithfidh sol�thar na seirbh�se sa Ghaeilge ar chumas na foirne d� bhfuil ann, agus nach rogha � earc� na foirne breise chun na cr�che seo. Is deacair tionchar an athraithe eagr�ch�in, cl�r d�l�raithe na St�tseirbh�se mar shampla, a mheas ag an bpointe seo; ach d�fh�adfadh s� seo dul i bhfeidhm ar oibri� na sc�ime comhaontaithe agus foireann oilte tuloifige � mbogadh �na limist�ar reatha.

1.5 �ileamh ar sheirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge

Bh� tionchar ag an �ileamh ar sheirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge ar �bhar na sc�ime agus a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Rinneadh suirbh� ar an �ileamh le deireanas. Is achoimre � an m�id seo a leanas ar thortha� an tsuirbh�:

 1. I gcaitheamh an tsuirbh� n�isi�nta MRBI thiar sa bhliain 2001 le tuairim� custaim�ir� a fh�il um ch�il�ocht na seirbh�se a shol�thra�onn an Roinn ab amhlaidh a �ir�odh ceist i leith a rogha chun pl� leis an bhfoireann tr� mhe�n na Gaeilge. Thug a d� faoin gc�ad de na freagr�ir� go mb�fhearr leo pl� leis an bhfoireann tr� mhe�n na Gaeilge.
 2. �ir�odh le suirbh� i m� Dheireadh F�mhair na bliana 2004 a rinneadh i ngach oifig �iti�il ceist um rogha na gcustaim�ir� an Ghaeilge a �s�id. D�fhreagair a ceathair faoin gc�ad go dearfach.
 3. L�ir�onn an fhaisn�is a bail�odh i gceistneoir sa Roinn i m� na Samhna 2004 �ileamh an�seal, agus easpa �ilimh i go leor c�sanna d��ileamh ar sheirbh�s Gaeilge � chustaim�ir�.
 4. N�or �irigh le hiarracht le d�ana� i gceantar Gaeltachta pain�al custaim�ir� a eagr� chun pl� le h�bhair lenar cuims�odh �s�id na Gaeilge.
 5. Mealladh ceithre aighneacht � eagrais agus seacht gcinn � dhaoine aonair sna freagra� don Iarratas ar Aighneachta� a f�gra�odh sa phreas i nd�il leis an sc�im, a foils�odh sna nuacht�in Ghaeilge agus B�arla i m� na Samhna 2004, (f�ach an achoimre ar aighneachta� in Aguis�n A).

Caibidil 2 - Misean, feidhmeanna agus seachadadh seirbh�se

Soil�ireofar sa chaibidil seo misean, feidhmeanna agus modhanna seachadta seirbh�se na Roinne sa chaibidil seo.

2.1 R�iteas Misin na Roinne

Is � R�iteas Misin na Roinne: "socha� chomhbh�ch a chur chun cinn tr� chinnti� na rochtana ar fhordheontas ioncaim agus seirbh�s� eile, tr�na gcumasa�tear an rannph�irteachas gn�omhach, ag cur chun cinn na cuimsitheachta s�isialta agus chun tac� le teaghlaigh".

2.2 Is iad pr�omhfheidhmeanna na Roinne:
 • Beartais chosanta s�isiala� oiri�nacha a fhoirmli�;
 • Seachadadh r�imse seirbh�s� s�isialacha agus teaghlaigh reacht�la agus neamhreacht�la a riaradh agus a bhainisti�; agus
 • Oibri� le Ranna agus gn�omhaireachta� eile um sheachadadh tosa�ochta� Rialtais.

Aistr�tear na feidhmeanna sin ina seirbh�s do chustaim�ir� i gceithre phr�omhlimist�ar:

 1. Tr� r�imse fordheontas ioncaim a shol�thar, idir chinn �rachas-bhunaithe agus c�namhbhunaithe, agus r�imse custaim�ir� lena n-�ir�tear iad si�d at� d�fhostaithe, breoite, ar saoire mh�ithreachais, ar baintreach iad, at� ar scor n� at� scothaosta. Is iond�il go n-�octar an Sochar Linbh i nd�il le leana� laistigh den St�t an�os go haois �irithe agus �octar sochair th�naisteacha ar n�s Saorthaistil agus Saorleictrachais le pinisin�ir� faoi leith.
 2. Spreagtar agus �asca�tear custaim�ir� sna gr�pa� gn�omhacha aoise at� d�fhostaithe le r�dheireanas tr� dheiseanna oideachas�la agus fordheontais eile chun filleadh ar an obair.
 3. Tr� chomhord� Strait�ise Frith-Bhochtaine N�isi�nta an Rialtais agus tr� bheartas a fhorbairt chun tac� le teaghlaigh.
 4. Tr� sheirbh�s� bainisti� aitheantais a shol�thar do ghn�omhaireachta� eile ina n-�s�id um Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl� (uimhir PSP)
2.3 Teagmh�il leis an gcustaim�ir

Seachadtar an tseirbh�s le custaim�ir� ag leibh�al �iti�il go pr�omha tr� l�onra d�ocht n-oifig d�ag is daichead agus ocht n-oifig brainse is s�asca ar fud na t�re a phl�ann go pr�omha le h�oca�ochta� agus seirbh�s� d�fhosta�ocht-bhunaithe. 1 T� Cigir� Leasa Sh�isialaigh bunaithe in oifig� �iti�la na Roinne, a th�ann i dteagmh�il dh�reach le h�ilitheoir� agus le fost�ir� tr� fhiosr� teidl�ochta ar sc�imeanna agus seirbh�s� agus a chinnt�onn an comhl�onadh leis an gc�ras �SPC. Tugann Seirbh�s an �ascaitheora, at� bunaithe in oifig� �iti�la freisin, aghaidh ar ghn�omha�ochta� taca�ochta fosta�ochta agus teaghlaigh araon, agus cuid�onn s� le daoine chun filleadh ar an obair, oili�int n� oideachas.

Tugtar strucht�r do sheirbh�s� �iti�la ar bhun� naoi r�igi�n, le hoifig� r�igi�nacha i bPort L�irge, Corcaigh, Luimneach, Gaillimh, Sligeach, D�n Dealgan agus tr� cinn i limist�ar Bhaile �tha Cliath. Taca�onn gach Oifig R�igi�nach le gach leibh�al bainisti� sa r�igi�n. Taca�onn Oifig an Sti�rth�ra R�igi�naigh ag an leibh�al n�isi�nta le seachadadh seirbh�se sna r�igi�in tr� chur chun cinn agus bainisti� an athraithe, agus sol�thra�onn taca�ocht oibri�ch�in/riarach�in go leibh�il �iti�la na Roinne.

Is � oifig� na ceanncheathr�n istigh i mBaile �tha Cliath, Leitir Ceanainn, Sligeach, Longfort, D�n Dealgan agus Port L�irge a riarann seirbh�s� eile ar bhonn n�isi�nta. Pl�ann na hoifig� seo, i roinnt c�sanna, go d�reach le custaim�ir� tr� oifig� poibl�, thar an nguth�n, n� i bhfoirm scr�bhinne. Pl�ann seirbh�s� eile na ceanncheathr�n go pr�omha le plean�il, teicneola�ocht na faisn�ise, agus le saincheisteanna riarach�in inmhe�naigh, agus n� bh�onn ach teagmh�il dh�reach theoranta acu leis an bpobal i gcoitinne.

1 Oibr�onn daoine aonair phr�obh�ideacha Oifig� Brainse don Roinn ar bhun�s conartha, agus is iond�il go mb�onn siad lonnaithe i mbaile/sr�idbhaile �igin mar nach ind�anta don Roinn Oifig �iti�il bheith acu ann.

2.4 Seachadadh seirbh�se

F�adtar cur s�os ar sheachadadh seirbh�se laistigh den Roinn mar 'dh�reach� n� 'ind�reach�. Seachadtar an tSeirbh�s dh�reach go pr�omha tr� theagmh�il duine le duine, le cumars�id thar an nguth�n n� scr�ofa a d�fh�adfadh teacht ar a seal f�in ina dhiaidh sin i gcaitheamh riaradh na sc�imeanna �oca �ags�la.

Sain�tear Seirbh�s ind�reach don phobal mar theagmh�il neamhrialta le daoine agus gr�pa� aonair, c� go bhf�adfadh comhairli�ch�n fairsing le hionadaithe poibl�, leasghr�pa� agus na comhph�irtithe s�isialta bheith ann. T� sonra� ioml�na na seirbh�s� d�reacha agus ind�reacha i gCaibidl� 3 & 4 den Sc�im seo.

I dteannta na teagmh�la d�r� agus ind�r� leis an bpobal, is seirbh�s eolais r�th�bhachtach � l�ithre�n gr�as�in na Roinne ( www.welfare.ie) do chustaim�ir�, ag sol�thar foirmeacha iarratais agus mionsonra� na sc�imeanna agus na seirbh�s� at� ar f�il.

2.5 Seachadadh seirbh�se tr� mhe�n na Gaeilge faoi l�thair

Is tuairisc � seo an m�id seo a leanas ar an tseirbh�s Gaeilge tr� na modhanna �ags�la at� in �s�id faoi l�thair:

a) Cumars�id ghuth�in agus duine-ar-dhuine

B�onn caighde�n Gaeilge n�os airde n� �iteanna eile ar f�il sna hoifig� laistigh den Ghaeltacht n� a fhreastala�onn orthu, a bhu�ochas d�fhoireann Gaeilgeoir� � na limist�ir sin a fhosta�tear iontu. T� na seirbh�s� sonraithe leagtha amach in ailt 4.6 � 4.8 faoi seach. Braitheann an leibh�al Gaeilge i limist�ir eile go pr�omha ar chumas agus toilteanas daoine aonair chun rannph�irt a ghlacadh i sainch�rsa� oili�na agus chun tairbhe a bhaint astu, at� deartha le hoili�int a chur ar fhoireann um �s�id na t�arma�ocht at� �bhartha d� bpost faoi leith. F�ach Caibidil 4 i gcomhair mionsonra� an tseachadta seirbh�se i limist�ir shonracha � Sol�thar seirbh�se tr� mhe�n na Gaeilge d�r gcustaim�ir�.

b) Foirmeacha agus bileoga eolais

T� os cionn a leath de na pr�omhfhoirmeacha, .i. iad si�d a �s�idtear chun cur isteach ar sc�imeanna agus seirbh�s� �ags�la de chuid na Roinne, ar f�il sa Bh�arla; agus t� siad ar f�il sa Ghaeilge freisin ar l�ithre�n gr�as�in na Roinne faoi l�thair. T� r�imse foirmeacha leantacha a �s�idtear sa chumars�id le custaim�ir� a d��s�id foirmeacha iarratais Ghaeilge ar f�il freisin ar l�ithre�n gr�as�in inmhe�nach na Roinne. T� raon leathan de bhileoga eolais a bhaineann le gn�omha�ochta� na Roinne ar f�il freisin sa Ghaeilge ar an l�ithre�n gr�as�in agus i gcruach�ip. F�ach Aguis�n B i gcomhair mionsonra� na bhfoirmeacha agus na mbileog d� bhfuil ar f�il faoi l�thair

c) Eisi�int uathoibr�och na bhfoirmeacha rogha teanga

T� aistri� leictreonach na sonra� cl�r�ch�in bhreithe � Oifig Chl�raitheora Ghinear�lta chuig Seirbh�s� Aitheantais Chliaint na Roinne faoi l�thair agus chuig an gc�ras Sochair Leana� ina dhiaidh sin tr� mhe�n na Samhla Seachadta Seirbh�se (SSS) i mbun oibre. Eis�onn Sochar Leana� foirm �ilimh chuig an �ilitheoir, ag baint leasa as sonra� breithe. �ir�tear leis an bhfoirm seo ceist um rogha teanga. M� thugann an t-�ilitheoir� le fios gurb � an Ghaeilge an rogha teanga acu, tugtar � sin faoi deara agus eis�tear gach cumars�id sa Ghaeilge chuig an �ilitheoir ina dhiaidh sin. Moltar modheola�ocht chomhchos�il a �s�id don ch�ras pinsean de r�ir mar a �ir�onn s� bheith cl�daithe leis an SSS go gairid amach anseo.

Caibidil 3 - R�iteas um sheirbh�s� at� ar f�il don phobal

Liosta�tear sa chaibidil seo na sc�imeanna agus seirbh�s� at� ar f�il don phobal, go d�reach agus go hind�reach araon.

3.1 Sol�thar seirbh�se d�reach don phobal

Thugamar t�s �ite don seachadadh seirbh�se d�reach agus muid ag dr�acht� na sc�ime seo, .i. na rann�ga �d a shol�thra�onn seirbh�s dh�reach don phobal. T� seacht gcinn leathana d�aicm� �oca laistigh den chatag�ir seo, le r�imse sc�imeanna agus fordheontais iontu faoi seach, arna riaradh ag an Roinn, mar seo a leanas: 2

 1. �oca�ochta� bainteach le leana�
 2. Tinneas, M�chumas agus C�ram
 3. Fordheontais D�fhosta�ochta
 4. Fordheontais Fosta�ochta
 5. Baintreacha, Baintreacha Fir agus Teaghlaigh Aontuismitheora
 6. Daoine Scortha agus Scothaosta
 7. Sochair Bhreise

I dteannta na n-aicm� �oca thuas is amhlaidh at� rann�ga a phl�ann go d�reach leis an bpobal i nd�il le gn�ithe eile de ghn� na Roinne, viz.,

 • Seirbh�s� Inch�ilitheachta Cliaint
 • Seirbh�s� Aitheanthais Chliaint
 • Rann�ga Sc�ipe, Ais�oca, R�-�oca�ochta� agus Bainisti� F�ich
 • Seirbh�s� Eolais
 • Oifig um Chuimsitheacht Sh�isialta

T� �ags�lacht mh�r idir an leibh�al teagmh�la idir an pobal i gcoitinne agus an fhoirean at� liostaithe thuas. Mar shampla, b�onn an fhoireann sna rann�ga ina bpr�ise�iltear �ilimh ar n�s Sochair Thinnis n� Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh i dteagmh�il go rialta, idir scr�ofa agus b�il, leis an bpobal; agus n� bh�onn ach teagmh�il fh�nach le custaim�ir� ag an bhfoireann sa Rann�g R�-�oca�ochta�.

2 F�ach Aguis�n C i gcomhair miondeal� de gach catag�ir de r�ir sc�ime/�oca�ochta.

3. 2 Sol�thr�ir� seirbh�se ind�reacha don phobal

B�onn teagmh�il ind�reach agus neamhrialta ag na rann�ga seo a leanas leis an bpobal i gcoitinne de bharr bhunbhr� na hoibre a dh�antar sna r�ims� sin, .i. riarach�n inmhe�nach, forbairt beartais n� saincheisteanna cuntas:

 • Pearsanra
 • Plean�il
 • Forbairt Chorpar�ideach

T� an Roinn tiomanta thar gach limist�ar seachadta seirbh�se chun seirbh�s Gaeilge den scoth a shol�thar don phobal laistigh de shrianta� infhaighteacht na foirne agus an �ilimh ar sheirbh�s i limist�ir faoi leith.

3.3 Saincheisteanna trasghearrtha

T� gn�ithe den tseirbh�s sa Ghaeilge nach f�idir le rann�g amh�in a sheachadadh; teasta�onn comhoibri� rann�ga amh�in eile ar a laghad chun seirbh�s sh�s�il a sheachadadh. Sampla amh�in de seo is ea sol�thar foirne oili�na chun pl� le custaim�ir� sa Ghaeilge. N� f�idir � seo a bhaint amach ach amh�in le comhoibri� idir an tAonad Forbartha Foirne, at� freagrach as oili�int foirne ar fud na Roinne, agus an rann�g �na dteasta�onn oili�int d� fhoireann. Cos�il leis sin, t� Seirbh�s� Eolais freagrach as gach foirm phr�omha sa Bh�arla agus sa Ghaeilge do rann�ga �ags�la na sc�ime, agus is iad at� freagrach freisin as forbairt l�ithre�n gr�as�in na Roinne. Is � an tAonad Bainisti� Saor�id�, nach sol�thra�onn seirbh�s go d�reach le custaim�ir� seachtracha, at� freagrach as sol�thar comhartha�ochta ag/i ngach oifig de chuid na Roinne.

Caibidil 4 - Sol�thar seirbh�se tr� mhe�n na Gaeilge d�r gcustaim�ir�

Ina dhiaidh seo a fhaightear an staid reatha i nd�il le sol�thar seirbh�se sa Ghaeilge ag sol�thraithe seirbh�se sa Roinn. F�adann rann�ga �irithe seirbh�s ioml�n sa Ghaeilge a shol�thar, .i. duine le duine, freagra� guth�in agus scr�ofa; agus f�adann rann�ga eile seirbh�s theoranta a shol�thar sa Ghaeilge n� sa Bh�arla amh�in. Cialla�onn 'Seirbh�s theoranta� go sol�thra�tear gach ceann de na seirbh�s� a liosta�tear faoi 'sheirbh�s ioml�n� (thuas) ar bhonn p�irtaimseartha amh�in sna hoifig� i gceist. F�adann uaireanta infhaighteachta na seirbh�se Gaeilge bheith �ags�il � am go ch�ile, agus moltar do chustaim�ir� dul i dteagmh�il leis an oifig �bhartha le freastal a sceidealadh. Glacann an cur chuige seo san �ireamh na hacmhainn� at� ar f�il, br� an Achta agus roghanna chustaim�ir� na Roinne. Feidhm�tear na sainmh�nithe seo de sheirbh�s 'ioml�n� agus 'theoranta� do gach �sc ina n-�s�idtear iad sna codanna seo a leanas.

4.1 Rann�ga seachadta seirbh�se dh�righ a shol�thra�onn seirbh�s ioml�n tr� mhe�n na Gaeilge

Sol�thra�tear gach seirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge sna sc�imeanna idir rann�ga a) � e) faoi l�thair, agus leanfaidh an m�id sin ar aghaidh ar bhonn l�naimseartha amach anseo:

a) Sc�imeanna arna riaradh in oifig dh�l�raithe Leitir Ceanainn

 • Sochar Linbh
 • Sochar M�ithreachais
 • Sochar Ucht�la
 • Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta.

Is � oifig na Roinne istigh i Leitir Ceanainn a riartar na ceithre sc�im go l�ir. Is �oca�ocht mh�os�il � an Sochar Leana� arb iond�il go n-�octar � le m�thair n� leasmh�thair linbh at� ina gc�na� leosan. �octar Sochar M�ithreachais le mn� fostaithe n� f�infhostaithe timpeall an tinnis chlainne a sh�sa�onn coinn�ollacha rann�oca �irithe. �octar Sochar Ucht�la le m�thair uchtaithe n� le fear singil a uchta�onn leanbh, agus �octar Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta le mn� d� dtugtar Saoire Sl�inte agus S�bh�ilteachta faoin Acht um Chosaint M�ithreachais 1994.

b) Sochar Tinnis agus Sochar Gortaithe

Riartar an d� sc�im seo i mBaile �tha Cliath faoi l�thair. �octar Sochar Tinnis le h�rachaithe nach f�idir obair de bharr tinnis. Is �oca�ocht � an Sochar Gortaithe a dh�antar le daoine nach f�idir leo obair de bharr timpiste i mbun oibre n� toisc gur tholg siad galar de dheasca an chine�il oibre a dh�anann siad.

c) An tSeirbh�s Bhuis�adta agus Chomhairle Airgid, Baile �tha Cliath

Is � foireann na hoifige seo a shol�thra�onn seirbh�s� na Roinne le tr� chuideachta dh�ag is daichead de chuid na Seirbh�se Buis�adta agus Chomhairle Airgid ar fud na t�re, a shol�thra�onn comhairle do dhaoine aonair agus teaghlaigh um bainisti� an fhiachais. Is thar an nguth�n a dh�antar teagmh�il le custaim�ir� den chuid is m�.

d) Sc�imeanna arna riaradh in oifig dh�l�raithe an Longfoirt

B�tear � riaradh na sc�imeanna/li�ntais seo a leanas san oifig dh�l�raithe istigh sa Longfort:

 • Sochar Buanmh�chumais
 • Li�ntas M�chumais
 • Li�ntas agus Sochar C�ram�ir�,
 • Pinsean Easl�ine,
 • Deontas M�ala
 • Forl�onadh Ioncaim Theaghlaigh.

B�onn foireann oilte ar f�il le gach seirbh�s a shol�thar sa Ghaeilge.

e) Taca�ocht l�rnach na Sc�imeanna D�fhosta�ochta

Sol�thra�onn an rann�g seo, at� suite i mBaile �tha Cliath, deasc chabhrach do chustaim�ir� le foireann �iti�il na hoifige agus leis an bpobal um gach saincheist a bhaineann le fordheontas agus sochar d�fhosta�ochta agus fordheontas ioncaim.

4.2 Rann�ga seachadta seirbh�se dh�righ a shol�thra�onn seirbh�s theoranta tr� mhe�n na
Gaeilge

F�adann na rann�ga seirbh�se d�r� seo a leanas seirbh�s theoranta a shol�thar tr� mhe�n na Gaeilge faoi l�thair agus ar feadh achar na sc�ime, faoi r�ir shainmh�ni� na seirbh�se teoranta ag t�s na caibidle seo.

a) Seirbh�s� Aitheantais Chliaint, Baile �tha Cliath

Comhorda�tear leithdh�ileadh Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl� na Roinne san oifig seo. Is thar an nguth�n agus i bhfoirm scr�bhinne a dh�antar cumars�id leis an bpobal den chuid is m�.

b) Seirbh�s� Taca�ochta Fosta�ochta

Pl�ann na rann�ga seo le custaim�ir� thar an nguth�n den chuid is m�, agus iad suite istigh i mBaile �tha Cliath. Riarann siad an Li�ntas um Fhilleadh ar an Obair, an Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas, agus Sc�im D�ol�ine �SPC na bhFost�ir�.

c) Seirbh�s� Eolais

T� an rann�g seo lonnaithe i Sligeach, agus t� s� freagrach as sol�thar an eolais um gach sc�im agus seirbh�s de chuid na Roinne. Anuas ar eagr� na seimine�r eolais don fhoireann rannach, seachadann cainteoir� �n rann�g seo cainteanna freisin um �bhair leas sh�isialaigh do ghr�pa� seachtracha. T� s� freagrach mar shol�thr�ir seirbh�se l�rna� as sol�thar gach pr�omhfhoirm.

Is iad Seirbh�s� Eolas a sheachadfaidh na feabhs�ch�in seo a leanas ina gcuid seirbh�s� i gcaitheamh achar na sc�ime:

i) Beidh gach pr�omhfhoirm agus bileog eolais ar f�il ar leithligh sa Ghaeilge agus sa Bh�arla ar l�ithre�n gr�as�in na Roinne faoi l�r na bliana 2007. Ina theannta sin, �s�idtear foirmeacha t�naisteacha .i., foirmeacha a �s�idtear mar fhreagra ar fhoirmeacha iarratais a fuarthas sna rann�ga sc�ime �ags�la, a bheidh ar f�il sa Ghaeilge mar ar comhl�na�odh an fhoirm iarratais tosaigh tr� mhe�n na Gaeilge.

ii) B�onn cumars�id rialta teileaf�in agus scr�ofa ann idir an rann�g seo agus an pobal i gcoitinne agus teagmh�il duine le duine le custaim�ir� san oifig phoibl�. T� seirbh�s Gaeilge theoranta ar f�il faoi l�thair. Sol�thr�far sainoili�int um �s�id na Gaeilge d�fhoireann an rann�ga seo d�fhonn na seirbh�s� seo a fheabhs�. Mar gheall ar dh�l�r� an rann�ga go luath sa bhliain 2007, n� f�idir gealltans a thabhairt i leith tuilleadh feabhsuithe ag an tr�th seo.

iii) Is iad Seirbh�s� Eolais at� freagrach as l�ithre�n gr�as�in na Roinne, t�thar ag plean�il l�ithre�n gr�as�in Ghaeilge a fhorbairt faoi cheann na bliana 2007.

d) Meas�n�ir� Leighis

Is docht�ir� c�ilithe iad na Meas�n�ir� Leighis go l�ir, leis an tromlach (13) acu lonnaithe i mBaile �tha Cliath, le beirt acu lonnaith i gCorcaigh, le duine amh�in ag obair i nGaillimh, i Longfort agus i gCill Chainnigh.. D�anann siad meas�n� leighis ar �ilitheoir� sna sc�imeanna �ags�la breoiteachta. D�antar meas�nuithe deisce freisin ar thuairisc� leighis a thugann docht�ir� �r gcustaim�ir� isteach. T� beirt mheas�n�ir� ann faoi l�thair ar f�idir leo pl� le custaim�ir� sa Ghaeilge. T� siad lonnaithe i mBaile �tha Cliath, ach f�adann siad freastal ar oifig� ar fud na t�re m� iarrtar sin orthu.

e) Oifig Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh (Oifig Seirbh�s� Pinsin roimhe seo), Sligeach

Is �n oifig seo a riartar na pinsin seanaoise agus baintr� (fir), in �ineacht le sochair theaghlaigh, saorthaisteal, �oca�ocht teaghlaigh aontuismitheora, li�ntas agus pinsean caomhn�ir�, agus pinsean na ndall. B�onn teagmh�il duine le duine ann le custaim�ir� tr�d an oifig phoibl�, agus m�ramh na dteagmh�lacha ag tarl� thar an nguth�n. Sol�thr�far seirbh�s theoranta ar feadh achar na sc�ime.

f) Oifig Achomhairc Leasa Sh�isialaigh, Baile �tha Cliath

�ir�tear leis an oifig neamhsple�ch seo Oifigigh Achomharc, at� freagrach as cinneadh um achomhairc i gcoinne cinnt� um theidl�ochta� leasa sh�isialaigh, agus foireann riarach�in leis. T� beirt Oifigeach Achomharc ann faoi l�thair ar f�idir leo achomhairc a dh�anamh sa Ghaeilge. N�l an fhoireann riarach�in in ann seirbh�s a shol�thar tr� Ghaeilge faoi l�thair, ach t�thar ag sol�thar oili�na agus t�thar ag beart� go mbeidh an tseirbh�s sin ar f�il i rith achar na sc�ime.

4.3 Rann�ga seachadta seirbh�se dh�righ a shol�thra�onn seirbh�s tr� mhe�n an Bh�arla

F�adann na rann�ga seo a leanas seirbh�s a shol�thar sa Bh�arla amh�in, n� f�adann siad seirbh�s tr� Ghaeilge a shol�thar le cabhair foirne � limist�ir eile. Seachas sna c�sanna nach sloinntear a mhalairt, t� s� beartaithe go mbeidh foireann oilte agus ar f�il le se�rbh�s tr� mhe�n na Gaeilge a shol�thar laistigh d�achar na sc�ime f�in.

a) Aonad Saor�la Faisn�ise, Baile �tha Cliath.

Is � an fhoireann sa rann�g seo a chomhorda�onn forfheidhmi� na nAchtanna Saor�la Faisn�ise ar fud na Roinne, agus a phl�ann freisin le hiarratais agus le hathbhreithnithe SF de r�ir mar is cu�. Is thar an nguth�n n� i bhfoirm iarratais scr�ofa a dh�antar teagmh�il leis an bpobal den chuid is m�.

b) Oifig um Chuimsitheacht Sh�isialta, Baile �tha Cliath.

Is � an Oifig um Chuimsitheach Sh�isialta at� freagrach as forbairt, comhord� agus tiom�int an Phlean Ghn�mh N�isi�nta i gcoinne na Bochtaine agus an Eisiaimh Sh�isialta. Agus � bunaithe thiar sa bhliain 2003, pl�ann an Oifig leis an bpobal thar an nguth�n, tr� r�omhphost, i scr�bhinn agus tr� mhe�n a l�ithre�in ghr�as�in. N�l aon chumas ann i l�thair na huaire seirbh�s� eile a shol�thar tr� mhe�n na Gaeilge, c� go bhfuil roinnt d� gc�ip�is� ar f�il as Gaeilge ar l�ithre�n gr�as�in na OSI.

c) Rann�g um Athbhreithni� agus Meas�n� Leighis, Baile �tha Cliath

Is � an rann�g seo a oibr�onn an phr�omh-mheicn�ocht rial�la do sc�imeanna tinnis agus m�chumas laistigh den Roinn, agus a chomhorda�onn gn�omha�ochta� na meas�n�ir� leighis. Sol�thra�onn s� freisin gn� mh�r seirbh�se custaim�ir� um meas�n� na hinch�ilitheachta i gcomhair sc�imeanna tinnis agus m�chumais.

d) Sc�ip, Ais�oca�ochta� �SPC, Sc�im um Ch�rama� Baile, Seirbh�s� Inch�ilitheachta Cliaint

C� is moite den Rann�g F�infhostaithe at� lonnaithe i bPort L�irge, t� fu�lleach na rann�g lonnaithe
i mBaile �tha Cliath.

Sc�ip: Tugtar cinnt� um in�rachais na fosta�ochta agus na f�infhosta�ocht sa chuid seo. B�onn
teagmh�il rialta ann, i scr�bhinn agus thar an nguth�n, leis na custaim�ir�.

Ais�oca�ochta� �SPC: Pr�ise�iltear ais�oca�ochta� na rann�oca�ochta� �SPC, a �octar leis an Roinn tr� dhearmad, sa rann�g seo. Is i bhfoirm scr�bhinne agus thar an nguth�n a bh�onn an teagmh�il den chuid is m�.

Seirbh�s� Inch�ilitheachta Cliaint: Is � an rann�g seo at� freagrach as cothabh�il na dtaifead �rachais sh�isialta, lena n-�ir�tear rann�oca�ochta� �SPC agus eolais i leith �ileamh. Baineann idir theagmh�il scr�ofa agus teagmh�il thar an nguth�n le fost�ir�, fostaithe agus dreamanna eile leis an tseirbh�s don phobal.

Sc�im um Ch�rama� Baile: Is � an rann�g seo a chothabh�lann taifead de na daoine at� i dteideal tr�imhs� a chaitheamh i mbun c�raim leana� n� gaolta scothaosta n� �agumasaithe a thabhairt san �ireamh i leith pinsin rann�ocaigh na seanaoise. Is tr� iarratas scr�ofa n� thar an nguth�n a bh�onn an teagmh�il den chuid is m�.

Rann�g F�infhosta�ochta (Port L�irge): Is � an rann�g seo a riarann an sc�im �SPC do dhaoine f�infhostaithe agus baili� na sainchatag�ir� fosta�ochta�/f�infhosta�ochta. Is i bhfoirm scr�bhinne den chuid is m� an teagmh�il le custaim�ir�.

e) Oifig Preasa

Is � an Oifig Preasa a phl�ann leis na me�in i leith gach gn� de ghn� na Roinne. N�l aon chumas ann i l�thair na huaire seirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge a shol�thar san Oifig, lorg�far sainoili�int sa Ghaeilge don fhoireann laistigh d�achar na sc�ime. Sol�thr�far an oili�int sin f�achaint an fhoireann a r�iteach le seirbh�s preasa dh�theangach i dtr�imhse an dara sc�im agus sc�imeanna na todhcha�.

4.4 Sol�thr�ir� seirbh�se ind�reacha

Is iad na rann�ga seo a leanas den Roinn a mb�onn teagmh�il neamhrialta acu leis an bpobal.

 • Pearsanra
 • Plean�il
 • Forbairt Chorpar�ideach

Is neamhrialta agus comhairleach den chuid is m� � an teagmh�il idir foireann sna rann�ga sin agus an pobal. Is ar an bhf�th sin a bhfuil tosa�ocht n�os �sle ann i leith fheabhs� na seirbh�se tr� Ghaeilge n� mar at� i leith na rann�g ag 4.1, 4.2, agus 4.3. T�irgtear go d�theangach faoi l�thair gach c�ip�is agus bileog eolais n� p�staer a �s�idtear i dtaca le feachtais eolais, agus Tuarasc�il Bhliant�il na Roinne.

4.5 Reach

Is gn�omhaireacht � Reach a bhunaigh an Rialtas chun c�il�ocht na seirbh�se do chustaim�ir� Seirbh�se Poibl� na h�ireann a fheabhs�. Baineann t�g�il an Bhr�ic�ara Seirbh�s� Poibl� leis seon chun me�in chaighde�nacha rochtana ar sheirbh�s� poibl� a shol�thar. �asc�far � seo le l�ithre�n gr�as�in reachservices a fheidhmeoidh mar pointe amh�in rochtana don r�imse ioml�n seirbh�s� poibl� in �irinn. T� reachservices deartha le sorochtain a thabhairt ar sheirbh�s� agus ar eolas i dtaobh seirbh�s�. L�ithr�tear "leathanach baile" do gach seirbh�s a thugann buneolas is g� chun rochtain a fh�il ar an tseirbh�s tr� naisc le foirmeacha agus/n� eolas i leith l�ithrean gr�as�in eile ar l�ne n� in-�osl�d�ilte a shol�thar.

T� tairseach reachservices ar f�il sa Ghaeilge agus sa Bh�arla araon. T� seirbh�s theileaf�in, r�omhphost, agus bileoga eolais ar f�il go d�theangach freisin.

4.6 Seachadadh seirbh�se sna regi�in (lena n-�ir�tear oifig� �iti�la)

T� leibh�al ard teagmh�la ann � lena n-�ir�tear duine le duine, teileaf�n, agus scr�ofa � idir foireann oifig� leasa sh�isialaigh agus oifig� brainse sna r�igi�in agus custaim�ir� na Roinne. I dteannta na foirne �iti�la agus brainse, pl�ann cigir� agus foireann (�ascaitheoir�) leasa sh�isialaigh de chuid na Seirbh�s� Taca�ochta Teaghlaigh agus S�isialta le custaim�ir� freisin F�gr�far infhaighteacht na seirbh�se teoranta go d�theangach i ngach aonn oifig de r�ir mar ar infheidhmithe, agus f�adfaidh na custaim�ir� ar mian leo go gcaithf� leo tr� mhe�n na Gaeilge a gcuid cuairteanna a sceidealadh d� r�ir.

4.6(i) Seirbh�s� le sol�thar i bhfo-oifig� agus oifig� �iti�la

Sonra�tear th�os na seirbh�s� a shol�thr�far sa Ghaeilge agus sa Bh�arla sna r�igi�in de chuid na Roinne 3 agus tugann cuid 4.7 n�os m� sonra� i nd�il le ceantair Ghaeltachta. Sa ch�s nach sol�thra�onn oifig� �iti�la n� brainse seirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge i l�thair na huaire, is amhlaidh a dh�anfaidh an Roinn taisc�aladh, i gcaitheamh na m�onna seo romhainn, ar fh�idearthacht chun point� ailt�arnacha teagmh�la a bhun� do chustaim�ir� ar mian leo seirbh�s a fh�il tr� mhe�n na Gaeilge.

3 T�thar ag laghd� lion na r�igi�n i l�thair na huaire � dheich gcinn go naon�r, agus tarl�idh laghd� breise sa bhliain 2007. D�anfar na SWLO agus na BEO a ath-l�ithdh�ileadh ar na r�igi�in ch�ngaracha.

R�igi�n Bhaile �tha Cliath Thuaidh

T� seacht n-oifig �iti�la agus oifig brainse amh�in i r�igi�n Bhaile �tha Cliath Thuaidh. F�adann dh� oifig �iti�la seirbh�s ioml�n a shol�thar sa Ghaeilge as an ioml�n sin, f�adann oifig amh�in seirbh�s theoranta a shol�thar agus n� fh�adann an fu�lleach seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in. F�adann ceann amh�in as ochtar ag na hionaid Chigireachta seirbh�s theoranta a shol�thar sa Ghaeilge, agus n� fh�adann an fu�lleach seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in. N� fh�adann �ascaitheoir� sa r�igi�n seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in.

R�igi�n Bhaile �tha Cliath Theas

T� s� oifig �iti�la agus oifig brainse amh�in i r�igi�n Bhaile �tha Cliath. F�adann c�ig oifig �iti�la seirbh�s ph�irtaimseartha a shol�thar tr� mhe�n na Gaeilge as an ioml�n sin, agus n� fh�adann an fu�lleach seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in. T� dh� chigire dh�ag is caoga (lena n-�ir�tear tri�r �ascaitheoir�) sa r�igi�n. T� seisear astu seo cumasach chun seirbh�s ph�irtaimseartha a shol�thar sa Ghaeilge ag tr� ionad. T�thar tar �is socruithe a dh�anamh lena chinnti� go mbeidh na Cigir� agus na h�ascaitheoir� ar f�il ag na hionaid is iomchu�, .i., mar ar m� an t-�ileamh ar sheirbh�s tr� Ghaeilge.

R�igi�n Bhaile �tha Cliath Thiar

T� c�ig oifig �iti�la agus tr� oifig brainse sa r�igi�n. F�adann dh� oifig �iti�la seirbh�s theoranta a shol�thar, agus n� fh�adann fu�lleach na n-oifig� �iti�la agus brainse seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in. Is f�idir seirbh�s theoranta a shol�thar ag c�ig cinn de na hocht n-ionad Cigireachta, agus is tr� Bh�arla amh�in at� an tseirbh�s ar f�il ag an bhfu�lleach. Is f�idir le ball amh�in den Fhoireann Bainist�ochta R�igi�na� seirbh�s ioml�n sa Ghaeilge a shol�thar. F�adann �ascaitheoir� na Seirbh�s� Taca�ochta S�isialta agus Teaghlaigh sa r�igi�n seirbh�s a shol�thar sa Bh�arla amh�in.

R�igi�n an Mhe�n-Iarthair (contaetha an Chl�ir, Luimnigh, Thiobraid �rann Thuaidh, U�bh Fhail�, agus Laoise)

T� c�ig oifig �iti�la agus ocht n-oifig brainse i r�igi�n an Mhe�n-Iarthair.

F�adann oifig �iti�il amh�in agus ceithre oifig brainse seirbh�s a shol�thar sa Ghaeilge, agus n� fh�adann fu�lleach na n-oifig� seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in.

T� tr� ionad d�ag Cigireachta sa r�igi�n. F�adtar seirbh�s ioml�n a shol�thar tr� Ghaeilge ag ionad amh�in astu sin, f�adtar seirbh�s theoranta a shol�thar ag ceithre ionad, agus n� f�idir seirbh�s a shol�thar ach tr� mhe�n an Bh�arla ag an bhfu�lleach. F�adtar seirbh�s ioml�n sa Ghaeilge a shol�thar ag ceann amh�in de na ceithre ionad d��ascaitheoir�, agus f�adtar seirbh�s theoranta a shol�thar ag ionad eile.

R�igi�n an Oirthuaiscirt (contaetha an Chabh�in, an Longfoirt, L�, na M�, Mhuineach�in, na hIarmh� (cuid de)) agus Ros Com�in (cuid de)

T� ocht n-oifig �iti�la (lena n-�ir�tear dh� oifig s�nithe/eolais) agus dh� oifig brainse dh�ag sa r�igi�n seo. T� seirbh�s ioml�n sa Ghaeilge ar f�il in d� oifig �iti�la (lena n-�ir�tear ceann ag freastal ar cheantar Gaeltachta) agus tr� oifig brainse, agus f�adann oifig brainse amh�in seirbh�s theoranta a shol�thar sa Ghaeilge. N� fh�adann fu�lleach na n-oifig� seirbh�s a shol�thar ach amh�in sa Bh�arla. Is f�idir seirbh�s theoranta a shol�thar ag c�ig ionad sa Ghaeilge as na s� hionad Cigireachta dh�ag; t� seirbh�s ar f�il sa Bh�arla amh�in ag an bhfu�lleach, agus seirbh�s ioml�n sa Ghaeilge ar f�il ag ceann amh�in de na c�ig hionad d��ascaitheoir�.

R�igi�n an Iarthuaiscirt (contaetha Dh�n na nGall, Liatroma, agus Shligigh)

T� ocht r�igi�n �iti�la agus c�ig oifig brainse sa r�igi�n seo. F�adann ceithre oifig �iti�la, lena n�ir�tear ceann amh�in at� lonnaithe i gceantar Gaeltachta agus ceann amh�in ag freastal ar cheantar Gaeltachta, as an ioml�n sin seirbh�s� a shol�thar sa Ghaeilge ar bhonn l�naimseartha, agus f�adann oifig brainse amh�in seirbh�s ioml�n a shol�thar. N� fh�adann fu�lleach na n-oifig� seirbh�s a shol�thar ach amh�in sa Bh�arla.

F�adtar seirbh�s� tr� mhe�n na Gaeilge a shol�thar ag dh� ionad Cigireachta as aon ionad d�ag acu san ioml�n, agus f�adtar seirbh�s theoranta a shol�thar ag tr� ionad. Is f�idir seirbh�s tr� Ghaeilge a shol�thar ag tr� cinn de na ceithre ionad d��ascaitheoir�.

R�igi�n an Deiscirt (contaetha Chorca� agus Chiarra�)

T� naoi n-oifig �iti�la (lena n-�ir�tear oifig s�nithe/eolais amh�in) agus s� oifig brainse dh�ag i R�igi�n an Deiscirt. F�adann oifig �iti�il amh�in seirbh�s ar bhonn l�naimseartha a shol�thar tr� mhe�n na Gaeilge astu sin, agus f�adann dh� oifig �iti�la agus oifig brainse amh�in seirbh�s theoranta a shol�thar. T� ceann amh�in de na hoifig� brainse lonnaithe i gceantar Gaeltachta. T� labhairt na Gaeilge ag an gconraitheoir ag an oifig seo, agus d�fhreastail siad freisin ar ch�rsa sainoili�na agus f�adann siad seirbh�s theoranta a shol�thar sa Ghaeilge. N�l seirbh�s ar f�il ag fu�lleach na n-oifig� sa Bh�arla amh�in. Is f�idir seirbh�s ioml�n sa Ghaeilge a shol�thar ag ceithre cinn den ionad Cigireachta is fiche ar bhonn l�naimseartha, agus is tr� Bh�arla amh�in at� an tseirbh�s ar f�il ag fu�lleach na n-ionad. F�adann �ascaitheoir� na Seirbh�s� S�isialta agus Teaghlaigh seirbh�s ioml�n a shol�thar sa Ghaeilge ag ionad amh�in, seirbh�s theoranta a shol�thar ag ionad eile agus seirbh�s sa Bh�arla amh�in ag fu�lleach na dtr� ionad.

R�igi�n an Oirdheiscirt (contaetha Cheatharlach, Chill Chainnigh, Thiobraid �rann Theas, Phort L�irge, agus Loch Garman)

T� s� oifig �iti�la (lena n-�ir�tear oifig s�nithe/eolais amh�in) agus tr� oifig brainse dh�ag sa R�igi�n seo. F�adann oifig �iti�il amh�in seirbh�s ar bhonn l�naimseartha a shol�thar tr� mhe�n na Gaeilge astu sin, agus f�adann dh� oifig �iti�la agus tr� oifig brainse seirbh�s theoranta a shol�thar sa Ghaeilge, agus n� fh�adann an fu�lleach seirbh�s a shol�thar ach amh�in tr� mhe�n an Bh�arla. T� dh� ionad Cigireachta dh�ag ann; is f�idir seirbh�s tr� Ghaeilge a shol�thar ar bhonn l�naimseartha ag ionad amh�in, agus t� seirbh�s theoranta ar f�il ag ceithre cinn eile. N� fh�adann an fu�lleach, lena n-�ir�tear na h�ascaitheoir�, seirbh�s a shol�thar ach sa Bh�arla amh�in.

R�igi�n an Iarthair (contaetha na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Ros Com�in (cuid de), U�bh Fhail� (cuid de), agus na hIarmh� (cuid de))

T� ocht n-oifig �iti�la agus ocht n-oifig brainse sa r�igi�n. Sol�thra�onn ceithre oifig �iti�la, lena n-�ir�tear ceann amh�in at� lonnaithe i gceantar Gaeltachta agus dh� cheann a fhreastala�onn ar cheantair Ghaeltachta as an ioml�n sin, agus f�adann tr� oifig brainse seirbh�s theoranta a shol�thar sa Ghaeilge, agus n� fh�adann an fu�lleach seirbh�s a shol�thar ach amh�in sa Bh�arla. T� s� ionad d�ag Cigireachta sa r�igi�n. T� seirbh�s sa Ghaeilge ar f�il ag ceithre ionad ar bhonn l�naimseartha as an ioml�n sin, t� seirbh�s theoranta ar f�il ag c�ig cinn eile agus n�l seirbh�s ar f�il ach tr� mhe�n an Bh�arla ag fu�lleach na n-ionad sin. Is f�idir seirbh�s theoranta sa Ghaeilge a shol�thar ag ceann amh�in de na tr� ionad d��ascaitheoir� sa r�igi�n.

4.7 Seirbh�s Gaeilge sna Ceantair Ghaeltachta

T� na hoifig� seo a leanas suite sna ceantair Ghaeltachta:

 • Oifig �iti�il an Chloch�in L�ith, Co. Dh�n na nGall
 • Oifig �iti�il Bh�al an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo
 • Oifig �iti�il Acla, Co. Mhaigh Eo
 • Oifig Brainse an Daingin, Co. Chiarra�

Is f�idir seirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge a shol�thar sa Chloch�n Liath, B�al an Mhuirthead, Acaill agus san oifig brainse sa Daingean.

Oifig� �iti�la na Roinne ag freastal ar cheantair Ghaeltachta:

T� oifig� �iti�la leasa sh�isialaigh ann, ag freastal ar cheantair Ghaeltachta agus Galltachta, sna hionaid seo a leanas:

 1. D�n Fionnachaidh, Leitir Ceanainn, Tr� L�, agus An Uaimh
 2. An Cloch�n, Cathair Saidhbh�n, Gaillimh, agus Port L�irge
 3. D�n na nGall, Mala, agus Beanntra�

F�adann gach oifig �iti�il ag a) thuas seirbh�s ioml�n a shol�thar sa Ghaeilge, f�adann siad si�d a liosta�tear ag b) seirbh�s theoranta, agus n� fh�adann na hoifig� ag c) ach seirbh�s a shol�thar tr�d an mB�arla amh�in. I gc�s oifig� an Chloch�in agus na Gaillimhe is amhlaidh a dh�anfar gach uile iarracht leibh�al na seirbh�se Gaeilge at� ar f�il a fheabhs� tr�d an oili�int foirne, sol�thar na bhfoirmeacha agus na mbileog Gaeilge, agus iarraidh fol�ntais a thagann an�os a l�onadh le foireann is Gaeilgeoir�, ach n� f�idir � sin a r�th� toisc an g� i gcomhair lean�nachas na seirbh�se sna hoifig� sin.

Oifig� Brainse ag freastal ar cheantair Ghaeltachta

Sol�thra�onn na hoifig� seo a leanas, c� nach bhfuil siad lonnaithe sna ceantair Ghaeltachta, seirbh�s� le custaim�ir� � cheantair Ghaeltachta agus Galltachta:

Na Cealla Beaga, Beanntra�, D�n M�nmha�, An Sciobair�n, Maigh Chromtha, Mala, agus D�n Garbh�in

F�adtar seirbh�s ioml�n a shol�thar sa Ghaeilge san oifig sna Cealla Beaga; sol�thra�onn na hoifig� at� liostaithe seirbh�s sa Bh�arla amh�in.

4.8 An Ghaeilge mar theanga oibre oifig� sa Ghaeltacht

Is faoi cheann na bliana 2020 a bheidh an Ghaeilge ina teanga oibre sna hoifig� at� lonnaithe sa Ghaeltacht.

4.9 Teicneola�ocht na Faisn�ise

T� ceithre chine�l c�rais ag an Roinn, mar at�:

 1. C�rais iarratais arna bhforbairt faoin gcl�r um Shamhail Seachadta Seirbh�se (SSS)
 2. Forbairt na gc�ras t�irgthe n�os sine 'int�.
 3. Seirbh�s� nua gr�as�n-bhunaithe ar l�ne
 4. C�rais le foinse sheachtrach (c�rais riarach�in agus 'c�rais bhonneagair� ar n�s an r�omhphoist go hiond�il).

a) C�rais iarratais arna bhforbairt faoin SSS

T�thar ag forbairt na gc�ras seo le cumas feabhsaithe um l�imhse�il teanga, agus is f�idir leo dul i ngleic leis an nGaeilge. Is cl�r fadt�armach ilbhliant�il � an taca�ocht ioml�n do gach limist�ar �bhartha feidhme laistigh den Roinn. T�thar ag beart� i rith thr�imhse na sc�ime aghaidh a thabhairt ar roinnt de na hiarratais phinsean agus ar an bpr�omhch�ras custaim�ara freisin.

b) C�rais t�irgthe n�os sine 'int�

N�l an cumas ar f�il faoi l�thair d�fhonn na c�rais seo a fhorbairt chun tac� leis an nGaeilge gan dul i bhfeidhm go critici�il ar an gcumas chun tac� le h�oca�ochta� taca�ochta agus nuach�iri� seirbh�se. Freastal�far ar ch�rais chomharbachta de r�ir mar at� leagtha amach faoi (a) thuas.

c) Seirbh�s� nua gr�as�n-bhunaithe ar l�ne

Is tr� mhe�n an Bh�arla a dh�antar forbairt na gc�ras. B�onn leaganacha tosaigh na bhfeidhmchl�r sa Bh�arla d� bharr, c� go gcead�far d�iontr�il sonra� Gaeilge ach a neiseofar iad. �ireofar an phr�ise�il Gaeilge breise leis an bplean�il um eisi�int gach seirbh�s nua de r�ir mar a theasta�onn.

d) Seirbh�s� riarach�in

Is � beartas na Roinne iad seo a fhoinsi� tr�d an sol�thar oscailte. D�anfar iarratas mar chuid de na hIarratais �bhartha ar Thairiscint� go mbeaidh na c�rais a shol�thr�far in ann sonra� Gaeilge a l�imhse�il agus go mbeidh gn�ithe 'in-saincheaptha ag an �s�ideoir� in ann tac� le h�s�id na Gaeilge. Is sampla de seo athchur an ch�rais phoist inmhe�naigh i rith thr�imhse na sc�ime agus chun a chinnti� gur f�idir leis teachtaireachta� caighde�nacha agus f�gra� a l�imhse�il sa Ghaeilge.

4.10 Feabhs� seirbh�s� in oifig� na Roinne

I bhfianaise an leibh�il aird de theagmh�il idir foireann rannach agus custaim�ir�, is follas an g� chun seachadadh seirbh�se sa Ghaeilge a fheabhs�, go h�irithe ag na hionaid sin a shol�thra�onn seirbh�s tr� Bh�arla amh�in faoi l�thair. D�anfar gach uile iarracht amach anseo an seachadadh seirbh�se a fheabhs�, de r�ir seo a leanas:

 1. Tr� fhoireann le caighde�n Gaeilge ar ard a dh�thain � a aithint, ar f�idir � a fheabhs� tr� shainoili�int, d�fhonn go bhf�adtar seirbh�s den scoth a sheachadadh.
 2. Tr� thacha�ocht theicni�il a shol�thar do Ghaeilgeoir� tr� nuashonr� t�arma�ochta inseirbh�se, foins� faisn�ise at� ar f�il go leictreonach, agus fordheontais eile a mheastar bheith cu� ag sol�thraithe seirbh�se.
 3. Tr� fhorbairt b�ascna a aithn�onn ceart na gcustaim�ir� ar sheirbh�s sa Ghaeilge agus a fh�ilt�onn roimh chumars�id sa teanga.
 4. Tr�na thuilleadh fiosr� a dh�anamh i leith na mbeala� inar f�idir tac� le hOifigigh Sheirbh�se agus le Teileaf�naithe le Gaeilgeoir� a threor� i dtreo na mball foirne ar f�idir seirbh�s a shol�thar tr� mhe�n na Gaeilge.

Caibidil 5 - An Sc�im Gaeilge i mbun oibre

5.1 Poibli� na sc�ime

Poibleofar an sc�im chomhaontaithe go hinmhe�nach agus go seachtrach

a)Poibl�ocht inmhe�nach

Scaipfear c�ip den sc�im ar gach ball foirne comh luath agus is f�idir tar �is a comhl�naithe. Ina theannta sin is amhlaidh a fhoilseofar achoimre in iris inmhe�nach na foirne a dh�iltear chuig gach ball foirne. Sol�thr�far nuashonruithe de r�ir mar is cu�.

b) Poibl�ocht sheachtrach

Beidh leagan d�theangach den sc�im chomhaontaithe ar f�il ar l�ithre�n gr�as�in na Roinne.

5.2 Comhth�th� na sc�ime sna Pleananna Gn� bliant�la

�ireofar le hiarratas bliant�il ar r�itis um ghn�omhartha gn� i ngach aon limist�ar iarratas aonair le cuimsi� tiomantas gach rann�g sa sc�im Gaeilge mar chuid den phlean.

5.3 Forfheidhmi� agus monat�ireacht na sc�ime

Is ar an lucht bainist�ochta �iti�il a bheidh an fhreagracht as cur i bhfeidhm na sc�ime. Is � Coiste Comhairleach an Lucht Bhainist�ochta a dh�anfaidh monat�ireacht ar an sc�im i gcomhphl� le cinn na rann�g. Beidh r�l ag an ngr�pa oibre Gaeilge at� istigh sa Roinn cheana f�in freisin um monat�ireacht oibri� na sc�ime agus togra� a mholadh don sc�im leantach.

Aguis�n A: Achoimre aighneachta�

C�lra do na haighneachta� a fuarthas :

De r�ir mar ba gh� faoi Chuid 13(1)(a) d�Act na dTeangacha Oifigi�la 2003 ab amhlaidh a foils�odh Iarratas ar Aighneachta� sna me�in i m� na Samhna 2004. 4 Fuair aon fhreagra dh�ag don Iarratas san ioml�n. �ir�odh leis sin ceithre aighneacht � eagrais oifigi�la agus seacht naighneacht � dhaoine aonair phr�obh�ideacha.

4 Foils�odh f�gra� dh�theangacha san Irish Times, Irish Independent, Irish Examiner, The Star, L� agus Foinse.

Eochairphoint� na n-aighneachta� a fuarthas:

Luaigh m�rchuid na bhfreagr�ir� seachadadh seirbh�s� de r�ir fhor�lacha an Achta. Ba iad na pr�omhlimist�ir sheachadta d� ndearnadh tagairt;

Ba ch�ir go bhf�ilteodh foireann comhlachta phoibl� roimh iarratais ar sheirbh�s tr� mhe�n na Gaeilge, agus n�or cheart go mbeadh aon duine �na dteasta�onn an tseirbh�s sin faoi mh�bhunt�iste mar thoradh ar a rogha teanga. Ba ch�ir go bhforbr�fa� b�ascna Gaeilge sa chomhlacht poibl� ionas go mbraitheann custaim�ir� ar a gcompord i gc�na� ag pl� leo sa Ghaeilge.

Ba cheart go n-aithneofa� pr�omhacht na Gaeilge sna c�rais teicneola�ochta, lena n-�ireofa� c�rais ghuth�in, l�ithre�in ghr�as�in, r�omhphoist agus c�rais r�omhaireachta agus leas a bhaint aisti mar an teanga r�amhshocraithe.

Ba ch�ir go n-�s�idf� an Ghaeilge n� an Ghaeilge maille leis an mB�arla in �bhair chl�ite ar n�s c�ip�is�, tuarasc�lacha agus foirmeacha. Ba cheart go mbeadh an Ghaeilge ar thaobh na l�imhe cl� sa ch�s go n-�s�idtear an teaglaim deiridh. Ba ch�ir go mbeadh dearbh� c�il�ochta ag an nGaeilge sula bhfoilseofa� an ch�ip�is srl.

Ba ch�ir go mbeadh foireann is Gaeilgeoir� sna hoifig� poibl� soaitheanta tr� aitheantas pearsanta n� limist�ir. Ba cheart go mbeadh gach comhartha�ocht sna hoifig� poibl� tr� mhe�n na Gaeilge n� bheith d�theangach.

Ba cheart go dt�gfa� cumas sa Ghaeilge san �ireamh nuair a bh�tear ag earc� foirne amach anseo, go h�irithe d�oifig� sa Ghaeltacht n� in oifig� a fhreastala�onn ar dhaonra� Gaeilgeoir�. Ba cheart go dtabharfa� isteach c�ras luach saothair don fhoireann �d.

Ba ch�ir go n-eagr�fa� cruinnithe poibl� go d�theangach, lena n-�ireofa� comhartha�ocht, cur i l�thair agus �r�id�, go h�irithe m� re�cht�iltear an cruinni� sa Ghaeltacht n� i gceantar le dl�s ard Gaeilgeoir� ann. Ba ch�ir go mbeadh oifigeach ag an gcomhlacht poibl� ar f�idir na me�in agallamh a chur orthu tr� mhe�n na Gaeilge, agus gach saincheist is �bhartha don chomhlacht poibl� a phl�.

Aguis�n B: Foirmeacha sa Ghaeilge agus leabhr�in chomhbhainteacha at� ar f�il ar l�ithre�n gr�as�in na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh (www.welfare.ie/ga/foirm.aspx)

Uimhir na Foirme

An Fhoirm ar F�il sa Ghaeilge

Tuairisc na Foirme

Eolas Comhbhainteach Leabhr�n

Leabhr�in sa Gaeilge

HM 1

T�

Sc�im um Ch�rama� Baile

SW 1 (GA)

T�

MB 10

T�

Sochar M�ithreachais

SW 11 (GA)

T�

PRSI 15

T�

Oibr� Forbartha Deonach

SW 15 (GA)

T�

SPNC 1

T�

Pinsean St�it (Neamh � Rann�ocach)

SW 116 (GA)

T�

NFS 1

T�

Sc�im N�isi�nta Breosla

SW 17 (GA)

T�

SPT/SPC 1

T�

Pinsean St�it (Idirthr�imhse) agus Pinsean St�it (Rann�ocach)

SW 118

T�

WP 1

T�

Pinsean (Neamh-Rann�ocach) Baintr� / Baintr� Fir

SW 26 (GA)

T�

GP 1

T�

�oca�ocht Caomhn�ra

SW 115

T�

DA 1

T�

Li�ntas M�chumais

SW 29 (GA)

T�

OB 21

T�

Sochar M�chumais agus/ n� Forl�onadh Neamhacmhainne

SW 31 (GA)

T�

OB 61

T�

Sochar B�is

SW 32 (GA)

T�

AB 1

T�

Sochar Ucht�la

SW 37 (GA)

T�

AL CREDITS

T�

Foirm Iarratais um Chreidmheas Saoire Ucht�la

SW 37 (GA)

T�

CR 1

T�

Li�ntas C�ram�ra

SW 41 (GA)

T�

CB 1

T�

Sochar Leana� (an�os go haois 16)

SW 42

N�l

CB 2

T�

Sochar Leana� (ag aois 16 agus os a chionn)

SW 42

N�l

CB 56

T�

Sochar Leana� (f�gra um athr�)

N/B

N/B

CARB 1

T�

Sochar Feighl�

SW 49 (GA)

T�

BTE 1

T�

Cl�r Ar Ais Chun Oideachais

SW 70 (GA)

T�

PRETA 1

T�

Li�ntas R�amhscoir

SW 80 (GA)

T�

OFP 1

T�

�oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora

SW 82 (GA)

T�

BTW 1

T�

Li�ntas um fhilleadh ar an obair

SW 93 (GA)

T�

HB 1

T�

Pac�iste Sochair Theaghlaigh

SW 107 (GA)

T�

CARL CREDITS

T�

Creidi�int Saoire Ch�ram�ra

CSCOM

T�

Foirm Molta� Seirbh�se Custaim�ir�

Dada

Neamhbhainte
ach

BG 1

T�

Iarratas Deontais Mh�ala

SW 47

T�

BTW 2

T�

Li�ntas Fiontair um Fhilleadh ar an Obair

Dada

N/B

WCP 1

T�

Pinsean (Rann�ocach) Baintr�/Baintr� Fir

SW 25

N�l

HSB 1

T�

Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta

SW 100

T�

IA 70

T�

�dar�s chun �oca�ochta a bhaili� tr� ghn�omhaire

Dada

N/B

SE 3

T�

Foirm chl�r�ch�in do Dhaoine F�infhostaithe

SW 74

T�

SWSO 1

T�

C�rta Athchuir Sheirbh�s� S�isialta n� Leabhar Pinsin/ Sochair/ Li�ntais

Dada

Neamhbhainte
ach

N\B

T�

Dearbh� Ioncaim Eala�ont�ra

Dada

N/B

FT 1

T�

Pas Saorthaistil

SW 40 (GA)

T�

LA 1

T�

M�ad� do Ch�na� Aonair

SW 36

T�

VC 1

T�

Rann�oca�ochta� Deonacha

SW 8

T�

Aguis�n B (ar lean)

Foilseach�in sa Ghaeilge at� ar f�il ar l�ithre�n gr�as�in na Roinne Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh : www.welfare.ie/ga/bileoga.aspx

Leabhr�n Eolais

Uimhir Leabhr�in

Leabhr�n sa Ghaeilge

Is � d�fhreagracht � �SPC Fost�ra

SW 88 (GA)

T�

Treoir �SPC d�Fhost�ir�

SW 63 (GA)

T�

Sochar Gort�/ Tinnis Saothair �ilimh Dh�anacha �oca�ochta breise f�ideartha

SW 101 (GA)

T�

Fosta�ocht Teaghlaigh agus �SPC

SW 102 (GA)

T�

Liosta Seice�la do Phinsin�ir�

SW 10 (GA)

T�

Bileog F�ric� na C�inaisn�ise 2007

N/B

T�

Li�ntas �ada� agus cosbhirt um Fhilleadh ar Scoil

SW 75 (GA)

T�

Li�ntas Leasa Forl�ontach

SW 54 (GA)

T�

Li�ntas do Bhreosla gan Toit

SW 17a (GA)

T�

Obair a roinnt

SW 105 (GA)

T�

Aisghabh�il Leasa Sh�isialaigh R�-�oca�ochta�

SW 2 (GA)

T�

Sochar C�ire�la

SW 24 (GA)

T�

Sochar Gortaithe

SW 30 (GA)

T�

Sochar Breoite

SW 119 (GA)

T�

Treoir do Sheirbh�s� Leasa Sh�isialaigh 2005

SW 4 (GA)

T�

D�Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl�

SW 100 (GA)

T�

Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh

SW 22 (GA)

T�

C�ram Leighis

SW 34 (GA)

T�

Pinsean na nDall

SW 76 (GA)

T�

Pinsean Easl�inte

SW 44 (GA)

T�

Li�ntas Fiontra�ochta chun Filleadh ar an Obair

SW 92 (GA)

T�

Sc�im D�ol�ine �SPC na bhFost�ir�

SW 73 (GA)

T�

Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta

SW 21 (GA)

T�

Li�ntas C�osa

SW 58 (GA)

T�

An Bille M�chumais 2004

N/B

T�

Plean Trasghearrtha M�chumais 2006

N/B

T�

Plean Gn�mh N�isi�nta i gCoinne na Frithbhochtaine & Eisiaimh Sh�isialta � 1� Tuarasc�il Bhliant�il um fhorfheidhmi� an Phlean Ghn�mh

N/B

T�

Plean Gn�mh Chustaim�ir� 2004-
2007

N/B

T�

Cairt do Chustaim�ir�

N/B

T�

Aguis�n C: Catag�ir� na sc�ime/h�oca�ochta a oibr�onn an Roinn agus su�omh reatha

CINE�L SC�IIME/�OCA�OCHTA

SU�OMH

A. �oca�ochta� a mBaineann le Leana�

Sochar Linbh

CTBO Leitir Ceanainn

Sochar M�ithreachais

OLSA Leitir Ceanainn

Sochar Ucht�la

OLSA Leitir Ceanainn

Sochar Sl�inte agus S�bh�ilteachta

OLSA Leitir Ceanainn

�oca�ocht an Chaomhn�ra (Rann�ocach)

OLSA Sligeach

�oca�ocht an Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach)

OLSA Sligeach

Cl�r B�il� na Scoileanna (Riarann an scoileanna n�isi�nta agus me�nscoileanna, gr�pa� �iti�la, eagra�ochta� deonacha agus �dar�is �iti�la)

Baile �tha Cliath

B. Breoiteacht, Mh�chumas agus Ch�ram

Sochar Breoite

Baile �tha Cliath

Pinsean Easl�inte

OLSA (Longfort)

Li�ntas M�chumais

OLSA (Longfort)

Pinsean na nDall

OLSA, Sligeach

Sochar C�ram�ra

OLSA (Longfort)

Li�ntas C�ram�ra

OLSA (Longfort)

Sochar Gortaithe

Baile �tha Cliath

Sochar M�threorach

OLSA (Longfort)

C�ram Leighis

Baile �tha Cliath

Sochar B�is

OLSA (Longfort)

Deontas C�raim Faoisimh

Baile �tha Cliath

C. Iomlan T�caiocht Di fhost�ithe

Shochar Iarrth�ir� Poist

OLSA

C�namh Iarrth�ra Poist

OLSA

D. Taca�ocht Fosta�ochta

Forl�onadh Ioncaim Teaghlaigh

OLSA (Longfort)

C�namh Feirme

OLSA

Li�ntas chun Filleadh ar an Obair (Fostaithe)

Baile �tha Cliath

Li�ntas Fiontra�ochta chun Filleadh ar an Obair (f�infhostaithe)

Baile �tha Cliath

Sc�im Spreagtha Post P�irtaimseartha

OLSA

Sc�im D�ol�ine �SPC na bhFost�ir�

Port L�irge

Cl�r Filleadh ar Oideachas (CFO)

Baile �tha Cliath

E. Baintr�, baintr� fir agus Teaghlaigh aon tuismitheora

Pinsean (Rann�ocach) Baintr� /Fir

OLSA Sligeach

Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Neamh-Rann�ocach)

OLSA Sligeach

Deontas Tuismitheora Baintr�

OLSA Sligeach

�oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora

OLSA Sligeach

F. Daoine Scortha n� Aosta

Pinsean St�it (Eatramhach)l

OLSA Sligeach

Pinsean St�it (Rann�ocach)

OLSA Sligeach

Pinsean St�it (Neamh-Rann�ocach)

OLSA Sligeach

Li�ntas R�amh-Scoir

OLSA

D�ant�ir� Baile (� riaradh ag an CES)

OLSA Sligeach

G. Sochair Bhreise

Sochar C�ire�la

CTBO Leitir Ceanainn

Deontas B�is

OLSA (Longfort)

Sc�im N�isi�nta Breosla

OLSA Sligeach/OLSA Longfort/gach LO

Li�ntas do Bhreosla gan Toit

An oifig ag d�ile�il l'�oca�ocht LS

Saorthaisteal

OLSA Sligeach

Pac�iste Sochair Theaghlaigh

OLSA Sligeach

M�ad� do Ch�na� Aonair

Rann�g ag d�ile�il l'�oca�ocht LS

M�ad� Oile�in

An oifig ag d�ile�il l'�oca�ocht LS

Li�ntas C�osa do Thion�nta� a raibh tionchar ag an D�rial� C�osanna orthu.

OLSA (Longfort)


Last modified:25/09/2008
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img