Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page

 

 1. Clár Ábhair
  Cur síos ar an Scéim
  Coinníollacha Cáilitheacha
  Ioncam Inmheasúnaithe
  Catagóirí Speisialta
  Dícháiliú
  Struchtúr na Rátaí
  Iarscríbhinn: ÍOCAÍOCHTAÍ CÁILITHEACHA:
  Íocaíochtaí Árachais Shóisialaigh
  Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialaigh
  Íocaíochtaí Eile

   
  CUID 1: TEIDLÍOCHT
  Cur síos ar an Scéim
  Is éard is an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (BSCFA) ná scéim neamhreachtúil lena gcuirtear íocaíocht aonuaire ar fáil do theaghlaigh atá incháilithe leis chun cuidiú leo íoc as na costais bhreise a bhíonn ann gach uile bhliain san fhómhar nuair a théann na leanaí ar ais ar scoil. Bíonn feidhm ag an scéim ón 1 Meitheamh 2019 go dtí an 30 Meán Fómhair 2019.
  Coinníollacha Cáilitheacha
  a.     Íoctar an liúntas i ndáil le leanaí incháilithe atá idir 4 agus 17 bliana d’aois faoin 30 Meán Fómhair agus i ndáil le leanaí incháilithe atá idir 18 agus 22 bhliain d'aois faoin 30 Meán Fómhair más ag filleadh ar an oideachas dara leibhéal lánaimseartha atá siad. (féadfar go n-iarrfar ar leanaí 18 mbliana d'aois nó níos sine ar fhianaise go bhfuil siad ag filleadh ar an oideachas dara leibhéal );
  b.    Ní mór méadú ar leanbh cáilithe (MLC) a íoc leis an iarratasóir i leith an linbh a bhfuil an liúntas á éileamh ina leith.
  c.     ní mór don iarratasóir a bheith ag fáil íocaíocht cháilitheach, de réir mar atá liostaithe in Iarscríbhinn A;
  d.    caithfidh an t-ioncam inmheasúnaithe don teaghlach a bheith laistigh de theorainn ioncaim socraithe. (Féach Teorainneacha Ioncaim thíos)
  e.     ní mór don iarratasóir a bheith ina ghnáthchónaí sa Stát
  f. mór don leanbh/do na leanaí a bheith ina ghnáthchónaí sa Stát
  Ioncam Inmheasúnaithe
  Tá ioncam teaghlaigh inmheasúnaithe de réir na dtreoirlínte maidir le hacmhainní atá leagtha amach faoi Thástáil Acmhainne le haghaidh SWA. Seo a leanas roinnt eisceachtaí do na rialacha seo chun críocha na Scéime Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua:
  a.     ní féidir measúnú a dhéanamh ar aon ioncam a fhaightear mar Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (WFP), ar ar tugadh Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIS) roimhe seo, nó Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (BTWFD). Mar sin féin, ba cheart aon ioncam ó thuilleamh a mheasúnú faoi ghnáthrialacha SWA;
  b.    ní chuirtear ioncam a fhaightear trí dheontais Ardoideachais san áireamh don tástáil;
  c.     maidir leis an tuilleamh ón fhostaíocht de chineál athshlánúcháin, déantar neamhaird ar €120 den tuilleamh sin chun críocha na scéime Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua.
   
  Teorainneacha Ioncaim
  Teorainneacha ioncaim do lánúineacha 2019

  Lánúin le
  Teorainn Ioncaim
  1 leanbh amháin
  €600.70
  2 leanaí
  €637.70
  3 leanaí
  €674.70
  4 leanaí
  €711.70*
  *Méadaítear an teorainn ioncaim faoi €37.00 i ndáil le gach aon leanbh cleithiúnach breise.

  Teorainneacha ioncaim do thuismitheoirí aonair 2019

  Tuismitheoir Aonair le:
  Teorainn Ioncaim
  1 leanbh amháin
  €435.30
  2 leanaí
  €472.30
  3 leanaí
  €509.30
  4 leanaí
  €546.30*
  *Méadaítear an teorainn ioncaim faoi €37.00 i ndáil le gach aon leanbh cleithiúnach breise.
  Caomhnóirí
  Is íocaíocht cháilitheach iad íocaíochtaí Caomhnóra don BSCFA. Níl an Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach agus Neamh-ranníocach araon) ináirithe don tástáil.
  Sochar Máithreachais agus Sochar Uchtaíoch
  Is íocaíochtaí cáilitheacha iad Sochar Máithreachais agus Sochar Uchtaíoch nuair nach bhfuil aon mhéadú i bhfeidhm i ndáil le híocaíocht linbh cháilithe (IQC), faoi réir coinníollacha eile na scéime a bheith á gcomhlíonadh.
  Dícháiliú
  Páistí altrama
  Níl an BSCFA iníoctha i ndáil le leanaí altrama. Clúdaítear leis an tacaíocht airgeadais atá ar fáil do thuismitheoirí altrama ó Tusla - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Liúntas Cúram Altramais), cúnamh le costas éadaí agus coisbhirt don leanbh altrama.
  Struchtúr na Rátaí
  Tá dhá ráta íocaíochta ann agus tá siad bunaithe ar aois.
  Is é an liúntas a íoctar i leith gach linbh incháilithe atá idir 4-11 bhliain d'aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 2019 ná €150.00.
  Is é an liúntas a íoctar i leith gach linbh incháilithe atá idir 12-22 bhliain d'aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 2019 ná €275.00. Caithfidh leanaí atá idir 18 agus 22 bhliain d'aois filleadh ar an oideachas Dara Leibhéal lánaimseartha i scoil nó i gcoláiste aitheanta.
  Tá na rátaí leagtha amach sa bhileog eolais ar an leabhrán Rátaí Íocaíochta SW 19

   
  CUID 2: IARRATAS, MEASÚNÚ AGUS GNÁSANNA CINNIDH
  Féach ar an gcuid bhainteach in An Scéim um Liúntas Leasa Forlíontach

   
  IARSCRÍBHINN A - Íocaíochtaí Cáilitheacha don Scéim Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
  Íocaíochtaí Árachais Shóisialaigh
  1.     Sochar Banchéile Thréigthe
  2.     Sochar Breoiteachta
  3.     Sochar Míthreorach
  4.     Sochar Cúramóra
  5.     Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
  6.     Pinsean Easláine
  7.     Sochar Díobhála
  8.     Pinsean Stáit (Ranníocach)
  9.     Sochar Cumais Pháirtigh
  10.  Sochar Cuardaitheora Poist
  11.  Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
  12.  Íocaíochtaí Caomhnóra (Ranníocach)
  13.  Sochar Máithreachais
  14.  Sochar Uchtaíoch
  Íocaíochtaí Cúnaimh Shóisialaigh
  15.  Pinsean Dall
  16.  Liúntas Cúramóra
  17.  Liúntas Banchéile Thréigthe
  18.  Liúntas Míchumais
  19.  Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht
  20.  Cúnamh Feirme
  21.  Pinsean Stáit (Neamh-ranníocach)
  22.  Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
  23.  Liúntas Leasa Forlíontach
  24.  Liúntas Cuardaitheora Poist
  25.  Pinsean Neamh Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
  26.  Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-Ranníocach)
  Íocaíochtaí Eile
  27. Sochar Slándála Sóisialta ó thír faoi rialú Rialachán an AE agus lena bhfuil Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí déanta leis ag Éirinn (dá bhfuil íocaíocht dá coibhéis in Éirinn) 28. Íocaíochtaí le rannpháirtithe maidir le socrúchán oibre ceadaithe nó scéimeanna tacaíochta ioncaim. Áirítear leo siúd Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair, Scéim Tacaíochta Fostaíochta don Aos Óg, Fostaíocht Phobail, Clár Seirbhísí Pobail, Tús, Tairseach, Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach, Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Tionscnamh Post, Ógtheagmháil, Scéimeanna Sóisialta Tuaithe agus an Tionscnamh Springboard.
  29. Íocaíochtaí le rannpháirtithe ar chúrsa oideachais nó oiliúna aitheanta ar nós Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) nó Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas;
  30. Liúntas i leith Costas Laethúil
  31. Rannpháirtithe ar scéimeanna oiliúna lánaimseartha neamhcheardaíochta de chuid SOLAS/FÁS, CERT, agus scéimeanna oiliúna LES
Last modified:29/07/2019
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí