Points to Note


Print page

 

Pointí le tabhairt faoi deara:

  • Ba chóir duit seiceáil a dhéanamh go cúramach ar na sochair a bhféadfá cáiliú dóibh dá roghnófá socrú postroinnte arbh é an toradh a bheadh air ná go bhfaighfeá ní ba lú ná 52 ranníocaíocht in aon bhliain.
  • Cinntigh go smaoineoidh tú ar do phleananna go léir i gcomhair na bliana. Mar shampla, má thugann do shocrú postroinnte 39 ranníocaíocht ÁSPC duit agus má tá sé beartaithe agat saoire bhreise gan phá a ghlacadh le linn na bliana, bí cinnte go gcuirfidh tú é sin san áireamh nuair a dhéanfaidh tú seiceáil ar do theidlíocht ar shochair.
  • Is é lár do leasa é a chinntiú go bhfaighidh tú ranníocaíocht, cibé acu is ranníocaíocht íoctha nó ranníocaíocht curtha chun sochair í, gach seachtain. Féach an nasc chuig SW12.
  • Chun a thuilleadh eolais ar íocaíochtaí árachais shóisialaigh a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Mura gcáilíonn tú d’aon cheann de na híocaíochtaí liostaithe, is féidir go gcáileoidh tú d’íocaíocht cúnaimh shóisialaigh faoi réir tástála acmhainne ina ionad sin.
  • Ó 27 Meán Fómhair 2007, b’fhéidir go bhféadfaí Liúntas Cúramóra ar leathráta a fháil mar aon le teidlíocht leasa shóisialaigh eile. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.
Last modified:25/04/2015
 

 Downloads