Éilimh Dhéanacha ar Shochar Breoiteachta nó ar Shochar Díobhála Ceirde - SW 101


Print page

Ní mór éilimh ar Shochar Breoiteachta a dhéanamh laistigh de 7 lá ó thús do bhreoiteachta nó d’éagumais.

Más mian leat Sochar Breoiteachta a éileamh lasmuigh den teorainn ama seo, féadfar d’íocaíocht a shiardhátú má tá cúis mhaith agat leis an moill. Ní féidir, áfach, d’íocaíocht a shiardhátú thar 6 mhí, ach amháin in dhá chúinse eisceachtúla. Is iad na cúinsí seo ná:

Cás 1

Ní dhearna tú iarratas mar gheall ar eolas a chuir foireann na Roinne Coimirce Sóisialaí ar fáil duit nó do dhuine a bhí ag gníomhú ar do shon.

An rud is gá duit a dhéanamh

Ní mór duit sonraí cruinne iomlána a thabhairt den eolas a fuair tú, lena n-áirítear ainm an oifigigh a thug an t-eolas (más eol duit é), an oifig inar tugadh an t-eolas agus an dáta ar tugadh an t-eolas.

Cás 2

Ní dhearna tú éileamh in am mar bhí tú chomh breoite sin nárbh fhéidir leat iarratas a dhéanamh ná iarraidh ar dhuine eile iarratas a dhéanamh ar do shon.

An rud is gá duit a dhéanamh

Ní mór duit sainfhianaise mhíochaine a thabhairt ó do dhochtúir a léireoidh cén fáth ar choisc an bhreoiteacht nó an t-éagumas thú ar iarratas a dhéanamh as do stuaim féin nó ar dhuine a cheapadh chun iarratas a dhéanamh ar do shon.

Má mheasann tú go mbaineann ceachtar den dá chás seo leat, scríobh chugainn maille le fianaise chun tacú le d’iarratas.

Ní foláir an fhianaise mhíochaine seo a leanas a bheith i dteannta na n-iarratas déanach go léir:

  • An Chéad Teastas (MC1) ina luaitear an dáta ar thosaigh do bhreoiteacht.
  • Litir ó do dhochtúir ina ndeimhnítear go bhfreastalaíonn tú go tráthrialta. Ba chóir go dtabharfadh an litir sonraí de dháta agus de mhinicíocht na gcuairteanna agus den chúis nár eisíodh teastais i dtráth na gcuairteanna. Ba chóir freisin go luafaí sa litir cibé acu a bhí nó nach raibh tú breoite agus éagumasach chun oibre ó thosaigh an bhreoiteacht. Má d’fhreastail tú ar an ospidéal mar othar seachtrach, ba chóir dátaí an fhreastail sin a lua. Dá mba othar cónaitheach thú, ba chóir dátaí na hiontrála agus an scaoilte abhaile a lua.
  • Teastas reatha (MC2).
Last modified:12/10/2015
 

 Foirmeacha Iarratais