Ag Tuairisci� Calaoise F�ideartha maidir le Sc�imeanna na Roinne


Print page

Sc�al Dh� Chathair

Foghlaim conas strait�is� n�os �ifeachta� a cheapadh chun dul i ngleic le m�bhunt�iste uirbeach

Ionad Pobal Fatima D� C�adaoin 19 Bealtaine 2010

F�cas an tSeimine�ir

Cad � an ch�is go dtagann feabhas ar cheantair �irithe seachas a ch�ile � thaobh tortha� do ch�naitheoir� n� feabhas ar �ifeachtacht na seirbh�s� reacht�la?

Cad iad na bunruda� a theasta�onn chun ruda� a iomp� chun feabhais, chun fosta�ocht, oideachas agus caighde�n saoil n�os fearr a shol�thar do ch�naitheoir� agus d� leana�?

Conas a gcosna�tear agus a gcuirtear san �ireamh riachtanais na bpobail is imeallaithe laistigh de thionscnaimh �iti�la agus r�igi�nacha?

D�shl�in ar leith is ea na ceisteanna sin d�ibh si�d at� ag iarraidh dul i ngleic le m�bhunt�iste i gceantair uirbeacha, go h�irithe i bhfianaise an laghd� m�r a bheidh ar acmhainn� sa mhe�nt�arma. Lena chois sin, t� an seans go nd�anfadh an earn�il phr�obh�ideach tuilleadh infheistithe i sc�imeanna at�g�la buailte go dona ag an gcliseadh maoine. Ainneoin na dtosca neamhfhabhracha seo, n� fol�ir freagairt� �ifeachtacha a cheapadh chun dul i bhfeidhm go dearfach ar chaighde�n saoil daoine i gceantair chathracha, in east�it tith�ochta ar imeall m�rionad uirbeach agus sa mh�rchuid de bhailte c�igeacha mar a bhfuil na fadhbanna c�anna, c� nach mb�onn siad chomh feice�lach c�anna ansin uaireanta.

F�achann an seimine�r seo le 'cluiche an mhille�in' a fh�g�il taobh thiar de, an ceann is fearr a fh�il ar fhrustrachas, ar shoinici�lacht agus ar dh�om� agus t�s a chur leis na baic a ainmni� go neamhbhalbh, na ceachtanna a chur i bhfocail agus na pr�omh-mh�reanna agus foirml� a aithint a chuirfeadh ar �r gcumas ionsa� n�os samhla�che agus comhordaithe a dh�anamh ar mh�bhunt�iste uirbeach.

Cusp�ir an tseimine�ir

T�s a chur le smaointeoireacht mar gheall ar fhreagra� strait�iseacha ar mh�bhunt�iste uirbeach, muid f�in a chur ar an eolas i dtaobh na nithe a d�oibrigh go maith agus na ruda� n�r oibrigh, an m�id at� foghlama againn a aithint mar aon leis na slite ina dteipeann orainn ceacht a fhoghlaim, agus d�ri� ar chine�lacha cur chuige ilearn�la a mbeadh gniomhaireachta� �ags�la bainteach leis. T� s�il go gciall�dh sin go mbeadh �r n-iarrachta� n�os �ifeacht�la agus n� comhth�ite mar go mbainfid�s leas as gach acmhainn agus saineolas d� bhfuil ar f�il ar bhealach comhordaithe.

AIDHM

Is � aidhm an tseimine�ir sp�s a shol�thar le go bhf�adfa� machnamh agus foghlaim a dh�anamh agus strait�is� �ifeachtacha a cheapadh chun dul i ngleic le m�bhunt�iste uirbeach.

Is iad seo a leanas na sainchusp�ir�:

1. Cuntas a thabhairt ar dhea-chleachtas a chabhraigh chun athruithe dearfacha a chur i gcr�ch i gceantair uirbeacha faoi mh�bhunt�iste.

2. Na pr�omhthosca a shainaithint a chuireann isteach air n� a choscann comhord� agus comhar idir agus i measc gn�omhaireachta� agus earn�lacha agus iad ag dul i ngleic le m�bhunt�iste uirbeach.

3. Na pr�omhghn�ithe a shainaithint a theasta�onn do fhreagairt� strait�iseacha rath�la ar mh�bhunt�iste uirbeach.

Last modified:11/11/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img