Tuarasc�il ar inmhianaitheacht agus ind�antacht aon�oca�ocht ch�naimh sh�isialaigh do dhaoine in aois oibre a thionscnamh


Print page

R�amhr� �n Aire

Mar Aire Coimirce S�isiala�, is m�r an s�samh dom foilsi� na tuarasc�la seo, an Tuarasc�il  ar inmhianaitheacht agus ind�antacht aon�oca�ocht ch�naimh sh�isialaigh do dhaoine in aois oibre a thionscnamh. C� gur tharla athruithe m�ra thar na blianta, n�l athr� ar bith tagtha ar an mbonneagar bun�sach. I mo thuairimse, n� m�r do ch�ras leasa sh�isialaigh a bheith �balta freagairt n�os fearr d�athruithe socha�ocha, d�imeagrafacha agus eacnama�ocha, agus freagairt d�athruithe a tharla�onn sa mhargadh fosta�ochta freisin. N� m�r a dh�thain sol�bthachta a bheith sa ch�ras chun a dh�anamh deimhin de go bhfuil taca�ocht dh�thanach � f�il ag daoine at� ag brath air chun tairbhe n�os fearr a bhaint as d�ibh f�in agus d� dteaghlaigh, b�odh s� sin tr� fhilleadh ar an obair n� tr� �is a bhaint as oili�int, oideachas n� athoili�int.

Formh�r an daonra is in aois oibre at� siad agus, le blianta beaga anuas, t� l�on an daonra in aois oibre tar �is dul i m�ad. L�ir�onn treochta� an daonra leasa sh�isialaigh at� in aois oibre cleithi�nas dianseasmhach le h�oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus drochthortha� do roinnt daoine, d�ainneoin tr�imhse f�s eacnama�och lean�nach roimhe seo.Is mithid, mar sin, breithni� a dh�anamh ar a mh�id at� strucht�r an ch�rais leasa sh�isialaigh ina ch�is leis an staid sin agus, rud at� n�os t�bhachta� f�s, a fh�il amach an gcuirfeadh athr� sa ch�ras leasa sh�isialaigh feabhas ar bith ar thortha� na ndaoine at� in aois oibre.

Is � at� mar chomhth�acs ag an tuarasc�il seo ceangaltas i R�iteas Strait�ise na Roinne (2008-2010) raon tionscnamh a chur ar f�il chun a chinnti� go mbeidh ioncam agus deis dh�thanach ag daoine in aois oibre le cuid a bheith acu, a oiread agus is f�idir, is saol eacnama�och agus s�isialta na t�re. D�r�onn obair at� curtha i gcr�ch ag CNES sa r�imse sin agus at� le brath ina tuarasc�il � The Developmental Welfare State (2005) � ar an g� at� le tuilleadh caidrimh idir seirbh�s�, taca�ocht ioncaim agus bearta gn�omha�ocha a chuireann le forbairt chlainne, phobail agus an gheilleagair. Rud a thagann an�os ar�s is ar�s eile i dtuarasc�il CNES an baol at� ann go nd�anfaidh li�ntas bunaithe ar theagmhas st�das an duine mar dhuine lasmuigh den fh�rsa oibre a dhaingni� seachas st�das mar bhall d�fhostaithe den fh�rsa oibre a bhronnadh orthu. Ar an �bhar sin, rud eile a mholtar sa tuarasc�il aon�oca�ocht a chur in ionad na sc�imeanna c�naimh sh�isialaigh �ags�la, chun iad a chu�ch�iri�. T� aon�oca�ocht ar aon dul leis an gcur chuige is fearr san AE agus sna t�ortha ECFE.

Is � aidhm �oca�ocht den chine�l sin creatlach uileghabh�lach a fhorbairt do gach duine at� in aois oibre, agus ina measc daoine a d�aicmeofa� faoi l�thair faoin gcur chuige teagmhasach, eadhon daoine d�fhostaithe, daoine tinn, daoine faoi mh�chumas, n� tuismitheoir� aonair. T� prionsabal an aon�oca�ochta do dhaoine in aois oibre bunaithe ar an mbeartas gur g� taca�ocht agus seirbh�s� a chur ar f�il do dhaoine ionas gur f�idir leo filleadh ar an obair, tosn� ar an obair n� deiseanna oili�na n� oideachas�la a ghlacadh. T� s� de dhualgas ar an duine f�in leas a bhaint as an taca�ocht sin, is � sin le r� go bhfuil ceart chomh maith le hoibleag�id i gceist sa phrionsabal. Is ar an r�as�na�ocht seo a leanas at� s� bunaithe freisin: nach m�r tortha� daoine i dtaobh bochtaineachta agus i dtaobh cuimsi�s�isialta a fheabhs�, agus nach m�r d�aon athr� a thagann ar an gc�ras at� ann faoi l�thair daoine a ghr�os� chun oibre. Chinnteodh cur chuige den chine�l sin nach gcuirtear le m�mhisneach an duine i leith an mhargaidh fhosta�ochta, go m�r m�r i gc�ins� eacnama�ochta na linne, agus go spreagfa� cumas oibre an duine. Is p�irt l�rnach d�fh�s na haon�oca�ochta c�naimh sh�isialaigh taca�ochta� agus seirbh�s� a fhorbairt.

Is ar mhaithe leis an gcur chuige sin a �asc� a dh�antar an cinneadh feidhmeanna �n Roinn Fiontar, Tr�d�la agus Nu�la�ochta, an Roinn Gn�tha� Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, F�S agus Seirbh�s Leasa an Phobail de chuid an FSS a chumasc leis an Roinn seo.

Is � pr�omhchusp�ir na tuarasc�la seo d�osp�ireacht a spreagadh agus deis a thabhairt do na p�irtithe leasmhara uile a bheith p�irteach i m�nl� chreata le haghaidh aon�oca�ochta ch�naimh sh�isialaigh, rud a chuirfidh an taca�ocht is g� ar f�il do dhaoine at� in aois oibre chun a gcumas ioml�n a bhaint amach.
�amon � Cu�v, T.D.

An tAire Coimirce S�isiala�
Samhain 2010

Last modified:26/09/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img