Conas marbh-bhreith a chlárú


Print page

Eolas

Tá leanaí a bheirtear marbh á gclárú in Éirinn ón 1 Eanáir 1995 agus is féidir marbh-bhreith a chlárú is cuma ar rugadh an leanbh roimh an dáta sin nó dá éis.

Is gnách Foirm Fógartha Breithe (Foirm BNF/01) a bheith líonta isteach ag foireann an ospidéil in éineacht leis an tuismitheoir/na tuismitheoirí (i gcás breitheanna in ospidéil) nó ag dochtúir nó bean chabhrach (i mbreitheanna ag baile). Gheofar san fhoirm seo tuairisc ar an eolas a chaithfear a thaifeadadh i gClár na Marbh-bhreitheanna agus líonfar isteach é agus tuismitheoir amháin nó an bheirt i láthair le cinntiú go mbíonn an t-eolas ceart agus cruinn. Cuirfear an fhoirm seo ar aghaidh chuig oifig clárúcháin chun a chur in iúl don Chláraitheoir gur rugadh leanbh marbh.

NÍ leor Foirm Fógartha Breithe a líonadh isteach chun marbh-bhreith a chlárú agus ní mór don tuismitheoir/do na tuismitheoirí nó faisnéiseoir cáilithe eile dul isteach in oifig an chláraitheora go pearsanta chun an próiseas clárúcháin a thabhairt chun críche.

Is é a bheidh san fhaisnéiseoir cáilithe tuismitheoir(í), nó má tá tuismitheoir amháin básaithe, an tuismitheoir marthanach nó má tá an bheirt tuismitheoirí marbh, aon ghaol den leanbh a rugadh marbh. Mura ndéanann faisnéiseoir cáilithe an mharbh-bhreith a chlárú laistigh de 12 mhí den bhreith, féadfaidh an t-údarás ar tharla an mharbh-bhreith ina limistéar feidhme iarraidh ar an ospidéal bheith ina fhaisnéiseoir cáilithe agus an bhreith a chlárú. I gcás nach bhfuil baint ag ospidéal leis an mbreith, d'fhéadfaí a iarraidh ar an lia-chleachtóir a bhí i láthair ag an mbreith nó a scrúdaigh an leanbh nó an bhean chabhrach a bhí i láthair ag an mbreith gníomhú mar fhaisnéiseoir ionas gur féidir an mharbh-bhreith a chlárú. I gcás marbh-bhreithe a tharla roimh 31 Nollaig 1994 féadfaidh tuismitheoir nó gaol ar bith gníomhú mar fhaisnéiseoir cáilithe agus an mharbh-bhreith a chlárú.

Rialacha

Féadfar marbh-bhreith ar bith a tharla in Éirinn tar éis an 1 Eanáir 1995 a chlárú. Ní bhaineann an fhoráil seo ach le leanaí ina raibh meáchan 500 gram ag uair a mbreithe nó a raibh aois iompair nach lú ná 24 seachtaine acu agus nár léirigh aon chomhartha beatha nuair a rugadh iad.

I gcás marbh-bhreithe a tharla roimh an 1 Eanáir 1995 ní mór fianaise ar leith a sholáthar ag an bpointe cláraithe le cruthú don Chláraitheoir gur tharla marbh-bhreith. Shamhlófaí leis an bhfianaise sin ráiteas údarásach i scríbhinn ó ospidéal, ó theach altranais nó ó bhean chabhrach ag tabhairt dáta agus áit na breithe, an meáchan agus/nó aois iompair an linbh a rugadh marbh. Féadfaidh an Cláraitheoir glacadh le foirmeacha eile fianaise eile, faoi réir cheadú an Phríomh-Chláraitheora.

Seo a leanas an t-eolas a chláraítear i gClár na Marbh-bhreitheanna

 • Am, dáta agus áit bhreithe an linbh
 • Inscne an linbh
 • Meáchan agus aois iompair an linbh
 • Céadainm(neacha) agus sloinne an pháiste
 • Céadainm(neacha) agus sloinne na máthar (faoi mar arb eol iad ar dháta breithe an linbh)
 • Sloinne breithe na máthar
 • Sloinne breithe mháthair na máthar
 • Gach sloinne eile a bhí ag an mháthair riamh (más ann dóibh)
 • Gnáthphost na máthar
 • Gnáthsheoladh na máthar ar an dáta breithe
 • Dáta breithe na máthar
 • Stádas pósta na máthar
 • UPSP (Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí) na máthar
 • Cuirtear isteach na sonraí céanna i gcás an athar

Rátaí

 • Ní ghearrtar táille ar dheimhniú míochaine maidir le meáchan agus aois iompair an linbh
 • Cosnaíonn deimhniú marbh-bhreithe €20.00.

Conas iarratas a dhéanamh

Cláraítear marbh-bhreitheanna in aon oifig áitiúil de chuid an cláraitheora sibhialta - tá na sonraí teagmhála anseo.  Tabhair aitheantas grianghraif agus fianaise scríofa den mharbh-bhreith leat.  D’fhéadfá deimhniú a fháil nuair a chláraíonn tú an marbh-bhreith agus níl aon táille i gceist.  

Ní mór gach cóip den deimhniú a fháil ón bPríomh-Oifig Chlárúcháin ina dhiaidh sin.

Cliceáil anseo chun eolas a fháil ar conas iarratas a dhéanamh ar dheimhnithe. 

Déan teagmháil leis an bPríomh-Oifig Chlárúcháin ag Teil. +353 (0)90 6632900 nó Íosghlao 1890 252076 ​

Last modified:15/01/2018