Cárta Seirbhísí Poiblí


Print page

Réamhrá

Cabhraíonn an Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP) leat chun rochtain a fháil ar réimse seirbhísí poiblí gan stró. Déantar d’aitheantas a fhíordheimhniú go hiomlán nuair a eisítear an cárta duit, mar sin, ní gá duit an fhaisnéis chéanna a thabhairt do roinnt eagraíochtaí. Is gnách go n-eisítear Cárta Seirbhísí Poiblí nuair a sanntar uimhir PSP duit. Má dhéanann tú iarratas ar an gcárta, nó má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat faoi láthair (Sochar Linbh san áireamh), iarrfar ort clárú do do Chárta Seirbhísí Poiblí.

Ta sé á chur i bhfeidhm chun leas a bhaint as seirbhísí poiblí eile anois. Mar shampla is gá do gach iarratasóir pas céaduaire atá níos sine ná 18 mbliana d’aois agus a bhfuil cónaí orthu in Éirinn Cárta Seirbhísí Poiblí a bheith acu. Baineann an riachtanas seo freisin le líon beag aosach ar eisíodh a bpas deireanach roimh 1 Eanáir 2005 agus ar tuairíscaíodh é caillte, goidthe nó go raibh dochar déanta dó. Ní mór Cárta Seirbhísí Poiblí a bheith ag gach iarratasóir ar Theastas Eadóirseachta atá 18 mbliana d’aois nó níos sine a bhfuil cónaí orthú sa stáit. Ó Mheitheamh 2017 i leith, teastaíonn Cárta Seirbhísí Poiblí chun an tástáil teoirice tiomána a dhéanamh.

Mura bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat go fóill, féadfaidh tú coinne a dhéanamh chun ceann a fháil trí chlárú le MyWelfare.ie chun coinne a dhéanamh ar líne nó trí chuairt a thabhairt ar d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh (féach thíos).

Cén fhaisnéís a nochtar sa chárta seo?

Is ar thosach an chárta a fhaightear d’ainm, do ghrianghraf agus do shíniú duine, i dteannta le dáta éagtha an chárta. Is ar chúl an chárta a fhaightear d’uimhir PSP agus uimhir chárta. Is ann freisin a fhaightear stiall mhaighnéadach chun íocaíochtaí leasa shóisialaigh a chumasú ar nós pinsean lena mbailiú ag oifigí an phoist.

Má tá tú i dteideal saorthaistil is amhlaidh a nochtar sa chárta freisin an fhaisnéis sin sa choirnéal ag barr na láimhe clé. Má tá FT-P scríofa ar an gcárta is amhlaidh atá an sealbhóir i dteideal pearsanta chun saorthaistil. Má tá FT+S scríofa ar an gcárta is féidir leis an sealbhóir taisteal lena c(h)éile, a c(h)omhpháirtí nó lena c(h)omhchónaitheoir. Má tá FT+C scríofa ar an gcárta is féidir leis an sealbhóir compánach (os cionn 16 bliain) a thabhairt leis/léí saor in aisce.

Clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí

Tugtar clárú SAFE (Timpeallacht Creatlaí i gcomhair Fíordheimhniú Caighdeáin) ar chlárú duine ar dhuine le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí.

Má rinne tú iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh (íocaíochtaí cuardaitheora poist agus Teaghlach Aontuismitheora faoi láthair), gheobhaidh tú litir le do choinne cláraithe SAFE. Glacann clárú SAFE thart ar 15 nóiméad lena chríochnú agus is gnách go mbíonn sé ar siúl i d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh. Tá sé tábhachtach go bhfreastalaíonn tú ar do choinne. Cabhróidh sé chun aon deacracht fhéideartha a sheachaint maidir le rochtain a fháil ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh amach anseo. Le linn na coinne seo, glacfar do ghrianghraf agus cuirfear i dtaifead do shíniú do do Chárta Seirbhísí Poiblí nua, a chuirfear sa phost chuig do sheoladh baile. Ina theannta sin, iarrfar ort freagraí a thabhairt ar roinnt ceisteanna slándála.

Ní mór duit roinnt cáipéisí a thabhairt leat chuig do choinne le d’aitheantas agus do sheoladh a chruthú. Ba cheart duit litir dheimhnithe an choinne a thabhairt leat freisin, agus do ghuthán póca má bhíonn ceann agat. Ciallaíonn guthán póca gur féidir leis an an roinn d’uimhir a dhearbhú. Beidh dearbhú gutháin ag teastáil chun rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí ar-líne.

Caitheann tú d’aitheantas a chruthú chun íocaíocht nó sochar leasa shóisialaigh a fháil. Meastar gur fhíordheimhnigh tú d’aitheantas má chomhlíonann tú leis an bpróiseas clárúcháin SAF nuair a iarrtar amhlaidh. Mura gcomhlíonann tú leis an bpróiseas clárúcháin SAFE is féidir d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh (lena n-áirítear Sochar Linbh) agus/nó do theidlíochtaí leasa shóisialaigh (ar nó an tSaorthaistil) a chur ar fionraí.

Cáipéisí atá le tabhairt leat chuig do choinne chláraithe SAFE

1.Fianaise féiniúlachta:

Fianaise féiniúlachta
Saoránaigh Éireannacha a rugadh in Éirinn Pas reatha Éireannach nó ceadúnas tiomána reatha Éireannach nó RA nó ceadúnas fhoghlaimeora Éireannach. Más duine uchtaithe tú, tabhair leat do theastas uchtála le do thoil.
Saoránaigh Éireannacha a rugadh i dtuaisceart na hÉireann agus saoránaigh RA Pas reatha, nó do theastas breithe nó uchtála agus do cheadúnas tiomána reatha *
Saoránaigh Éireannacha tríd eadóirseacht nó Clárú na mBreitheanna Eachtrannacha Pas reatha Éireannach nó Teastas Eadóirseachta nó teastas Cláraithe na mBreitheanna Eachtrannacha agus ceadúnas tiomána reatha Éireannach nó RA nó ceadúnas fhoghlaimeora Éireannach.
Saoránaigh den AE (seachas Éire agus an RA) Pas reatha nó cárta náisiúnta aitheantais.
Saoránaigh neamh-AE Pas reatha nó cáipéis taistil 1951

*Más saoránach Éireannach tú agus mura bhfuil pas ná ceadúnas tiomána agat mar mheán aitheantais, d'fhéadfaí Cárta Seirbhísí Poiblí a eisiúint duit fós. D'fhéadfaí eolais breise gur féidir é a dheimhniú chun d'aitheantas a dhearbhú a bhailiú ag d'agallamh coinne.

Tá tuilleadh eolais maidir le hAitheantas Seirbhíse Poiblí ar Welfare.ie

2. Fianaise i leith seolta (tá ar gach duine é seo a sholáthar, más saoránach Éireannach, AE nó neamhAE iad):

Caitheann tú fianaise i leith do sheolta a thaispeáint. Is féidir leat leas a bhaint as aon cheann de na cáipéisí seo a leanas chuige sin (caithfear do chéadainm agus do sheoladh bheith air):

 • Bille fóntais an teaghlaigh
 • Litir/cáipéis oifigiúil éigin
 • Ráiteas airgeadais
 • Léas maoine nó comhaontú tionóntachta
 • Deimhniú de sheoladh ag tríú páirtí ar nós príomhoide/riarthóir scoile, úinéir* nó bainisteoir cóiríochta/maoine.

*Beidh

bunbhille teaghlaigh móide nóta ó shealbhóir an bhillle ag deimhniú do chónaitheachta ag seoladh an bhille inghlactha más rud é go bhfuil tú ag fanacht le cairde nó le gaolta. Is féidir an nóta sin a bhreacadh ar an mbille féin.

3. Cáipéisí breise cabhracha

Má tá aon cheann de na rudaí agat a liostaítear thíos, ba cheart duit iad a thabhairt leat mar gheall go bhféadfaidís cabhrú, chomh maith, chun d’aitheantas a dheimhniú. Mura bhfuil aon chinn díobh seo agat, ba cheart duit cáipéisí eile nó foirmeacha eile d’aitheantas a thabhairt leat ina ionad sin*.

 • Pas Saorthaistil Éireannach
 • Cárta leighis arna eisiúint faoin tSeirbhís Mhíochaine Ginearálta
 • Cárta Eorpach um árachas sláinte
 • Cárta creidmheasa/dochair
 • Cárta mic léinn

*Ní ghlactar leis na rudaí a leanas mar chruthúnas aitheantais ar mhaithe le clárú SAFE: Deimhniú baiste, cárta aitheantais oibre, foirm ML-10 an Gharda Síochána, cárta aoise an Gharda Síochána, deimhnithe nó cáipéisí fótachóipeáilte agus cáipéisí éagtha go ginearálta.

Cártaí Seirbhísí Poiblí caillte nó goidte

Má tá do Chárta Seirbhísí Poiblí caillte, goidte nó damáistithe, caithfidh tú dul i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach Chárta Seirbhísí Poiblí ar 1890 837000 láithreach.

Athrú ainm trí úsáid agus cáil

Chun ainm an CSP a athrú, ní mór duit 2 bhliain úsáid d’ainm nua a chruthú. Chun é seo a chruthú ní mór duit 2 cheann de na cáipéisí a leanas a chur isteach siardhátaithe go 2 bhliain ar a laghad:

 • Cumarsáid oifigiúil le roinn rialtais
 • Teastas oideachasúil
 • Ráiteas nó cárta bainc
 • Bille fóntais
 • Aitheantas Mic léinn nó fostaí (nó den sórt sin)

I ndiaidh pósta nó comhpháirtíocht shibhialta

Chun d’ainm ar do Chárta Seirbhísí Poiblí a athrú i ndiaidh duit posadh nó dul i mbun compháirtíocht shibhialta, is gá duit a leanas a chur isteach:

 • Aitheantas a bhfuil grianghraf air agus d’ainm réamh-phósta/chomhpháirtiochta sibhialta (mar shampla CSP. pas nó ceadúnas tiomána), agus
 • Do theastas pósta nó comhpháirtíochta sibhialta

Ag aistriú siar chun d’ainm réamhphósta nó réamhchomhpháirtíochta sibhialta

Chun d’ainm ar do Chárta Seirbhísí Poibli a athrú siar go dtí d’ainm réamhphósta nó réamhchomhpháirtíochta sibhialta, is gá duit a leanas a chur isteach:

 • Cáipéisí colscartha, scaoilte nó comhaontuithe idirscartha dlíthiúil
 • Comhfhreagras ó dhlíodóir ina léirítear go bhfuil tús curtha le hidirscaradh, le colscaradh nó le scaoileadh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Cé go n-eisítear an Cárta Seirbhísí Poiblí trí chuireadh go ginearálta, is féidir leat dul i dteagmháil le d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh chun coinne a shochrú.

Déantar Clárú Chárta Seirbhísí Poiblí SAFE duine ar dhuine in ionaid Intreo áirithe agus in oifigí leasa shóisialaigh áitiúla áirithe.

Tá liosta oifigí a thairgeann córas um áirithint coinní ar líne ar fáil ar welfare.ie.

Coinní ar líne

Má theastaíonn uait uimhir PSP a fháil nó chun bheith cláraithe i gcomhair Chárta Seirbhísí Poiblí, is féidir leat coinne a dhéanamh ar líne anois ag mywelfare.ie.

Caithfidh tú clárú leis an láithreán ar dtús. Teastaíonn uimhir fhóin phóca agus seoladh ríomhphoist uait chu

ige sin.

Clóbhuailtear an fógra nuair a bheidh do choinne ceaptha agat, agus tabhair leat é chuig do choinne i dteannta leis na cáipéisí riachtanacha (a liostaítear san fhógra).

Ceisteanna

Má bhíonn ceisteanna ginearálta agat faoin gcárta nó faoin bpróiseas cláraithe, féadfaidh tú foirm fiosrúcháin ar líne na Roinne Coimirce Sóisialaí a úsáid nó déan teagmháil le Seirbhís Aitheantais Cliant (féach thíos).

Is feidir leat tuilleadh eolas a fháil agus coinne a dhéanamh ar psc.gov.ie.

Seirbhísí Aitheantas Cliant

An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Teil: (071) 967 2616 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 71 967 2616)
Lóghlao: 1890 927 999 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Last modified:10/04/2018
 

 Application Forms

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img