Cárta Seirbhísí Poiblí


Print page

Réamhrá

Tá Cárta Seirbhísí Poiblí nua á thabhairt isteach a chuirfear in ionad an Chárta Seirbhísí Sóisialta, i dtosach báire, a úsáideadh chun íocaíochtaí leasa shóisialaigh a bhailiú agus in ionad an Phas Saorthaistil.

Tugadh isteach an cárta den chéad uair in 2012. Tá sé á thabhairt isteach faoi láthair i measc daoine a fhaigheann íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh agus iarratasóirí nua d’íocaíochtaí eile leasa shóisialaigh. Ní bhfaighidh gach cliant leasa shóisialaigh Cárta Seirbhísí Poiblí láithreach.

Eisítear an Cárta Seirbhísí Poiblí ar cheann amháin den dá bhealach a leanas:

  • Clárú duine ar dhuine – féach ‘Clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí’ thíos
  • Clárú poist, féach ‘Clárú poist’ thíos

Clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí

Tugtar clárú SAFE (Timpeallacht Creatlaí i gcomhair Fíordheimhniú Caighdeáin) ar chlárú duine ar dhuine le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí.

Má rinne tú iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh (íocaíochtaí cuardaitheora poist agus Teaghlach Aontuismitheora faoi láthair), gheobhaidh tú litir le do choinne cláraithe SAFE. Glacann clárú SAFE thart ar 15 nóiméad lena chríochnú agus is gnách go mbíonn sé ar siúl i d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh. Tá sé tábhachtach go bhfreastalaíonn tú ar do choinne. Cabhróidh sé chun aon deacracht fhéideartha a sheachaint maidir le rochtain a fháil ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh amach anseo. Le linn na coinne seo, glacfar do ghrianghraf agus cuirfear i dtaifead do shíniú do do Chárta Seirbhísí Poiblí nua, a chuirfear sa phost chuig do sheoladh baile. Ina theannta sin, iarrfar ort freagraí a thabhairt ar roinnt ceisteanna slándála.

Ní mór duit roinnt cáipéisí a thabhairt leat chuig do choinne le d’aitheantas agus do sheoladh a chruthú. Ba cheart duit an litir a thabhairt leat, chomh maith, a fuair tú inar dearbhaíodh do choinne. Má tá Cárta Seirbhísí Sóisialta agat faoi láthair (cárta svaidhpchárta a úsáidtear chun íocaíochtaí leasa shóisialaigh a bhailiú), tabhair leat é sin chomh maith.

Cáipéisí atá le tabhairt leat chuig do choinne chláraithe SAFE

1.Fianaise féiniúlachta:

Saoránaigh Éireannacha a rugadh i Phoblacht na hÉireann Pas reatha Éireannach nó ceadúnas tiomána reatha Éireannach nó RA nó ceadúnas fhoghlaimeora Éireannach. Má tá do theastas iomlán breithe agat (a léiríonn sloinne breithe do mháthar) nó teastas uchtála, tabhair é sin leat.
Saoránaigh Éireannacha tríd eadóirseacht nó Clárú na mBreitheanna Eachtrannacha Pas reatha Éireannach nó Teastas Eadóirseachta nó teastas Cláraithe na mBreitheanna Eachtrannacha agus ceadúnas tiomána reatha Éireannach nó RA nó ceadúnas fhoghlaimeora Éireannach.
Saoránaigh Éireannacha a rugadh i dTuaisceart na hÉireann agus saoránaigh den RA Pas reatha, nó do theastas breithe nó uchtála agus ceadúnas tiomána reatha.
Saoránaigh den AE (seachas Éire agus an RA) Pas reatha nó cárta náisiúnta aitheantais.
Saoránaigh neamh-AE Pas reatha nó cáipéis taistil 1951

2. Fianaise i leith seolta (tá ar gach duine é seo a sholáthar, más saoránach Éireannach, AE nó neamhAE iad):

Ní mór duit ceann amháin de na rudaí a leanas i d’ainm féin a thabhairt leat:

  • Bille reatha fóntais (leictreachas/guthán/gás) nó bille eile a léiríonn do sheoladh reatha
  • Léas maoine/comhaontú tionóntachta nó fáltas ar íocaíocht an Mhuirir Theaghlaigh.

3. Cáipéisí breise cabhracha

Má tá aon cheann de na rudaí agat a liostaítear thíos, ba cheart duit iad a thabhairt leat mar gheall go bhféadfaidís cabhrú, chomh maith, chun d’aitheantas a dheimhniú. Mura bhfuil aon chinn díobh seo agat, ba cheart duit cáipéisí eile nó foirmeacha eile d’aitheantas a thabhairt leat ina ionad sin*.

  • Pas Saorthaistil Éireannach
  • Cárta leighis arna eisiúint faoin tSeirbhís Mhíochaine Ginearálta
  • Cárta Eorpach um árachas sláinte
  • Cárta creidmheasa/dochair
  • Cárta mic léinn

*Ní ghlactar leis na rudaí a leanas mar chruthúnas aitheantais ar mhaithe le clárú SAFE: Deimhniú baiste, cárta aitheantais oibre, foirm ML-10 an Gharda Síochána, cárta aoise an Gharda Síochána, deimhnithe nó cáipéisí fótachóipeáilte agus cáipéisí éagtha go ginearálta.

Clárú sa phost

Féadtar Cárta Seirbhísí Poiblí a eisiúint do roinnt cliant reatha den Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) trí chlárú sa phost. Má bhaineann seo leatsa, féadfaidh an RCS scríobh chugat agus iarraidh ar do chead a fháil chun sonraí a úsáid atá á gcoimeád cheana féin ag roinn rialtais (ar nós ghrianghraf do phas nó ghrianghraf do Phas Saortaistil). Má thugann tú do thoiliú go n-úsáidfear na sonraí seo, féadtar do Chárta Seirbhísí Poiblí a eisiúint go díreach sa phost agus ní gá duit cuairt a thabhairt ar oifig chun clárú a dhéanamh tú féin. Ina theannta sin, iarrfaidh an litir ort freagraí a thabhairt ar roinnt ceisteanna slándála. Úsáidfear na freagraí seo le d'aitheantas a sheiceáil, más gá duit teagmháil a dhéanamh le líne chabhrach RCS.

Cártaí Seirbhísí Poiblí caillte nó goidte

Má tá do Chárta Seirbhísí Poiblí caillte, goidte nó damáistithe, caithfidh tú dul i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach Chárta Seirbhísí Poiblí ar 1890 837000 láithreach.

 

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Cé go n-eisítear an Cárta Seirbhísí Poiblí trí chuireadh go ginearálta, is féidir leat dul i dteagmháil le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó d’ionad Intreo chun coinne a shochrú

Tá liosta oifigí a thairgeann córas um áirithint coinní ar líne ar fáil anseo.

Más mian leat an tseirbhís córas coinne áirithinte ar líne a úsaid, is féidir rochtain air trí mywelfare.ie. Tosaítear an tseirbhís seo i bhfeidhm in áiteanna eile. Beidh an liosta seo uasdátaithe de réir mar cuirtear áiteanna eile leis.

Déantar Clárú Chárta Seirbhísí Poiblí SAFE duine ar dhuine in ionaid Intreo áirithe agus in oifigí leasa shóisialaigh áitiúla áirithe.

Ceisteanna

Má bhíonn ceisteanna ginearálta agat faoin gcárta nó faoin bpróiseas cláraithe, féadfaidh tú foirm fiosrúcháin ar líne na Roinne Coimirce Sóisialaí a úsáid.

 

Má bhíonn ceisteanna agat faoin bpróiseas cláraithe ‘duine ar dhuine’, déan teagmháil le:

Seirbhísí Aitheantas Cliant

An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Lóghlao:1890 927 999

Má bhíonn ceisteanna agat faoin bpróiseas cláraithe ‘sa phost’, déan teagmháil le:

An Roinn Coimirce Sóisialaí

An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Phríomhshráid
Béal Átha na Beithe
Contae Mhuineacháin

Lóghlao:1890 800 124

Last modified:24/11/2015
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img