Próisis agus nósanna imeachta chun comhaltaí a cheapadh le boird Chomhlachtaí Stáit atá faoi choimirce na Roinne Coimirce Sóisialaí


Print page

Cúlra - Cinneadh Rialtais

Chinn an Rialtas go gcuirfear socruithe nua i bhfeidhm chun ceapacháin a dhéanamh le boird agus comhlachtaí Stáit. Amach anseo, tabharfaidh Ranna cuireadh do léirithe spéise ar a láithreáin ghréasáin d’fholúntais ar bhoird chomhlachtaí atá faoina gcoimirce. Ní hé go gcuirfear cosc ar Airí gan breithniú a dhéanamh ach orthu siúd a dhéanann léirithe spéise, ach cinnteoidh siad go bhfuil na cáilíochtaí ábhartha ag gach ceapaí.

Chinn an Rialtas, chomh maith leis sin, go mbeidh orthu siúd atá á mbeartú le haghaidh ceapacháin mar chathaoirligh bhoird Stáit iad féin a chur ar fáil don choiste cuí den Oireachtas chun plé a dhéanamh ar an gcur chuige a ghlacfaidh siad mar chathaoirleach agus na tuairimí atá acu faoi rannchuidiú an chomhlachta nó an bhoird atá i gceist amach anseo. I ndiaidh an phlé sin, déanfaidh an tAire nó an Rialtas, faoi mar is cuí, cinntí leis an ainmní a dheimhniú ina chathaoirleach.

Chomhaontaigh an Rialtas, ag a gcruinniú an 3 Bealtaine 2011 go dtabharfadh Airí, nuair a bheadh cuirí á dtabhairt acu chun spéis a léiriú i gceapachán le comhlacht Stáit, na cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí atá á lorg le fios trí na ceapacháin, anuas ar an ngá atá le cothromaíocht inscne, agus thabharfaidís le fios, ina theannta sin, conas a chomhlíon iad siúd a bhí á n-ainmniú don cheapachán na riachtanais seo.

Comhaontaíodh, chomh maith leis sin, nár cheart go mbeadh ráiteas na n-inniúlachtaí agus na saintréithe inmhianaithe atá le cur san áireamh sa chuireadh le haghaidh léirithe spéise i gcomhaltacht Boird Stáit chomh sonrach sin go ndíspreagfadh sé iarratasóirí nó go gcuirfeadh sé srian míchuí ar an gcumas chun ceapacháin a dhéanamh gan bheith mar thoradh ar chur i gcoinne chinntí an Aire nó an Rialtais.

Ceapacháin le Boird Stáit atá faoi Choimirce na Roinne

Is aid na gníomhaireachtaí reachtúla atá faoi choimirce na Roinne an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, an Bord Pinsean agus an Binse Leasa Shóisialaigh. Tugtar thíos sonraí ar na forálacha reachtúla maidir le ceapacháin leis na boird seo. Tá sé beartaithe go mbeidh gach ceapacháin a dhéanfar amach anseo i gcomhréir le cinntí an Rialtais ar cheapacháin le Boird Stáit.

Cinnteoidh na nósanna imeachta seo, sa chás go dtagann folúntais aníos, gur féidir leo siúd uile ar mian leo a spéis a léiriú; go mbailítear agus go mbainistítear na léirithe spéise seo ar bhealach atá comhsheasmhach le cleachtais earcaíochta ar fud na seirbhíse poiblí; go gcloítear le riachtanais reachtaíochta; go soláthraítear moltaí don Aire i dtaobh folúntas ar na Boird a líonadh; agus go ndéantar ceapacháin ar bhealach oscailte agus cothrom ar aon dul le cinneadh an Rialtais.

An Próiseas

Sa chás go dtagann folúntas aníos i ngníomhaireacht faoi choimirce na Roinne, beidh an próiseas a leanas i gceist:

 • Soláthrófar faisnéis ar 'www.welfare.ie' agus tabharfar cuireadh dóibh siúd go léir ar spéis leo chun léirithe spéise a sheoladh ar aghaidh.
 • Soláthrófar foirm ar líne a chomhlíonfaidh iarrthóirí ina soláthróidh siad sonraí teagmhála.
 • Féadfaidh iarrthóirí cuntas gearr ar a scileanna, inniúlachtaí agus a gcáilíochtaí, chomh maith, a sholáthar ar an bhfoirm ar líne.
 • Ina theannta sin, ní mór don iarrthóir a leagan amach go soiléir aon choimhlint iarbhír nó fhéideartha spéise a d’fhéadfadh teacht aníos sa chás go gceaptar iad le Bord.
 • Aithneoidh an Roinn gach aighneacht.
 • Stórálfar sonraí iarratais go slán agus tabharfar faoi athbhreithniú agus measúnú tosaigh orthu.
 • Tionólfar coiste cuí roghnaithe a athbhreithneoidh na hiarratais a chuirfear ar ghearrliosta i dtaobh oiriúnachta bunaithe ar chritéir roghnaithe lena gcomhaontófar.
 • Féadtar teagmháil a dhéanamh le hiarrthóirí, ina dhiaidh sin, chun breis sonraí a fháil agus sa chás gurb infheidhme, féadtar tabhairt faoi agallamh.
 • Soláthrófar an t-iarrthóir nó liosta de na hiarrthóirí a mholtar don Aire.
 • Sa chás gur ceapachán le cathaoirleach atá sa cheapachán a bheartaítear, cuirfear an coiste cuí den Oireachtas ar an eolas.
 • Nuair a dhéanann an tAire ceapachán, cuirfear seo in iúl ar láithreán gréasáin na Roinne ag 'www.welfare.ie'
 • Coimeádfar sonraí maidir le hiarrthóirí oiriúnacha i gcomhad ar feadh tréimhse bliain amháin sa chás go dtiocfadh aon fholúntais bhreise aníos i gcaitheamh na tréimhse ama sin.
 • Tá an ceart ar cosaint ag an Aire chun breis Léirithe Spéise a lorg i rith na tréimhse ama sin má dheimhnítear nach bhfuil na cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí atá á lorg ag an mBord ag na daoine atá i gcomhad nó mar gheall ar athruithe reachtúla ar fheidhm an Bhoird a d’fhéadfadh teacht aníos ó thráth go chéile.
Last modified:15/09/2011
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img