Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí á conas iarratas a dhéanamh


Print page

 

 

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a Leithdháileadh

Custaiméirí cónaithe

Ba cheart do Chustaiméirí Cónaithe nár leithdháileadh Uimhir PSP orthu roimhe seo, Foirm Iarratais (REG1) a chomhlánú. Níl fáil ar an bhfoirm seo ach inár ngréasán d’ionaid leithdháilte PSP agus ba cheart na cáipéisí cuí aitheantais a liostaítear sa tábla thíos a sheoladh isteach.

Custaiméirí neamhchónaithe agus eisceachtúla

Más custaiméir neamhchónaithe thú, mura bhfuil tú in ann freastal mar gheall ar bhreoiteacht, nó má oibríonn tú thar lear, ní gá duit freastal go pearsanta ar cheann de na hionaid inár ngréasán d'ionaid leithdháilte Uimhir PSP. Iarrtar ort an Fhoirm Cheisteanna ar Líne a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Aitheantais Chliaint nó glao gutháin a chur ar 1890 927 999 (Má tá tú ag glao ó áit lasmuigh de Phoblacht ná hÉireann, glaoigh ar + 353 71 967 2616) go seolfar chugat na foirmeacha riachtanacha sa phost.

 

Cruthúnas Aitheantais

Tá cruthúnas aitheantais ina ghné ríthábhachtach den nós imeachta clárúcháin agus ní mór aitheantas a dheimhniú sula leithdháilfear Uimhir PSP. Féadtar na cáipéisí a sholáthraítear a choimeád le haghaidh fíordheimhniú. Is iad seo a leanas na cáipéisí forordaithe is gá gabháil le hiarratas ar Uimhir PSP:

Cáipéisí ar féidir leo gabháil le hiarratas ar Uimhir PSP
  Náisiúnach Éireannach Saoránaigh na RA (D’fhéadfaí Saoránaigh Thuaisceart Éireann a áireamh) Náisiúnaigh AE agus Saoránaigh eile den LEE (Lena n-áirítear náisiúnaigh an AE agus Saoránaigh na hÍoslainne, Lichtinstéin, na hIorua agus na hEilvéise). Náisiúnach Neamh-LEE
Teastas Breithe/Pas
Teastas Breithe nó Uchtaithe

agus
Pas nó Teastas Breithe

agus
Pas Reatha nó Cárta Náisiúnta Aitheantais Bailí Reatha Cárta Náisiúnta Aitheantais Bailí Reatha

agus
Pas Bailí Reatha Cáipéis Taistil Bhailí Reatha;

agus
Aitheantas Fótagrafach
Aitheantas Fótagrafach Bailí e.g. Pas nó Ceadúnas Reatha Bailí Iomlán Tiomána Éireannach nó de chuid na RA

agus
Aitheantas Fótagrafach Bailí e.g. Ceadúnas Reatha Bailí Tiomána Éireannach nó de chuid na RA

agus
agus
agus
Seoladh
Fianaise i leith Seolta in Éirinn
Fianaise i leith Seolta in Éirinn
Fianaise i leith Seolta in Éirinn
Fianaise i leith Seolta in Éirinn

Ní ghlactar leis na rudaí a leanas mar Chruthúnas Aitheantais

  • Deimhniú Baiste
  • Cártaí Aitheantais Fostaíochta nó litreacha Pearsanta
  • Fótachóipeanna de dheimhnithe/cháipéisí
  • Cáipéisí éagtha (Is féidir glacadh le pasanna de chuid shaoránaigh na hÉireann agus na RA a d’éag le 12 mhí anuas)

Glactar leis na rudaí a leanas mar fhianaise i leith seolta:

  • bille fóntais tí, ,
  • Litir/cáipéis oifigiúil, ,
  • Ráiteas airgeadais,
  • Comhaontú léas maoine nó tionóntachta,
  • Litir ó fhostóir fíordheimhnithe. .

Ní mór ainm agus seoladh an iarratasóra a bheith ar taispeáint ar gach cáipéis

Uimhir PSP a fhógairt

Tar éis go n-éiríonn leat clárúchán a dhéanamh, cuirfear a n-uimhir nua in iúl do na custaiméirí trí litir fógra a eisiúint a sheolfar go huathoibríoch chuig an seoladh a luaitear ar an bhfoirm iarratais laistigh de thréimhse idir 3 agus 5 lá oibre. Cruthúnas inghlactha atá sa litir seo i dtaobh uimhir dhuine le haghaidh idirbhearta le comhlachtaí sonraithe le haghaidh seirbhísí poiblí, e.g. seirbhísí sláinte, oideachais, na gCoimisinéirí Ioncaim, fostaíochta, Ceadúnas Tiomána.

 
Last modified:12/09/2013
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img