ÁSPC d'Fhostaithe nach bhfuil sa Chóras ÍMAT (Fostaithe neamh-ÍMAT) - SW 63


Print page

Cad iad na gnéithe den ÁSPC a íoctar tríd an gCóras Bailithe Speisialta?

Tá gné an Árachais Shóisialaigh den ÁSPC iníoctha ag an bhfostóir agus ag an bhfostaí araon tríd an gCóras Bailithe Speisialta.

Le héifeacht ó 1 Eanáir 2004, ní mór d’fhostóirí ÁSPC a chur i bhfeidhm i leith luach inchánach na coda is mó de shochair chomhchineáil agus de shochair neamhairgid eile a chuireann siad ar fáil dá bhfostaithe. Tá gach eolas ar conas is ceart na socruithe nua seo a chur i bhfeidhm ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim - “Treoir d’fhostóirí ar oibriú ÍMAT agus ÁSPC maidir le sochair áirithe” ar www.revenue.ie i d’oifig chánach áitiúil. Tabhair faoi deara, le do thoil, go n-oibreoidh feidhmiú ÁSPC i leith an tsochair chomhchineáil ar an gcaoi chéanna i gcás fostaithe ÍMAT agus fostaithe neamh-ÍMAT

Conas a ríomhtar dliteanas ÁSPC?

Sciar an Fhostóra

Is céatadán d’olltuilleamh an fhostaí é seo atá ort a íoc. Ní féidir é a bhaint as tuilleamh an fhostaí, agus is mar seo a leanas a ríomhtar é:

Olltuilleamh ináirithe an Fhostaí X Ráta an Fhostóra den ÁSPC (féach SC7 chun sonraí de na rátaí a fháil).

Sciar an Fhostaí

Tá ríomh sciar an fhostaí den ÁSPC beagán níos casta. Is é an fáth leis seo ná go bhfuil Liúntas Saor-ó-ÁSPC seachtainiúil ag gach fostaí nach bhfuil ÁSPC iníoctha air (más go coicísiúil nó go míosúil a íoctar pá le fostaí, tugtar Liúntas coigeartaithe).

Is mar seo a leanas a ríomhtar sciar an fhostaí den ÁSPC:

Olltuilleamh ináirithe an Fhostaí, lúide Liúntas Saor-óÁSPC X Ráta an Fhostaí den ÁSPC (féach SC7 chun sonraí de na rátaí a fháil).

Má tá dhá fhostaíocht inárachais nó níos mó i gcomhthráth ag an bhfostaí, féach, le do thoil - fostaíochtaí i gcomhthráth.

Tabhair faoi deara
Níl feidhm ag an Liúntas Saor-ó-ÁSPC ach i dtaobh sciar an fhostaí den ÁSPC. Is de bhun olltuilleamh an fhostaí a ríomhtar sciar an fhostóra. Tá an Liúntas neamhcharnach agus níl feidhm aige ach i dtaobh na seachtainí ina bhfuil ÁSPC iníoctha.

Is féidir go mbeidh na rátaí agus liúntais ÁSPC faoi réir athraithe gach bliain. Tá sonraí de na rátaí reatha le fáil ar fhoirm SC7.

Cad a tharlaíonn má bhíonn tuilleamh eile ag fostaí?

Fostaíochtaí i gComhthráth

Má ghabhann fostaí do dhá fhostaíocht inárachais nó níos mó i gcomhthráth, ní mór ÁSPC a íoc ar an tuilleamh ar fad i ngach fostaíocht.

Fostaíochtaí Comhleanúnacha

Má thugann fostaí nua foirm Chánach Ioncaim P45 na hÉireann nó foirm SC3 an Chórais Bhailithe Speisialta ar aird, ina dtaispeántar sonraí de thuilleamh roimhe seo, is féidir leat talamh slán a dhéanamh de go bhfuil aon ÁSPC a dhlitear ar an tuilleamh sin íoctha cheana. Is ar ghnáthrátaí a ríomhtar an dliteanas ÁSPC i leith na fostaíochta nua.

Conas ba chóir eolas ÁSPC a thaifeadadh?

Ba chóir sonraí den phá, den aicme árachais, den líon seachtainí árachais, de ranníocaíochtaí ÁSPC an fhostóra agus an fhostaí do gach fostaí neamh-ÍMAT a thaifeadadh ar bhonn seachtainiúil/coicísiúil/míosúil.

Conas a íoctar an t-airgead?

Ba chóir duit íocaíochtaí ÁSPC a chur chuig:

An Cuntasóir
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tithe an Rialtais
Bóthar Alfonsas Naofa
Dún Dealgan
Contae ú

Ba chóir ranníocaíochtaí a chur chugainn tráth nach deanaí ná 9 lá tar éis dheireadh na míosa dá bhfuil siad dlite. Ba chóir foirm SC2 líonta a chur i gcónaí le gach íocaíocht. Tá cóipeanna de na foirmeacha seo ar fáil ón Rannóg Bhailithe Speisialta ÁSPC.

Mura seolann tú foirm SC2 le d'iocaíocht, ní bheidh a fhios againn cá as ar tháinig an t-airgead agus ní chuirfear chun creidmheasa do do chuntas é.

Más mian leat íocaíochtaí a dhéanamh tríd an ríomhbhaincéireacht, féach SC2, le do thoil, chun sonraí baincéireachta a fháil.

Cad a dhéantar ag deireadh na Bliana Cánach?

Ba chóir Tuairisceán Dheireadh na Bliana agus Dearbhú chun sonraí ÁSPC a thaifeadadh a chomhlánú ag deireadh gach Bliana Cánach Ioncaim agus a chur chuig an Rannóg Bhailithe Speisialta ÁSPC.

Críochnaíonn an Bhliain Chánach Ioncaim an 31 Nollaig agus tá an Tuairisceán le cur faoi bhráid na Rannóige Bailithe Speisialta ÁSPC faoin 15 Feabhra tar éis dheireadh na bliana.

Ag deireadh gach Bliana Cánach Ioncaim, ba chóir duit foirm SC4 líonta a thabhairt do gach fostaí neamh-ÍMAT freisin ina ndeimhneofaí an líon ranníocaíochtaí a íocadh i leith na fostaíochta i gcomhair na bliana sin.

Más rud é go scorann fostaí neamh-ÍMAT d’fhostaíocht i rith Bliana Cánach Ioncaim, ba chóir deimhniú scoir fhostaíochta (SC3) a thabhairt dó/di. Ba chóir duit a chinntiú go líonfaí Codanna 1, 2 agus 3 den SC3 go hiomlán.

Féach freisin Treolínte Oibriúcháin ar www.welfare.ie, le do thoil, chun a thuilleadh eolais ar an gCóras Bailithe Speisialta ÁSPC a fháil.

Féach freisin Treolínte Oibriúcháin ar www.welfare.ie, le do thoil, chun a thuilleadh eolais ar an gCóras Bailithe Speisialta ÁSPC a fháil.

Cad a tharlaíonn ma bhíonn fostaithe ÍMAT ag fostóir freisin?

Má bhíonn fostaithe ÍMAT agat freisin, ba chóir a gcuid sonraí a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim sa ghnáthshlí.

Má tá tuilleamh d’fhostaí roinnte idir tuilleamh ÍMAT agus tuilleamh neamh-ÍMAT, ba chóir duit a chinntiú go gcuirfí na sonraí ÍMAT chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus go gcuirfí na sonraí neamh-ÍMAT chuig an Rannóg Bhailithe Speisialta ÁSPC.

Tá sé tábhachtach NACH mbeidh na sonraí a chuirfidh tú chugainn ar Thuairisceán Dheireadh na Bliana agus ar Fhoirm an Dearbhaithe, maidir le d’fhostaithe neamh-ÍMAT, dúbailte ar do thuairisceán P35 chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Má dhéanann tú é seo, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim bille chugat as an airgead a cuireadh chuig an Roinn seo, agus beidh ort do P35 a leasú chun na sonraí a bhaineann leis an oifig seo a bhaint.

Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?

Is féidir aon fhiosrú faoin gCóras Bailithe Speisialta ÁSPC a chur chuig:


An RannÓg Bhailithe Speisialta ÁSPC
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tithe an Rialtais
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Guthán: (01) 471 5898

Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh, le do thoil, ar + 353 1 471 5898

Facs: + 353 51 877 838


Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Tá foirmeacha ar fáil ón Rannóg Bhailithe Speisialta ÁSPC nó ó www.welfare.ie.

Má tá amhras ort faoin stádas inárachaitheachta atá ag fostaíocht nó faoin Aicme Ranníocaíochta is ceart, déan teagmháil le:

An Rannóg SCÓIPE
Teach Oisín
Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2

Guthán: (01) 673 2585

Thairis sin, is féidir leat amharc ar ghluais de shaintéarmaí ar www.welfare.ie.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid 1890 (Íosghlao).

Last modified:24/07/2013
 

 Foirmeacha Iarratais