�rachas S�isialach P�-Choibhneasta (�SPC) � Ceisteanna Coitianta � Fhost�ir�


Print page

C�lra

An Roinn Coimirce S�isiala� a leithdh�ileann uimhreacha Pearsanta Seirbh�se Poibl�. L�ir�onn an anail�s is d�ana� go mbeidh na huimhreacha in�s�idte at� anois ann �dithe faoin mbliain 2014. Aitheant�ir uath�il pearsanta is ea an uimhir PSP agus baineann ranna rialtais agus �s�ideoir� �daraithe eile �s�id fhorleathan as chun teacht sl�n a thabhairt don phobal ar sheirbh�s� poibl�. Baineann fost�ir� �s�id as an uimhir PSP, leis, chun asbhaint� p�rolla a r�omh maidir le �MAT, �SPC agus chun sonra� p�, c�nach agus �SPC a shol�thar do na Coimisin�ir� Ioncaim.

N� bheidh feidhm ag an eolas th�os maidir leis an raon nua uimhreacha PSP ach amh�in maidir leis na huimhreacha PSP a eiseofar an 1 Ean�ir 2013 n� d� �is. M� t� uimhir PSP agat cheana f�in, n� m� eis�tear uimhir nua PSP duit roimh an 31 Nollaig 2012, n� thiocfaidh aon athr� ar d�uimhir PSP agus beidh s� bail� tar �is an 1 Ean�ir 2013 i gc�s gach gn� a bheidh agat leis na comhlachta� seirbh�se poibl� at� �daraithe chun an uimhir PSP a �s�id.

Leagan amach na n-uimhreacha PSP at� ann cheana

Naoi gcarachtar at� sna huimhreacha PSP reatha. Seacht ndigit a bh�onn i gceist sna ch�ad seacht n-�it, arna lean�int le carachtar amh�in aib�treach i su�omh 8 agus sp�s n� an litir "W" i su�omh 9 (Thugta� uimhreacha "W" go traidisi�nta do mhn� p�sta; is �ard a bh�odh ann uimhir PSP an fhir ch�ile, agus "W" curtha leis i su�omh 9.).

An raon nua uimhreacha PSP

Beidh an Roinn ag tabhairt isteach raon nua uimhreacha PSP, le h�ifeacht �n 1 Ean�ir 2013, tr� carachtar aib�treach eile, seachas "W", a chur i su�omh 9 (m.sh. 1234567TA).

Beidh an carachtar alpha i su�omh 8 i gc�na�, ag feidhmi� mar charachtar seice�la i gc�s gach uimhir PSP nua agus gach uimhir PSP at� ann cheana. D� r�ir sin athr�far an r�omh (Modulus 23) lena sol�thra�tear an carachtar sin chun nach meascfar "seanuimhir" agus "uimhir nua" ina mbeadh na ch�ad seacht ndigit d�reach mar an gc�anna � f�ach an n�ta th�os ar r�omh Modulus 23.

Bunt�ist� an chur chuige seo

Beidh ag an r�iteach seo chun raon na n-uimhreacha PSP a leathn� na bunt�ist� seo a leanas:

  • An r�iteach n� raon na n-uimhreacha at� ann cheana a leathn� seachas leagan amach nua a thabhairt isteach. Ar an tsl� sin is l� cur isteach a dh�anfar ar �s�ideoir� ar ch�rais TFC toisc nach nd�anfar aon athr� ar fhad na huimhreach PSP.
  • N� g� aon athr� ar fhoirmeacha at� ann cheana toisc go mbeidh m�id r�imse na n-uimhreacha d�reach mar an gc�anna.
  • C�rais TFC a l�ann an uimhir PSP agus � sin amh�in, n� g� iad a athr�. Ach beidh r�omh nua suim sheice�la de dh�th ar na c�rais sin a sheice�lann an uimhir.
  • Fanfaidh gach uimhir PSP at� ann cheana gan athr�. Na huimhreacha nua agus uimhreacha a chr�ochna�onn ar "W" i l�thair na huaire, beidh carachtar aib�treach neamhbh�n acu i su�omh 9.
  • Cuirfidh s� sin go m�r le stoc na n-uimhreacha PSP a bheidh ar f�il � deich milli�n uimhreacha nua nach m�r i gc�s gach litir den aib�tir a �s�idfear i su�omh 9. Cinnteoidh s� sin sol�thar m�r don todhcha�.

R�omh Modulus 23

R�omhtar an carachtar seice�la aib�treach i su�omh 8 � shuim ualaithe na n-uimhreacha ar fad mar aon le r�omh modulus 23. Mar sin seice�iltear go bhfuil gach digit sa su�omh ceart agus n�r malarta�odh aon ph�ire � cialla�onn an t-ual� nach ionann an tsuim nuair nach bhfuil na digit� san ord ceart.

Feidhmeoidh an carachtar aib�treach i su�omh 8 mar charachtar seice�la i gc�na� i gc�s seanuimhreacha agus uimhreacha nua PSP. Is mar seo a leanas a athr�far an r�omh (Modulus 23) chun nach meascfar "seanuimhir" agus "uimhir nua" ina mbeadh na ch�ad seacht ndigit d�reach mar an gc�anna:

  1. Leithdh�ilfear luach uimhri�il ar an gcarachtar nua aib�treach i su�omh 9 ("A" = 1, "B" = 2, C = 3, srl.). Luach nialais a bheidh ag "W" n� b�n�n san uimhir reatha.
  2. Sannfar ual� de 9 do choibh�is uimhri�il an charachtair aib�trigh i su�omh 9.
  3. D� r�ir sin is � "T" an carachtar seice�la i gc�s na seanuimhreach 1234567, ach "F" a bheidh mar charachtar seice�la i gc�s na huimhreach nua 1234567_A.

N� athr�idh an r�omh nua Modulus 23 an carachtar seice�la aib�tr� i gc�s uimhreacha PSP at� ann cheana toisc gur luach uimhri�il nialais a chuirfear i bhfeidhm i gc�s b�n�in n� "W" i su�omh 9.

Last modified:07/07/2009
 

 Íoslódáilí

 
 

 Foirmeacha Iarratais