Creidi�int� �rachais Sh�isialaigh Ph�-choibhneasta (�SPC)


Print page

M�s fosta� th� a n-asbhaintear �SPC as do thuilleamh gach seachtain.  M� t� t� breoite, d�fhostaithe n� m� th�ann t� ar scor luath, mar shampla, d�fh�adfadh s� nach n-asbhainf� �SPC d�ot. D�fh�adf� c�ili� le haghaidh �creidi�int� ina ionad sin. Is cos�il na 'creidi�int�' seo agus rann�oca� �SPC a �ocann t� fad a bh�onn t� ag obair.

Bronntar �creidi�int� de ghn�th ag an r�ta c�anna le do rann�oc �SPC deiridh.

MAR SHAMPLA

M� d'�oc t� �SPC Aicme A i d'fhosta�ocht dheiridh agus m� ch�il�onn t� le haghaidh 'creidi�int�' cosn�idh na 'creidi�int�' a thugfar duit do theidl�ocht ar shochair Aicme A mar a liosta�odh roimhe seo.

D�fh�adf� �creidi�int� a fh�il fad a bh�onn �oca�ochta� leasa sh�isialaigh � n-�ileamh agat toisc go bhfuil t� d�fhostaithe agus fad a bh�onn t� ar ch�rsa F�S. Cosna�onn do 'chreidi�int�' do theidl�ocht ar shochair agus ar phinsin sa todhcha�.

Le bheith i dteideal �creidi�int� �SPC, n� m�r rann�oca� �SPC a bheith �octha agat i bpost roimhe sin. M�s amhlaidh, ag uair ar bith i do shaol oibre, nach bhfuil aon rann�oca� �SPC �octha n� creidi�naithe agat le haghaidh 2 bhliain ch�nach as a ch�ile, n� f�idir leat 'creidi�int�' a fh�il go dt� go bhfillfidh t� ar obair agus rann�oca� �SPC a �oc go ceann 26 seachtaine ar a laghad. N� f�idir rann�oca� �octha ag Aicme J a �s�id chun an coinn�oll seo a sh�samh.

'Creidi�int�' r�amh-iontr�la 

Tugtar na �creidi�int� r�amhiontr�la seo � th�s na bliana c�nach ioncaim ina dtosa�onn t� ag obair suas chuig an d�ta ar an dtosa�onn t� ag obair agus le haghaidh an d� bhliain c�nach ioncaim d�reach roimpi.

Leis na �creid�int� seo d�fh�adf� c�ili� le haghaidh Sochar Breoiteachta, Cuardaitheora Poist, M�ithreachais n� Ucht�la chomh luath agus a bh�onn rann�oca� �SPC �octha agat ar son obair 39 seachtaine.  Uair amh�in is ea a thugtar 'ceidi�int�' r�amhiontr�la de ghn�th.  

Creidi�int� �Mac L�inn� 

F�adfar �creidi�int� a thabhairt ar son tr�imhs� in oideachas l�naimseartha (m.sh. tr�� leibh�il), m�s amhlaidh:

  • go raibh t� ag obair roimh th�s an ch�rsa agus gur �oc t� �SPC Aicme A,
  • gur thosaigh t� an c�rsa roimh aois 23 agus
  • go bhfuil t� tar �is tos� i do ch�ad phost in�rachais.

Nuair a chuirfidh t� isteach ar 'chreidi�int�' mac l�inn, beidh ort iad seo a leanas a shol�thar:

  • deimhni� scr�ofa �n scoil/gcol�iste go raibh t� i do mhac l�inn ansin; 
  • na d�ta� a d'fhreastail t� ar an scoil/ar an gcol�iste, agus
  • deimhni� maidir le do athiontr�il i bhfosta�ocht l�naimseartha in�rachais.

Uair amh�in is ea a thugtar creidi�int� 'mac l�inn'.

Creidi�int� le linn bhreoiteachta n� d�fhosta�ochta

Tugtar �creidi�int� go huathoibr�och d�aon tr�imhse ina bhfaigheann t� Sochar Breoiteachta, Cuardaitheora Poist, Sl�inte agus S�bh�ilteachta, M�ithreachais n� Ucht�la, Pinsean Easl�ine, St�it (Idirlinne) n� Sochar C�ram�ra.  Is f�idir �creidi�int� a thabhairt chomh maith do thr�imhs� de Shochar D�obh�la, Li�ntas Cuardaitheora Poist, Li�ntasR�amhscoir, n� Li�ntas C�ram�ra, n� m� bh�onn t� p�irteach i sc�im oideachais n� oibre ph�irtaimseartha do dhaoine d�fhostaithe.

M� t� t� breoite n� d�fhostaithe, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh 'creidi�int�' fi� muna bhfuil Sochar Breoiteacha n� �oca�ocht dh�fhosta�ochta � f�il agat. D�fh�adfadh sin tarl� sna c�sanna seo a leanas:

  • m�s amhlaidh nach bhfuil d�thain rann�oca� �SPC agat chun c�ili� do shochar;       
  • go bhfuil deireadh tagtha le do thr�imhse sochair, n�          
  • m� dh�ch�il�tear th� � �oca�ochta� d�fhosta�ochta a fh�il de dheasca aighnis tionscla�che.  

M� t� t� d�fhosaithe, d�fh�adfadh s� go mbeife� c�ilithe chun s�ni� le haghaidh �creidi�int� ag an Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh.

Chun �creidi�int�' a fh�il fad a bh�onn t� breoite n� neamh�balta chun oibre, caithfidh t� fianaise docht�ra a sheoladh fad a mhaireann do bhreoiteacht chuig:

An Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh
Bosca Poist 1650
Baile �tha Cliath 1

n� do theastas doch�ra a thabhairt don fhoireann san Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh.

Creidi�int� � St�tseirbh�sigh agus Seirbh�sigh Phoibl� a �ocann �SPC ag Aicme B, C n� D

M� bh�onn ort �ir� as an obair de dheasca drochshl�inte agus m�s d�cha go mbeadh t� breoite go ceann i bhfad, ba cheart duit teastais docht�ra a sheoladh ag eatraimh bhliant�la chomh fada is a bh�onn t� breoite n� go dt� go sroicheann t� aois 66 chuig Rann�g na Rann�oca� Deonacha (f�ach an seoladh thuas). D'fh�adfadh s� go bhfaighidh t� �creidi�int� ar son gach seachtain breoiteachta. Cabhr�idh na �creidi�int� seo chun do thaifead �rachais a choime�d cothrom le d�ta agus cosn�idh do theidl�ocht amach anseo ar Phinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Rann�oca�och) n� �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och). Gheofar sonra� breise sa bhileog eolais SW 20.

'Creidi�int�' C�rsa� Oili�na    

   D�fh�adfadh s� go bhfaighfe� �creidi�int� chomh maith nuair a fhreastala�onn t� ar ch�rsa oili�ina de chuid F�S, Cert, Bord Iascaigh Mhara (BIM) n� TEAGASC, ar choinn�oll go raibh t� i bhfosta�ocht in�rachais ag �SPC Aicme A n� ag f�il 'creidi�int�' roimh dul ar an gc�rsa.           Coime�dfaidh na �creidi�int� seo do thaifead �rachais sh�isialaigh cothrom le d�ta fad a bh�onn t� ar an gc�rsa agus d'fh��dfadh siad cabhr� leat c�ili� le haghaidh sochar leasa sh�isialaigh sa todhcha�.

Eolas Breise

Gheofar sonra� breise i leabhr�n eolais SW 12.

Last modified:22/09/2008
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img