�rachas S�isialach P�-choibhneasta (�SPC) Aicm� Rann�oca�


Print page

Cad is Rann�oca� Deonacha ann?

Rann�oca� �SPC is ea Rann�oca� Deonacha a bhfuil s� de rogha agat a �oc m� t� t� idir aois 16 agus 66 agus m�s amhlaidh nach bhfuil t� cl�daithe a thuilleadh ag �SPC �igeantach i bhfoirm fosta�ocht in�rachais, f�infhosta�ocht n� rann�oca� creidi�naithe.

D�fh�adfadh �oc Rann�oca� Deonacha cabhr� chun do theidl�ochta� ar Phinsean Rann�oca�och a choime�d n� a fheabhs�.  N� shol�thra�onn siad cl�dach d�aon sochair ghearrth�armacha ar n�s Sochar Cuardaitheora Poist, Sochar Breoiteacha, Sochar M�ithreachais n� Sochar C�ire�la. 

Conas a ch�il�onn duine le bheith ina rann�oca� deonach?

Le bheith i do rann�oca� deonach caithfidh t� na coinn�ollacha seo a leanas a chomhl�onadh:

 • 260 seachtain de �SPC a bheith �octha agat faoi �SPC �igeantach i bhfosta�ocht n� i bhf�infhosta�ocht, agus
 • iarratas a dh�anamh laistigh de 12 mh� � dheireadh na bliana rann�oca* inar �oc t� �SPC �igeantach den uair dheiridh n� ina raibh rann�oc creidi�naithe agat (�creidi�int�).   
 • toili� Rann�oca� Deonacha a �oc � th�s na seachtaine rann�oca tar �is na seachtaine inar �oc t� �SPC den uair dheiridh n� ina raibh rann�oc creidi�naithe agat.

Faoi reachta�ocht an AE n� ceadmhach do dhuine a bheith faoi r�ir ch�ras �rachais sh�isialaigh dh� bhallst�t n� n�os m� ag an am c�anna. Cialla�onn sin nach ceadmhach duit Rann�oca� Deonacha a �oc in �irinn fad a bh�onn t� i bhfosta�ocht in�rachais, i bhf�infhosta�ocht, ag f�il rann�oca� creidi�naithe n� ag �oc Rann�oca� Deonacha i mballst�t eile de chuid an AE.

* Bliain Rann�ocaAn tArdr�ta: 

An t�osr�ta: 

R�ta Speisialta:

C� na sochair a chl�da�onn na Rann�oca� Deonacha?

Seo iad na sochair de r�ir gach r�ta Rann�oca Deonaigh:

 • Sol�thra�onn Rann�oca� Deonacha Ardr�ta cl�dach i gc�s:
  Pinsean St�it (Idirlinne),
 • Pinsean St�it (Rann�oca�och),
 • Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Rann�oca�och),
 • �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och), Deontas M�ala.

Sol�thra�onn Rann�oca� Deonacha �osr�ta cl�dach i gc�s:

 • Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Rann�oca�och),
 • �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och),
 • Deontas M�ala.

 
F�ach, le do thoil, nach bhfuil Rann�oca� Deonacha �osr�ta inr�ofa don Phinsean St�it (Idirlinne) n� don Phinsean St�it (Rann�oca�och)

Sol�thra�onn Rann�oca� Deonacha ag an R�ta Speisialta cl�dach i gc�s:

 • Pinsean St�it (Rann�oca�och),
 • Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir (Rann�oca�och),
 • �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�oca�och),
 • Deontas M�ala.

Conas a nd�anfainn iarratas chun bheith i mo rann�oca� deonach?

Chun bheith i do rann�oca� deonach n� m�r duit foirm iarratais VC1 a chomhl�n� agus a sheoladh chuig an seoladh a thugtar air. Pr�ise�lfaidh Rann�g na Rann�oca� Deonacha an t-iarratas agus cuirfidh sc�ala chugat maidir le cib� ar ch�iligh t� chun bheith i do rann�oca� deonach faoi sc�im na rann�oca� deonacha.

Conas a �ocfaidh m� Rann�oca� Deonacha?

M� ghlactar le d�iarratas cuirfear in i�l duit an m�id a bheidh dlite agus conas an �oca�ocht a dh�anamh. N�or cheart duit aon �oca�ocht a dh�anamh n� go nglacfar le d�iarratas agus go dt� go bhfaigheann t� iarratas ar �oca�ocht. M� fhanann t� ar sc�im na rann�oca� deonacha gheobhaidh t� f�gra bliant�il de na m�ideanna breise a bheidh le h�oc de r�ir mar a bheidh siad dlite.

Is f�idir rann�oca� deonacha a �oc le seic, dr�acht bainc�ara n� le buanord�

Cathain a bheidh an Rann�oc Deonach deiridh �octha agam?

M� fhilleann t� ar fhosta�ocht in�rachais, ar fh�infhosta�ocht n� m� ch�il�onn t� do rann�oca� creidi�naithe n� bheidh t� c�ilithe a thuilleadh chun bheith i do rann�oca� deonach agus n�or cheart duit aon rann�oca� deonacha eile a �oc. Seo mar at� an sc�al in �irinn agus i mballst�it uile an AE.

M� th�ann t� ar scor ag aois 65 agus m� fhaigheann t� Pinsean St�it (Idirlinne) n� g� duit aon Rann�oca� Deonacha eile a �oc.

Ach fi� muna dt�ann t� ar scor ag aois 65, n� �ocfaidh t� aon Rann�oca� Deonacha eile tar �is duit aois 66 a shroicheadh.


Gheofar eolas breise ar Rann�oca� Deonacha �

Rann�g na Rann�oca� Deonacha 
An Roinn Gn�tha� S�isialacha agus Teaghlaigh,
B�thar Chorca�,
Port L�irge.
Teileaf�n: (051) 356000
(01) 7043000
Facs: (051) 877838

volcons@welfare.ie

Sc�im na dTeaghlach�ir�   

                
M� t� t� ar saoire �n obair chun aire a thabhairt do ph�iste/ph�ist� (faoi aois 12) n� d'aosach n� do ph�iste �agumasaithe os cionn aois 12, d'fh�adfadh s� gurbh fhearr mar a d'oirfeadh Sc�im na dTeaghlach�ir� duit. Faoin sc�im seo, tugaimid neamhaird ar na blianta a chaith t� i mbun c�raim nuair a oibr�mid amach do theidl�ocht ar Phinsean St�it (Rann�oca�och).

Gheofar breis eolais �:

Rann�g na dTeaghlach�ir�
An Oifig Sheirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Teach Gandon
Sr�id Amiens
Baile �tha Cliath 1.

Point� t�bhachtacha
Last modified:22/02/2011
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img