Dreasacht um Obair Pháirtaimseartha


Print page

Réamhrá

Tugann an Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha (SDPP) deis do dhaoine áirithe atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) glacadh le hobair lánaimseartha agus liúntas speisialta seachtainiúil a fháil in áit na híocaíochta cuardaitheora poist. Tá sí beartaithe mar chloch chora i dtreo na hoibre lánaimseartha. Ní mór duit bheith ar fáil d’obair lánaimseartha agus bheith ag lorg obair lánaimseartha fad is atá tú páirteach sa Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha.

Rialacha

Is féidir leat páirt a ghlacadh sa Scéim DPP má dhéanann tú obair pháirtaimseartha ar feadh níos lú ná 24 uair in aghaidh na seachtaine agus má bhí tú i gceachtar den dá chás seo a leanas díreach roimhe sin:

  • Ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) ar bhonn fadtéarmach ar feadh 390 lá (15 mhí) ar a laghad. Cuirtear laethanta dífhostaíochta agus tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) san áireamh sna 390 lá má bhí tú ag fáil LCP díreach sula bhfuair tú Sochar Cuardaitheora Poist.
  • Ag fáil íocaíocht sheachtainiúil Chuardaitheora Poist ar luach €125.40 ar a laghad má tá tú singil nó ar luach €204.50 ar a laghad má tá tú ag fáil méadú do dhuine fásta cáilithe.

Is gá duit gealladh freisin go bhfanfaidh tú sa scéim ar feadh 2 mhí. Is féidir leat níos mó ná post páirtaimseartha amháin a dhéanamh ach ní féidir leat obair a dhéanamh ar feadh níos mó ná 24 uair san iomlán. Ní mór gur dóchúil go mairfidh an post páirtaimseartha a fhaigheann tú ar feadh 2 mhí ar a laghad agus go bhfuil sé inárachais in Aicme ÁSPC A nó J. Má fhaigheann tú obair lánaimseartha, níl cead agat filleadh ar an Scéim DPP ag deireadh d’oibre lánaimseartha, beag beann ar a ghiorra a bhí d'obair lánaimseartha. Níl daoine féinfhostaithe cáilithe le haghaidh na scéime seo.

Ré na híocaíochta

I dtosach, is ceadmhach fanacht sa Scéim DPP ar feadh bliain amháin. D'fhéadfaí é sin a shíneadh ar feadh tréimhse níos faide. Agus tú páirteach sa scéim, ba cheart duit leanúint le hobair lánaimseartha a lorg.

Rataí

In ionad do ghnáthíocaíochta fostaíochta, gheobhaidh tú an liúntas seachtainiúil seo a leanas:

  • €125.40 in aghaidh na seachtaine má tá tú singil
  • €204.50 in aghaidh na seachtaine má fhaigheann tú méadú do dhuine fásta cáilithe

Níl aon mhéaduithe ar na rátaí sin do leanaí cáilithe. Íoctar an liúntas beag beann ar an airgead a thuilleann tú i do phost. Ach beidh do phá incháinithe mar is gnách.

Conas iarratas a dhéanamh

Nuair a bheidh an post páirtaimseartha faighte agat, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d'oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó le hionad áitiúil Intreo chun iarratas a dhéanamh ar an scéim DPP. Iarrfar ort foirm iarratais PTA 1 a chomhlánú agus sonraí a thabhairt faoi d'fhostaíocht pháirtaimseartha.

Beidh ar d’fhostóir foirm PTJI2 a chomhlánú ag deireadh gach tréimhse 4 seachtaine chun a dheimhniú gur oibrigh tú agus go bhfuil tú ag gabháil d'fhostaíocht inárachais. Ní mór duit dearbhú a shíniú (ag úsáid an fhoirm chéanna) a dheimhníonn níos lú ná 24 uair oibrithe gach seachtain agat. Caithfidh tú an fhoirm seo cur ar ais chuig d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó chuig ionad áitiúil Intreo. Má tá aon mhoill chun an fhoirm a chur ar ais, cuirfear an íocaíocht ar fionraí go dtí go bhfaigheann an fhoirm. Déanann an íocaíocht tríd EFT.

Má chríochnaíonn do phost nó má chríochnaíonn tú an scéim DPP, beidh tú cáilithe arís le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist fadtéarmach, fad is nach bhfuil aon athrú ar do chúinsí (seachas an post páirtaimseartha a chríochnú). Mar rogha eile, beidh tú cáilithe le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist má tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat.

Sochair thánaisteacha

Ní íoctar aon sochair thánaisteacha fad is atá tú páirteach sa scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha. Is féidir leat do chárta leighis a choinneáil ar feadh thréimhse na scéime DPP, beag beann ar do thuilleamh ar feadh tréimhse nach mó ná 3 bliana. Leanfaidh tú le bheith cáilithe le haghaidh Forlíonadh Cíosa, ach déanfar do thuilleamh a mheasúnú in aghaidh d’fhorlíonta.

Achomhairc

Is scéim neamhreachtúil í an scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha agus ní féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh in aghaidh cinnidh. Mura bhfuil tú sásta le cinneadh maidir leis an scéim, is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig an Oifigeach atá i gceannas ar an Scéim Dhreasachta Poist Pháirtaimseartha ag d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas chuig d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó chuig ionad áitiúil Intreo.

Last modified:21/03/2018
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara