Rogha Oideachais P�irtaimseartha


Print page

Eolas

Is f�idir �oca�ocht chaomhn�ra a dh�anamh le duine a thugann c�ram do dh�lleachta. N� g� duit a bheith ceaptha go dl�thi�il mar chaomhn�ir. Tabharfar an �oca�ocht chaomhn�ra duit m� ch�na�onn an d�lleachta leat agus m�s tusa at� freagrach as breathn� ina d(h)iaidh. N� fol�ir n� go rachaidh an �oca�ocht chun tairbhe an d�lleachta.

Is leis an d�lleachta f�in a dh�anfar an �oca�ocht m�s rud � go bhfuil s� n� s� ag freastal ar ch�rsa l�naimseartha oideachais, go bhfuil s� n� s� idir 18 agus 22 bliana d'aois, agus nach bhfuil c�na� air n� uirthi leis an gcaomhn�ir n� faoina c(h)�ram.

F�adfaidh an �oca�ocht seo a bheith rann�ocach agus bunaithe ar na h�oca�ochta� �SPC a rinne an tuismitheoir, n� f�adfaidh siad a bheidh neamh-rann�ocach agus ag braith ar th�st�il acmhainne.

N� f�idir leat ach ceann amh�in d�obh seo a leanas a �ileamh:

  • �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�ocach) ar a dtugta� Li�ntas D�lleachta (Rann�ocach) roimhe seo
  • �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) ar a dtugta� Li�ntas D�lleachta (Neamh-Rann�ocach) roimhe seo
  • Sochar D�lleachta faoi Sc�im na Sochar Gortuithe Ceirde

D'fh�adf� a bheith i dteideal Deontas M�ala a fh�il.

N� f�idir leat �oca�ocht chaomhn�ra agus li�ntas c�raim altrama a fh�il.


Rialacha

Glactar leis go bhfuil leanbh ina dh�lleachta:

  • M� t� s� n� s� faoi bhun 18 (n� faoi 22 m� t� s� n� s� i mbun oideachas l�naimseartha)
  • T� an bheirt thuismitheoir� marbh, n�
  • T� tuismitheoir amh�in marbh n� n� fios c� bhfuil s�/s� n� t� an leanbh tr�igthe aige/aici n� teipthe orthu sol�thar a dh�anamh don leanbh, agus
  • N� fios c� h�/h� an tuismitheoir eile n� t� an leanbh tr�igthe aige/aici n� teipthe orthu sol�thar a dh�anamh don leanbh.

�oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�ocach)
T� an d�lleachta i dteideal �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�ocach) a fh�il m� d'oibrigh ceachtar d� t(h)uismitheoir uair ar bith agus m� t� rann�oca�ochta� �SPC d�anta aige n� aici ar feadh 26 seachtaine. Is f�idir � seo a �oc le d�lleachta at� ina c(h)�na� sa st�t n� thar lear agus n�l aon t�st�il acmhainne i gceist. Is leis an gcaomhn�ir a dh�antar an �oca�ocht go dt� go mb�onn 18 bliana sl�n ag an leanbh n� go dt� a 22� breithl� m� t� s� n� s� ar ch�rsa oideachais l�n aimseartha.

�oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach)
Is �oca�ocht neamh-rann�ocach � seo do leana� nach bhfuil i dteideal �oca�ocht rann�ocach a fh�il. Is � acmhainn an linbh a th�st�ltar don �oca�ocht seo. Is leis an gcaomhn�ir a dh�antar an �oca�ocht go dt� go mb�onn 18 bliana sl�n ag an leanbh n� go dt� a 22� breithl� m� t� s� n� s� ar ch�rsa oideachais l�n aimseartha.

�oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) agus gn�th-ch�na�
� 1 Bealtaine 2004 i leith n� m�r go mbeidh "gn�th-ch�na�" ort in �irinn d'fhonn c�ili� d'�oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) Faigh amach tuilleadh faoi ghn�th-ch�na�.

�oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) agus Rialacha an AE
� 5 Bealtaine 2005 s�s�idh saor�naigh de chuid an AE at� fostaithe n� f�infhostaithe in �irinn crit�ir an ghn�th-ch�naithe chun c�ili� don �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach).

Pinsean D�lleachta faoi Sc�im na Sochar Gortuithe Ceirde
Is f�idir pinsean d�lleachta� beag�n n�os airde a �oc faoi Sc�im na Sochar Gortuithe Ceirde m�s rud �:

  • Go bhfuair an tuismitheoir, an leasthuismitheoir n� an duine at� ag coth� an linbh n� na leana� b�s de thoradh gortaithe ag obair
  • N� de thoradh galair cheirde
  • Go raibh s� n� s� ag f�il Pinsin Mh�chumais ar measadh � a bheith de 50% n� n�os m� ag am a b(h)�is.

N�l aon t�st�il acmhainne i gceist maidir leis an sochar seo, agus n�l aon riachtanas ann maidir le h�oca�ochta� �SPC chomh fada is a rinneadh �oca�ocht seachtaine amh�in �SPC.


Rata�

Is � �161 (� Ean�ir 2012) in aghaidh na seachtaine an �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�ocach). Is � �161 (� Ean�ir 2012) in aghaidh na seachtaine an �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) freisin ach n� m�r t�st�il acmhainne a dh�anamh le f�achaint an bhfaighidh t� an m�id ioml�n.

� Ean�ir 2012 i leith is � �164.80 an pinsean d�lleachta at� in�octha faoin Sc�im um Shochar Gortuithe Ceirde.


Conas iarratas a dh�anamh

�osl�d�il agus comhl�naigh an fhoirm iarratais GP1(pdf). F�adfaidh t� foirm iarratais a fh�il freisin i ngach oifig poist.


C� h�it a dh�anfaidh m� iarratas

Oifig Sheirbh�s� Pinsin

Department of Social Protection
Oifig Sheirbh�s� Pinsin
B�thar an Chol�iste
Sligeach
Sligo
Ireland

Locall:1890 500 000

Is f�idir leat r�omhphost don Rann�g �oca�ocht chaomhn�ra a sheoladh tr�d an fhoirm fhiosraithe daingnithe �oca�ocht Chaomhn�ra (Rann�ocach) n� fhoirm fhiosraithe daingnithe �oca�ocht Chaomhn�ra (Neamh-Rann�ocach) a �s�id. M�s mian leat labhairt duine-le-duine faoi do theidl�ochta�, is f�idir leat cuairt a thabhairt ar d'ionad Faisn�ise do Shaor�naigh �iti�il, oifig leasa sh�isialaigh �iti�il n� ionad Intreo.


Last modified:08/10/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí