Ionaid Chlárúcháin ar Líne CSP


Print page
Ceatharlach Ionad Intreo, Ceatharlach, Ascaill Kennedy, Ceatharlach
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Muine Bheag, Sráid Uí Leasrí, Muine Bheag
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, An Tulach, Ascaill Kennedy, Ceatharlach 
An Cabhán ​ Ionad Intreo, An Cabhán, Bhóthar Bhaile Átha Cliath, An Cabhán​
​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh Béal Átha Conaill, Aonad 5, Foirgneamh an Conallaigh, An tSráid Mhór Béal Átha Conaill
An Clár Ionad Intreo, Inis, Bóthar Chill Rois, Inis, An Clár​
​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh Cill Rois, Sráid na Vandeleur, Cill Rois, An Clár 
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Sráid na Parlaiminte, Inis Díomáin, An Clár
Corcaigh Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Sráid an Droichid, Beanntraí, Corcaigh
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, 96 An Phríomhshráid Thuaidh, Droichead na Bandan
Ionad Intreo, Cóbh, Cé an Loingsigh, An Cóbh, Corcaigh
Ionad Intreo, Teach Chúirt na Mainistreach Corcaigh, Cé Sheoirse, Corcaigh
Ionad Intreo, Sráid Hanover Corcaigh, Sráid Hanover, Corcaigh
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Lána an Mhargaidh, Cionn tSáile, Corcaigh 
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, 72 An Phríomhshráid Chúil, Mala, Corcaigh
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, An Phríomhshráid, Áth Trasna, Corcaigh
​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh Cloich na Coillte, Aonad 2, Ionad Siopadóireachta Supervalu, Faxbridge, Cloich na Coillte
​Oifig Brainse Leasa Shóisialaigh Mainistir na Corann, An tIonad Fiontraíochta, Bóthar Uí Dhuibhir, Mainistir na Corann
​Oifig Brainse Leasa Shóisialaigh An Sciobairín, An tSeanchéarta, Sráid Mardyke, An Sciobairín​
Dún na nGall Ionad na Seirbhísí Poiblí, Baile Dhún na nGall
​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Bealach Féich, Aonad 1, Garvan Court, An Phríomhshráid, Bealach Féich, Dún na nGall
Ionad Intreo, Bun Cranncha, Bóthar Mhic Artúir, Ard Rámhann, Bun Crannacha, Dún na nGall
Ionad Intreo, Dún Fionnachaidh, An Phríomhshráid, Dún Fionnachaidh, Dún na nGall
Ionad Intreo, An Clochán Liath, Ionad Seirbhíse Poiblí, Bóthar Ghaoth Dobhair, An Clochán Liath, Dún na nGall.
Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn, Dún na nGall
Baile Átha Cliath Lárionad CSP Sráid Cumberland Thuaidh, 23-28 Sráid Cumberland Thuaidh, Baile Átha Cliath 1
Lárionad CSP Teach D'Olier, Sráid D'Olier, Baile Átha Cliath 2 
Lárionad CSP Theach Gandon, Teach Gandon, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1
Ionad Intreo, Baile Formaid, Ascaill an Rois Mhóir, Baile Formaid, BÁC 10
Ionad Intreo, Baile Munna, An tSráid Mhór, Baile Munna, BÁC 9
Ionad Intreo, Cearnóg an Easpaig, Cnoc Réamainn, BÁC 2
Ionad Intreo, Baile Bhlainséir, Teach Westend, Bóthar Snugborough, BÁC 15
Ionad Intreo, An Chúlóg, Ionad Sibhialta an Taoibh Thuaidh, Bóthar Bhun Raite, An Chúlóg, BÁC 17
Ionad Intreo, Sráid Chorcaí, Foirgneamh na nGildeanna, Sráid Chorcaí, BÁC 8
​Ionad Intreo, Cluain Dolcáin, Bóthar an 9ú Loca, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 
Ionad Intreo, Dún Laoghaire, 18-21 Sráid Cumberland, Dún Laoghaire, Baile Átha Cliath
Ionad Intreo, Fionnghlas,Bóthar Mhic Mhaoilíosa, BÁC 11
Ionad Intreo, Cill Bharóg , Ionad Siopadóireachta Greendale, Bóthar Greendale, Cill Bharróg, BÁC 5
Ionad Intreo, Bóthar na hUaimhe, Bóthar na hUaimhe, BÁC 7
​Ionad Intreo An Garrán Cnóc, Ionad Siopadóireachta An Garrán Cnó, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14​
Ionad Intreo, Tamhlacht, An Chearnóg, Tamhlacht, BÁC 24
Lárionad CSP Thamhlachta, Aonad 247, Leibhéal 2, Ionad Siopadóireachta na Cearnóige, Baile Átha Cliath 24
Gaillimh Ionad Intreo,  Ionad Sheáin Uí Dhugáin, Bóthar Fhaiche an Aonaigh, Gaillimh
Ionad Intreo, An Clochán, Bóthar na Gaillimhe, An Clochán, Gaillimh
Ionad Intreo, Baile Locha Riach, Teach Iarnróid, Bóthar an Stáisiúin, Baile Locha Riach, Gaillimh
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Bóthar Bhaile Locha Riach, An Gort 
Ciarraí Ionad Intreo, Ardán Naomh Bréanann, Cathair Saidhbhín, Ciarraí
Ionad Intreo, Neidín, ,Sráid an Droichid, Neidín, Ciarraí
Ionad Intreo, Cill Airne, Cúirt na Páirce, Bóthar na Feá, Cill Airne, Ciarraí
Ionad Intreo, Lios Tuathail, An Chearnóg, Lios Tuathail, Ciarraí
Ionad Intreo, Trá Lí, Plás Godfrey, Trá Lí, Ciarraí
Cill Dara Ionad Intreo, An Droichead Nua, Bóthar Achadh Mhórdha, Droichead Nua, Cill Dara
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Sráid Laighean, Baile Áth Í, Cill Dara
Cill Chainnigh Ionad Intreo, Cill Chainnigh, Tithe an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh
Laoise Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Stráid na hEaglaise, Port Laoise 
Liatroim Ionad Intreo, Cora Droma Rúisc, Bóthar Liatroma, Cora Droma Rúisc, Liatroim 
Ionad Intreo, An Cluainín, Bóthar Shligigh, Cluainín , Liatroim
Luimneach Ionad Intreo, Luimneach, Sráid Dhoiminic, Luimneach
Ionad Intreo, An Caisleán NuaThiart, An Gort Buí, An Caisleán Nua Thiar, Luimneach
Lárionad CSP na Luimneach, Cúirt an Pheirigh, Sráid Mhala Uachtarach, Luimneach
An Longfort Ionad Intreo, An Longfort, Tithe an Rialtais, Bóthar Bhéal Átha na Lao, An Longfort
Ionad Intreo, Droichead Átha, Cé Theach an Chustaim, Droichead Átha, Lú
Ionad Intreo, Dún Dealgan, Tithe an Rialtais, Bóthar San Alfonsas, Dún Dealgan, Lú
Mhaigh Eo Ionad Intreo, Acaill, Gob an Choire, Co. Mhaigh Eo
Ionad Intreo, Béal an Átha, Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo
Ionad Intreo, Béal an Mhuirthead, An tSráid Mheiriceánach, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo
Ionad Intreo, Caisleán an Bharraigh, Bábhún Theach Mhíchíl Mhic Dháibhéid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
Ionad Intreo , Cathair na Mart, Sráid James, Cathair na Mart, Maigh Eo
An Mhí Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Cearnóg Bheigtí, Ceanannas, An Mhí
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Sráid Haggard, Baile Átha Troim, An Mhí
Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, Teach Uí Chinnéide, Bóthar Uí Chinnéide,  An Uaimh, An Mhí
Úíbh Fhailí Ionad Intreo, Tulach Mhór, Foirgnimh an Chaisleáin, Sráid na Teamhrach, Tulach Mhór, Uíbh Fhailí
Ros Comáin Ionad Uimhir PSP Ros Comáin, Tithe an Rialtais, Bóthar Clochair, Ros Comáin
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Sráid Ail Finn, Mainistir na Búille, Ros Comáin
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Phríomh Shráid, An Caisleán Riabhach, Ros Comáin 
Sligeach Ionad Intreo, Sligeach , Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chrainn Mhóir, Sligeach
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh,Sráid Teeling, Tobar an Choire, Sligeach
​Tiobraid Árann ​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, An Chathair, Clós an Mhargaidh, An Chearnóg, An Chathair
​Oifig Brainse Leasa Shóisialaigh, Carraig na Siúire, 55 An tSráid Nua, Carraig na Siúire 
Ionad Intreo Cluain Meala, Teach an Chuain, An Ché Nua, Cluain Meala, Tiobraid Árann
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Radharc an tSéipéil, An tAonach,  Tiobraid Árann
Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, Sráid an Bhóthair, Durlas, Tiobraid Árann
​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Tiobraid Árann, 8 Sráid an Teampaill, Tiobraid Árann
Port Láírge Ionad Intreo, Port Láirge, Bóthar Chorcaí, Port Láirge
An Iarmhí Ionad Intreo, Baile Átha Luain , Bóthar Pháirc na nGrás, Baile Átha Luain, An Iarmhí
Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh, Sráid an Halla Dhuibh, An Muileann gCearr, An Iarmhí
Loch Garman Ionad Intreo, Loch Garman , Sráid Áine, Loch Garman
Chill Mhantáin Ionad Intreo, An tInbhear Mór, Páirc an Chaisleáin, An tInbhear Mór, Cill Mhantáin
​Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Bealach Conghlais, Lathaleere, Bealach Conglais ​
Ionad Intreo, Bré, Ionad Chualainn, An Phríomhshráid, Bré, Cill Mhantáin
Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh, Cill Mhantáin, Aonad E6, An tIonad, Fiontraíochta, The Murrough, Cill Mhantáin
​​
Last modified:09/08/2016