Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí


Print page

Eolas

Is uimhir shainiúil tagartha í d'uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) a chabhraíonn leat sochair leasa shóisialaigh, seirbhísí poiblí agus eolas in Éirinn a fháil. Áirítear an Roinn Coimirce Sóisialaí, na Coimisinéirí Ioncaim agus na Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sna gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí a úsáidíonn uimhreacha PSP chun daoine a aithint.

Bíonn 7 n-uimhir le litir amháin nó dhá litir ina ndiaidh i gceist le hUimhir PSP i gcónaí.

Is ainm nua don uimhir chánach (RSI) é an PSP. Má tá uimhir PSP do chéile ar aon uimhir leat agus má chríochnáionn d'uimhir PSP le 'W', b'fhéidir go mbeadh uimhir PSP nua de dhíth ort. Féach 'Uimhreacha W a chéimniú amach' thíos chun tuilleadh eolais a fháil.

Athruithe ar Uimhreacha PSP in 2013

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) ag síneadh an stoic reatha Uimhreacha PSP ó Eanáir 2013. Bhí gá leis an síneadh mar gheall gur úsáideadh an stoc go léir eile d'uimhreacha inúsáidte.

Beidh 9 gcarachtar i gceist leis na huimhreacha nua: 7 n-uimhir agus 2 litir. I gcás daoine aonair, beidh an dara litir san Uimhir PSP nua ‘A’, (cuir i gcás, 1234567FA) agus i gcásanna nach bhfuil daoine aonair i gceist, ar nós cuideachtaí teoranta, iontaobhais, comhpháirtíochtaí agus comhlachtaí neamhchorpraithe, beidh ‘H’ i gceist (cuir i gcás, 1234567WH).

Tosóidh an RCS leis na hUimhreacha PSP den fhormáid nua (do dhaoine aonair) a eisiúint sa chéad ráithe de 2013. Go dtí sin, leanfaidh siad leis na huimhreacha den tseanfhormáid a eisiúint ón stoc seanuimhreacha atá ann go fóill.

Sannfar an uimhir den fhormáid nua do gach cuideachta, iontaobhas, comhpháirtíocht agus comhlacht neamhchorpraithe a bheidh nuachláraithe i ndiaidh an 1 Eanáir 2013.

Ní athrófar Uimhreacha PSP agus uimhreacha Cláraithe Cánach agus leanfaidh siad ar aghaidh le bheith bailí.

D’Uimhir PSP a úsáid

Is féidir leat d'uimhir PSP a úsáid le haghaidh:

Tá uimhir PSP eisithe duit cheana má:

 • Rugadh in Éirinn tú i rith nó tar éis 1971
 • Thosaigh tú ag obair in Éirinn tar éis 1979
 • Tá tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh
 • Tá tú ag glacadh páirte sa Scéim Íocaíochta Drugaí.

Bíonn uimhreacha PSP clóscríofa ar na cáipéisí seo a leanas:

 • Carta Seirbhísí Sóisialacha
 • Carta Íocaíochta Drugaí
 • P60 (an tuairisceán bliantúil pá, cánach, agus ranníocaíochtaí leasa shóisialaigh ó d'fhostóir)
 • P45 (an tuairisceán cánach agus pá chun dáta eisithe ag an bhfostóir nuair a fhágann tú post)
 • Measúnú Cánach
 • Fógra Creidmheasanna Cánach ÍMAT
 • Carta Íocaíochta Sealadach.

Céimniú amach uimhreacha W

Roimh 2000 nuair a phós roinnt daoine bhí orthu an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí céanna lena gcéile a úsáid, ach le W ag deireadh na huimhreach. D’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim an uimhir W seo chun céilí a aithint i gcaidreamh ina ndearnadh Measúnú Comhpháirteach ar an lánúin.

D’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim uimhir W chun céilí a aithint i gcaidreamh ina ndearnadh Measúnú Comhpháirteach ar an lánúin. Bhí an uimhir W nasctha le huimhir PSP an Chéile Inmheasúnaithe (is é seo an téarma a úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim don chéile a ngearrtar cáin air/uirthi ar ioncam na beirte).

Tá na huimhreacha W á gcéimniú amach de réir a chéile. Níor eisíodh uimhir W ar bith ó 1999 i leith.

Más mar an gcéanna d’uimhir PSP le huimhir PSP do chéile, agus má tá W ag deireadh d’uimhreach, caithfidh tú uimhir nua PSP a fháil más amhlaidh:

 • Go bhfuil do chéile tar éis bás a fháil
 • Go bhfuil tú scartha nó colscartha ó do chéile
 • Gur eisíodh uimhir Árachais Shoisialta ort roimh 1979

Má eisíodh uimhir PSP nua ort tar éis 1979 agus sular phós tú, is féidir leis an Roinn an bunuimhir a bhí agat a ath-eisiúint ort má iarrann tú é.

Má tá d’uimhir W á athrú agat i gcomhair uimhir PSP nua, ní gá duit dul tríd an bpróiseas iarratais céanna le gach duine eile. Chun d’uimhir nua a fháil nó chun do sheanuimhir a fháil ar ais, téigh i dteagmháil le Rannóg Aitheantais na gCliant sa Roinn Coimirce Sóisialaí, is í an uimhir theileafóin ná (01) 704 3236.

Nuair a fhaigheann tú d’uimhir nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí, ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi d’Uimhir PSP nua trí úsáid a bhaint as Foirm 12A (pdf).

Táim chun bogadh go hÉirinn sul i bhfad – conas a fhaighim Uimhir PSP?

Ní fhéadann tú iarratas a dhéanamh ar Uimhir PSP roimh theacht duit go hÉirinn. Caithfidh tú bheith i do chonaí cheana féin in Éirinn chun iarratas ar uimhir PSP a dhéanamh. Iarrfar ort fianaise cháipéisíochta d’aitheantas agus de chónaí in Éirinn a thaispeáint. Beidh fianaise cháipéisíochta eile de dhíth, ag brath ar do náisiúntacht. Tá liosta iomlán de na cáipéisí ar riachtanach mar fhianaise ar d’aitheantas iad le fáil anseo.

Níl cónaí orm in Éirinn ach teastaíonn uimhir PSP uaim – conas a fhaighim í?

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh Uimhir PSP bheith ag teastáil ó dhaoine nach gcónaíonn in Éirinn. Mar shampla, d’fhéadfadh duine atá ina t(h)airbhí faoi uacht Éireannach uimhir PSP a sholáthar sular féidir bronnadh probháide a eisiúint.

Cuireann Seirbhísí Aitheantais Chliaint (SAC) sa Roinn Coimirce Sóisialaí Seirbhís Cláraithe d’iarratasóirí neamhchónaithe nach féidir leo freastal ar Ionad sannta Cláraithe PSP agus ag a dteastaíonn Uimhir PSP d’idirbheart le comhlacht sonraithe.

Má tá cónaí i dTuaisceart Éireann nó sa Ríocht Aontaithe ort agus má tá tú ag oibriú i bPoblacht na hÉireann (oibrí trasteorann), féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Uimhir PSP sa ghnáthbhealach ag Ionad sannta Cláraithe PSP.


Rialacha

Chun uimhir a fháil, beidh ort foirm iarratais a líonadh agus dearbhú aitheantais a chur ar fáil.

Más Éireannach tú, beidh ort na cáipéisí seo a chur ar fáil:

Agus

 • Aitheantas Fótagrafach mar do phas nó ceadúnas tiomána

Agus

 • Dearbhú de do sheoladh, mar bhille teaghlaigh i d'ainm.

Murab Éireannach tú, beidh ort na cáipéisí seo a leanas a chur ar fáil:

 • Do phas nó do charta náisiúnta aitheantais

Agus

 • Dearbhú de do sheoladh, mar bhille teaghlaigh i d'ainm.

Iarratais Linbh

Tugtar Uimhir PSP do leanaí a rugadh in Éirinn nuair a chláraítear a mbreith leis an bPríomh-Oifig Chlárúcháin (POC). Ciallaíonn sé seo nach gá duit iarratas a dhéanamh ar uimhir PSP do leanbh a rugadh in Éirinn.

Ní mór iarratas a chur isteach ar Uimhreacha PSP do leanaí a chónaíonn in, ach nár rugadh in Éirinn ag an tuismitheoir/caomhnóir. Is gá do cheann de na tuismitheoirí/caomhnóirí Uimhir PSP a bheith acu chun an leanbh a chlárú agus a nascadh lena gcuid sonraí.

Ba chóir don tuismitheoir/chaomhnóir fianaise aitheantais agus seolta a sholáthar agus fianaise ar dháta breithe an linbh, mar shampla, Teastas Breithe (An Ríocht Aontaithe amháin) nó pas an linbh féin nó iontráil an linbh ar phas an tuismitheora.

Rialáil Calaoise PSP

Déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí monatóireacht ar shaincheisteanna maidir le calaois aitheantais, cabhraíonn sí le dréachtú nósanna imeachta um próiseáil na n-iarratas agus fiosraíonn sí cáipéisí amhrasta. Ní mór don fhoireann in oifigí leasa shóisialaigh seiceáil a dhéanamh ar bharántúlacht na gcáipéisí tacaíochta, agus cásanna amhrasacha a chur ar aghaidh chuig saineolaithe calaoise cáipéisí i gcomhair a seiceála.

Conas iarratas a dhéanamh

Is í don Roinn Coimirce Sóisialaí amháin is féidir uimhir PSP a thabhairt duit. Is féidir liosta Oifigí Leasa Shóisialaigh Áitiúla a chláraíonn Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí ar an suíomh gréasáin na Roinne Coimirce Sóisialaí a fháil. Tabhair faoi deara go n-oibríonn roinnt oifigí córas coinne amháin . Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an oifig chun seiceáil an bhfuil coinne riachtanach

Tá liosta oifigí a thairgeann córas um áirithint coinní ar líne ar fáil anseo.

Más mian leat an tseirbhís córas coinne áirithinte ar líne a úsaid, is féidir rochtain air trí mywelfare.ie. Tosaítear an tseirbhís seo i bhfeidhm in áiteanna eile. Beidh an liosta seo uasdátaithe de réir mar cuirtear áiteanna eile leis.

Mura bhfuil d'uimhir PSP ar eolas agat, téigh i dteagmháil le d'ionad Intreo nó d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil agus gheobhaidh an fhoireann ansin d'uimhir duit.

Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil gníomhaireacht, duine, nó gníomhaire ar leith i dteideal d'uimhir PSP a iarraidh nó a úsáid, ba cheart duit dul i dteagmháil le Seirbhísí Aitheantais Chliaint sa Roinn Coimirce Sóisialaí. Ba choir duit teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Aitheantais Chliaint trí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ar líne nó tríd an nguthán ag 1890 927 999 nó (071) 967 2616.


Athrú ar Sheoladh

Seirbhísí Aitheantas Cliant

An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Lóghlao:1890 927 999

Last modified:24/11/2015
 

 Application Forms

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img