N�l an leathanach seo ar f�il as Gaeilge f�s


Print page

Informacje

Osoba poszukująca pracy, kt�ra podejmie pracę na zasadach wolontariatu na terenie Irlandii, może nadal być uprawniona do zasiłku lub zapomogi dla os�b poszukujących pracy, pod warunkiem, że pracując w charakterze wolontariusza, wciąż spełnia warunek gotowości do pracy na normalnych zasadach i rzeczywiście jej poszukuje.

Przykładowe prace w charakterze wolontariusza to:

  • opieka nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi;
  • pomoc w funkcjonowaniu klub�w młodzieży (youth clubs), grup wyznaniowych, klub�w sportowych, stowarzyszeń kultury, lokalnych stowarzyszeń mieszkańc�w.

Powyższe organizacje mogą działać zar�wno na poziomie og�lnokrajowym jak i lokalnym.

Opcja wolontariatu - cele

Stworzenie możliwości pracy w charakterze wolontariusza przy jednoczesnym pobieraniu kt�regoś ze świadczeń dla os�b poszukujących pracy, ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, chodzi o zachęcenie organizacji wolontariackich do angażowania, w największym możliwym zakresie, os�b poszukujących pracy do swojej działalności. Po drugie zaś, o umożliwienie osobom poszukującym pracy włączenia się w działalność wolontariacką i stworzenie odpowiedniej zachęty do tego.

Zasady

Nie istnieją trwałe i jednoznaczne przepisy stanowiące o tym, co składa się na pracę w charakterze wolontariusza. Tym niemniej, w wiekszości przypadk�w praca na stanowisku wolontariusza daje się łatwo opisać. Czynnikami branymi pod uwagę są:

  • rodzaj wykonywanej pracy;
  • cele i misja organizacji wolontariackiej;
  • liczba godzin przepracowanych w tygodniu;
  • ilość pieniędzy otrzymywana na pokrycie wydatk�w własnych związanych z zadaniami wolontariusza.

Praca w charakterze wolontariusza w normalnych warunkach zajmuje jedynie kilka godzin dziennie lub kilka dni w tygodniu. Nie wyklucza się jednak wykonywania zadań wolontariusza w pełnym wymiarze czasu pracy, jednakże w takich przypadkach wolontariat nie może być traktowany jako zastępcza forma dla zatrudnienia na normalnych zasadach lub spos�b na pozyskiwanie tanich pracownik�w. Jakakolwiek wypłata pieniędzy dla wolontariusza musi być ograniczona jedynie do pokrywania wydatk�w związanych z jego zadaniami, np. dieta na pokrycie koszt�w podr�ży lub posiłk�w.

Jak złożyć wniosek?

Osoba poszukująca pracy lub stosowna organizacja/grupa wolontariacka powinna złożyć prośbę o wydanie wniosku VW1 do lokalnego biura świadczeń społecznych (Local Social Welfare Office).

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek powinien zostać przesłany do lokalnego biura świadczeń społecznych. Następnie urzędnik podejmujący decyzje w danej sprawie, oceni czy fakt, że dana osoba rozpocznie pracę w charakterze wolontariusza nie wpłynie na spełnianie przez nią warunk�w do otrzymywania świadczeń dla os�b poszukujących pracy.

Decyzje dotyczące wolontariatu

Podczas wydawania decyzji w sprawie danego wniosku, urzędnik ustali, czy dana praca ma rzeczywiście charakter wolontariatu, zgodnie z kryteriami obowiązującymi przy przyznawaniu świadczeń dla os�b poszukujących pracy, i czy osoba wnioskująca o zgodę na wykonywanie pracy wolontariackiej nadal będzie spełniać warunki uprawniające ją do otrzymywania świadczenia dla os�b poszukujących pracy. Urzędnik podejmujący decyzję musi uzyskać pewność, że osoba podejmująca prace jako wolontariusz, będzie r�wnocześnie gotowa do podjęcia pracy na normalnych zasadach, jeżeli taka praca zostanie jej zaproponowana, i że rzeczywiscie poszukuje pracy (poza wolontariatem). Te warunki mają zastosowanie niezależnie od tego czy praca w charakerze wolontariusza będzie wykonywana przez daną osobę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.

Last modified:22/06/2010
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí