Oifig an Ombudsman � Eolas Teagmh�la


Print page

Is ioma� duine at� ag iarraidh ar an Roinn Coimirce S�isialta� i l�thair na huaire cib� an bhfuil siad i dteideal ais�oca�ocht den Rann�oca�ocht Sl�inte.  Mar sin ba mhaith leis an Roinn an c�s a shoil�iri� agus d'fh�adf� freagra do cheiste f�in a fh�il sna ceisteanna agus sna freagra� th�os.

1. An bhfuil ais�oca�ocht den Rann�oca�ocht Sl�inte ag dul dom?

M� thuill t� breis is �26,000 sna blianta 2008, 2009 agus 2010 bh� ort an Rann�oca�ocht Sl�inte a �oc agus n�l aon ais�oca�ocht ag dul duit.

M� thuill t� faoi bhun �26,000 agus m�s amhlaidh n�r thuill t� os cionn �500 in aon seachtain amh�in riamh n� bheadh Rann�oca�ocht Sl�inte �octha agat agus n� bheidh ais�oca�ocht ag dul duit.

D'fh�adfadh ais�oca�ocht a bheith ag dul duit m� thuill t� faoi bhun �26,000 in aon cheann de na blianta 2008, 2009 n� 2010

agus m�s amhlaidh gur thuill t� os cionn �500 in aon seachtain amh�in in aon cheann de na blianta sin.

Gheobhaidh t� sonra� do thuillimh ar an bhFoirm P60 a bhaineann leat f�in.

2. Conas a chuirim isteach ar an ais�oca�ocht?

M� sh�sa�onn t� na coinn�ollacha tuillimh th�os ba cheart duit scr�obh chuig an seoladh seo a leanas agus d'ainm, do sheoladh, d'Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl� agus do dh�ta breithe a thabhairt.

An Roinn Coimirce S�isiala�
Ais�oca�ochta� �SPC,
Teach Ois�n,
Sr�id an Phiarsaigh,
Baile �tha Cliath 2.

Teileaf�n: F�n (01) 673 2586

3. An bhfuil d�ta deireanach i bhfeidhm don ais�oca�ocht?

N� m�r duit an ais�oca�ocht a lorg laistigh de cheithre bliana den 31 Nollaig den bhliain inar �oc t� an rann�oca�ocht. Mar shampla, n� m�r duit cur isteach ar ais�oca�ocht ar Rann�oca�ocht Sl�inte a d'�oc t� sa bhliain 2008 faoin 31 Ean�ir 2012 agus mar sin de. Bheadh aon �oca�ocht a rinneadh roimh an 1 Ean�ir 2008 lasmuigh den tr�imhse �ilimh. 

4. C� chomh fada a th�gfaidh s� an t-iarratas a phr�ise�il?

Iarraimid ort a bheith foighneach linn - t� an oiread sin iarratas � bhf�il againn go bhfuil s� ag cur moill ar an bpr�ise�il. Pr�ise�lfar � a luaithe is f�idir. 

5. An m� a bheidh ag dul dom?

Braithfidh an m�id a bheidh ag dul duit ar an m�id Rann�oca�ochta Sl�inte a d'�oc t�.   Mar shampla m�s amhlaidh n�r �oc t� Rann�oca�ocht Sl�inte ach in aon seachtain amh�in, d'fh�adf� a bheith i dteideal �10.   

6. An mbeidh ais�oca�ocht ag dul dom i mblianta amach anseo?

Cuireadh an Rann�oca�ocht Sl�inte ar �ireamh sa Mhuirear S�isialta Uil�och (MSU) le h�ifeacht �n 1 Ean�ir 2011 agus mar sin n� bheidh aon ais�oca�ocht uirthi i gceist tar �is an d�ta sin. 

7. Conas a tharla s� seo?

Asbhaineadh an t-airgead i gceart ar an gc�ad dul s�os. Bh� ort an Rann�oca�ocht Sl�inte a �oc m� thuill t� os cionn �500 i seachtain ar bith.  Ach m�s amhlaidh gur thuill t� faoi bhun �26,000 sa bhliain ioml�n (tuilleamh comhl�n) bh� cead agat aon Rann�oca�ocht Sl�inte a bh� �octha agat an bhliain sin a fh�il ar ais.    

8. An m� duine a bheith ag f�il airgead ar ais?

Is deacair a bheith cruinn toisc nach mbaineann s� seo ach leo si�d a thuill faoi bhun �26,000 san ioml�n sa bhliain ach a thuill os cionn �500 in aon seachtain amh�in.

Bh� thart ar �10 milli�n ais�octha ag an Roinn le thart ar 26,000 iarratas�ir suas go deireadh na bliana 2011. D'fh�adfadh ais�oca�ochta� maidir le blianta n�os sia siar n� 2010 a bheith i gceist san fhigi�r sin.

N�ta: bh� an t-eolas seo ar fad, nach m�r, ar f�il ar 'www.welfare.ie' � Shamhain 2011.

ENDS

An Roinn Coimirce S�isiala�
1 Feabhra 2012

Last modified:12/02/2009
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img