N�ta d'fhostaitheoir�


Print page

De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 agus de réir Rialachán éagsúil a rinneadh faoin Acht tá de dhualgas ort ráiteas sábháilteachta a ullmhú a bhunaítear ar na guaiseacha agus na baoil a aithníodh ag an obair agus a bhfuil measúnú déanta orthu.

Sna Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Fostaithe Torracha srl.), 2000 (I.R. Uimh. 218 de 2000), sonraítear na riachtanais shainiúla maidir leat féin i dtaobh sláinte agus sábháilteacht fostaithe atá ag iompar clainne, a rug leanbh le déanaí agus atá ag tabhairt cíche.

De réir rialacháin 4(d) de I.R. Uimh. 218 de 2000 tá ort obair dhifriúil a thabhairt d’fhostaí mura féidir leat bearta a dhéanamh chun í a chosaint ó bhaol nó chun an baol di a chosc.

A thúisce atá tú cinnte go bhfuil an fostaí nochta do bhaol ba chóir duit bearta a dhéanamh chun í a chosaint nó chun chun an baol di a chosc d’fhonn deireadh a chur leis an mbaol, é sin, nó obair dhifriúil a thairiscint di le linn na tréimhse saoire.

Mura bhfuil ar do chumas deireadh a chur leis an mbaol nó obair dhifriúil atá oiriúnach di a aimsiú caithfidh tú saoire sláinte agus sábháilteachta a thabhairt don bhfostaí.

Caithfidh tú pá a thabhairt don bhfostaí as an chéad 21 lá féilire ón gcéad lá den tsaoire sláinte agus sábháilteachta ar aghaidh. Má tá briseadh sa tréimhse 21 lá seo toisc go dtéann an fostaí ar ais ag obair, cuirfear tús leis an tsaoire arís (má dheonaítear níos déanaí í le linn an toirchis chéanna nó na tréimhse céanna ina dtugtar cíoch) ar an lá a ndeonaíonn tú an tsaoire dá éis seo de dheasca baol a bheith ann. Beidh an 21 lá istigh nuair a bheidh an chuid den 21 lá féilire nár tógadh roimhe caite.

Nóta

Mar shampla: más é an 1 Feabh. 2010 dáta tosaigh na saoire sláinte agus sábháilteachta/na híocaíochta ón bhfostóir, déanfar an íocaíocht dheiridh 21 lá féilire ina dhiaidh sin, is é sin, ar an 21 Feabh. 2010. Cuirfear tús le híocaíocht ón Roinn ar an 22 Feabhra 2010.

Last modified:14/11/2012