An Plean Náisiúnta Athchóirithe faoi Straitéis 2020 na hEorpa


Print page

Is iad na Cláir Athchóirithe Náisiúnta (NRPanna) an phríomhuirlis seachadta le haghaidh na Straitéise An Eoraip 2020 ar leibhéal náisiúnta. Déantar nuashonrú orthu go bliantúil agus cuirtear isteach chuig an gCoimisiún Eorpach iad san Aibreán.

Tugtar forbhreathnú sna NRPanna ar na coinníollacha maicreacnamaíocha agus na srianta roimh fhás eacnamaíoch i mballstáit. Cuireann siad spriocanna náisiúnta i láthair maidir le cúig sprioc-réimse ceannlíne 2020 an AE (.i. fostaíocht, taighde agus forbairt, athrú aeráide agus éifeachtúlacht fuinnimh, oideachas agus laghdú na bochtaineachta). Déantar measúnú iontu ar an dul chun cinn atáthar a dhéanamh maidir leis an sprioc, aithnítear na baic agus na príomhbhearta atáthar a dhéanamh chun na srianta sin a shárú agus na spriocanna náisiúnta a sheachadadh. Cuirtear bailchríoch orthu trí phlé a dhéanamh ar shaincheisteanna cothrománacha agus modheolaíochta, cosúil le naisc idir na cúig sprioc ceannlíne agus comhairliúchán le páirtithe leasmhara maidir le NRPanna a ullmhú.

 
Last modified:15/03/2013
 

 Downloads