Creat N�isi�nta Pinsean � Athruithe ar Phinsin St�it (Rann�oca�och)


Print page

Cur S�os ar an Sc�im N�isi�nta Int�irneachta


 

Forbhreathn� ar an Sc�im

D'fh�gair an Rialtas go dtabharfa� isteach Sc�im nua N�isi�nta Int�irneachta mar chuid d� Thionscnamh Post, rud a foils�odh ar 10 Bealtaine 2011. Beidh 5,000 �it sa Sc�im N�isi�nta Int�irneachta agus beidh s� ar an gc�ad tionscnamh a oibreofar faoin tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta agus Teidl�ochta�. Cuireadh t�s le feidhmi� na sc�ime ar 1 I�il 2011.

Is � is aidhm don Sc�im N�isi�nta Int�irneachta n� deis a shol�thar d�ibhsean at� ar lorg fosta�ochta chun taith� luachmhar oibre a fh�il, dl�thnaisc a choinne�il leis an margadh saothair agus chun a scileanna agus a n-inni�lacht a fheabhs� tr� dheis int�irneachta ar ardchaighde�n. T�thar ag s�il leis go bhfeabhs�idh daoine a ghlacfaidh p�irt sa Sc�im N�isi�nta Int�irneachta na deiseanna a bheidh ar f�il d�ibh chun fosta�ocht a fh�il amach anseo.

Sol�thr�idh an Sc�im N�isi�nta Int�irneachta deiseanna int�irneachta 6 n� 9 m� do dhaoine d�fhostaithe in eagra�ochta� sna hearn�lacha pr�obh�ideacha, poibl�, pobail agus deonacha.

Sc�im a bheidh inti a mbeidh teorainn ama uasta 2 bhliain ag baint l�i. Tugann s� seo le fios go leanfar de ghlacadh le hiarratais ar int�irneachta� go dt� 30 Meitheamh 2013, �s rud � gur seoladh an Sc�im ar 1 I�il 2011.

Gheobhaidh rannph�irtithe na Sc�ime N�isi�nta Int�irneachta li�ntas amh�in �50 in aghaidh na seachtaine tr�d an Roinn Coimirce S�isiala�, in �ineacht leis na h�oca�ochta� leasa sh�isialaigh at� � bhf�il acu cheana. N� chead�far aon rann�oca�ochta� breise �n bhfost�ir.

Buna�odh Gr�pa Sti�rtha, a bhfuil an tUas. Martin Murphy, Sti�rth�ir Bainist�ochta HP �ireann mar chathaoirleach air, chun comhairle a chur ar an Aire Burton ar fhorbairt na Sc�ime N�isi�nta Int�irneachta. Beidh r�l t�bhachtach ag an nGr�pa Sti�rtha chomh maith i gcabhr� le cur chun cinn agus brand�il na Sc�ime N�isi�nta Int�irneachta.

Crit�ir Ch�ilitheachta

T� cur s�os th�os ar chrit�ir ch�ilitheachta na Sc�ime N�isi�nta Int�irneachta.

Crit�ir Ch�ilitheachta na Rannph�irtithe

a) N�l an Sc�im N�isi�nta Int�irneachta ar f�il ach do dhaoine at� ar an mBeo-Chl�r agus at� ag f�il Li�ntais/Sochair do Lucht Cuardaigh Fosta�ochta n� at� ag s�ni� le haghaidh creidmheasanna ar feadh 3 mh� ar a laghad i rith na s� mh� dheireanacha.

C�ilitheacht �steagra�ochta�:

Is ionann �steagra�ochta� agus eagra�ochta� at� ag sol�thar deiseanna int�irneachta agus at� p�irteach sa chl�r.

b) T� an cl�r seo ar oscailt d'�steagra�ochta� sna hearn�lacha pr�obh�ideacha, poibl� (lena n-�ir�tear comhlachta� tr�cht�la st�t-tionscanta), pobail agus deonacha.

c) Is g� go bhfuil fosta� l�naimseartha amh�in (.i. ar an bp�rolla agus ag �oc c�nach agus �SPC) ar a laghad ag obair in eagra�ocht n� i mbrainse �iti�il ar mhaithe le c�ili� le haghaidh int�irneachta.

d) N� shol�thr�far an int�irneacht chun fosta� a chur as a p(h)ost. Coinn�onn Riarth�ir na Sc�ime an ceart aige f�in athbhreithni� a dh�anamh ar ch�sanna nuair a thuairisc�tear gurb amhlaidh an sc�al.

e) Cuimseoidh �rachas Dliteanais Phoibl�/Dliteanas Fost�ra agus M�tar�rachas na h�steagra�ochta aon int�irneachta� sa chl�r seo, m�s bainteach.

f) T� an �steagra�ocht ag clo� go hioml�n le rialacha reatha sl�inte agus s�bh�ilteachta san ionad oibre agus leis na ceangail dhl�thi�la eile go l�ir.

g) Is eintiteas dl�thi�il � an �steagra�ocht.

h) M� bhaineann Grinnfhiosr�ch�n na nGarda� leis an int�irneacht, cinnteoidh an �steagra�ocht go gcuirfear an pr�iseas grinnfhiosr�ch�in i bhfeidhm.

i) T� l�on uasta na n-int�irneachta� is ceadmhach d'�steagra�ocht a thairiscint ag aon am amh�in faoi r�ir l�on na bhfostaithe l�naimseartha:

L�on na bhFostaithe L�naimseartha L�on na nInt�irneachta�
1-10 fostaithe 1 �it Amh�in
11-20 fosta� 2 �it
21-30 fosta� 3 �it
30 + fosta� 20% de do lucht oibre suas go dt� uasmh�id 200 int�irneacht, n� cib� is l�

j) F�achfar ar oifig� brainse �iti�il na n-eagra�ochta� n�isi�nta mar �steagra�ocht aonair chun cr�och an chl�ir.

An Pr�iseas:

k) Aithn�onn an �steagra�ocht deis fh�ideartha int�irneachta agus ainmn�onn s� meant�ir oiri�nach don int�irneach.

l) Is f�idir le h�steagra�ochta� iarratas ar l�ne a dh�anamh ar dheis int�irneachta a fh�gairt ar shu�omh gr�as�in na Sc�ime N�isi�nta Int�irneachta ag 'www.jobbridge.ie', rud a bheidh � bhainisti� ag an tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta.

m) Log�il Isteach - D�anfaidh �steagra�ochta� log�il isteach ar shu�omh gr�as�in na Sc�ime N�isi�nta Int�irneachta leis an gcl�r� comhlachta a rinne siad le F�S roimhe sin (ainm �s�ideora agus focal faire)

n�

M�s rud � nach bhfuil a n-eagra�ocht cl�raithe cheana, tabharfar iad tr� roinnt c�imeanna le bheith ina n-eagra�ocht chl�raithe.

n) Comhl�n�idh an eagra�ocht Foirm Iarratais ar l�ne

o) Nuair a bheidh an t-iarratas pr�ise�ilte, gheobhaidh an eagra�ocht f�gra r�omhphoist le cur in i�l go bhfuil an f�gra ar taispe�int n� n�r �irigh leis an iarratas agus an f�th a bh� leis seo � rud is f�idir a phl� le foireann an Ionaid N�isi�nta Glaonna ar mhaithe le bheith r�itithe.

p) Is � an ch�ad ch�im eile sa phr�iseas n� go seolfadh iarrth�ir� iarratas d�reach chuig an �steagra�ocht de r�ir an mhodha at� luaite san fh�gra.

q) Nuair a bheidh int�irneach f�ideartha roghnaithe ag an �steagra�ocht, d�anfaidh siad log�il isteach ina gcuntas agus leanfaidh siad roinnt c�imeanna:

 • Comhl�naigh an Comhaont� Caighde�nach Int�irneachta (rud at� ar f�il ag 'www.jobbridge.ie') agus tabhair c�ip de don duine at� i gceist
 • Cuir sonra� an duine ar leith in i�l don tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta
 • �osl�d�il Foirm Ch�ilitheachta (rud at� ar f�il ag 'www.jobbridge.ie') don duine le tabhairt go dt� a (h)oifig �iti�il den Roinn Coimirce S�isiala� (RCS) chun a c(h)�ilitheacht i leith na sc�ime a dheimhni�. Ba ch�ir ceisteanna faoi iarratais a sheoladh chuig an seoladh r�omhphoist tiomnaithe iarratas ag mailto:jobbridgeapps@fas.ie

r) Nuair a bheidh an Fhoirm Ch�ilitheachta ina ndeimhn�tear c�ilitheacht an duine faighte ag an tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta, cuirfear in i�l don �steagra�ocht go bhfuil cead acu t�s a chur leis an int�irneacht.

s) Chomh luath is a bheidh an t-int�irneach tosaithe ag obair, n� m�r don �steagra�ocht log�il isteach ina gcuntas agus a chur in i�l don tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta go bhfuil an duine seo tosaithe ag obair (ionas gur f�idir leis an RCS �oca�ochta� leis an int�irneach a phr�ise�il).

t) Is g� don �steagra�ocht log�il isteach ina gcuntas gach m� agus foirm ghearr "seice�la comhl�ontachta" a chomhl�n�

u) Beidh g� le foirm dheireanach aiseolais agus Foirm Thagartha don int�irneach nuair a bheidh an int�irneacht cr�ochnaithe.

Riachtanais Chomhl�ontachta

Mar a luadh thuas, beidh tr� ch�im chomhl�ontachta �igeantacha i gceist, ruda� is g� a chomhl�onadh le bheith p�irteach sa Chomhaont� N�isi�nta Int�irneachta:

 1. Nuair a roghna�onn �steagra�ocht duine (deimhni� c�ilitheachta ag an RCS ar feitheamh) le haghaidh socr�ch�n int�irneachta a f�gra�odh, s�neoidh an d� ph�irt� Comhaont� Caighde�nach Int�irneachta ina nd�anfar cur s�os ar na nithe seo a leanas:
  1. Freagrachta� gach p�irt�
  2. "Rialacha" an tsocr�ch�in maidir le tinreamh, �oca�ochta�, comhl�ontacht, srl.
  3. Na tortha� forbartha gairmi�la/foghlama a bhf�adfadh an t-int�irneach a bheith ag s�il leo i rith na hint�irneachta.
 2. Nuair a thosa�onn an int�irneacht, is g� don �steagra�ocht seice�il comhl�ontachta mh�os�il ar l�ne a sheoladh isteach, le deimhni� go bhfuil t�arma� an Chomhaontaithe Chaighde�naigh � gcomhl�onadh:
  1. Bh� an t-int�irneach i l�thair i gcomhr�ir le rialacha na sc�ime (riachtanas ar mhaithe le bainisti� �oca�ocht an li�ntais int�irneachta leis an int�irneach)
   Cuirfear an RCS ar an eolas i gc�sanna eisceacht�la, .i., m� thugtar le fios nach bhfuil an freastal ag clo� leis an gComhaont� Caighde�nach
  2. T� an int�irneacht ag dul ar aghaidh mar at�thar ag s�il leis (de r�ir "1.c" thuas).
  3. F�ordh�ta cr�ochn�ch�in (m�s difri�il leis an d�ta cr�ochn�ch�in dlite)
  Forbr�far meicn�ocht chun an t-int�irneach a chur san �ireamh (amhail c�ip r�omhphoist).
 3. Beidh ar an �steagra�ocht na nithe seo a leanas a chr�ochn� roimh dheireadh an tsocr�ch�in:
  1. T� Foirm Chr�ochn�ch�in/Thagartha le bheith sol�thartha don int�irneach, rud a mhionsonr�idh na tortha� forbartha gairmi�la/foghlama at� faighte ag an int�irneach i rith ch�rsa an tsocr�ch�in. Cuimseoidh s� seo sonra� caighde�nacha eile de chine�l tagartha chomh maith.
   T� s� beartaithe go mbeidh s� seo mar dhoicim�ad luachmhar do dhaoine chun fosta�ocht a fh�il amach anseo.
  2. Foirm Mheas�n�ch�in Dheireanaigh na Sc�ime, rud a sheolfar chuig an tSeirbh�s N�isi�nta Fosta�ochta agus Teidl�ochta�, ina mionsonr�far aiseolas na h�steagra�ochta agus an int�irnigh. Deimhneoidh s� chomh maith c� acu an bhfuil n� nach bhfuil conradh fosta�ochta � thairiscint don int�irneach san eagra�ocht n� c� acu an bhfuil n� nach bhfuil fosta�ocht bainte amach aige/aici in eagra�ocht eile.
   Sol�thr�idh s� seo sonra� staidrimh i rith na sc�ime agus cuirfidh s� le meas�n� Sc�ime at� n�os leithne agus a dh�anfar amach anseo chomh maith.
   M� theipeann ar �steagra�ocht clo� le 3.a agus 3.b thuas, n� bheidh s� i dteideal socr�ch�in bhreise a thairiscint faoin sc�im.
 4. Beidh c�ras ann do "sceithir�" i gc�sanna go meastar go bhfuil s�r� chrit�ir ch�ilitheachta na sc�ime ar si�l. Foilseofar seoladh r�omhphoist agus uimhir f�in ar an su�omh gr�as�in ag ( 'www.jobbridge.ie'), ionas go mbeidh daoine in ann teagmh�il a dh�anamh agus ionas gur f�idir d�ile�il lena mbuartha�.

T� s� beartaithe go mbeadh dh� chomhchuid eile mar chuid den sc�im chomh maith:

 1. Cr�ochn�far suirbh� leantach roimh dheireadh na ch�ad bhliana den sc�im (nuair a bheidh go leor daoine tar �is �ir� as an sc�im) ar mhaithe le meas�n� a dh�anamh ar �ifeachtacht an chl�ir. Beidh na sonra� a bhaileofar i "3.b" thuas ina gcuid r�th�bhachtach de mheas�n� na sc�ime.
 2. T� foireann uirlis� d'�steagra�ochta� ar f�il ar l�ne, le tac� le heagra�ochta� an cleachtas is fearr a chur i bhfeidhm i spreagadh fhorbairt ghairmi�il na n-int�irneach at� acu, m.sh., cl�r ionducht�ch�in, cruinnithe rialta, loga� foghlama, srl. Cuimseoidh an fhoireann uirlis� seo leideanna ar an m�id at� i gceist le dea-int�irneacht. N� bheidh s� ina heilimint �igeantach den sc�im agus ligfidh s� d'eagra�ochta� a bhfuil r�ims� �ags�la toillte acu taca�ocht iomchu� a shol�thar d'int�irnigh.

Eolas Teagmh�la

Saorghlao: 1800 303 515

Guth�n: 046 9738080

Gr�as�n: 'www.jobbridge.ie'

R�omhphost:
Ceisteanna Ginear�lta: mailto:jobbridge@fas.ie
Ceisteanna a Bhaineann le Iarratais: mailto:jobbridgeapp@fas.ie

Last modified:17/07/2012
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img