Leo Varadkar – Ceapadh é mar Aire Coimirce Sóisialaí an 6 Bealtaine 2016.


Print page

Ceapadh Leo mar Aire Coimirce Sóisialaí i Mí na Bealtaine 2016

Ar na príomhthosaíochtaí do Leo agus don Rialtas nua tá an gníomhachtúchán, a fhéachann le cuidiú lena thuilleadh daoine atá ar an leas sóisialach anois ó thaobh aistriú isteach sa lucht oibre nó san oideachas, beart nua do dhaoine féinfhostaithe, aistriú chuig córas árachais shóisialaigh a bheidh níos Eorpaí maille le níos mó sochar do na ranníocóirí, dul chun cinn i dtaca le scéim uilíoch pinsin, an bhochtaineacht agus an míbhuntáiste a laghdú i gceantair uirbeacha agus tuaithe na hÉireann, íocaíocht um theaghlach i bhfostaíocht a fhorbairt, agus feabhas a chur ar an tacaíocht airgeadais a chuirtear ar fáil do phinsinéirí, do chúramóirí, agus do dhaoine faoi mhíchumas, i measc daoine eile. 

Toghadh don chéad uair é chun Dáil Éireann sa bhliain 2007, agus é ina ionadaí ar Bhaile Átha Cliath Thiar, agus rinneadh é a atoghadh faoi dhó.

Mar Aire Sláinte (2014-16) dhaingnigh sé méadú €1bn sa bhuiséad sláinte, thug sé isteach cúram Liachleachtóirí Ginearálta saor in aisce do gach leanbh faoi bhun sé bliana d’aois agus do gach seanóir atá 70 bliain d’aois agus os a chionn sin, d’fhoilsigh sé an chéad Straitéis Náisiúnta Máithreachais a rinneadh in Éirinn riamh agus dhaingnigh sé maoiniú agus cead pleanála i dtaca le Nua-Ospidéal Náisiúnta na Leanaí in Éirinn. D’oibrigh sé go tréan ar mhaithe le Plean “Éire Shláintiúil” an Rialtais chun sláinte mhuintir na hÉireann a fheabhsú, thug sé isteach an chéad reachtaíocht um shláinte phoiblí a achtaíodh in Éirinn chun praghsáil, infhaighteacht agus margaíocht na ndeochanna alcóil a rialáil.

Threoraigh sé roinnt áirithe tionsnamh mar Aire Iompair, Turasóireachta & Spóirt (2011-14), lenar áiríodh Tóstal Éireann: arbh éard a bhí ann ná an tionscnamh turasóireachta ba mhó agus ba rathúla a reáchtáladh in Éirinn riamh. Ghlac sé an cinneadh ó thaobh lionraí comaitéireachta an iarnróid éadroim agus an iarnróid  throim a nascadh le chéile i mBaile Átha Cliath trí Thionscadal Traschathrach Luas; d’oscail sé a thuilleadh busbhealaí i gcomhair na hiomaíochta; rinne sé forbairt a atosú ar an gCampas Náisiúnta Spóirt; agus thug sé neamhspleáchas d’Aerfort na Sionainne. Thairis sin, d’fhorbair sé Straitéis nua um Shábháilteacht ar Bhóithre agus Beartas Náisiúnta um Chalafoirt.   

Sa tréimhse a chaith sé mar Aire Iompair, Turasóireachta & Spóirt, ba de mhilliún duine in aghaidh na bliana a mhéadaigh líon na gcuairteoirí idirnáisiúnta ar Éirinn, agus tháinig méadú ar líon na bpaisinéirí trí na trí aerfort Stáit agus ar an iompar poiblí.   

Rugadh é sa bhliain 1979 agus tógadh é i gceantar Bhaile Bhlainséir/Chaisleán Cnucha in Iarthar Bhaile Átha Cliath. D’fhreastail Leo ar Scoil Náisiúnta Naomh Proinsias Xavier agus ar Ospidéal an Rí, sula ndearna sé staidéar ar an leigheas i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus sular cháiligh sé mar Liachleachtóir Ginearálta. Tá sé ina iarbhall de Chomhairle Chontae Fhine Gall, bhí sé ina Leas-Mhéara ar an gComhairle sin agus fuair sé an vóta pearsanta ab airde in Éirinn i dtoghcháin áitiúla na bliana 2004. Rinne sé cathaoirleacht ar Chomhairle Airí Iompair an Aontais Eorpaigh le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach sa bhliain 2013 agus d’fhóin sé ar Bhord Forais Ghníomhaireacht Frithdhópála an Domhain.

Is maith le Leo a bheith ag faire ar an rugbaí agus ar an bpeil ghaelach, is leantóir Bhaile Átha Cliath agus leantóir Laighean é agus tá an-suim aige san aclaíocht. Is maith leis a bheith ag taisteal, ag freastal ar cheolchoirmeacha agus ag dul go dtí an pictiúrlann agus an amharclann.

Last modified:03/06/2016
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img