Na treochtaí bochtaineachta is déanaí


Print page

Cád iad na sonraí reatha maidir leis na mbochtaineacht?

Is sna torthaí ón Suirbhé an AE ar Ioncam agus Coinníollacha Maireachtála (AE-CIM) do 2006 atá na sonraí is déanaí maidir leis mbochtaineacht in Éirinn a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) i mí na Samhna 2007 (is féidir teacht ar na torthaí, in éineacht le tráchtaireacht ar na torthaí is tábhachtaí ar láithreán gréasáin an Phríomh-Oifig Staidrimh ag http://www.cso.ie/eusilc/default.htm).

Léiríonn na torthaí suirbhé seo gur 6.5% an ráta foriomlán de bhochtaineacht chomhsheasmhach (tomhas athbhreithnithe) in 2006, laghdú ab ea é sin ó 8.2% in 2003. Léiríonn na torthaí suirbhé seo laghdú ar an ráta riosca bochtaineachta in Éirinn ó 19.7% in 2003 go 17% in 2006. Is mar gheall ar chur chun feidhme beartas maidir le daoine a bhogadh ón ndífhostaíocht isteach san fhostaíocht agus méadú tábhachtach ioncaim agus seirbhísí eile do dhaoine nach féidir leo dul i bhfostaíocht a fheabhsú, daoine aosta ach go háirithe.

Léiríonn sna torthaí AE-CIM don bhliain 2006 treochtaí leantacha dearfacha maidir leis an mbochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta agus léirítear an tionchar atá ag méadú mór na n-acmhainní a thugtar don leas shóisialaigh agus do sheirbhísí sóisialta. Mar shampla:

  • Bhí laghdú suntasach ar an leibhéal ‘riosca bochtaineachta’ do dhaoine aosta ó 20.1% in 2005 go dtí 13.6% in 2006. Ba 29.8% an figiúr coibhéiseach in 2003. Bhí éifeacht mhór ag aistrithe sóisialta (pinsin) ar na laghduithe seo, laghdú ó bheagnach 86% go dtí 13.6% ar riosca bochtaineachta do dhaoine aosta ba chúis leis seo.
  • Bhí laghdú ar an ráta comhsheasmhach bochtaineachta (tomhas athbhreithnithe) do dhaoine    aosta ó 3.1% in 2005 go dtí 2.2% in 2006. Ciallaíonn sé seo go bhfuil sprioc sheasmhach bochtaine sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta do dhaoine aosta comhlíonta cheana féin.
  • Tá tuismitheoirí aonair fós mar chuid den ghrúpa ardriosca. Léiríonn na torthaí go raibh 27.3% de theaghlaigh i mbochtaineacht sheasmhach (tomhas athbhreithnithe) in 2006, i gcomparáid le 26.9% in 2005. Bhí 39.6% de theaghlaigh tuismitheora aonair ‘i mbaol na bochtaineachta’ in 2006, i gcomparáid le 40.7% in 2005 agus 49.3% in 2003.
  • Bhí laghdú beag ar an ráta bochtaineachta comhsheasmhach (tomhas athbhreithnithe) do pháistí, ó 10.2% in 2005 go dtí 9.8% in 2006. Bhí laghdú 1% ar céatadán na bpáistí a bhí i mbaol na bochtaineachta ó 21.2% in 2005 go dtí 20.2% in 2006.
  • Bhí méadú ar an ráta ‘i mbaol na bochtaineachta’ do dhaoine a mheastar fostaithe, ó 40.6% in 2005 go dtí 44.0% in 2006. Bhí laghdú beag le sonrú sa ráta comhsheasmhach bochtaine (tomhas athbhreithnithe) don ghrúpa seo, ó 23.7% in 2005 go dtí 22.0% in 2006. Os a choinne sin, do dhaoine atá ag obair, bhí laghduithe breise ar an ráta ‘i mbaol na bochtaineachta’ agus ar an ráta comhsheasmhach bochtaine.
  • Bhí méadú 5.1% ar an tairseach ioncaim mheánach 60% a úsáidtear chun baol na bochtaineachta do dhuine a ríomh – ó €192.74 in 2005 go dtí €202.49 in 2006 (duine aonair). Méadú ó €447.15 in 2005 go dtí €469.77 in 2006 a bhí i gceist do theaghlach le beirt daoine fásta agus beirt pháistí. I gcomparáid leis sin, mhéadaigh an ráta bunúsach leasa shóisialaigh 11.4% thar an tréimhse chéanna, ó €148.80 go dtí €165.80.

Áiríonn na torthaí AE-CIM do 2006 eolas ar athróga a bhaineann le sláinte, seibh cártaí liachta agus cé acu an gcaitheann duine tobac nó nach gcaitheann. Tá eolas sa Suirbhé chomh maith ar rátaí bochtaine bunaithe ar náisiúntacht; bíonn ráta níos airde ‘i mbaol na bochtaineachta’ bainteach le náisiúnaigh nach Éireannaigh iad (23.5%) i gcomparáid le náisiúnaigh Éireannacha (16.6%). Bíonn ráta níos airde bochtaineachta comhsheasmhach (tomhas athbhreithnithe) bainteach le náisiúnaigh nach Éireannaigh iad ag 8.5% i gcomparáid le náisiúnaigh Éireannacha ag 6.4%.

Last modified:18/12/2012
 

 Application Forms

 
 

 Downloads