Sochar Cuardaitheora Poist


Print page

Réamhra

Sochar Cuardaitheora Poist dóibh siúd atá faoí arachas, atá as obair agus clúdaithe in aghaidh árachais shóisialta. Tugadh Sochar Dífhostaíochta an aimn ar Shochar Cuardaitheora Poist. D'athraigh ainm na híocaíochta i 2006. Mura gcáilíonn tú le haghaidh Sochair Chuardaitheora Poist, d'fhéadfá le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist a cháiliú.

Is féidir an Réríomhán Tairbhe Oibre nua ón Roinn Gnótha Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a úsáid. Cuidíonn sé leat iarmhairtí airgeadais a áirigh dá rachfá i mbun oibre lánaimseartha. Áiríonn an Réríomhán an méid iomlán (lena n-áirítear Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh) a gheofá dá rachfá i mbun oibre lánaimseartha agus cuireann sé é seo i gcomparáid leis an méid íocaíocht cuardaitheora poist (lena n-áirítear Forlíonadh Cíos) a fhaigheann tú.

Intreo – an tseirbhís fhostaíochta agus tacaíochta comhtháite

Seirbhís nua ón Roinn Gnótha Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí is ea Intreo a soláthróidh pointe teagmhála aonair le haghaidh iomlán tacaíochtaí fostaíochta ioncaim. Foilseoidh sonraí de na láithreacha nua ar welfare.ie.

Rialacha

Chun a bheith i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist ní mór duit a bheith faoi aois a 66 agus:

 • A bheith dífhostaithe, (caithfidh tú bheith as obair ar feadh 4 lá ar a laghad as 7 lá leanúnach oibre)
 • Do fhostaíocht a bheith caillte agat agus a bheith as obair ar feadh 4 lá ar a laghad as 7 lá
 • A bheith ábalta obair a dhéanamh
 • A bheith ag cuartú oibre agus a bheith ar fáil chun obair a dhéanamh
 • Do dhóthain ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith déanta agat

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na coinníollacha d’íocaíocht cuardaitheora poist a fháil agus faoi na seirbhísí fostaíochta a chuireann an Roinn Gnótha Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar fáil do chuardaitheoirí poist.

Obair agus Sochar Cuardaitheora Poist

Chun a bheith i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist ní mór duit bheith dífhostaithe nó lá fostaíochta amháin a bheith caillte agat agus a bheith as obair ar feadh 4 lá ar a laghad as 7 lá leanúnach oibre. Mura bhfaigheann aon obair ach amháin obair páirtaimseartha nó ócáideach, d'fhéadfadh go leanfaidh tú Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Tá tuilleadh eolais faoi obair agus Sochar Cuardaitheora Poist ar fáil.

Sa chás go bhfuil faighteoir an tSochair Chuardaitheora Poist ag oibriú ar feadh cuid den tseachtain, bunaítear a dteidlíocht ar sheachtain íocaíochta 5 lá. Ciallaíonn seo go n-asbhaintear 1/5 den ghnáthráta den Sochar Cuardaitheora Poist ar feadh gach lá a bhíonn an duine sin fostaithe. Má fhaigheann siad obair pháirtaimseartha ar feadh 2 lá, gheobhaidh siad 3/5 den ghnáthShochar Cuardaitheora Poist don tseachtain sin agus má fhaigheann siad obair pháirtaimseartha do 3 lá, gheobhaidh siad 2/5 den ghnáthráta den Sochar Cuardaitheora Poist don tseachtain. Ní mór duit bheith dífhostaithe go fóill ar feadh 4 lá as 7 lá chun Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh. Féadfaidh tú Ceisteanna Coitianta faoi na hathruithe seo a léamh anseo.

Tá díolúine ó roinnt de na rialacha ar fáil do chomhraiceoirí dóiteáin coinnithe. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise faoi Obair agus an Sochar Cuardaitheora Poist anseo.

Caillteanas fostaíochta

Ní mór gur chaill tú méid suntasach fostaíochta in aon tréimhse 7 lá as a chéile chun bheith incháilithe do Shochar Cuardaitheora Poist (tá oibrithe ócáideacha agus comhraiceoirí dóiteáin coinnithe nach bhfuil aon phost eile acu díolmhaithe ón riail sin). Ciallaíonn sé sin nach mór gur chaill tú fostaíocht aon lae amháin agus, mar thoradh ar an gcaillteanas sin, go mbeidh tú dífhostaithe ar feadh ceithre lá ar a laghad as gach seacht lá. Ní mór gur tháinig laghdú ar do thuilleamh freisin mar thoradh ar an gcaillteanas fostaíochta.

Ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC)

Chun a bheith i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist ní mór duit ranníocaíochtaí rannóg A, H, nó P de ÁSPC a bheith íoctha agat. Íocann for mhór d'fostaithe sa rannóg phríomháideach ranníocaíochtaí isteach i rannóg A. Íocann saighdiúirí, cúltacaí, agus banaltraí sealadach an airm, nach bhfuil i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist go bhfágann siad an tarm, ranníocaíochtaí isteach i rannóg H.

 • Tá ort 104 seachtain de ranníocaíochtaí a bheith íoctha agat ó thosaigh tú ag obair
 • Tá ort 39 ranníocaíochtaí a bheith íoctha agat nó a bheith creidiúnaithe duit sa bhliain cánach ábhartha (tá ort 13 den 39 ranníocaíochtaí ar a laghad a bheith agat*)
 • 26 ranníocaíochtaí a bheith íoctha agat sa bhliain cánach ábhartha agus 26 ranníocaíochtaí a bheith íoctha sa bhliain roimh an bhliain cánach ábhartha

* Mura mbíonn ort 13 ranníocaíocht a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha tá ort na 13 ranníocaíocht a bheith íoctha agat in aon bhliain de na blianta seo leanas:

 • An dá bhliain chánach deireanach roimh an mbliain cánach iomchuí,
 • An bhliain chánach iomlán deireanach,
 • An bhliain chánach reatha.

Is í an bhliain cánach ábhartha an dara bhliain dheireanach cánach roimh tús na bliana sochar, m.sh., i gcás éilimh a rinneadh i 2017, is é 2015 an Bhliain Chánach Ábhartha.

Tá roinnt cásanna ann go dtabharfar ranníocaíochtaí creidiúnaithe duit. Mar shampla, faigheann tú roinnt creidiúintí réamhiontráil nuair a thosnaíonn tú i bhfostaíocht don chéad uair. Ciallaíonn sé seo go bhfuil tú i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist chomh luath agus atá 104 ranníocaíochtaí déanta agat. Tugtar ranníocaíochtaí creidiúnaithe duit nuair a bhíonn tú ag tarraingt cinéalacha áirithe leasa shóisialaigh mar shampla, Sochar Cuardaitheora Poist (más do sé lá é), Líuntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Breoiteachta.

Tógtar san áireamh ranníocaíochtaí atá déanta agat in aon cheann de stáit an AE/LEE chomh maith leo siúd atá déanta in Éirinn agat. Má theastaíonn uait iarratas a dhéanamh ar Sochar Cuardaitheora Poist in Éirinn caithfidh na ranníocaíochtaí deireanacha bheith déanta in Éirinn agat.

Faoin Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 2005, tá dualgas ar an bhfostóir gach fostaí a chlárú do ÁSPC. Léigh tuilleadh inár gcáipéis ar Dhualgas an fhostóra árachas sóisialta a íoc.

Ag cailleadh fostaíocht

Ní mór duit do fhostaíocht a bheith caillte agat in aon tréimhse 6 lá leanúnach chun go mbeidh tú i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Chun an coinníoll seo a chomhlíonadh ní mór duit lá amháin iomlán oibre a bheith caillte agat agus toisc na caille sin bheith dífhostaithe ar feadh 4 lá ar a laghad as 7 lá. Caithfidh do thuarastal a bheith íslithe dá réir freisin. Beidh cosc curtha ort Sochar Cuardaitheora Poist a tharraingt go ceann 9 seachtaine má:

 • D'fhág tú an post go deonach agus gan cúis mhaith agat sin a dhéanamh
 • Chaill tú an post toisc do mí-iompar féin
 • Dhiúltaigh tú deis oiriúnach eile fostaíochta nó traenála.
 • Tá tú faoi aois 55 agus gur bhfuair tú íocaíocht iomarcaíochta níos mó ná luach €50,000. Brathfidh an fhad a bheidh tú gan Sochar Cuardaitheora Poist (suas go 9 seachtainí) go díreach ar an méid íocaíocht scoir a fuair tú ag fágáil an phoist duit.

Iomarcaíocht

Ar aghaidh, má tá tú faoi bhun 55 agus má fhaigheann tú íocaíocht iomarcaíochta atá os cionn €50,000 dícháileofar tú ó Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh ar feadh na tréimhsí ama seo a leanas. Léiríonn an tábla thíos cé chomh fada a d’fhéadfá bheith dícháilithe. Ba cheart duit a thabhairt faoi deara go mbaintear aon tréimhse dhícháilithe ó do theidlíocht iomlán i leith Sochar Cuardaitheora Poist. Mar sin, má bhíonn tú dícháilithe ar feadh 3 seachtaine (arb ionann seo agus íocaíocht 18 lá), tosóidh d’éileamh ar SCP ar lá 19.

Méid na hÍocaíochta Iomarcaíochta Tréimhse Dhícháilithe
€50,000.00 - €55,000 Seachtain amháin
€55,000.01 - €60,000 2 Seachtaine
€60,000.01 - €65,000 3 Seachtaine
€65,000.01 - €70,000 4 Seachtaine
€70,000.01 - €75,000 5 Seachtaine
€75,000.01 - €80,000 6 Seachtaine
€80,000.01 - €85,000 7 Seachtaine
€85,000.01 - €90,000 8 Seachtaine
€90,000.01 agus os a chionn 9 Seachtaine

Fad an tSochair Chuardaitheora Poist

Má bhí ar a laghad 260 ranníocaíocht íoctha agat, d’fhéadfaí Sochar Cuardaitheora Poist a íoc leat ar feadh 12 mhí (312 lá) ar a mhéid. Má bhí níos lú ná 260 ranníocaíocht íoctha agat, d’fhéadfaí Sochar Cuardaitheora Poist a íoc leat ar feadh 9 mí (234 lá) ar a mhéid. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, ní bhfaighfeá Sochar Cuardaitheora Poist ach ar feadh 6 mhí (156 lá) ar a mhéid.

Is ann do roinnt forálacha speisialta do chuardaitheoirí poist scothaosta. Daoine atá os cionn 65 bliain d’aois, atá ag éileamh Sochar Cuardaitheora Poist agus a bhfuil 156 ranníocaíocht ÁSPC ar a laghad déanta acu, is féidir leo leanúint le Sochar Cuardaitheora Poist a fháil go dtí go mbainfidh siad 66 bliain amach, fiú amháin i gcásanna ina bhfuil a n-éileamh le dul in éag roimh an dáta sin.

Eilitheoirí nua ón 4 Aibreán 2013 ar aghaidh
Líon na ranníocaíochtaí Fad an éilimh ar SCP
260 nó níos mó 234 lá (9 mí)
Níos lú ná 260 156 lá (6 mhí)

Athcháiliú don Sochar Cuardaitheora Poist

Féadfaidh tú athcháiliú don SCP má:

 • D’úsáid tú do theidlíocht iomlán SCP (cibé acu 9 nó 6 mhí)

agus

 • D’íoc tú 13 ranníocaíocht ÁSPC ar feadh 13 sheachtain ar a laghad (ní féidir na ranníocaíochtaí seo a chur san áireamh ach amháin tar éis duit 156 lá (6 mhÍ) den SCP a éileamh.

Má tá tú ag oibriú agus ag éileamh SCP (oibrithe córasacha gearrthréimhseacha agus oibrithe páirtaimseartha), áfach, ní féidir leat díreach leanúint le SCP a éileamh nuair a chuirtear deireadh leis, mar gheall gur gá go raibh tú thíos le mórchaillteanas fostaíochta chun athcháiliú don SCP, (murar oibrí ócáideach thú).

Má chaill tú do phost beidh tú tar éis caillteanas suntasach fostaíochta a fhulaingt. Más oibrí páirtaimseartha nó oibrí gearr-ama córasach tú breathnóidh an Roinn Gnótha Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar do phatrún fostaíochta le 13 seachtain anuas nó le haghaidh tréimhse ionadaíche eile chun fáil amach ar fhulaing tú caillteanas suntasach fostaíochta.

Mar shampla, má tá SCP á fháil agat agus má tá tú ag obair ar feadh 3 lá gach seachtain mar oibrí gearr-ama córasach nó oibrí páirtaimseartha agus murar athraigh do phatrún fostaíochta le linn d’éilimh ar SCP, ní bheidh caillteanas suntasach fostaíochta fulaingthe agat agus ní cháileoidh tú an athuair do Shochar Cuardaitheora Poist. Má thagann deireadh le d’éileamh SCP agus má laghdaítear do sheachtain oibre 3 lá go seachtain 2 lá, áfach, beidh caillteanas suntasach fostaíochta fulaingthe agat agus is féidir go gcáileodh tú an athuair don Sochar Cuardaitheora Poist.

Éilimh a nascadh

Má éilíonn tú SCP ar feadh tréimhse, má shíníonn den SCP agus má éilíonn tú SCP arís laistigh de 26 seachtain, d’fhéadfaí d’éileamh a nascadh leis an éileamh níos luaithe. Ciallaíonn seo nach gcaitear le d’éileamh mar éileamh nua, agus:

 • Ní gá duit fanacht ar feadh 3 lá sula bhfaigheann tú d’íocaíocht
 • Cuirtear san áireamh an t-iomlán carnach laethanta ón éileamh roimhe sin san áireamh (mar shampla, má d’úsáid tú 100 lá de do theidlíocht iomlán SCP de 234 lá, tá 134 lá fágtha agat ar d’éileamh)
 • Is ionann ráta an SCP agus an ráta a bhí iníoctha ar an éileamh roimhe sin, murar cuireadh méadú buiséadach i bhfeidhm nó murar tháinig athrú ar chúinsí teaghlaigh (ar nós cleithiúnaí nua linbh).

Mura nasctar d’éileamh SCP le héileamh roimhe sin, caitear leis mar éileamh nua. Ní mór duit fanacht ar feadh 3 lá sula bhfaigheann tú íocaíocht agus tosaíonn do líon carnach iomlán laethanta ón gcéad lá fostaíochta.

Féadfaidh tú níos mó a léamh faoi éilimh a nascadh ar láithreán gréasáin an RCS, lena n-áirítear faisnéis ar nascadh le scéim éagsúil (ar nós Sochar Breoiteachta) agus nascadh le héileamh SCP níos luaithe trí scéim éagsúil nó tréimhse a caitheadh faoi oiliúint nó i scéim fostaíochta.

Fostaíocht ghearrthéarmach nó oiliúint

Tá córas mear oibrithe ag an Roinn Gnótha Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí do chustaiméirí a shíníonn d’íocaíocht cuardaitheora poist chun obair ghearrthéarmach a ghlacadh (suas go 12 seachtaine) nó chun dul ar ghearrchúrsa oiliúna (suas go 12 seachtaine). Cinntíonn sé sin go n-atosófar d’íocaíocht gan mhoill. Tá sé tábhachtach go ndéarfá le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil é roimh ghlacadh le hobair nó dul ar chúrsa oiliúna. D’fhéadfadh d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíos a chur ar fionraí ar feadh tréimhse suas le 12 seachtain.

Rataí

Ní íoctar Sochar Cuardaitheora Poist don chéad 3 lá den fhostaíocht bhriste. Séard is fostaíocht bhriste ann ná aon 3 lá (ní gá dóibh a bheith leanúnach) in aon tréimhse 7 lá leanúnach.

Má tharlaíonn dhá bhriseadh dá leithéid seo in aon tréimhse 13 seachtain níl aon bhriseadh san iarratas agus chaillfidh tú 3 lá eile gan íocaíocht.

Rátaí seachtainiúil maidir le Sochar Cuardaitheora Poist ó 22 Márta 2018

Meánthuilleamh seachtainiuil Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Ardú Cleithiúnaí Linbh
Níos lú ná €150 €88.90

€85.10

€31.80

Idir €150 agus €219.99 €127.80
Idir €220 agus €299.99 €155.10
Níos mó ná €300 €198.00 €131.40

Gheobhaidh tú ráta pearsanta agus is féidir méadú do dhuine fásta cleithiúnach agus do leanbh cleithiúnach a fháil. Ní bhíonn aon tionchar ar mhéadú do leanbh cleithiúnach ag do mheántuilleamh seachtainiúil.

Meánthuilleamh seachtainiuil

Tá rátaí Sochair Cuardaitheora Poist grádaithe de réir tuillimh sa bhliain cánach ábhartha d'éilimh. Is é atá i do mheántuilleamh seachtainiúil ná d’olltuilleamh bliantúil ó fhostaíocht roinnte faoin líon ranníocaíochtaí A, H nó P atá íoctha sa Bhliain Chánach Ábhartha.

Is an Bhliain Chánach Ábhartha í dhá bhliain roimh dháta d'éileamh. Mar shampla, má tá tú ag éileamh Sochar Cuardaitheora Poist i 2017, is í 2015 an bhliain chánach ábhartha. Má thagann tú isteach faoin riail seo b'fhéidir gur bhfearr duit iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist seachas ar Sochar an Chuardaitheora Poist.

Éilimh a cheangal

I gcásanna áirithe, is féidir éileamh ar SCP le héileamh níos sine a cheangal. Sa chás seo, ní bheidh d' éileamh SCP mar éileamh nua, beidh sé ceangailte le d' éileamh roimhe sin. Má tá d'éileamh ceangailte le héileamh déanta is luaithe ná 2009 tá rátaí grádaithe mar a leanas:

Éilimh SCP a thosaigh i 2009

Meánthuilleamh seachtainiuil Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe
Níos lú ná €80 €88.90 €85.10
Idir €80 agus €124.99 €127.80 €85.10
Idir €125 agus €149.99 €155.10 €85.10
Níos mó ná €150 €198.00 €131.40

Ag fáil íocaíocht

Is féidir do Shochar Cuardaitheora Poist a bhailiú ón Oifig an Phoist is gaire duit gach seachtain.
Ní mór duit aitheantas fótagrafach bailí a thabhairt leat chun d'íocaíocht a bhailiú
Meastar na cáipéisí seo leanas mar aitheantas fótagrafach bailí:

 • Cárta Seirbhísí Poiblí
 • Ceadúnas tiomána
 • Pas
 • Cárta BNGSI

Is féidir an fhoireann ag obair san Oifig an Phoist iarr ort d'aitheantas fótagrafach a fheiceáil roimh ag tabhairt d'íocaíocht duit.

Gearradh cánach ar Shochar Cuardaitheora Poist

Tá Sochar Cuardaitheora Poist inchánach. Áfach, má tá tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist mar tá do sheachtain oibre giorraithe (obair ghearr-ama córasach), ní ghearrfar cáin ar do Shochar Cuardaitheora Poist. Leigh níos mó faoi gearradh cánach ar Shochar Cuardaitheora Poist.

Leath-ráta Sochair Cuardaitheora Poist le híocaiocht leasa shoisialaigh eile

Má tá tú ag tarraingt Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), nó ag fáil Íocaíocht Aontuismitheora, nó íocaíocht do mhná tréigthe ón Roinn Gnótha Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus go gcomhlíonann tú na coinníollacha go léir maidir le Sochar Cuardaitheora Poist beidh tú i dteideal leath den ráta iomlán a éileamh duit féin. Ní íocfar Méadú do leanbh Cleithúnach leat mar go bhfuil an íocaíocht a fháil agat orthu cheanna féin sa phríomh íocaíocht a fhaigheann tú.

Deontais bhreise

Má tá tú ag tarraingt Sochar Cuardaitheora Poist b'fhéidir go bhfuil tú i dteideal :

 • Forlíonadh Cíos - íocaíocht a fhaigheann tú ón Oifigeach Curam Pobail i do Ionad Sláinte áitiúil.
 • Liúntas do Bhróga agus Éadaigh chun filleadh ar Scoil - liúntas chun roinnt den chostas a bhaineann le hÉadaigh Scoile agus le Brógaa do pháoistí atá ag freastal ar scoil aghlanadh. Íoctar amach an scéim idir Mí Meitheamh agus mí Mean Fhómhair gach bliain - Déan teangmháil le d'oifig sláinte áitiúil.
 • Cárta Leighis - Má tá do ioncam níos ísle ná méid áirithe beidh tú i dteideal cárta leighis ón Roinn Sláinte. Cuireann sé clúdach dochtúra ar fáil saor in aisce agus roinnt oidis dochtúra agus eile - Déan teangmháil le d'oifig sláinte áitiúil.
 • Scéim na Leabhar Saor in Aisce - cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna roinnt airgid ar fáil gach bliain do scoláirí bunscoile, meánscoile agus do scoláirí cuimsitheach atá faoi bhrú airgid chun leabhra scoile a fháil saor in aisce. Beidh breis eolais le fáil ó Phríomh Oide na Scoile. Inseoidh an Príomh Oide, freisin, duit an bhfuil scéim iasachta leabhar sa scoil aige/aici áit gur féidir le do pháiste leabhair a fháil ar chíos íseal bliantiúil.
Má fhaigheann tú Sochar Cuardaitheora Poist, ní bheidh tú incháilithe le haghaidh Pacáiste Sochar Teaghlaigh nó Saor Thaisteal.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist an chéad lá atá tú dífhostaithe.

Tá sé tábhachtach iarratas a dhéanamh an chéad lá dífhostaíochta toisc ní bheidh tú íoctha do na 3 lá d'éilimh tosaigh.

foirmeacha Sochair Cuardaitheora Poist ar fáil ar líne anois. Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil.

Ní mór duit cáipéisí áirithe a thabhairt leat chun d'éileamh a chruthú. Tá liosta na cáipéisí atá gá duit nuair tá tú ag déanamh iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist. Mura bhfuil na cáipéisí seo agat faoi láthair ba chóir duit iarratas a dhéanamh agus iad a fháil ina dhiaidh sin. Ná déan dearmad má bhíonn tú déanach ag cur d'iarratas isteach ar Shochar Cuardaitheora Poist b'fhéidir go gcaillfeá roinn airgid dá bharr.

Is féidir le d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó Lárionad Faisnéise do Shaoránaigh cuidiú leat chun d'fhoirm iarratais a chomhlánú.

Tá tuilleadh eolais faoi iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist ar fáil sa doiciméid maidir le ag siniú don chéad uair.

Má cheapann tú go bhfuil sochar diúltaithe duit go héagórach, is féidir achomharc a chur.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Ba chóír duit d'iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist a thabhairt isteach ag d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Last modified:16/05/2018
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Downloads