JSochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe


Print page
 
 

1.         Cad é Sochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe?

 
Is é is Sochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe ann ná íocaíocht do dhaoine idir 18 agus 66 a bhí féinfhostaithe ach nach bhfuil i mbun féinfhostaíochta a thuilleadh agus a bhfuil dóthain ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh Phá-Choibhneasa íoctha acu.  Ní mór gur chaill duine féinfhostaíocht go neamhdheonach agus ní de bharr dúnadh sealadach ná dúnadh séasúrach a bhaineann le . 
 
Íoctar Sochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe ar feadh naoi mí nó sé mhí, rud a bhraitheann ar líon na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh atá agat.
 
Tá forálacha speisialta ann do chuardaitheoirí poist níos sine agus aois scoir ag druidim orthu.
 

2.          Conas cáiliú

 
Chun cáiliú do Shochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe, ní mór duit:
      Faoi bhun aois an phinsin (66 faoi láthair)
      Na coinníollacha maidir le ranníocaíochtaí ÁSPC a shásamh
      Gan a bheith i mbun féinfhostaíochta
      A bheith ábalta ag an obair agus ar fáil le haghaidh obair lánaimseartha
      A bheith ag lorg oibre i ndáiríre
      Dífhostaíocht a chruthú ar an mbealach atá leagtha síos
Is féidir leath oibriú mar fhostaí ar feadh suas le 3 lá sa tseachtain agus Sochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe a fháil do na laethanta eile chomh fada is atá tú ar fáil d'obair lánaimseartha.
Ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC)
Chun cáiliú do Shochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe, ní mór duit dhá choinníoll maidir le ranníocaíochtaí ÁSPC a shásamh.
Coinníoll 1
Ní mór duit 156 ranníocaíocht íoctha ag Aicme 'S' nó 104 ranníocaíocht íoctha ag Aicme 'A' nó 'H' a bheith agat ó thosaigh tú i bhfostaíocht inárachaithe.
Coinníoll 2
Ní mór duit 52 ranníocaíocht íoctha Aicme 'S' a bheith agat sa bhliain ranníoca rialaithe.
Is é an bhliain ranníoca rialaithe an dara bhliain chánach iomlán roimh an mbliain ina ndéantar an t-éileamh. Mar shampla, is í an bhliain 2017 an bhliain ranníoca rialaithe d'éilimh a dhéantar i 2019.


3.          Rates of payment

Braithfidh ráta d'íocaíochta ar do mheántuilleamh seachtainiúil sa bhliain ranníoca rialaithe. Beidh feidhm ag rátaí laghdaithe nó céimnithe má tá do mheántuilleamh seachtainiúil faoi bhun €300 (ollmhéid) sa bhliain ranníoca rialaithe.
Rátaí do Shochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe
Ráta ó Shamhain 2019
Íocaíocht sheachtainiúil iomlán
€203
Íocaíocht sa bhreis do dhaoine fásta cáilithe
€134.70
Íocaíocht sa bhreis do leanbh cáilithe faoi bhun 12 bhliain d'aois
€34.00 (ráta iomlán), €17.00 (leath-ráta)
Íocaíocht sa bhreis do leanbh cáilithe 12 bhliain d'aois nó os a chionn
€37.00 (ráta iomlán), €18.50 (leath-ráta)
Féach an tábla thíos le do thoil le haghaidh sonraí maidir le rátaí laghdaithe íocaíochta.
Méa
n
tuil
leamh seachtainiúil
Ráta pearsanta íocaíochta
Faoi bhun €150
€91.10
€150 nó os a chionn ach níos lú ná €220
€131
€220 nó os a chionn ach níos lú ná €300
€159
€300 nó os a chionn
€203

Má tá do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheoir ag brath ort nó má tá ioncam íseal acu, féadfar go mbeidh tú ábalta méadú ar d'íocaíocht a éileamh ina leith. Tugtar Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe (MDFC) air sin. Má thuilleann do chleithiúnaí fásta ag tuilleamh €100 nó níos lú, gheobhaidh tú an MDFC uasta. Má tá sé nó sí ag tuilleamh idir €100 agus €310, gheobhaidh tú ráta laghdaithe MDFC.

Má tá do chleithiúnaí fásta ag tuilleamh níos mó ná €310, ní bhfaighidh tú méadú ar do Shochar Cuardaitheora Poist i leith do chleithiúnaí fásta.

Má tá leanaí cleithiúnacha agat, d'fhéadfá a bheith ábalta méadú a éileamh ar d'íocaíocht ina leith. Tugtar Méadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC) air sin.

Cuardaithe

oirí Poist os cionn 62

Má tá tú níos sine ná 62 agus ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe, ní gá duit:

Cuardaith

eoirí Poist os cionn 65

Má tá tú 65, nó má shlánaíonn tú 65 fad a fhaigheann tú Sochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe, agus tá 156 seachtain ranníocaíochta árachais shóisialaigh (ÁSPC) íoctha agat agus 52 ranníocaíocht ÁSPC Aicme 'S' íoctha agat sa bhliain ranníoca rialaithe, féadfaidh tú leanúint de d'íocaíocht a fháil go dtí do 66ú breithlá.

Tá feidhm aige sin fiú má tá d'éileamh dlite le críochnú roimh an dáta sin.

4.          Iarratas a Dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm iarratais (
íoslódáil anseo) agus tóg leat é chuig d'Ionad Intreo áitiúil nó Oifig Brainse ag a mbeartaíonn tú d'éileamh a dhéanamh.
Ba cheart duit iarratas a chur isteach chomh luath is nach bhfuil tú féinfhostaithe níos mó, nó d'fhéadfá roinnt de d'íocaíocht a chailleadh.
Chun iarratas a dhéanamh, beidh na cáipéisí seo a leanas de dhíth ort, chomh maith leis an bhfoirm iarratais:
·  Aitheantas: do Chárta Seirbhísí Poiblí (CSP), pas nó ceadúnas tiomána
·  Cruthúnas ar do sheoladh: bille fóntais le déanaí nó litir ó roinn rialtais
Is féidir leat iarratas a chur isteach fiú mura bhfuil na cáipéisí go léir agat, ach ní féidir leat cinneadh a fháil ar d'iarratas mura bhfuil na cáipéisí go léir curtha ar fáil agat.
 
Achomhairc
Mura bhfuil tú sásta le cinneadh, is féidir leat achomharc a dhéanamh ina choinne. Ba cheart duit achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá den chinneadh agus is féidir leat iarraidh ar éisteacht ó bhéal.
Déanfaidh oifigeach achomharc cinneadh maidir le do chás ansin agus beidh an cinneadh sin críochnaitheach. Is féidir cinneadh a dhéanamh maidir le roinnt cásanna gan éisteacht ó bhéal a reáchtáil.
Má thagann eolas nua chun solais nó athraíonn do chúinsí, is féidir leat iarratas a chur isteach ar Shochar Cuardaitheora Poist do dhaoine féinfhostaithe arís.
Last modified:15/11/2019