Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist


Print page

Réamhrá

Is socrú speisialta í an íocaíocht idirthréimhseach do Chuardaitheoir Poist faoin scéim Liúntais Chuardaitheora Poist leis an aidhm chun tacú le tuismitheoirí aonair isteach sa lucht saothair agus leanaí óga acu. Tugtar JST ar an íocaíocht.

Bíonn an íocaíocht sin ar fáil do dhaoine nach comhchónaitheoirí iad agus leis an leanbh is óige acu idir 7 agus 13 bliain d’aois san áireamh.

Má bhí tú ag fáil JST agus gur cuireadh críoch léi ar chúis éigin (mar shampla toisce go bhfuair tú obair nó gur thosaigh tú ag comhchónaí), is féidir leat athcháiliú di má shásaíonn tú coinníollacha na scéime go fóill.

Mura mbíonn tú i dteideal An Íocaíócht Thealaigh Aontuismitheora (ITA) a thuilleadh, agus go bhfuil an leanbh is óige leat d’aois 14 bliain agus os a cionn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an ngnáth-Liúntas Cuardaitheora Poist.

Rialacha

Is comhchosúil iad na rialacha a fheidhmíonn don Liúntas Cuardaitheora Poist (JA) agus don JST. Is comhionann an t-uasráta íocaíochta seachtainiúil. Is iad na príomhdhifríochtaí idir an JA agus an JST ná:

  • Ní chaitheann tú bheith ar fáil agus ag lorg oibre lánaimseartha go dílis. Ligfidh sé sin duit chun d'fhreagrachtaí cúraim a shásamh nuair a bhíonn leanaí óga agat. Is ann do thacaíochtaí cúraim leanaí má fhaigheann tú obair.
  • Is féidir leat rannpháirt a ghlacadh i gcúrsa oideachais agus JST a fháil (agus deontas cothabhála mic léinn leis más incháilithe tú). Ba cheart duit a fháil amach ámh an rogha níos fearr é an Liúntas chun íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus an deontais do mhic léinn. Filleadh ar an Oideachas duitse agus inár gcáipéis i leith íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus an deontais do mhic léinn.
  • Ní chaitheann tú bheith lánfhostaithe ar feadh 4 lá as 7 lá. Ciallaíonn sé sin gur féidir leat obair go páirtaimseartha ar feadh 5 lá agus íocaíocht a fháil fós féin (faoi réir tástála acmhainne). Ligfeadh sé sin duit chun maidineacha amháin a obair nuair a bheadh do leanaí ar scoil.
  • Ní féidir leat bheith i do chomhchónaí le duine éigin eile agus tú ag fáil JST.

Caithfidh tú dearbhú ráithiúil a shíniú agus tú ag fáil JST chun deimhniú go mbíonn tú fós i dteideal JST. Caithfidh tú aon athrú ar do chúinsí a dhearbhú i gcónaí, lena n-áirítear athrú ar do shocrú cónaithe nó ar d’acmhainn a d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do theidlíocht do JST.

Coinníollacha chun JST a fháil

Caithfidh tú tástáil acmhainne Liúntais Chuardaitheora Poist a shásamh. Déantar an t-ioncam ón obair a mheasúnú go héagsúil ón JST (féach thíos).

Chun bheith incháilithe do JST caithfidh tú bheith i do ghnáthchónaí in Éirinn, ní foláir nach mbíonn tú i do chomhchónaitheori agus bheith in ann obair a dhéanamh. Nuair a bhaineann an leanbh is óige leat 14 bliain d’aois amach, beidh feidhm leis na gnáthchoinníollacha Liúntais Chuardaitheora Poist duitse.

Nuair a thosaíonn tú ag fáil íocaíochta Idirthréimhseach do Chuardaitheoir Poist, is amhlaidh a chuirfear tú ar sceideal chun freastal ar chruinniú le duine amháin d’Oifigigh Cháis na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Is éard is cuspóir leis an gcruinniú sin ná chun tacaíochtaí a aithint agus chun rochtain a fháil orthu (ar nós scéimeanna oideachais, oiliúna agus fostaíochta) lena n-ullmhófar tú d’fhostaíocht lánaimseartha. Mura nglacann tú rannpháirt sa phróiseas seo, féadfar ráta laghdaithe JST a íoc leat (ráta pionóis) nó d’fhéadfá bheith dícháilithe ó fháil d’íocaíochta JST.

An Obair agus JST

Is féidir leat obair agus JST a fháil. Braithfidh méid na híocaíochta a fhaigheann tú ar d’acmhainn sheachtainiúil.

Déantar neamhaird den chéad €130 ó mhí Eanáir 2018 ar aghaidh i leith d’olltuilleamh seachtainiúil (nó ní ghlactar san áireamh é). Déantar 50% den iarmhéid a mheasúnú mar acmhainn.

Má tá tú féinfhostaithe, níl an neamhard ioncaim seo i bhfeidhm. Ina áit sin, deantar measúnúar do ghlanbhrabús (oll-chostais lúide brabús) mar acmhainn.

An Forlíonadh Ioncaim Theaghlaigh; ní iníoctha leis an JST é.

Cúramóirí

Ní féidir leat Liúntas Cúramóra leathráta a éileamh le JST. Más tuismitheoir aonair tú agus go gcáilíonn tú i gcomhair íocaíochta cúramóra, bíonn tú fós incháilithe d’Íocaíocht Teaghlaigh Thuismitheora Aonair nó go mbíonn an leanbh is óige agat d’aois 16 bliain. Ciallaíonn sé gur féidir leat ITA agus Liúntas Cúramóra leathráta a éileamh le chéile má cháilíonn tú don dá íocaíocht.

Rataí

Ó 21 Márta 2018
Uasráta pearsanta Méadú do leanbh incháilithe
€198.00 €31.80

Sochair bhreise

Má fhaigheann tú JST d’fhéadfá bheith incháilithe don Liúntas Breosla (bíodh tú ag fáil ITA roimhe seo nó ná bíodh). Is féidir leat Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua agus Forlíonadh Cíosa a éileamh. Ní féidir leat Forlíonadh Cíosa a éileamh má fhaigheann tú deontas cothabhála do mhic léinn nó má bhíonn tú san oideachas lánaimseartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar íocaíocht Idirthréimhseach do Chuardaitheoir Poist ach leas a bhaint as an bhfoirm JST1. Is féidir leat foirm iarratais a fháil freisin ó d’Ionad Intreo nó ó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Is féidir leat cúnamh a fháil le comhdú d’fhoirme iarratais ag d’Ionad Intreo, Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh nó ag an Ionad Faisnéis do Shaoránaigh is áitiúla.

Má smaoiníonn tú gur diúltaíodh go héagórach íocaíocht idirthréimhseach do Chuardaitheoir Poist duit, is féidir leat an cinneadh a achomharc chuig Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Déan teagmháil le d’Ionad Intreo nó le hOifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Last modified:03/05/2018
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Related Topics

 
 

 Downloads

 
 

 Application Forms