Fostaí - Ceisteanna Coitianta


Print page

JobsPlus - Fostaí

Ceisteanna Coitianta

 1. Céard é JobsPlus?
 2. Cathain a thosóidh an dreasacht?
 3. Cé is féidir a mheas mar fhostaithe incháilithe?
 4. An gcaithfidh mé a bheith ar an mBeochlár ar feadh tréimhse leanúnach ama le go measfar gur fostaí incháilithe mé maidir le Dreasacht??
 5. An féidir am a caitheadh ar scéimeanna gníomhachtúcháin a chomhaireamh sa tréimhse cháilitheachta do JobsPlus?
 6. Daoine atá ag fáil Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais, an gcáileoidh siad don scéim?
 7. An bhfaighidh mé aon chreidiúint bhreise cánach pearsanta má fhostaítear mé faoi JobsPlus?
 8. Conas a dhéanaim iarratas?
 9. Mura bhfuil fáil agam ar an Idirlíon, an féidir liom a sheiceáil cibé an gcáilím?
 10. Má fhaighim deimhniú go bhfuilim cáilithe, an féidir liom cur isteach ar phoist éagsúla leis an deimhniú sin?
 11. Níor tairgeadh aon phost dom, ach an féidir liom fáil amach ar www.jobsplus.ie an mbeinn cáilithe ionas gur féidir liom é sin a rá le fostóirí ionchasacha má thairgeann siad post lánaimseartha dom?
 12. Cé mhéad uaireanta oibre a bheidh ar rannpháirtithe a dhéanamh?
 13. Cé na cineálacha poist a cháileoidh?
 14. An féidir le cleithiúnach fásta cuardaitheora poist cur isteach ar an scéim?
 15. An féidir le daoine a bhíonn ar an mBeochlár go hócáideach a bheith ina bhfostaithe incháilithe faoin scéim JobsPlus?
 16. Táim ag síniú le haghaidh creidiúintí ÁSPC, an gcáileoinn don scéim?
 17. An féidir liom mo chárta leighis a choimeád?
 18. An bhfuil aon tacaíocht cúram linbh ar fáil dom chun cabhrú liom post a ghlacadh?
 19. An féidir an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh a choimeád faoin scéim seo?
 20. An féidir liom éileamh a dhéanamh ar Dhíbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) nuair a fhostaítear mé faoin dreasacht?
 21. Intéirneach ar JobsBridge is ea mé. An gcáileoinn do JobsPlus?
 22. Táim ar JobsBridge le 3 mhí anois, tá m'fhostóir sásta post lánaimseartha a thairiscint dom, an gcáileoidh an fostóir don dreasacht seo ar mo shon?
 23. Níl aon rud cloiste agam faoi scéim JobsBridge go dtí seo, céard é féin agus cá bhfaighinn tuilleadh eolais air?
 24. Cá bhfaighinn tuilleadh eolais?

1. Céard é JobsPlus?

Dreasacht d'fhostóirí is ea JobsPlus, ón Roinn Coimirce Sóisialaí, a spreagann fostóirí agus a íocann iad as deis fostaíocht a thairiscint do dhuine atá dífhostaithe go fadtéarmach.  Gabhfaidh an dreasacht seo áit Scéim Chúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim agus Scéim Dhíolúine (ÁSPC) Poist an Fhostóra ón 1 Iúil 2013.  Déanfar íocaíochtaí rialta airgid le fostóirí cáilitheacha chun costais phá a fritháireamh i gcás ina bhfostaíonn siad cuardaitheoir poist ón mbeochlár. 

Ceapadh JobsPlus chun fostóirí agus gnóthais a spreagadh chun díriú ar dhaoine atá dífhostaithe le fada agus daoine á n-earcú acu.  Is mó an leibhéal íocaíochta i gcás daoine atá dífhostaithe le dhá bhliain le cois.

2. Cathain a thosóidh an dreasacht?

Beidh JobsPlus ar fáil d'fhostóirí maidir le gach earcaíocht lánaimseartha an 1 Iúil 2013 nó ina dhiaidh.

3. Cé is féidir a mheas mar fhostaithe incháilithe?

Measfar go bhfuil aon chuardaitheoir poist a bhí ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ón Roinn Coimirce Sóisialaí ar feadh 12 mhí nó níos mó incháilithe lena (h)earcú faoin dreasacht seo. (Féach ar na critéir incháilitheachta do JobsPlus Youth agus iad siúd a bhaineann le daoine a bhfuil Íocaíocht Idirthréimhseach á fáil acu mar Liúntas Cuardaitheora Poist)

Dá bhrí sin, is féidir le cuardaitheoir poist atá ag fáil íocaíocht cuardaitheorapoist (cúnamh cuardaitheora poist nó sochar cuardaitheora poist) a earcú, ach caithfidh siad a bheith ag fáil na híocaíochta sin ar feadh 12 mhí ar a laghad díreach roimh thosú ag obair (is féidir tréimhsí a raibh cúnamh cuardaitheora poist agus sochar cuardaitheora poist á fháil aige nó aici a áireamh le chéile).

B’fhéidir go bhféadfaí tréimhsí fostaíochta ócáidí nuair a bhí ráta laghdaithe den íocaíocht cuardaitheora poist á fáil ag an gcuardaitheoir poist a chur san áireamh chun an tréimhse cháilitheach a shásamh, agus bainfidh an scéal céanna le tréimhsí breoiteachta nuair nach raibh íocaíocht chuardaitheora poist á fáil duine ach go raibh sochar breoiteachta á íoc.

Beidh lucht cuardaigh fostaíochta nach bhfuil ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist agus atá síniú le haghaidh creidmheasanna ÁSPC Cuardaitheora Poist incháilithe chomh maith nuair a bheidh an líon riachtanach laethanta caite acu ar an mBeochlár.

Is féidir am a caitheadh i bpríosún a áireamh mar am cáilitheach nuair a athbhunófar teidlíocht maidir le híocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh.

Má ghlac cuardaitheoir poist páirt i bhfostaíocht pobail, Tús nó sa scéim sóisialta tuaithe (nó i roinnt scéimeanna eile) agus má tá sé nó sí dífhostaithe anois, d'fhéadfadh an té sin a bheith incháilithe freisin.

JobsPlus Youth

Íocfar €7,500 le fostóir thar thréimhse dhá bhliain má earcaíonn sé agus má choinníonn sé fostaithe duine atá faoi bhun 25 bliain d'aois a bhí dífhostaithe ar feadh 4 mhí (78 lá) ar a laghad sna 6 mhí roimhe sin. Measfar go bhfuil aon chuardaitheoir poist atá ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ón Roinn ar feadh 12 mhí nó níos mó i dteideal a chur san áireamh i lena (h)earcú faoin Dreasacht seo.

Íocaíocht Trasdula an Liúntais Cuardaitheora Poist

Íocfar €7,500 le fostóir thar thréimhse dhá bhliain má earcaíonn agus má choinníonn sé fostaithe duine atá ag fáil Íocaíocht Trasdula an Liúntais Cuardaitheora Poist. Níl aon tréimhse cháilitheach ag baint leis seo.

4. An gcaithfidh mé a bheith ar an mBeochlár ar feadh tréimhse leanúnach ama le go measfar gur fostaí incháilithe mé maidir le Dreasacht?

Ní chaithfidh. D’fhonn a bheith ina f(h)ostaí incháilithe ó thaobh na dreasachta €7,500 ní mór do chuardaitheoir poist a bheith ar an mBeochlár ar feadh 12 mhí (312 lá) ar a laghad san 18 mhí roimhe sin. D’fhonn go mbeidh fostóir incháilithe chun an Dreasacht níos airde €10,000 a fháil ní mór don chuardaitheoir poist a bheith ar an mBeochlár 24 mhí (624 lá) ar a laghad sna 30 mí roimhe sin. Ciallaíonn sé seo go bhfuil cuardaitheoirí poist a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil de roinnt oibre páirtaimseartha nó oibre séasúraí san áireamh fós mar fhostaithe incháilithe ó thaobh na dreasachta seo. Má tá tú faoi bhun 25 bliana d'aois, ní mór duit a bheith ar an mbeochlár ar feadh 4 mhí (78 lá) ar a laghad sna 6 mhí roimhe sin le bheith incháilithe i gcomhair na dreasachta €7,500. Níl aon tréimhse cháilitheach i gceist i gcás daoine a raibh Íocaíocht Idirthréimseach Cuardaitheora Poist á fáil acu.

5. An féidir am a caitheadh ar scéimeanna gníomhachtúcháin a chomhaireamh sa tréimhse cháilitheachta do JobsPlus?

Ciallaíonn. Má bhí tú ag fáil sochar cuardaitheora poist, liúntas cuardaitheora poist nó ag síniú le haghaidh creidiúintí sula ndeachaigh tú isteach i scéim Fostaíocht Phobail, Scéim Shóisialta Tuaithe, Íocaíocht Aistrithe Cuardaitheora Poist, Tús, Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas, cúrsa Springboard nó ghearrchúrsa FÁS, d'fhéadfaí an t-am sin a chomhaireamh mar chuid den tréimhse cháilitheach ach caithfear a dheimhniú ar dtús gur cháiligh tú do cheann de na híocaíochtaí cáilitheachta atá liostaithe thuas sula dtosaíonn tú ag obair faoin JobsPlus.  Intéirnigh faoin scéim JobsBridge nó faoin Scéím Socrúchán Oibre, féadfar iad a fhostú díreach ó na scéimeanna sin má shásaíonn siad an tréimhse cháilitheachta agus na coinníollacha cáilitheachta.

6. Daoine atá ag fáil Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora nó Liúntas Míchumais, an gcáileoidh siad don scéim?

Ní cháileoidh. Tá an dreasacht dírithe ar chuardaitheoirí poist ar an mBeochlár, mar sin ní mheastar gur íocaíochtaí cáilitheacha faoin scéim dreasachta seo íocaíochtaí breoiteachta agus íocaíochtaí Teaghlach Aontuismitheora.

7. An bhfaighidh mé aon chreidiúint bhreise cánach pearsanta má fhostaítear mé faoi JobsPlus?

Ní bhfaighidh. Ní dhéanfaidh fostaíocht faoi JobsPlus difear ar bith do na socruithe sin.  Ach d'fhéadfá cáiliú don Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh má bhíonn tú fostaithe faoin scéim dreasachta seo. Íocaíocht sheachtainiúil saor ó chain is an FIT a íoctar le teaghlaigh a bhfuil leanaí acu chun breis tacaíochta a thabhairt do dhaoine ar phá íseal.   Ós rud é go n-íoctar an dreasacht JobsPlus leis an bhfostóir, ní chiallaíonn sé nach féidir leat an FIT a éileamh.  Má tá tú ag fágáil an Bheochláir agus má chomhlíonann tú na coinníollacha eile le haghaidh an FIT ó thaobh uaireanta oibrithe (19 uair an chloig sa tseachtain ar a laghad), srl, d'fhéadfá cáiliú don FIT.

8. Conas a dhéanaim iarratas?

Féadfaidh tú a sheiceáil cibé an gcáilíonn tú mar fhostaí do JobsPlus ach dul isteach i www.jobsplus.ie

Déanfaidh an Roinn d'iarratas a phróiseáil, agus má cháilíonn tú seolfaimid an fhoirm JP1 chugat ina dhá chuid. Má chuaigh tú faoi agallamh le fostóir agus má iarradh ort a fháil amach an gcáilíonn tú do JobsPlus, ba cheart duit an fhoirm JP1 in dhá chuid a thabhairt leat le deimhniú don fhostóir go gcáilíonn tú.

Deimhneoidh Cuid A d'fhoirm JP1 go gcáilíonn tú agus deimhneoidh sé an ráta a íocfar le fostóir má thairgeann sé post duit. Ba cheart duit an chuid seo a shíniú. An fostóir a shíneoidh Cuid B má fhostaíonn siad thú.

Faoin bhfostóir ata sé an folúntas a thairiscint don té is oiriúnaí, dar leo.

9. Mura bhfuil fáil agam ar an Idirlíon, an féidir liom a sheiceáil cibé an gcáilím?

Mura bhfuil teacht agat ar an Idirlíon, féadfaidh tú dul i dteagmháil le d'oifig Intreo/Leasa Shóisialaigh áitiúil, agus cead a thabhairt dóibh an tseiceáil ar líne a dhéanamh ar do shon.

10. Má fhaighim deimhniú go bhfuilim cáilithe, an féidir liom cur isteach ar phoist éagsúla leis an deimhniú sin?

Bíonn an deimhniú a fhaigheann tú go gcáilíonn tú chun bheith i d'fhostaí JobsPlus bailí nuair a eisítear é. Má athraíonn do chúinsí, ba cheart duit ath-iarratas a dhéanamh ar líne ag www.jobsplus.ie.

Má ghlacann tú le tairiscint poist, ní mór duit dul i dteagmháil leis an Roinn chun d'éileamh ar íocaíocht cuardaitheora poist a dhúnadh.  Is féidir é sin a dhéanamh ar líne ag www.welfare.ie  nó ag d'oifig áitiúil Intreo/Leasa Shóisialaigh. Ní íocfar an dreasacht le fostóir nó go mbíonn deireadh le híocaíocht cuardaitheora poist an fhostaí.

11. Níor tairgeadh aon phost dom, ach an féidir liom fáil amach ar www.jobsplus.ie an mbeinn cáilithe ionas gur féidir liom é sin a rá le fostóirí ionchasacha má thairgeann siad post lánaimseartha dom?

Ciallaíonn. Fiú mura dtairgtear post duit, is féidir leat a dheimhniú go gcáileofá le bheith i d'fhostaí JobsPlus. Má cháilíonn tú, d'fhéadfá an buntáiste a bheadh ann don fhostóir tusa a bheith mar fhostaí aige nó aici a chur in iúl d'fhostóirí a bhféadfadh post a bheith acu duit.

Bíonn an deimhniú go gcáilíonn tú bailí nuair a eisítear é ach má athraíonn do chúinsí d'fhéadfadh sé nach mbeadh sé bailí níos mó. I gcás mar sin ba cheart duit ath-iarratas a dhéanamh ar www.jobsplus.ie

12. Cé mhéad uaireanta oibre a bheidh ar rannpháirtithe a dhéanamh?

Caithfidh an post a bheith ina phost lánaimseartha. Ní foláir go maireann an post 30 uair an chloig sa tseachtain ar feadh ceithre lá as gach seacht lá. 

13. Cé na cineálacha poist a cháileoidh?

Caithfidh an post a bheith ina phost lánaimseartha. Ní foláir go maireann an post 30 uair an chloig sa tseachtain ar feadh ceithre lá as gach seacht lá. 

Ní cháileoidh poist pháirtaimseartha agus obair shéasúrach/ghearrthéarmach don scéim seo.

14. An féidir le cleithiúnach fásta cuardaitheora poist cur isteach ar an scéim?

Ní féidir. Caithfidh an t-iarratasóir bheith ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ina ainm nó ina hainm féin nó a bheith ag síniú le haghaidh creidiúintí ÁSPC ar a shon nó ar a son féin, chun cáiliú faoin JobsPlus.

15. An féidir le daoine a bhíonn ar an mBeochlár go hócáideach a bheith ina bhfostaithe incháilithe faoin scéim JobsPlus?

Ciallaíonn. D'fhéadfadh cuardaitheoir poist cáiliú don scéim má bhíonn an líon riachtanach laethanta caite acu ar an mBeochlár, faoi mar atá leagtha amach i gcoinníollacha na scéime.  

16. Táim ag síniú le haghaidh creidiúintí ÁSPC, an gcáileoinn don scéim?

Ciallaíonn. Cuardaitheoirí poist nach bhfuil ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist agus atá ag síniú le haghaidh creidiúintí ÁSPC, beidh siadsan incháilithe, leis, a luaithe a bhíonn dóthain laethanta acu ar an mBeochlár.

17. An féidir liom mo chárta leighis a choimeád?

Daoine atá dífhostaithe le 12 mhí ar a laghad, féadfaidh siad a gCárta Leighis a choimeád go ceann trí bliana má ghlacann siad post. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a riarann scéim na gCártaí Leighis.

18. An bhfuil aon tacaíocht cúram linbh ar fáil dom chun cabhrú liom post a ghlacadh?

Beidh scéim nua cúram linbh tar éis na scoile á fhóirdheonú ag an Rialtas ar bhonn píolótach mar chuid de straitéis iomlán an Rialtais chun tacú le daoine ar ioncam íseal agus le daoine dífhostaithe filleadh ar an lucht saothair. Díreofar é ar na teaghlaigh sin is mó a bhfuil gá acu leis ag uair chinniúnach den fhilleadh ar an bhfostaíocht. Trí chuid de na costais cúram linbh a ghabhann le deis fostaíochta a ghlacadh a fhritháireamh, táthar ag súil go spreagfaidh an scéim tuilleadh faoine chun dul i isteach i bpost.

Beidh €35 d'fhóirdheontas le fáil ag soláthraithe cúram linbh, idir sholáthraithe pobail agus sholáthraithe príobháideacha, de €35 sa tseachtain in aghaidh na háite cúram linbh, ar fáil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus beifear ag súil le €20 de shíntiús sa tseachtain ó thuismitheoirí. Beidh an scéim ar fáil do chustaiméirí den Roinn Coimirce Sóisialaí atá dífhostaithe go fadtéarmach, lena n-áirítear daoine a fhaigheann Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora ar cuardaitheoirí poist iad agus a bhfuil leanbh amháin ar a aghaidh acu idir 4-13 bliana d'aois atá ag freastal ar bhunscoil.  Gheofar tuilleadh eolais ag www.jobbridge.ie

19. An féidir an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT) a choimeád faoin scéim seo?

Ach d'fhéadfá cáiliú don Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh má bhíonn tú fostaithe faoin scéim dreasachta seo. Íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin is an FIT a íoctar le teaghlaigh a bhfuil leanaí acu chun breis tacaíochta a thabhairt do dhaoine ar phá íseal.   Ós rud é go n-íoctar an dreasacht JobsPlus leis an bhfostóir, ní dhéanfaidh sé difear do dhaoine a éilíonn an FIT.  Má tá tú ag fágáil an Bheochláir agus má chomhlíonann tú na coinníollacha eile le haghaidh an FIT ó thaobh uaireanta oibrithe (19 uair an chloig sa tseachtain ar a laghad), srl, d'fhéadfá cáiliú don FIT. Gheofar eolas breise ó www.teachingcouncil.ie JobsPlus.

20. An féidir liom éileamh a dhéanamh ar Dhíbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) nuair a fhostaítear mé faoin dreasacht?

Is féidir le fostaithe nua faoi JobsPlus a bheith i dteideal an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair (BTWFD) a fháil. Tá sé mar aidhm ag an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair cabhrú le teaghlaigh bogadh ó leas sóisialach go fostaíocht. Tabharfaidh sé tacaíocht airgeadais do dhaoine a bhfuil leanaí acu a bhí ag fáil íocaíochtaí cuardaitheora poist agus teaghlaigh aontuismitheora agus a ghlacann le fostaíocht, cur lena n-uaireanta fostaíochta nó a bheith féinfhostaithe. Gheobhaidh tú íocaíocht sheachtainiúil ar feadh suas le 2 bhliain má bhíonn tú cáilithe i leith na scéime. Íocfar méid a bheidh comhionann le haon Mhéaduithe do Leanaí Cáilithe a bhí á n-íoc leat mar chuid de d’íocaíocht cuardaitheora poist nó d’íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora (suas go dtí 4 leanaí ar a mhéid) don chéad bhliain a bheidh tú fostaithe. Beidh leath an mhéid sin a íoc leat go seachtainiúil don dara bliain.

Chun cáiliú, ní mór duit, agus do gach ball de do theaghlach (lena n-áirítear do chleithiúnaithe fásta) deireadh a chur le gach íocaíocht leasa shóisialaigh. Ní féidir an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar an Obair a íoc mar aon le haon íocaíocht leasa shóisialaigh eile - cé is moite de Shochar Linbh agus Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh.

Tá sé beartaithe go gcuirfear tús leis an scéim BTWFD in Aibreán 2015 nuair a bheidh an reachtaíocht riachtanach curtha i bhfeidhm. Glacfar le hiarratais, áfach, ón Luan an 5 Eanáir 2015.

Ní dhéanfar aon íocaíochtaí go dtí Aibreán 2015 nuair a mheastar go mbeidh an scéim ag feidhmiú go hiomlán. Déanfar gach éileamh incháilithe a shiardhátú go dáta an iarratais. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.welfare.ie nó ag d'oifig áitiúil Intreo.

21. Intéirneach ar JobBridge is ea mé. An gcáileoinn faoi JobsPlus?

Intéirnigh faoin scéim JobsBridge nó faoin Scéím Socrúchán Oibre, féadfar iad a fhostú díreach ó na scéimeanna sin má shásaíonn siad an tréimhse cháilitheachta agus na coinníollacha cáilitheachta. Ba cheart d'fhostóir agus d'fhostaí iarratas a dhéanamh ar line mar is gnách sna cásanna sin.

Is féidir glacadh le post díreach ón intéirneacht ach é a bheith deimhnithe go gcáilíonn an t-intéirneach.

22. Táim ar JobsBridge le 3 mhí anois, tá m'fhostóir sásta post lánaimseartha a thairiscint dom, an gcáileoidh an fostóir don dreasacht seo ar mo shon?

Féadfaidh fostóir intéirneach a cheapadh i bpost lánaimseartha tar éis 3 mhí; ach ní cháileoidh siad do JobsPlus mura mbíonn an 312 lá riachtanach ar an mBeochlár acu sna 18 mí roimhe sin, nó 624 lá le 30 mí anuas.  Féadfaidh tú seiceáil ar www.jobsplus.ie féachaint an gcáilíonn tú.

23. Níl aon rud cloiste agam faoi scéim JobsBridge go dtí seo, céard é féin agus cá bhfaighinn tuilleadh eolais air?

Is é JobBridge an Scéim Náisiúnta Intéirneachta a sholáthróidh socrúcháin taithí oibre ar feadh tréimhse 6 mhí nó 9 mí.

Féachann JobBridge le briseadh isteach sa timthriall mar a dteipeann ar chuardaitheoirí poist post a fháil gan taithí a bheith acu, cibé mar iontrálaithe nua isteach sa mhargadh saothair tar éis oideachas nó oiliúint a fháil nó mar oibrithe dífhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim. Tabharfaidh an scéim seo fíordheis do dhaoine óga taithí mhórluachmhar a fháil chun an bhearna idir staidéar agus tús a ngairmré féin a thrasnú.  Gheofar tuilleadh eolais ag www.jobbridge.ie

24. Cá bhfaighinn tuilleadh eolais?

Gheofar eolas breise ar gach gné de dhreasacht JobsPlus ach dul chuig www.jobsplus.ie, nó r-phost a chur chuig Jobsplusinfo@welfare.ie  nó glaoch ar (071) 9672535/9672583 nó cuairt a thabhairt ar aon cheann d'oifigí ina Roinne.

Bainistítear Dreasacht JobsPlus ag:

Tacaíochtaí & Seirbhísí Fostaíochta
Urlár 2
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Co. Liatroma
Glao áitiúil: 1890 927 999
Facs: (071) 9672533

Last modified:09/07/2013
 

 Downloads

 
 

 Related Topics

 
 

 JobSearch

 
Déan cuardach ar post ar img